Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 8. mart 2018.

Društvo

uključe u svoj projekat kao nje-

goveautore.Toseipaknijedesi-

lo – pojasnila je naša sagovorni-

ca.

DOGOVOR

OnanaglašavadajeIPAfondko-

ji je CGOdobio za svoj projekat

dao za angažovanje saradnika

20 odsto budžeta, a da je CGO

jednostavno „autore projekta

izbacio izpriče“.

- Nijesmo potpisali ugovor sa

njima jer nijesmo nikada pomi-

slili da bi mogli da nas prevare,

samo smo seusmenodogovara-

li. Imamo dokaz za ovo o čemu

govorimo, jer je sastanku prisu-

stvovala ovlašćena osoba iz

NVOZadrugakojaovomožeda

posvjedoči.Tražilismosamoda

angažuju kao pojedincemene i

kolegu Gorana Denića koji je

umjetnički direktorMuzejako-

rupcije -navela jeTašić.

CGO, prema njenim riječima,

bukvalnoprepisujeaktivnostiiz

projekta koji je ZMUCpredsta-

viouBudvi, auzeli su imi ime.

- UnašemMuzeju korupcije, ta

pojava nije samo zloupotreba

službenog položaja, u njemu je

korupcija nemogućnost poje-

dinca da čini stvari za dobrobit

zajednice. Antikorupcija se kod

nas svodi na pojedinca. U pro-

jektukoji jepredstavljenuBud-

vi, koju smo zamislili kao prije-

stonicu korupcije, mladi

umjetniciizCrneGoresudavali

isključivovizuelnarješenjakoja

seodnosenatupojavu.Tiradovi

se nalaze u našemMuzeju ko-

rupcije kao eksponati - pojaš-

njavaTašić.

Naša sagovornica kaže da satis-

fakciju imaju već u činjenici što

su javnost upoznali s „koruptiv-

nimpraksama“ i štozahvaljuju-

ći CGO imaju novi eksponat u

svomMuzeju korupcije, koji se

odnosi na tu crnogorsku nevla-

dinuorganizaciju.

- Cilj nam je da pokrenemo jav-

nu raspravu o ovakvim korup-

tivnim radnjama kako bismo

ohrabrili i druge da u budućno-

sti reaguju na nepravdu, jer ako

jeNVOsektorkorektivvlasti,ne

može samonda bude korumpi-

ran- zaključila jeTašić.

K. JANKOVIĆ

PODGORICA

–Kodifikacija

građanskog zakonikadonije-

ćevećupravnu sigurnost gra-

đana i sigurniji pravni ambi-

jent za ekonomski napredak

društva, poručeno je juče sa

konferencijeuPodgorici.

U građanskom zakoniku, kako

je rečeno, biće objedinjeni pra-

vila i norme koje uređuju ugo-

vorna, porodična, nasljedna i

druga građanska prava.

IZAZOV

Potpredsjednik Vlade i mini-

starpravdeZoranPažinistakao

jeda jeriječograndioznompo-

duhvatu i dodao da su uNacio-

nalnoj komisiji za kodifikaciju

građanskog zakonika eminen-

tni stručnjaci. Angažovan je i

tim eksternih stručnjaka, koji

ćebiti konsultovani kako sebu-

de razvijaoprojekat.

Jedan od najvećih izazova u

izradi ovog zakonika, kako je

rekao, je temeljita razrada

osnovnih načela građanskog

prava.

- A to je, do sada, redovno izo-

stajalo u svim građansko-prav-

nim sporovima u Crnoj Gori, a

trebada budepouzdanoslonac

u razvijanju građansko prav-

nog sistema – rekao jePažin.

Posmatrajući državekoje su te-

žile da objedine svoje građan-

sko pravo u građanski zakonik

iz istorijskog i društvenog kon-

teksta, primjetna je, kako je ka-

zao, potreba izgradnje i jačanja

nacionalnog jedinstva, integri-

tetaizmeđudržaveidruštva,ali

i ekonomske valorizacije druš-

tva i jačanja pravne sigurnosti.

- Nema sumnje da je pravna si-

gurnost najvažniji atribut vla-

davine prava, amogli bismo re-

ćiidajepreduslovzaostvarenje

ideje vladavine prava – istakao

jePažin.

Drugi element pravne sigurno-

sti je, kako je rekao, konzisten-

tna i valjano implementirana

sudska praksa.

- Sudska praksa ne treba samo

da prepisuje propisano, nego i

da, razmišljajući o propisanom

i kreativnim tumačenjem pra-

va, stvara i jača pravni poredak.

To je zadatak suda i sudske

prakse –naglasio jePažin.

Poručio je da su u resoru na či-

jem je čelu, svjesni značaja koji

građanski zakonik ima za našu

državu i njenu budućnost,

spremni da redovno na otvore-

nim skupovima preispituju

svoje stavove, otvaraju se za

javnost i sa pažnjom slušaju

razmišljanja drugih.

OMAŽ

Predsjednik Crnogorske aka-

demijenauka i umjetnostiDra-

gan Vukčević rekao je da insti-

tucijanačijemječeluvidi svoju

misijuuobnovi istorijekulture,

podsjećajući i da suovu godinu

proglasili godinomposvećenoj

jubileju 130 godina od Opšteg

imovinskog zakonika.

-Tojeomažnajznačajnijemza-

koniku slovenskog juga, udoba

prelaskapatrijarhalnosti umo-

dernost, ali i pohvalanjegovom

tvorcu, velikom Valtazaru Bo-

gišiću–naglasio jeVukčević.

Prema njegovim riječima, rad

na građanskom zakoniku je

izrazdvostruke zrelosti – s jed-

ne strane, društvenih odnosa,

koji traže stabilnu i pouzdanu

normu, a, s druge, zrelost prav-

ne nauke i pravne struke da tu

normuoblikuje.

Britanska ambasadorka u Cr-

noj Gori AlisonKemp kazala je

da je planirani ishod sveobu-

hvatne reforme građanskog

prava unaprijeđen pristup

pravdi za pojedince, kao i sma-

njenje kompleksnosti i pravne

neizvjesnosti za poslovnu za-

jednicu i ulaganja, ali i za ogra-

ničavanje korupcije.

Konferenciju „Kodifikacija

građanskog prava u Crnoj Gori

–predstavljanjeosnovnogkon-

cepta i iskustava u regionu“ or-

ganizovali su Ministarstvo

pravde, Crnogorska akademija

nauka i umjetnosti, AIRE cen-

tar iz Londona i britanska am-

basada uPodgorici.

J.B.

PODGORICA

–VladaJapa-

nadonirala je jučeopremu

vrijednu218.334euranevla-

dinomudruženjuSavez sli-

jepihCrneGore, teSrednjoj

stručnoj školi uBijelomPo-

lju iOpštoj bolnici uovom

gradu.

Otpravnik poslova Ambasade

Japana Masahiro Suga nagla-

sio je da je Vlada Japana od

1998.unašojdržavi,podržava-

jući projekte koje realizuju lo-

kalne vlasti, zdravstvene usta-

nove, škol e i nev l adine

organizacije, teda sudomarta

prošle godine realizovana 43

projekta.

- Sa ugovorima za ova tri nova

projekta, to je 46 projekata –

istakao je Suga.

Kako je precizirao, stručna

obrazovna oprema za Srednju

stručnu školu u BijelomPolju

vrijedna je 80.960 eura. Đaci i

kolektiv ove škole dobiće ma-

šine i alate, a obnoviće im se i

učionice.

-MedicinskaopremazaOpštu

bolnicuuBijelomPoljuvrijed-

na je 56.989 eura. Ova zdrav-

stvenaustanovadobićeambu-

lantno vozilo, monitore stanja

pacijenata, EKG aparat, defi-

brilator i infuzione pumpe –

naveo je Suga.

BrajevaopremazaNVUSavez

slijepihkošta 80.385 eura.

Izvršni direktor NVU Savez

slijepih Crne Gore GoranMa-

canović naglasio je da je dona-

cija veoma važna i vrijedna za

više od hiljadu članova ovog

saveza.

-Sredstvaćebiti usmjerenana

nabavkuopremezakorišćenje

Brajevog pisma, odnosnoBra-

jevih štampača i redaka. To su

uređaja koji pomažu osobama

sa oštećenimvidomda koriste

računarekoristećiseBrajevim

pismom–objasniojeMacano-

vić.

Direktor Srednje stručne ško-

le u BijelomPolju Semir Balić

zahvalio jenaroduJapana, ko-

ji, kakojekazao, nesebičnood-

vaja svoj novac kako bi i drugi

narodipoboljšaliusloveukoji-

ma žive.

- Sredstva će biti opredjeljena

zaopremukabineta, nabavkui

montažu, ali i opreme za zani-

manja izpodručjaradamašin-

stva i obrada metala, kao i iz

oblasti poljoprivrede – preci-

zirao je on.

Direktorica Opšte bolnice u

BijelomPoljudrBiserkaBula-

tovićreklajedaćeimdonirana

oprema omogućiti stručnije i

efikasnije liječenje oboljelih u

ovoj zdravstvenoj ustanovi.

- A podići će i nivo kvaliteta

usluga i svakodnevno obavlja-

nje poslova i radnih zadataka

–kazala je ona.

Vlada Japana je pomogla na-

šoj državi od 1998, kroz pro-

jekte za osnovne potrebe sta-

novništva (POPOS), sa oko 2,9

miliona eura.

J.B.

PODGORICA

-Rukovodioci graničnihpolicijaCrneGore,Al-

banije iKosovapotpisali sujučeuBudviposlovnikoraduZa-

jedničkogcentrazapolicijskusaradnjuuPlavu.

Zajednički centar će, kako je saopšteno, između ostalog, biti zadu-

ženzablagovremenurazmjenuinformacijaipodatakaotrenutnom

stanju i specifičnim događajima vezanim za graničnu kontrolu i

prekogranični kriminal. Baviće se i saradnjom između graničnih

službi policijskihorganizacija tri države.

N.Đ.

PODGORICA

–Studenti

umjetničkihakademijasaCe-

tinja–LidijaMartinović, Je-

lenaŠoškić, IvaKasalica,Kri-

stinaKusovac iNemanja

Popovićboraveustudijskoj

posjetiCERN-u, uokviru

[email protected]

onica, saopšteno je izMini-

starstvanauke.

- Osnovni cilj [email protected] pro-

grama je podsticanje dijaloga

između naučne zajednice

CMS-a i mladih umjetnika,

zbog boljeg razumijevanja

istraživanja fizike čestica i nje-

govog doprinosa obrazovanju i

društvu – kazali su izMinistar-

stvanauke.

Studenti će, predvođeni profe-

sorom sa Fakulteta dramskih

umjetnosti docentom dr Vu-

komVukovićem, imati priliku

daseupoznajuoCMSprojektu,

jednom od najvećih LHC ek-

sperimenatauCERN-u.

J.B.

r nijesmo

momislili

prevareni

Zemunski mali umetnički centar se zbog, kako oni smatraju,

plagijata požalio Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, ali i

Evropskoj komisiji.

- Iz Delegacije EU u Crnoj Gori su nas pozvali na sastanak i

rekli da će kontaktirati CGO u vezi sa našom zabrinutošću, ali

su namujedno kazali da ne mogu puno da urade jer su ugo-

vor s CGO-om, kada je ovaj projekat u pitanju, već potpisali.

ZMUC nije optužio nikoga već pokušava da zaštiti svoj autor-

ski rad od svake zloupotrebe, pa i od CGO-a - kazala je Tašić.

Iz Delegacije EU Pobjedi su rekli da „s pažnjomprate ovaj

slučaj“, ali nijesu precizirali kakve preporuke su dali ZMUC-u.

DelegacijaEvropskeunije

spažnjompratisituaciju

e odustati od odbrane svog projekta

VELIKI PRAVNI PODUHVATZANAŠUZEMLJU:

Sakonferencije

Kodi kacija građanskog prava put ka većoj pravnoj sigurnosti

Vukčević: Građanski

zakonikpokazatelj

jezrelosti društva

Rad na građanskomzakoniku je izraz dvostruke zrelosti

– s jedne strane, društvenih odnosa, koji traže stabilnu

i pouzdanu normu, a, s druge, zrelost pravne nauke i

pravne struke da tu normu oblikuje - istakao je predsjednik

Crnogorske akademije nauka i umjetnosti DraganVukčević

UFOKUSUDRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ:

Donacijesvečanouručene

Ulaganjavrijedna218.334eura

Vlada Japana uručila još jednu donaciju

Programska menadžerka

AIRE centra za Zapadni

Balkan Biljana Brejtvejt

naglasila je da kodi ikacija

građanskog zakonika

predstavlja veliki podu-

hvat.

- Građanski zakonik Crne

Gore obuhvataće opšta

načela građanskog prava

– prava ličnosti, stvarno i

obligaciono pravo, poro-

dično i nasljedno pravo.

Jedan zakonik će dati

doprinos vladavini prava,

između ostalog, tako što

će povećati dostupnost

i predvidljivost građan-

skog prava, garantovati

transparentnost, pravnu

sigurnost i zaštitu od proi-

zvoljnih odluka – istakla je

Brejtvjet.

Veliki

poduhvat

Vlada je na sjednici 14.

decembra prošle godine

usvojila odluku o obrazo-

vanju Komisije za izradu

građanskog zakonika u

čijem sastavu su Zoran

Pažin, predsjednik, te

univerzitetski profesori

dr Dragan K. Vukčević, dr

Zoran Rašović, dr Radoje

Korać, dr Dragan Rado-

njić, zatim sudije Miraš

Radović, Dragica Milačić i

Nataša Božović. U Komisiji

su i Slavica Bajić, Tamara

Durutović, Ibrahim Smailo-

vić i Đina Popović.

Komisija ima rok od šest

godina da priredi ovaj

zakonik.

Komisija

Studentiumjetničkih

akademijauCERN-u

Protokol ozajedničkom

centrugraničnihpolicija