Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 8. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Zemunski

maliumetnički centar izBeo-

grada i autorski tim„Muzeja

korupcije“ tužićecrnogorsku

NVOCentarzagrađanskoob-

razovanjekojusujavnooptu-

žilida jezloupotrijebilaorigi-

nalni konceptnjihove ideje

kadasunazvali svoj projekat

,,Smjestimokorupcijuumu-

zej!“ukolikobeznavođenja

izvora iskoristenjihoveau-

torskeradoveobjavljenena

sajtumuzejkorupcije.org-

re-

kla jezaPobjedudirektorica

ZMUC-aVesnaTašić.

Prošle sedmice ta NVO iz Beo-

grada saopštila je da im je CGO

radeći projekat ,,Smjestimo ko-

rupcijuumuzej!“preuzelaideju

što, kako su naglasili, ne priliči

nekome ko se bori protiv plagi-

jata.

OPTUŽBE

Tašićjejučenaglasiladaukoliko

CGObude koristio bez navođe-

nja izvora autorske radove koji

su na njihovom sajtumuzejko-

rupcije.org

povrijediće njihova

autorska prava, što, poručuje

ona, organizacijana čijemje če-

lunećedozvoliti.

-Aako još i napravesajtkoji ima

isto ime, smatraćemo da su zlo-

upotrijebili ime sajta. Ako dođe

do takve situacije, konsultova-

ćemo se sa advokatom i postoji

mogućnost da ih tužimo - rekla

jeTašić.

Iz CGO-a su, međutim, prošle

sedmice optužbe ocijenili neu-

temeljenimkonstrukcijamako-

je, kako tvrde, Goran Denić

(umjetnički direktor Muzeja

korupcije) iTašićkoriste ,,iznji-

ma dobro znanih motiva i u ne

slučajnoodabranomtrenutku,a

dabi ugrozili ugledoveNVO“.

- Saopštavamo da ćemo sve što

imamo ovim putem razjasniti

kroz za to nadležne institucije

sistema u Crnoj Gori pred koji-

maćenavedeni imati priliku, ali

i obavezu, dadokažusvoje tvrd-

nje. Uvjereni smo da taj postu-

pak može voditi samo jednom

utvrđivanju - da se ovdje radi o

pokušajudiskreditacijeCGO-a,

s obziromna toda su činjenice i

dokazi, a samim tim i zakon na

našoj strani –saopštili suoni.

TašićobjašnjavadajeZMUCna

konkursuKreativneEvropepri-

javio svoj projekat „Muzej ko-

rupcije“,aliimjeproblematično

što jeCGOovu idejupreuzeo.

- Ideja je prvo razviti sajt kroz

www.muzejkorupcije.org

koji

smo registrovali početkom

2016, a potomželimonapraviti

transnacionalnu saradničku

platformu www.museumo-

fcorruption.netsarelevantnim

inicijativama. Registracijom

nacionalnog domena muzej-

korupcije.me

u Crnoj Gori,

CGObiporednamjernogpreu-

zimanja istog imena javnost

doveo u zabludu u vezi sa tim

sajtom – smatra naša sagovor-

nica.

Ističe da NVO na čijem je čelu

realizuje ,,Muzej korupcije“ u

različitimformama od februara

2016. godine, kada jeosnovansa

Društvom protiv korupcije iz

Zrenjanina.

-Muzejkorupcijesmorazviliiu

Budvi 2016. godine, prekoNVO

Za Druga i Agora, osvajanjem

granta iz IPA fonda, koji raspi-

suje Centar za građansko obra-

zovanje CGO „Misli lokalno-

djeluj lokalno-borba protiv

korupcije na lokalnom nivou“.

Tokomtrajanja projekta uBud-

vi, CGO je pokazao interesova-

nje da proširi Muzej korupcije

na cijelu teritoriju Crne Gore.

Nakon toga smo imali sastanak

sa izvršnomdirektorkomCGO

Daliborkom Uljarević i Anom

Nenezić,kojajeutovrijemepo-

punjavala aplikaciju za IPA

grant, kadasmonavelidačlano-

ve ZMUC-a pojedinačno anga-

žuju na realizaciji umjetničkog

dijela budućeg projekta „Smje-

stimokorupcijuumuzej!“, kako

bi se zadržala konceptualna ja-

snoća. Tomprilikomsmo sedo-

govorili da oni mogu da koriste

naš brend pod uslovom da nas

PODGORICA

-UCrnoj Gori

ostvareni sumjerljivi rezul-

tati urazumijevanjuuloge

ženaupolitičkomživotu,

naročitouzakonodavnoj

grani vlasti - ocijenio je

predsjednikSkupštine Ivan

Brajovićnaotvaranju

Osmog ženskogparlamenta,

koji jeorganizovaoOdbor za

rodnuravnopravnost uoči

Međunarodnogdana žena.

On je ocijenio da je posljed-

njim izmjenama izbornog za-

kona osiguranamogućnost da

se učešće žena u zakonodav-

noj vlasti poveća, uključujući i

normu po kojoj odbornicu i

poslanicu koja podnese ostav-

ku, isključivomijenja sljedeća

kandidatkinja sa izborne liste.

Brajović je podsjetio i da u ra-

duovogsazivaSkupštineCrne

Gore učestvuje 19 poslanica,

što je 23,45 odsto ukupnog

broja, te da to predstavlja zna-

čajan pomak u odnosu na sa-

stav prethodnog saziva gdje je

bilo samonjih 14.

JEDNAKAPRAVA

-Postoji prostorzadaljedjelo-

vanje i razvijanje svijesti o po-

trebi da žene budu zastuplje-

nije na mjestima odlučivanja i

moći, zaštićenije kada je u pi-

tanju nasilje, ekonomski sa-

mostalnije, kao i dabudunosi-

o c i j edna k i h p r ava po

pitanjima imovine, nasljeđa i

drugog – poručio je predsjed-

nikparlamenta.

Predsjednica Odbora za rod-

nu ravnopravnost NadaDrob-

njak konstatovala je da je glo-

b a l n o d r u š t v o i d a l j e

tradicionalno društvo u kome

žene svakog dana treba da se

borezaboljipoložaj. Izuzetak,

kakojekazala,nijeniCrnaGo-

ra, koja, prema njenim riječi-

ma, treba da uradi još mnogo

toga ,,da bi mogli govoriti o

stvarnoj ravnopravnosti žena i

muškaraca“.

Na sjednici je ukazanona pro-

blemnasiljanadženamaiugo-

vorenihbrakova,aliinaukida-

nje naknadamajkama.

Predsjednica Crnogorskog

ženskog lobija Aida Petrović

upozorila je na nedostatak

prostorija Centra za borbu

protiv trgovine ljudima.

UGOVORENI BRAKOVI

Oproblemupostojanjaugovo-

renihbrakova govorila jeFana

Delija izCentrazaromskuini-

cijativu i podsjetila da je u po-

sljednje tri godine bilo 49 slu-

čajeva ugovorenih brakova i

da nijedan nije procesuiran.

Istakla je i dauzakonodavstvu

ne postoji adekvatna definici-

jakoja radi na suzbijanjudječ-

jihugovorenihbrakova.

Pomoćnica ministra pravde

Marijana Laković-Drašković

kazala je da je zakon dobar, ali

da će svakako sagledati suge-

stije ove NVO jer narednog

mjeseca planiraju da krenu u

analizuovog pravnog akta.

Sl. R.

PODGORICA

–Ministarkul-

tureAleksandarBogdanović

pozvao je jučeSavjetRadio-

TelevizijeCrneGoredadosta-

viVladi finalni tekstugovora

opružanjujavnihusluga iz-

međuVlade i Javnogservisa.

Onjeistakaodaćetajdokument

Vlada prioritetno i u skladu sa

svojom procedurom staviti na

dnevni red narednog zasijeda-

nja.

SASTANAK

- Prošlo je nešto više odmjesec

dana od sastanka sa menad-

žmentom i predsjednikom Sa-

vjeta RTCG, kada je radni tim

Vlade prihvatio svih osam

amandmana na Prijedlog ugo-

vora o pružanju javnih usluga

između Vlade Crne Gore i

RTCG, koje su predložili pred-

stavnici javnog radiodifuznog

servisa – podsjetio je Bogdano-

vić.

Shodno međunarodnim stan-

dardima i zakonskim rješenji-

ma, Prijedlog ugovora baziran

je, kako je rekao, na saopštenju

Evropske komisije o primjeni

pravila o državnoj pomoći za

javne radiodifuzne usluge

(2009/C257/01) i sadrži garan-

cije i koncept institucionalne,

finansijske i političke nezavi-

snostiRTCG.

-Međutim,odtadasegubisvaki

trag ovomugovoru i od nadlež-

nih iz RTCG nijesmo dobili in-

formaciju u kojoj fazi i u kom

statusu se ovaj ugovor nalazi.

Odgovori na ova pitanja u inte-

resu javnosti očekuju se od

predsjednika i članova Savjeta,

tim prije i prevashodno u jav-

nom interesu, jer su pojedini

članovi Savjeta u svojimnastu-

pima krajemprošle i početkom

ove godine pokušali imputirati,

doduše neuspješno, Vladi, op-

strukciju, na planu potpisivanja

ovog ugovora – podsjetio jemi-

nistarkulture.

Onjerekaoidasesa„ovedistan-

ce, može reći da su takvi istupi

bili više dnevno-politikantskog,

amanje profesionalnog i odgo-

vornog poimanja dužnosti

predsjednika i članova Savjeta,

kojiovefunkcijeobavljajuuime

države, to jesteosnivača“.

SJEDNICA

- Vlada ostaje posvećena kon-

ceptupunenezavisnostiJavnog

servisa i zahtijeva puno izvrša-

vanje zakonskih obaveza, kon-

kretno u ovom slučaju davanja

saglasnosti na predmetni ugo-

vor - rekao jeBogdanović.

Podsjetio je da je za trogodišnji

periodVladaopredijelilaoko40

miliona eura za pružanje javnih

servisa, čiji iznos u potpunosti

garantuje održivo funkcionisa-

nje javnog radiodifuznog servi-

sa.

Prošle sedmice Pobjeda je obja-

vila da Savjet RTCG još nije do-

bio priliku da se izjasni o tekstu

ovog važnog dokumenta koji se

potpisuje uz saglasnost članova

tog tijela. Na posljednjoj elek-

tronskoj sjednici, održanoj

prošlog četvrtka, od njih je tra-

ženo da se izjasne samo o jed-

nom spornom članu ugovora

(članu7).

UpraviRTCGi Savjetuovekuće

član7bio je sporanzbog formu-

lacije da je „u interesu javnosti

da Vlada i RTCG analiziraju re-

alizacijufinansijskihiprogram-

skihobaveza iz togugovora“.

Na sastanku sa Vladinimpred-

stavnicima, na koji podsjeća i

Bogdaovićusvomjavnomdopi-

su,dogovorenajekompromisna

varijanta kako bi se izašlo u su-

sret Vladi i omogućilo joj se da

imaosnovzapraćenjerealizaci-

je i dinamike uplate sredstava

predviđenih budžetom, ali i, sa

druge strane, sačuvala nezavi-

snostRTCG.

UgovorizmeđuJavnogservisai

Vladeutvrđujevrstuiobimsvih

javnih usluga koje će RTCG

pružati, ali seutvrđuje i finansi-

ranje javnih usluga temedijske

kuće. Iako ne postoji vremen-

skoograničenje zapotpisivanje

ovogdokumenta, Savjet je rani-

je ocijenio da je za tumedijsku

kuću najbolje da se to učini što

prije.

K.J.

UKAZANONAPROBLEMNASILJA:

Sa sjedniceŽenskogparlamenta

OdržanOsmi ženski parlament

Doravnopravnosti

je jošdostaposla

Tašić: Ugov

potpisali, nije

daćemobit

Vesna

Tašić

DaliborkaUljarević

Cilj nam je da

pokrenemo

javnu raspravu

o ovakvim

koruptivnim

radnjama kako

bismo ohrabrili

i druge da u

budućnosti

reaguju na

nepravdu, jer

ako je NVO

sektor korektiv

vlasti, nemože

samon da bude

korumpiran

- zaključila je

Vesna Tašić

Zemunski mali umetnički centar ne

Javni poziv Aleksandra Bogdanovića Savjetu RTCG

Ministar traži ugovor

Savjet RTCG