Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 8. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Projekat ,,100

najvećih u Crnoj Gori“, koji je

pokrenut u cilju promocije pozitiv-

ne prakse i poslovnog ambijenta,

izazvao je interesovanje poslovne

javnosti, saopšteno je iz BI Consul-

tinga, provajdera bonitetnih infor-

macija u Crnoj Gori.

Osnivač BI Consultinga Ratko

Nikolić je kazao da nije potrebno

da se preduzeća prijavljuju. Sva

preduzeća koja budu predala

tačne inansijske izvještaje u

zakonskom roku, ulaze u bazu za

rangiranje.

Projekat se realizuje kroz partner-

stvo BI Consultinga, ministarstava

inansija i ekonomije i SGMonte-

negro i Crnogorskog Telekoma.

S. P.

Projekat „100 najvećih u Crnoj Gori“ izazvao

interesovanje javnosti

Nijepotrebnoda se

preduzećaprijavljuju

PODGORICA

Ministarstvo poljoprivrede

pozvalo je zainteresovane poljoprivrednike da

do 7. aprila dostave zahtjev za dodjelu podrške

za upravljanje stajskimđubrivom za ovu godinu.

Osnovna podrška iznosi 60 odsto ukupne vri-

jednosti investicije, odnosno 70 odsto za mlade

poljoprivrednike.

Za podrškumogu konkurisati registrovana

gazdinstva sa najmanje pet uslovnih grla, odno-

sno po 50 ovaca i 50 koza, pet krava ili bikova i

deset junica.

S. P.

Javni pozivMinistarstva poljoprivrede

Podrškazaupravljanje

stajskimđubrivom

PODGORICA

Jučerašnji letovi

Montenegro erlajnza iz Tivta za

Moskvu i nazad su realizovani sa

kašnjenjem zbog toga što je ptica

udarila u krilo aviona prilikom sli-

jetanja u Tivat, saopšteno je iz MA.

Zbog toga je let za Moskvu iz Tivta

kasnio šest sati, pa je avion

poletio u 15.45

časova.

Iz MA su objasnili da standardna

procedura u ovakvim situacijama

podrazumijeva povlačenje vazdu-

hoplova iz saobraćaja kako bi se

izvršile detaljne inspekcije i pregledi.

Dodali

su da je neplanirano

povlačenje

ovog aviona

iz saobraćaja

uslovilo pomjera-

nje sinoćne rotacije

Podgorica-Beograd-

Podgorica.

S. P.

Let Montenegro erlajnza zaMoskvu kasnio šest sati

Pticaprizemljilaavion

P

PODGORICA

MMFpred-

lažeVladi da smanji fiskalno

opterećenjena zarade, odre-

di neoporezivi prag, preispi-

ta izuzećaodPDV i poreza

nadobit preduzeća, uvede

ekološke, odnosnoporezena

zagađenje, više seoslanjana

oporezivanjepotrošnje i te-

meljno radi na smanjenju

javnogduga.

DISCIPLINA

ŠefMisijeMMF-auCrnoj Go-

ri Martin Petri je na zajednič-

koj konferenciji za novinare sa

ministrom finansija Darkom

Radunovićemiguverneromdr

RadojemŽugićem ocijenio da

jepotrebnopovećanje fiskalne

disciplinekakobi se riješilopi-

tanje visokog duga.

- Vjerujemo da je jedan od ra-

zloga visokog nivoa neformal-

ne ekonomije visoko fiskalno

opterećenje zarada. Uvođenje

neoporezivog dijela zarada bi

moglo pomoći. Zdravstveni si-

stemtrebafinansiratiizopštih,

te iz ekoloških poreza i opore-

zivanje potrošnje, kao što su

akcizenaugalj i poreznazaga-

đenje - kazao jePetri.

Ocijenio je da predložene pro-

mjenezahtijevajudobroplani-

ranje i ne moraju da budu od-

mah sprovedene.

- Fond zarada javnog sektora i

rashodi za penzije su visoki.

Vlada radi na reformi penzio-

nog sistema sa Svjetskomban-

kom–kazaojePetri,agovoreći

ozakonuoraduistakaojedaga

treba formulisati tako da olak-

šava formalno zapošljavanje.

BROJKE

Darko Radunović je kazao da

su opterećenja na zarade naj-

veća u regionu i iznose 66,7

odsto, te da su potrebne zna-

čajne promjene i ozbiljna ana-

liza.

- Bavićemo se smanjenjem iz-

vršilacau javnoj upravi i posti-

zanjem veće kontrole nad fi-

nansijama opština - kazao je

ministar i dodaodaočekujeda

ćemoovegodineemitovatieu-

robondove u iznosu kojim bi

moglidaservisiramopostojeći

javnidugkojidospijeva2020. i

2021.

-Uzavršnimsmorazgovorima

oko zaduženja za 250miliona

euraiuspjećemodazatvorimo

2019. Tako bi dobili dužu roč-

nost i povoljniju kamatu. Ako

bismo smanjili kamatu 1,5 od-

sto za sedam godina bi ušte-

djeli 50 miliona - kazao je mi-

nistar.

Guverner Radoje Žugić kazao

je da su svih 15 banaka u proš-

loj godini značajno unaprije-

dile poslovanje.

M.P.M.

Zajednička konferencija šefamisijeMMF-a, ministra nansija i guvernera

Smanjiti doprinose i

uvesti ekološki porez

Jedan od razloga

visoke neformalne

ekonomije je

veliko skalno

opterećenje

zarada. Uvođenje

neoporezivog

dijela zarade bi

moglo pomoći,

smatraju uMMF-u

Komentarišući preporuku

MMF-a da sistem zdrav-

stvene zaštite pređe na

teret budžeta, Radunović

je kazao da bi to bila radi-

kalna promjena.

- Penzioni fond ima de icit

od 30 odsto i svako sma-

njenje tih opretećenja na

platu znači da će biti veći.

Nije realno očekivati da to

možemo pripremiti prije 1.

januara naredne godine,

ali ne bi smjelo ni kasnije -

ocijenio je Radunović.

DeficitFonda

PIO30odsto

Petri je kazao da ne treba povezivati povećanje minimalne

zarade sa iskalnimopterećenjem zarada.

- Čini mi se da su se socijalni partneri saglasili da trošak mini-

malne zarade prebace na državu. Kad je nivo javnog duga

visok, to nije najbolja ideja. Povećanje minimalne zarade će

uticati na rast penzija i zarada u javnom sektoru i to treba

analizirati - kazao je Petri.

Minimalacnevezatiza

dažbinenazarade

ćan na 2,08milijardi

cija

iliona

budžeta i stvaranje rezerve.

Premijer Duško Marković je

ocijenio da jučerašnja odluka

nije proizvod ishitrenosti, već

rezultat osmišljenogpristupa,

koncepta i strategije stabiliza-

cije javnih finansija koju je

Vlada definisala još u decem-

bru 2016. On je rekao da je za-

hvaljujući ostvarenim rezul-

tatima Vlada u stanju da

donese odluke kojima se tro-

šak otplate državnog duga

svodi na polovinu.

PotpredsjednikVladeMilutin

Simović jekazaodaVlada radi

ono što bi uradio svaki dobar

domaćin - mijenja skupe kre-

dite povoljnim.

- Izdvojili smo novac za otku-

pljivanjeakcijaElektroprivre-

de, uskladusaugovorom.Vra-

ćamo vlasništvo nad ovim

preduzećem u okrilje države.

Istovremeno, držimo otvore-

na vrata za novog strateškog

partnera, koji će zajedno sa

nama ulagati u razvoj ne ma-

log broja projekata u sektoru

energetike - poručio je Simo-

vić.

M.P.M.

Ministar inansija Darko

Radunović ocijenio je da je

Vlada donijela odluke koje

će rezultirati povoljnijim

re inansiranjemdijela

javnog duga za period od

četiri godine.

- Kamata koju država

plaća na ranije izdate euro-

obveznice iznosi blizu pet

odsto, a sada postoji prili-

ka da se taj dug re inansira

po stopi od tri odsto –

rekao je Radunović.

Kamate

nižedva

odsto

PODGORICA

Iz Instituta za

javnozdravlje sukazali dami-

nimalni unos 2211 kalorija

dnevnonijeoptimalna, većmi-

nimalnakoličinada zadovolji

energetskepotrebe i obavlja-

nje lakše fizičke aktivnosti

osobablizu linije siromaštva.

Naveli suda taj standardnijesu

postavili oni, većSvjetska

zdravstvenaorganizacija iUN,

odgovarajući nakritikevezane

zaupravoobjavljenupotrošač-

kukorpupremakojoj je četvo-

ročlanoj porodici zahranudo-

voljno256eura, a zaostale

potrebe još 372 eura.

- Istrgnuta iz konteksta registro-

vana potrošnja, količina i vrsta

namirnica u korpi ne daju pravu

sliku dnevnih nutritivnih potre-

bapopulacije,nitiimjetocilj,već

jedinomoguda sekoriste zapra-

ćenjepotrošnjehraneustatistič-

komsmislui obezbjeđivanjeme-

đuna r odne upo r ed i vo s t i

podataka –dodaju i ističuda

kalorijska vrijednost nije bazira-

nanapreporukamazaočuvanje i

unapređenje zdravlja, niti na

pravilnoj ishrani.

- Nije istina da Institut preporu-

čuje dnevni unos hrane od dva

eura po pojedincu, jer je za opti-

malno zdravlje potrebno mnogo

više od pukog preživljavanja, što

pored pravilne i optimalne ishra-

ne u kvalitativnom i kvantitativ-

nom smislu podrazumijeva još i

higijenskostanovanjeiadekvatnu

sanitaciju– rekli su iz Instituta.

Iz Unije slobodnih sindikata su

tražili da Socijalni savjet, koji bi

trebalo da zasijeda danas, ra-

spravljaopotrošačkojkorpi,koja

je izazvala reakcije socijalnih

partnera i građana. Smatraju i da

bi sjednici trebalodaprisustvuju

predstavniciMonstata.

S.P.

Iz Instituta za javno zdravlje kažu da je potrošačkomkorpompredviđenaminimalna, a ne optimalna ishrana

Zazdravlje trebavišeoddvaeuradnevno

USSCG traži da

Socijalni savjet na

današnjoj sjednici

raspravlja o korpi

Šef Misije MMF-u u Crnoj Gori Martin Petri je

ocijenio da bi bilo korisno uključiti u potrošačku

korpu troškove rente.

- Renta je značajna potrošna stavka, ali ju je jako

teško procijeniti. Bitno je da se komponente

korpe ispravno izračunaju i da se uključe troško-

vi rente - kazao je Petri i dodao da Monstat radi

međunarodno prihvatljive metodologije, koje

rezultiraju jako niskimbrojevima.

- To otvara pitanje šta je stvarni minimalni iznos.

Sa našeg stanovišta fokus bi trebalo da bude na

ispravnoj metodologiji. Ako nam se ne dopadaju

podaci o korpi, trebalo bi razmišljati o politikama

koje bi unaprijedile dobrobit građana i voditi

računa koliko bi to koštalo - kazao je Petri.

Guverner dr Radoje Žugić je kazao da je Monstat

odgovoran za svoje podatke, te da iznos od 628

eura nije dovoljan, ali da su okolnosti takve.

- Mora se reći da se kroz sivu ekonomiju nado-

punjuje kućni budžet nekih domaćinstava. Pita-

nje realnog kvaliteta života se mora posmatrati

sa svih aspekata - kazao je guverner.

M.P.M.

Petri:

Uključiti i rentu

PKCGu27

timova

PODGORICA

Uloga PKCG

u integracionimprocesima je

nezaobilazna i nezamjenljiva.

PKCG ima predstavnike u 27

pregovaračkih radnih grupa,

čiji su članovi, pored zaposlenih

u stručnoj službi i predstavnici

preduzeća – rekao je generalni

sekretar Privredne komore Pavle

D. Radovanović na tematskoj

sjednici skupštinskog Odbora za

evropske integracije.

S. P.

KonferencijazanovinareMMF-a,

CBCG iMinistarstva nansija