Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 8. mart 2018.

Ekonomija

USD

1.22590

JPY 147.06000

GBP 0.78490

CHF

1.20350

AUD

1.50570

CAD

1.42570

Kursna lista

PODGORICA

Poreska upra-

va je u februaru naplatila bruto

71 milion eura, što je pet milio-

na više nego u istommjesecu

prošle godine i četiri miliona

iznad plana.

Naplaćeno je 15,4miliona PDV-

a, što je pet miliona ili 43 odsto

iznad plana; 37,8miliona eura

doprinosa i 11,7 miliona eura

poreza na zarade. U prva dva

mjeseca ove godine naplaćeno

je ukupno 125,8miliona, što

je deset odsto, odnosno 11

miliona eura iznad ostvarenja

iz istog perioda prošle godine,

a tri odsto ili četiri miliona više

od plana.

M.P.M.

Poreska uprava povećava prihode

Ufebruarunaplaćen

71milion

Smjena u hotelu „Ridžent“

Kaj Dikmannovi

generalni direktor

TIVAT

Na poziciju generalnogmenadžera hotela

„Ridžent Porto Montenegro“ imenovan je Njemac

Kaj Dikman, koji ima 19 godina radnog iskustva u

ugostiteljstvu, a u Tivat je stigao sa Barbadosa. Na

menadžerskimpozicijama je bio u hotelima koji su

članovi hotelskih lanaca poput „Leading hotels of the

world“ i „Althof hotel collection“ u Francuskoj, Velikoj

Britaniji, Švajcarskoj i Tajlandu.

Ovo je treći generalni direktor ovoga hotela. U okto-

bru 2013. godine na tomjesto je postavljen Mihael

Poš, a od aprila 2016. Džulija Vord.

S. K.

PODGORICA

Tužilaštvo

je tražiloda imDRI dostavi

finansijske izvještajeNove

srpskedemokratije, Pokre-

ta zapromjene iDemokrat-

skenarodnepartije, kazao

je juče senatorNikolaN.

Kovačević.

On je na konferenciji na kojoj

j e preds t av l j en zb i rn i

izvještaj o reviziji finansij-

skih izvještaja 30 partija za

2016. saopštio da su ukupni

prihodi stranaka bili 10,1 mi-

lion eura, rashodi 11,4 milio-

na, a neizmirene obaveze 2,5

miliona.

- Od ukupno neizmirenih

obaveza, na Novu srpsku de-

mokratiju odnosi semilion ili

40,5odsto, SNP338hiljada ili

13,2 odsto, Demokratsku Cr-

nuGoru200hiljada ili 7,8 od-

sto, DPS 188 hiljada ili 7,3 od-

sto- kazao je Kovačević i

dodao da partije nijesu doku-

mentovale 93 hiljade eura

troškova. Gotovinski su iz

blagajne isplatilemilioneura,

odnosno 9,5 odsto ukupnih

troškova.Podsjetiojedačetiri

partije izvještaje nijesu do-

stavile u zakonskom roku, tri

ih nijesu pripremile, četiri

nijesu donijele finansijski

plan i programradaza2016, a

12nijerealnoplaniralopriho-

de i troškove. Istakao jedaLi-

beralna partija, Bošnjačka

stranka, CDU, Demokratska

partija izUlcinja i SNP tri go-

dine zaredom dobijaju nega-

tivnomišljenje.

- Predložili smoda se kroz iz-

mjene zakona uvedu admi-

nistrativne mjere partijama

koje dobiju negativno mišl-

jenje, a da Odboru za ekono-

miju uvede javno saslušanje

odgovornog lica upartiji - sa-

opštiojeKovačevićidodaoda

su neke partije naknadno do-

stavljale dodatnu dokumen-

taciju za pravdanje troškova.

Napitanje ko to radi, odgovo-

rio je ,,svi, neki manje, neki

više“.

- Da bi to preduprijedili,

predv idj e l i smo i z j avu

ovlašćenog lica da namje dao

svu dokumentaciju - rekao je

Kovačević i naglasio da je

ostvarenosjetanpomakupo-

sljednjih šest godina.

Podsjetio je da su osammje-

seci dostavili predsjedniku

parlamenta Ivanu Brajoviću

inicijativuza izmjenuzakona

o finansiranju političkih par-

tija, ali da je za to potrebna

dvotrećinska većina.

Zakonomtrebadefinisati sta-

tus sopstvenih sredstava par-

tije za izborne kampanje,

utvrditi pravni status NVO i

grupa birača, koji učestvujuu

izborima. Osim toga, član 43

Zakona o finansiranju partija

ograničavasamostalnost ine-

zavisnostDRIuizborusubje-

kata revizije i u suprotnosti je

sa članom9Zakona oDRI.

M.P.M.

DRI predstavila zbirnu reviziju nansijskih izvještaja 30 partija

Tužilaštvose interesuje

za tri političke stranke

Finansijske

izvještaje Nove

srpske demokratije,

Pokreta za

promjene i

Demokratske

narodne partije

tužilaštvo je tražilo

od DRI, kazao je

senator Nikola N.

Kovačević

Kovačević je kazao da su kroz izvještaje došli do podatka da

je po četiri-pet članova sa istimprezimenom, najvjerovatnije

iz jedne porodice dalo po 2.000 eura donacije Novoj srpskoj

demokratiji.

- Tomože biti indicija za korupciju, ali to je posao Agencije

i Tužilaštva. Što se tiče nadležnosti DRI, ove donacije su u

skladu sa zakonom - objasnio je on.

Na pitanje da li su u izvještajima DF-a našli nešto sumnjivo

zbog skupe izborne kampanje i DPS-a, koji je 600.000 eura

donacija prikupio u dva-tri dana, Kovačević je odgovorio da

je to u nadležnosti Agencije za antikorupciju.

- Tokom revizije nijesmo došli do podataka, osimu slučaju

političkog subjekta iz Herceg Novog, da je neko prekoračio

maksimumod dvije hiljade za građane i deset hiljada eura

za irme – rekao je Kovačević.

Spornedonacije

PODGORICA

Vlada je juče

usvojilaprijedlog rebalansa

budžeta za tekućugodinu i

odlukeozaduživanjumaksi-

malnodo500milionauovoj

godini. Njime suprihodi

budžetapovećani za 57mili-

ona eura, a rashodi za82mi-

liona, paukupanbudžet sa-

da iznosi 2,08milijardi.

Poslije rebalansadeficit

budžeta iznosi 139,1milion,

odnosno3,1 odstoprocije-

njenogBDPuovoj godini.

- Na rashodnoj strani je plani-

rano 70miliona eura za otkup

dijela akcija Elektroprivrede

od italijanske kompanije A2A

uokviru ,,put opcije“, 6,5mili-

ona za kredite Montenegro

erlajnza i Crnogorske plovid-

be, pola miliona za promotiv-

neaktivnostiNTOičetirimili-

ona za reformu javne uprave.

Kapitalni budžet je uvećan za

milion, namijenjen gradnji

klinike za mentalno zdravlje

Kliničkogcentra-navedenoje

u saopštenju.

Iz Vlade su objasnili da su po-

većani prihodi od PDV za de-

set miliona, poreza na dobit

dvamiliona i porezanameđu-

narodnutrgovinuitransakcije

1,6 miliona. Prihod od poreza

na nepokretnosti je niži za 1,6

miliona, porez na zarade 13

miliona, dok se doprinosi za

penzijskoiinvalidskoosigura-

nje povećavaju za 11 miliona.

Rebalansom se očekuje pove-

ćanje prihoda od donacija za

četiri miliona i od kapitala za

43miliona.

- Vlada je procijenila da efika-

snu naplatu prihoda i dobre

rezultate ekonomske politike,

uz pozitivan odnos finansij-

skih tržišta prema Crnoj Gori,

trebaiskoristitizarefinansira-

nje duga po povoljnijim uslo-

vima - navodi seu saopštenju i

ističe da su predlogomodluke

o zaduživanju definisani kre-

ditni aranžmani koji se mogu

zaključiti u ovoj godini za rea-

lizaciju projekata, limiti za iz-

davanje garancija, kao i limiti

ukupnog zaduženja za refi-

nansiranje duga, finansiranje

Vlada usvojila prijedlog rebalansa kojim je budžet po

Zaotkupa

EPCG70

PODGORICA

Skupštinski

Odbor za ekonomijunijepo-

držaoprijedlog zakonao for-

miranjucrnogorske razvojne

banke, niti rezolucijeouspo-

stavljanjuodrživog imoder-

nog saobraćajnog sistema, o

načinuvalorizacije elektro-

energetskogpotencijala i o re-

industrijalizaciji CrneGore,

koje jepočetkomfebruara

predložioDF.

Jedino je Mićo Orlandić (SD)

biouzdržanprilikomizjašnjava-

nja o razvojnoj banci, objasnivši

da se njegova partija zalaže za

njeno formiranje, mada se nji-

hov koncept razlikuje od DF-

ovog.

- Formiranje razvojne banke bi

donijelobrži ekonomski razvoj i

niže kamate – rekao jeOrlandić,

koji smatra da Vlada, tvrdeći da

je IRF bolji od razvojne banke,

nije dovoljno sagledala sve as-

pekteeventualnog formiranja te

banke.

Branko Čavor (DPS) smatra da

pitanjanakoja jeukazaoDFnije

moguće riješiti samo predlože-

nim razolucijama i dodao da su

svi prijedlozi DF-a praktično

prisutni u analizamaVlade.

-RadIRF-a jeunaprijeđen i zato

podržavamocjenuVladeda jeto

bolje rješenjeodrazvojnebanke

–kazao jeČavor.

PredsjednikOdboraPredragSe-

kulić (DPS) je saopštioda će seo

ovim temama razgovarati i na-

rednih godina, podsjetio da je

IRF za deset godina investirao

530miliona eura i ocijenio da je

teškonapraviti koncept državne

bankeovakokakojepostavljeno.

,,Braneći“ prijedloge DF-a, po-

slanik Branko Radulović je ka-

zao da su oni put za izlazak iz si-

romaštva i ubrzani ekonomski

razvoj.

M.P.M.

Skupštinski Odbor za ekonomiju raspravljao o prijedlozima DF-a

Razvojnabankanijeprošla

PODGORICA

Poziv za učešće u Programu

obuke upravljanja Excellence in ReSTI (Excel-

lence in research, social and technological

innovation project management) projektima

za mlade menadžere, koji bi trebalo da dopri-

nese podizanju nivoa njihovog znanja i radnih

sposobnosti, biće otvoren do 31. maja, saopšte-

no je iz Ministarstva ekonomije.

Program je namijenjenmladimmenadžerima

i administratorima u javnim i privatnimorga-

nizacijama, koji su angažovani na projektima

ReSTI u okviru Dunavskog regiona. Okuplja 11

partnera iz devet zemalja, na čelu sa Centrom za

socijalne inovacije - ZSI iz Austrije. Ministarstvo

ekonomije je partner iz Crne Gore.

Za 25 odabranih kandidata troškovi puta i bora-

vka će biti obezbijeđeni iz budžeta projekta, dok

su onlajn kursevi besplatni.

S. P.

Otvoren poziv za obukumladihmenadžera

Podići nivoznanja i stručnosti

Sa sjedniceVlade

SapresaDRI

Sa sjedniceOdbora