Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 8. mart 2018.

Politika

Duplo

golo

Komentar

Koliko je uopšte ozbiljna ta EU birokratija, sastavljena od

političara sa klupa za rezerve, govori i veoma niska izla-

znost birača kada ih biraju. To su likovi koji uglavnomnisu

svjesni ni dilema i kontroverzi unutar sopstvene Unije, a

kamoli otužnosti naše pozicije. Čak ni Bregzit nije uspio

da ih naśekira i uozbilji. Proširenje je odavno passe priča,

ali gode im cupkanje i vapaji zapadno-balkanske buranije

pred njihovim vratima, jer imodržavaju iluziju o sop-

stvenoj veličini kao i o tome da su oni svojimnehajnim i

usputnim vaspitnim radom sa divljacima u stanju spriječiti

snažno širenje ruskog, kineskog i turskog uticaja na pome-

nutoj teritoriji.

Pa nas onda postrojavaju u regate, konvoje, zajednička

tržišta, produžavaju trajanje utrke pa kad neko posustane

oni ga ohrabre titulom kandidata ili lidera ili tome slično. I

tako svi od izičara Hana do Junkera. Sam Lavrov abortira

po pet-šest ovakvih po sastanku. Koliko je to uopšte bitna

ekipa govori i izjava NVO vedete Daliborke Uljarević da

je razgovarala sa relevantnimosobama iz EU o tome „da

se tamo ne gleda sa odobravanjemna kandidovanje Mila

Đukanovića na najviše pozicije u državnoj vlasti“. Jebote!

Oni pregovaraju sa Daliborkom, a ne sa našim zvaničnici-

ma. Izdašno plaćaju njenu i još neke nevladine organizacije

koje niko od nas nije birao niti ovlastio za takve djelatnosti.

Zbog ovakvih kontakata sa ruskim adresama i osobama

CIA, FBI i odbori Kongresa istražuju Trampa i familijumu

i savjetnike iz predizborne kampanje. A našoj politstarleti

niko ne smije ni da šušne. E kakvi smo – skapali da bog da

jaki od cupkanja ispred onih vrata. A zaludu, krenuli smo

ino na Zapad i ušli u NATO. Malo li je? Zašto ne usvajamo

mi sami te evropske vrijednosti, prakse i zakonodavstvo pa

kada nas to osnaži i usreći, ući ćemo u EU kao član familije

a ne kao tamo neki kandidat. Ukoliko se EU do tada ne ras-

padne, potpuno ili na nekoliko dijelova različitog stepena

važnosti.

Čim sam stavio tačku na kraju pretposljednje rečenice

shvatio samda je utopistička. Iluzorno je očekivati da naša

vlast iskreno hrli u EU. Svaki član te vlasti zna da je po EU

mjerilima njegov imetak nezakonit a karijera kao i mnoge

odluke, u najmanju ruku, kontroverzne. Zato ova igra

pregovaranja toliko traje. Imponuje EU birokratiji i održa-

va našu nesmjenjivu vlast. Jedino smomi obični građani

„gubitnici tranzicije“ i ovdje na gubitku, pa ćemo postati još

i „gubitnici integracija“.

Promijenite onda vlast, pomisliće neka demokratska

naivčina. Emoj brale, da dođu ovi drugi na vlast, neka što

ne bismo dobili pravnu državu, nego bismo izgubili i ovu

mrčenu koju imamo. Ostala nam je još posljednja šansa da

lex specijalisompod nazivom „Ko je jamio, jamio“ abolira-

mo sadašnju vlast od grijehova nezakonitog sticanja, da bi

nas bez straha snažno poveli ka EU. No, izgleda da ne bi ni

to pomoglo. Oslobođeni straha, a puni para, još bi snažnije

i autoritarnije prigrabili vlast. Znate onu narodnu: para ne

muči nego buči.

Ma jebeš narodnu, Marks kaže, na naučnoj bazi, a mislim

da se i Tomas Piketi slaže, da svaki kapital nastoji zadr-

žati uslove u kojima je nastao. Naši kapitali su uglavnom

nastali švercom, kriminalom, korupcijom, klijentelizmom,

sinekurstvom te razuzdanimbezumnim i volšebnim

„valorizovanjem“ resursa. Znači: opet pred ona vrata i na

početak „mape puta“. I tu se nade počinju topiti. Turko ilija,

ruso ilija, srbo ilija raznose naše snove, nade i snagu poput

maslačkovog sjemena pred sve više vrata.

Od tuge mi dođe da recitujem Šantića: „Ostajte ovdje!...

Sunce tuđeg neba, Neće vas grijat kô što ovo grije...“ Ali

što bih to pjevao kad niko nigdje ne ide već svaka manjina

doziva omiljenog hegemona u Crnu Goru, nama Crno-

gorcima za vrat. Neće da može braćo, to je mnogo grubo

i sebično i dovešće, što bi naš veliki „genocidni“ pjesnik

rekao, „do istrage naše ali vaše“, što opet nije nimalo evrop-

ski, pa nas opet vodi u sankcije, pa posipanje pepelompo

glavi, pa kandidat, pa „Mapa puta“, pa lideri, pa opet na vrh

glave.

Šteta, mogli smo puno bolje proći, jer sve je tomnogo jed-

nostavno. Trebalo je samo da dosljedno i do kraja ispoštu-

jemo član 1. Ustava Crne Gore koji glasi: Crna Gora je neza-

visna i suverena država, republikanskog oblika vladavine.

Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država

socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.

Je li, zaboga?

Piše: MiloradPUSTAHIJA

PODGORICA

Socijalistička

narodnapartija i dalje sena-

dada ćeopozicija imati za-

jedničkogkandidatanapred-

sjedničkimizborima.Mislim

danijesmozakasnili u tome–

kazao je zaPobjeduVladimir

Joković, predsjednikSNP-a.

Demokratskifrontsaopštiojeu

utorak, nakon sjednice Pred-

sjedništva, da su se dogovorili

da Andrija Jovićević odustane

od kandidature, te da je to ura-

đeno „zbog istorijske važnosti

objedinjavanja opozicije oko

jedne nestranačke ličnosti“.

Mediji spekulišu da su sada u

igri za predsjedničkog kandi-

data opozicije nekadašnji di-

rektorNeksMontenegroberze

i bivši poslanikMladenBojanić

kao i bivši predsjednik CANU

MomirĐurović.

Joković kaže da je zajednički

predsjednički kandidat očeki-

vanje najvećeg dijela opozicio-

nihbirača uCrnoj Gori.

- Na nama je da se dogovorimo

–kazao je on.

Na pitanje hoće li biti novog

opozicionog sastanka, Joković

je odgovorio da je „u komuni-

kaciji sa ostalim opozicionim

kolegama“, ali nije precizirao

da li će i kada biti zvanični su-

sret.

-Mislimda trebada razgovara-

mo i idemo u tom pravcu da se

nađe zajedničko rješenje za

predsjedničke izbore–rekao je

on.

Joković je, na pitanje je li SNP-

u prihvatljiv kao zajednički

kandidat Momir Đurović ili

Mladen Bojanić, odgovorio da

o tome ne odlučuje on.

- Odluku kog kandidata podr-

žati ili ne donosi Glavni odbor,

po Statutupartije – rekao je on.

LiderUreDritanAbazović nije

se juče javljao na pozive Pobje-

de,alidanranijepojedinimme-

dijimakazaojedajepitanjeima

li više vremena za dogovor, ali

jeiporučiodajeUraraspolože-

na za saradnju.

Posljednji sastanak opozicije

neslavno je završen 16. februa-

ra, kada se lideri opozicionih

partija nijesu mogli dogovoriti

o tome koji predsjednički kan-

didat bi bio najbolji u izbornoj

trci 15. aprila. DF je tada sma-

trao da je najbolje rješenje An-

drija Jovićević, dok je dio tzv.

građanske opozicije zastupao

stav da bi to bila Milka Tadić-

Mijović. Predstavnici opozicije

novinarima su tada kazali da

nije bilo spremnosti za dogo-

vor, te da su ostali na početnim

pozicijama.

Nakon što je propala ozbiljnija

priča o jedinstvenom kandida-

tu, prvo jeUjedinjenaCrnaGo-

rapredložilasvogpredsjednika

Gorana Danilovića za pred-

sjedničkog kandidata, a potom

i SDPDraginjuVuksanović.

LiderDemokrataAleksaBečić,

koji je više puta pozivao opozi-

cione kolege da se dogovore o

kojemhoće kandidatu, te da će

ga on prihvatiti, sada je krenuo

u novo lobiranje, uglavnom

kroz posredovanje Dritana

Abazovića, lidera Ure. Rok za

predaju predsjedničkih kandi-

datura ističe 26.marta.

I.K.–Đ.Ć.

PODGORICA

Članpred-

sjedništvaDemokratskog

frontaMilanKneževićuputio

je jučeUstavnomsudužalbu

na ranijepresudeOsnovnog i

Višeg sudauPodgorici, koji-

ma jeosuđenna izdržavanje

zatvorskekazne zbognapada

napolicajca 17. oktobra 2015.

godine, tokomrazbijanjapro-

testaFronta.

Žalbom,ukojujePobjedaimala

uvid, od Ustavnog suda se za-

htijevada, do izricanjakonačne

odluke, donese privremenu

mjeru odlaganja izvršenja če-

tvoromjesečne zatvorske ka-

zne.

Od Ustavnog suda se, takođe,

zahtijeva da utvrdi da li su pre-

sudama Osnovnog i Višeg suda

povrijeđena prava na pravično

suđenjeislobodumirnogokup-

ljanja,tedaukineobjepresudei

predmet vrati prvostepenom

suduna ponovno suđenje.

- Ili da ukine samo drugostepe-

nu presudu i predmet vrati Vi-

šemsudunanovoodlučivanjeo

žalbi koju je Knežević podnio

protiv presude Osnovnog suda

– navedeno je u ustavnoj žalbi,

koju je sačinio Kneževićev ad-

vokat PredragĆetković.

U obrazloženju žalbe je ocije-

njeno da Osnovni i Viši sud

prilikom donošenja presuda

nijesu bili nepri-

strasninitiliše-

ni predrasuda,

čime su „po-

vrijedili jedan

od osnovnih i

e k s p l i c i t n o

propisanih

eleme-

n a t a

Ustavomzajamčenogpravana

pravično suđenje“. Dodaje se i

kako se sve bitne činjenice

utvrđene u postupku zasniva-

ju „isključivo na iskazu poli-

cajcaMiljanaMarkovića“.

- Ne možemo da se otmemo uti-

skudajeuovomprocesupolitika

ušlakrozotvorenavratausudni-

cu, a tada pravo uvijek iskače

kroz zatvoreni prozor i nemi-

novno biva povrijeđeno – nave-

deno je uobrazloženju žalbe.

Dodajeseikakojeobrazloženje

prvostepene presude protiv

Kneževića tendenciozno, se-

lektivno i kreativno.

- Ako je uKneževićevimradnja-

ma i moglo biti formalnih ele-

menata krivičnog djela

za koje je osuđen, ipak

se predmetni incident

ne može posmatrati

izolovano, kao puki

konflikt dva čovjeka,

od kojih je jedan uni-

formisani policajac.

Takav pristup bi bio

krajnje uprošćen, ba-

nalizovan i istrgnut iz

konteksta širih dešava-

nja te noći, ali i 20 dana

kojisujojprethodili,asve

u vezi sa vršenjem prava

građana na slobodumir-

nog okupljanja – ističe

se u žalbi.

Đ.ĆORIĆ

Duplo golo, ako neko ne zna, naziv je za onu

potpuno crnu dominu bez ijedne svijetle

tačke sa obje strane. Ne bojte se, neću sad

da igramdomine sa vama, već ta domina

mi pomaže da slikovito prikažemnaše

šanse na putu u EU. Ali i njihovu žudnju za

nama, tako i iskrenost naše težnje ka njima

Predsjednik SNP-a optimista da će opozicija naći

zajedničkog predsjedničkog kandidata

Joković: Ima jošnade

da sedogovorimo

Predsjedništvo Građanskog pokreta Ura snaž-

no je podržalo napore rukovodstva partije, na

čelu sa predsjednikomDritanomAbazovićem,

usmjerene ka postizanju dogovora o zajednič-

komopozicionompredsjedničkom kandidatu,

saopšteno je sinoć iz te partije.

Predsjedništvo Ure je, kako su kazali, još jed-

nompodcrtalo da zajednički kandidat građan-

ske pro ilacije „garantuje uspjeh na predsjed-

ničkim izborima i veliku opozicionu pobjedu,

kao i početak sveukupnih demokratskih

promjena u Crnoj Gori“.

- Ura zato ostaje privržena dogovoru opozicije

i očekuje od ostalih opozicionih subjekata da

preduzmu potrebne korake, shodno svojoj

ulozi i značaju na političkoj sceni, kako bi se

do tog dogovora što prije i došlo - navode iz

GP Ura.

Abazović je, kako su kazali, dobio saglasnost

Predsjedništva da Glavnomodboru predloži

predsjednika cetinjskog odbora Filipa Adžića

za novog potpredsjednika te stranke.

PredsjedništvoUre:

Samozajednički

kandidatgarantujeuspjeh

Milan Knežević podnio ustavnu žalbu na presude Osnovnog i Višeg suda

Zahtijevaprivremeno

odlaganjezatvorskekazne

Milan Knežević je u izjavi za Pobjedu rekao da je ustavnu žalbu podnio na

zahtjev njegove majke, koja sada razmišlja i o žalbi Višem sudu.

- Kao što sam i očekivao, moja majka je našla zakonskumogućnost da pod-

nese ustavnu žalbu, što sam ja i uradio. O odluci za žalbu Višem sudu ćemo

odlučiti danas, na Dan žena. Ostaje mi sa sjetom i zahvalnošću da se zapitam

gdje bi mojoj majci bio kraj da je završila pravo – rekao je Knežević za Pobje-

du. Majka Milana Kneževića je, inače, dugogodišnja prosvjetna radnica i pro-

fesorica prirodnih nauka u penziji.

KneževićevamajkanaDanžena

razmišljaiožalbiVišemsudu

MilanKnežević

Saprošlog sastanka lideraopozicije