Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 8. mart 2018.

Politika

Viši sud dobiomišljenje SDT-a u postupku protiv lidera Nove zbog ilegalnog prelaska državne granice

PODGORICA

– Specijalno

državno tužilaštvo je mišl-

jenja da jednomod lidera

DF-a Andriji Mandiću, koji je

ilegalnimprelaskomgrani-

ce prekršiomjeru zabrane

napuštanja zemlje, treba

odrediti pritvor, saznaje

Pobjeda.

Prethodno se Viši sud obra-

tio Specijalnomdržavnom

tužilaštvu i od njega tražio

mišljenje da li Mandiću treba

da bude određen pritvor.

U odgovoru ovom sudskom

organu, prema saznanjima

našeg lista, Specijalno držav-

no tužilaštvo je navelo da

smatra da Mandiću treba da

bude određen pritvor zbog

prekršenja mjere zabrane

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković 15. februara prošle godine spriječio

je pritvaranjeMandića i Kneževića. Specijalnomdržavnom tužiocuMilivoju

Katniću izdao je obavezujuće uputstvo prema kojemposlanicima Demokratskog

fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću neće biti određen pritvor

PODGORICA

-Kancelarija

OEBS-a zademokratske in-

stitucije i ljudskapravapo-

smatraćepredsjedničke iz-

boreuCrnoj Gori, koji ćebiti

održani 15. aprila, saopšteno

je jučenaotvaranjuKancela-

rije temisijeuPodgorici.

Šefica posmatračke misije

TanadeZuluetaobjasnilajeda

će misija imati 16 dugoročnih

posmatrača i eksperata iz 14

država, koji ćebiti raspoređeni

širomCrneGore.

Ona je rekla da će zahtijevati

da bude prisutno i 100 kratko-

ročnihposmatrača koji ćepra-

titi procedure tokomizbornog

dana.

Navela je i da će posmatrači,

koji ćeuponedjeljak stići uCr-

nu Goru, pratiti upis kandida-

ta, aktivnosti kampanje, rad

izborneadministracijeidržav-

nih organa, rješavanja spornih

situacija, ali i aktivnostmedija.

- Tokom izbornog dana po-

smatrači će pratiti otvaranje

biračkih mjesta, tok glasanja,

prebrojavanje listića i tabelar-

ni prikaz rezultata glasanja -

saopštila jeZulueta.

Dodala je i da tokom izbornog

dana posmatračka misija pla-

nira da udruži svoje aktivnosti

sa delegacijomParlamentarne

skupštineSavjetaEvrope,teda

će dan nakon izbora objaviti

zajednički preliminarni izvje-

štaj onalazima i zaključcima.

- Konačan izvještaj u vezi sa

nadgledanjem izbornog pro-

cesa, uključujući preporuke,

biće objavljen nakon dva mje-

seca - rekla jeZulueta.

Komentarišući to što Skupšti-

na Crne Gore još nije usvojila

svepreporukeOEBS-a,Zulue-

ta je ocijenila da usvajanje za-

kona i njegovaprimjenanijesu

isto.

- Sada ćemo da pratimo pri-

mjenu usvojenog i da li se te

reforme primjenjuju. U sluča-

ju da nešto nije primijenjeno,

to ćemo navesti u narednim

preporukama - rekla je Zulue-

ta.

VladimirMisevizODHIR-ove

kancelarije u Varšavi je naveo

da je u izvještaju za procjenu

trenutnesituacijeipotrebana-

vedenokojesupreporukeuze-

te u obzir, a koje ne, sa određe-

nimobrazloženijma.

- Pratićemo kako će sve to da

utičenaizborniprocesisveće-

mo objaviti u preliminarnom

izvještaju-naveojeMisev.

R.P.

PRIŠTINA

- PremijerKoso-

vaRamušHaradinaj rekao je

da jepitanjedemarkacijeu

završnoj fazi i da se razgova-

raodatumuzaodržavanje

sjednice.

Haradinaj jedodaodasuneve-

ćinske grupe dale svoj glas za

ratifikaciju sporazuma, ali da

„Srpska lista“ to još uvijek nije

učinila.

- Radimo i sa Demokratskim

savezom Kosova, sa kojima

treba da dogovorimo još neke

stvari.Nadamsedaćemoimati

još poslanika Albanaca koji će

glasati ‘za’ - kazao je Haradi-

naj.

Kosovski premijer je istakao

da sjednica može biti održana

ove ili eventualno početkom

naredne nedjelje.

PoslanicaDemokratskogsave-

zaKosovaBlertaDeliju-Kodra

kazala je da još nema konač-

nog dogovora.

-Sjednicaćebitiveomadobro-

došla, važno je da mi tokom

ove nedjelje privedemo kraju

pitanje demarkacije. Dokle

god su pregovori u toku izme-

đu partnera i Srpske liste, još

uvijekpostojenejasnoćeuvezi

sa održavanjem sjednice

Skupštine - kazala je Deliju-

Kodra.

PoslanikNismeBilarŠerifi na-

vodi da je tapartijaspremnaza

glasanje.

- Koaliciju čineHaradinaj, Lji-

maj, Srpska lista i drugi. Pitajte

njih jer je to izvanmojih kapa-

citeta - kazao je Šerifi.

IpredsjednikSkupštineKoso-

vaKadri Veselji izjavio je da se

intenzivno radi sa svim parti-

jama kako bi se postigao kon-

senzus da se usvoji Sporazum

o demarkaciji sa Crnom Go-

rom. U intervjuu za RSE on je

izrazio očekivanja da će se

sjednica o demarkaciji, koja je

počela 22. februara, završiti

ove nedjelje.

Dodao je i da Srpska lista nije

postavila nikakav uslov za

izglasavanje demarkacije.

- Nema nikakvih razloga za

kašnjenje, dosta smo kasnili -

rekao jeVeselji.

On je izrazio uvjerenje da će

poslanici koji sudosadbili pro-

tiv demarkacije, kao što su oni

iz pokreta Samoopredjeljenje i

Srpske liste, ponovo razmisliti

o važnosti ratifikacije ovog

sporazuma zato što to ojačava

suverenitet države i otvara ja-

snuevroatlantskuperspektivu.

Eksperti evropske integracije

upozoravaju da ukoliko Skup-

ština Kosova ne usvoji demar-

kacijusaCrnomGoromtokom

ovog mjeseca, onda će zemlja

morati čekati do 2020. godine

zaliberalizacijuviznogrežima

sa EU, jer se iduće godine odr-

žavaju izbori za Evropski par-

lament.

Nakon tekućih kašnjenja u ve-

zi sa Sporazumomo demarka-

ciji, stručnjaci za evropske in-

tegracije upozorili su da će

Kosovo možda propustiti rok

za liberalizaciju viza ove godi-

ne, piše kosovskimedij Zeri.

J. Đ.

krenuli u obilazak pljevalj-

skog sela Poblaće, pri čemu

su se, kako tvrde, izgubili i

slučajno zalutali na teritoriju

druge države.

Podsjetimo, vrhovni državni

tužilac Ivica Stanković 15.

februara prošle godine spri-

ječio je pritvaranje Mandića

i Kneževića. Specijalnom

državnom tužiocu Milivoju

Katniću izdao je obavezujuće

uputstvo prema kojemposla-

nicima Demokratskog fronta

Andriji Mandiću i Milanu

Kneževiću neće biti određen

pritvor.

U uputstvu o postupanju

vrhovni državni tužilac

Ivica Stanković naveo je

da se shodno Ustavu Crne

Gore, Zakoniku o krivičnom

postupku i međunarodnim

standardima, pritvor prim-

jenjuje samo kada je strogo

neophodan i kada predstavlja

krajnjumjeru.

Prethodno je u Skupštini Crne

Gore sa 42 glasa poslanika

vladajuće koalicije izglasano

ukidanje imuniteta radi pok-

retanja krivičnog postupka

i određivanja pritvora Man-

diću i Kneževiću.

Z. DARMANOVIĆ

napuštanja zemlje. Prije

konačne odluke Andrija Man-

dić će biti saslušan u Višem

sudu.

Podsjetimo, na prijedlog Spe-

cijalnog državnog tužilaštva

juče je Viši sud u Podgorici

Andriji Mandiću i Milanu

Kneževiću, optuženima kojim

se pred ovim sudom vodi

postupak za pokušaj teroriz-

ma na dan parlamentarnih

izbora 16. oktobra 2016. godi-

ne, odrediomjere nadzora pri-

vremeno oduzimanje putne

isprave - pasoša. Podsjetili su

da je ranijomodlukom suda

optuženima Mandiću i Kneže-

viću izrečena mjera nadzora

privremeno oduzimanje

putne isprave - diplomatskog

pasoša.

Lider Nove srpske demokra-

tije Andrija Mandić je u noći

između 1. i 2. marta ilegalno

napustio Crnu Goru i prešao

u Srbiju, zbog čega je bio

priveden u prijepoljski sud.

Mandić je nedozvoljeno

prešao u Srbiju sa Milanom

Lekićem, šefomOpštinskog

odbora Nove u Pljevljima,

i aktivistima Nove Blažom

Kotlajom i VojomPićanom.

Mandić i Lekić negirali su,

nakon povratka iz Srbije,

navode o bjekstvu iz države,

tvrdeći da su slučajno zalutali

usljed loših vremenskih prili-

ka. Na konferenciji za medije

u Pljevljima su ispričali da su,

povodompredstojećih izbora,

Misija OEBS-a će pratiti predsjedničke izbore

Stiže16posmatrača

iz 14zemalja

U kosovskomparlamentu i dalje nema potrebne većine za rati kaciju

Sporazuma o razgraničenju sa CrnomGorom

Upitan i datumsjednice

i podrškaSrpske liste

Danas sjednicaPredsjedništvaDPS-a

PODGORICA

- Predsjed-

ništvo Demokratske partije

socijalista trebalo bi danas,

kako saznaje Pobjeda, da

počne konsultacije o pred-

sjedničkom kandidatu naj-

veće vladajuće partije, ali i da

analizira rezultate lokalnih

izbora u Beranama i Ulcinju.

Već su završene unutar-

stranačke konsultacije na

kojima se partijsko članstvo

gotovo plebiscitarno izjasni-

lo da predsjednik DPS-a Milo

Đukanović bude kandidat

najjače partije u Crnoj Gori

na predsjedničkim izborima,

koji će se održati 15. aprila.

Međutim, ako lider DPS-a ne

prihvati kandidaturu, kao

potencijalni kandidati ove

partije u trci za predsjednika

države pominjani su bivša

predsjednica DPS-a Milica

Pejanović- Đurišić i aktuelni

ministar poljoprivrede i

ruralnog razvoja Milutin

Simović.

Dok opozicija već par mjese-

ci bezuspješno pokušava da

nađe zajedničkog nestranač-

kog kandidata prihvatljivog

za sve, DPS, očito je, ne žuri

sa objavljivanjem imena

svog predsjedničkog kandi-

data.

Z. D.

Milivoje

Katnić

Andrija

Mandić

Kosovski parlament

Sakonferencijezamedije

Katnić traži

pritvor za

Mandića