Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 8. mart 2018.

CrnomGorom

Kolašin:

Osmomartovska bilješka o 100 posto ženskompreduzeću

Desetkaza „Agencijupet“

Od kada je

osnovana prije

13 godina u firmi

su radile samo

žene. Aktuelnu

postavu čine

vlasnica Pepa

Perović, zatim

Tatjana Krgović,

Andrea Vuković,

Daja Lović i Buda

Šćepanović

KOLAŠIN

- Gdje ćedanas u

Kolašinubiti uručenonajvi-

šeosmomartovskihpoklo-

na?Dobri poznavaoci prili-

ka znajudaogovorna ti

pitanje glasi - uUlici 13. jula,

tamogdje sukancelarije

„Agencijepet“.

Preduzeće „Agencija pet“ je

stopostotnožensko, vjerovat-

no jedino u kojem su zapo-

šljene samo dame. Osnovala

ga je 15. juna 2005. godinePe-

pa Perović i za 13 godina po-

stojanja, muškarci nijesu

imali radnu knjižicu u firmi

čija je osnovna djelatnost

pružanje knjigovodstvenih

usluga.

POSTAVA

Aktuelnu postavu osimPero-

vić čine Tatjana Krgović, An-

drea Vuković, Daja Lović i

Buda Šćepanović

- Kada sam prije 13 godina

osnovala preduzeće, zaposli-

la sam pet žena i to je bio ra-

zlog da preduzeće dobije ime

„Agencija pet“. Od tada su

stalno žene na platnom spi-

sku. Radne su, vrijedne,

DOBRAKADROVSKAPOLITIKA:

TatjanaKrgović, AndreaVuković, DajaLović, PepaPerović i BudaŠćepanović

stručne,pratesvenormativne

i zakonske novine kada je

knjigovodstvo u pitanju i

uspješno ih primjenjuju -

objašnjava Perović zbog čega

jepovjerenjeukazalaisključi-

vodamama.

Objašnjava nam kako to ne

znači da u preduzeću zastu-

paju polnu diskriminaciju.

Jednostavno, ponavlja, žene

koje je zaposlila odlično rade

svojposaopanemarazlogada

prekinu poslovnu strategiju

koja se pokazala uspješnom.

Pepa Perović smatra da žene

imaju poslovnih prednosti u

odnosu na muškarce. Odgo-

vornost, kreativnost, odanost

kompaniji, stručnost, spre-

mnost za usavršavanja, dio je

potvrđenih karakteristika

koje dame demonstriraju u

poslu.

-Uodnosuna jačipol,mi smo

fleksibilnije. Žene se bolje

snalaze u dinamičnim okru-

ženjima.Zakratkovrijemese

prilagođavaju novonastalim

situacijama. Brže naslućuju

poslovne situacije i izazove –

nabrajaPerović.

SIGURNOST

Napitanjeda li ježenadovolj-

no na poslovnoj i društvenoj

sceni Kolašina i Crne Gore,

Pepa Perović daje pozitivan

odgovor.

- Iz godine u godinu ih je sve

više. Svevišeseženaodlučuje

dazapočnebiznis i pomeni je

todefinitivnopravikorak.Že-

ne bi trebalo da teže tome da

nezaviseni odkoga i dasepo-

trude i da doprinose kućnom

budžetu. Imati ličnu finansij-

sku sigurnost je nešto što se

smatra privilegijom u današ-

njem vremenu. Sa znanjem,

voljom i maštom, žene uvijek

mogumnogo – kaže preduzi-

mljivaKolašinka.

Kada je u pitanju „mala va-

roš“, PepaPerovićprimjećuje

dajedostaženanaistaknutim

položajima, da se dobro sna-

laze, ali da uvijekmože bolje i

više.Izjedinog100postožen-

skog preduzeća u Kolašinu je

upućena i osmomartovska

poruka damama: Budite pre-

duzimljive, vjerujte u sebe,

započnitesvoj biznis, ostvari-

te se kao samostalne i uspješ-

ne ličnosti.

Dr.DRAŠKOVIĆ

Perović: Dame, budite

preduzimljive, vjerujte

u sebe, započnite svoj

biznis, ostvarite se kao

samostalne i uspješne

ličnosti

HERCEGNOVI

-Direkcija

javnihradova raspisaćena-

rednihdana tender za izbor

izvođača zanastavak radova

uhidrotuneluPotkopuMoj-

dežu. Prethodni, iz januara

2016, poništila jeDržavna

komisija zakontrolupo-

stupka javnihnabavki 26. ja-

nuaraove godine.

Iz Direkcije javnih radova

podsjećaju da je početkom

2016. godine raspisano javno

nadmetanje za radove druge

faze sanacije i rekonstrukcije

hidrotehničkog tunela uMoj-

dežu. Javno otvaranje ponuda

održano je 22. februara 2016.

godine, a za posao uMojdežu

prijavile su se dvije podgorič-

ke firme: ,,Tehno-put MNE“ i

„Bi kod“.

- Nakon sprovedene procedu-

re pregleda i ocjene ponuda,

kaonajpovoljniji ponuđač iza-

bran je ponuđač „Tehno-put

MNE“. Protiv odluke o izboru

najpovoljnije ponude uložena

je žalba Državnoj komisiji za

kontrolu postupka javne na-

bavke. Postupajući po žalbi

žalioca, „Bi koda“, Državna

komisijazakontrolupostupka

javnih nabavki rješenjem je

poništila postupak javne na-

bavke u cjelini – saopštili su iz

Direkcije javnih radova.

Podsjećamo, klizište uMojde-

žu se pokrenulo u februaru

2004. godine. Prvo izbijanje

vode izPotkopadesilo sedvije

godine ranije, kada se, po rije-

čima mještanina Mila Velaša,

pokrenulo tlo u prečniku 60

metara.

– Ono je bilo upozoravajuće,

što se obistinilo 28. februara

2004. godine, kada je klizište

zahvatilo 12 hektara. Posljedi-

ce pokretanja tla, u kome su

potpuno uništene tri kuće a

brojne oštećene, kao i kom-

pletna infrastruktura u selu,

još suvidljive, auzroci nisuot-

klonjeni –kažeVelaš.

On smatra da su radnici „Bi

koda“ veoma kvalitetno odra-

dili prvu fazu radova u Potko-

pu, kada su prokopali 197 me-

t ara novog hidrotune l a

Potkop, ali daonanijeokonča-

na prije dvije i po godine.

- Preostalo je svega 20metara

do spajanja sa prvom stijen-

skom masom i portalom sta-

rogtunela, štojeosnovniuslov

da se onemogući kruženje

podzemnih voda, koje pred-

stavljaju potencijalnu opa-

snost za okolne kuće, na koji-

ma s u p r imj e t ne nove

pukotine. Mojdešku padinu

najviše ugrožavaju vode koje

seizPotkopaprelivajuuLovac

- kazao jeVelaš.

Od juna2014. dooktobra2015.

godine realizovani su radovi u

vrijednosti od 852.593 eura.

Sredstva su obezbijeđena iz

kapitalnog budžeta države.

Procijenjena vrijednost druge

faze je 286.000 eura.

Ž.KONTIĆ

Završna faza sanacije klizišta u Potkopu

Uskoronovi oglas za

radoveuMojdežu

ŽITELJISTRAHUJUODPOMJERANJATLA:

UlazuPotkop

ROŽAJE

-Aktivnosti zapo-

četak izgradnjevrtića, inve-

sticijevrijedneoko 1.500.000

eura, privode sekraju. Prema

informaciji koju smodobili iz

Direkcije javnihradova, glav-

ni projekat prošle godine je

uradilopreduzeće „Urbi pro“

izPodgorice.

Ovih dana Direkcija radova je

potpisala i ugovor za reviziju

tog projekta sa izvođačem, In-

stitutomzarazvoj i istraživanje

iz Podgorice i taj posao je u to-

ku. Ukoliko revident ne bude

imao primjedbi, Direkcija jav-

nih radova će brzo raspisati

tender za izvođenje radova na

tomobjektu.

Inače, izgradnja novog objekta

sa svim pratećim sadržajima

planirana jena lokaciji postoje-

ćeg vrtića „Boško Buha“, čiji je

objekatpreuređenzatunamje-

nu i koji ima kapacitet od svega

70 mjesta. Budući da se radi o

jedinomdržavnomvrtićuuRo-

žajama, postojeći kapacitet kao

i stanje u kojem se nalazi obje-

kat nijesu zadovoljavali ni mi-

nimum potreba za predškol-

skimobrazovanjemuopštini.

Glavnim projektom novog

objekta vrtića, čija izgradnja je

planirana na površini od

1.120,89 kvadratnih metara,

planirana su četiri odvojena

ulaza, glavni, ekonomski i teh-

nički, kao i dvorišni ulaz zadje-

cu, sa odvojenim prilazima. U

prizemljusuprostorijeprimar-

ne namjene i obuhvataju vje-

trobran sa portirom i trijažom,

na koji se nadovezuje centralni

hol kaomultifunkcionalni pro-

stor sa garderoberima, prosto-

rije za boravak djece sa sanita-

rijama, višenamjenska sala,

zbornica sa zasebnim sanitari-

jamazazaposlene.Naspratusu

smještene četiri prostorije na-

mijenjene jaslicama, prostorije

za vaspitače i administrativni

blok sa sanitarnim čvorom. Sa-

obraćajnim rješenjem predvi-

đen je kolski prilaz sa 12 par-

king mjesta i pješačkim

stazama koje su iznivelisane

takodaomogućavajunesmetan

pristup licima smanjene po-

kretljivosti i sa invaliditetom.

Prostor oko objekta uređen je

kao dječje igralište, sa potreb-

nimmobilijarom- saopšteno je

izDirekcije.

Direktor Dječjeg vrtića „Boško

Buha“RešadKardović jekazao

da je predviđena izgradnja sa-

vremenog objekta, čime će se u

značajnoj mjeri riješiti pitanje

predškolskogvaspitanjazama-

lišane sa područja užeg dijela

grada.

- Veoma sam obradovan činje-

nicom da će već sa prvim pro-

ljećnimdanima početi realiza-

cija tog važnog projekta. Pored

toga što će se stvoriti potrebni

uslovi za kvalitetan boravak

mališana i njihovo vaspitanje,

novi objekat će imati i znatno

veći kapacitet,moći ćedaprimi

oko200djece.Natajnačinćese

u znatnoj mjeri riješiti pitanje

upisa većegbrojamališana, od-

nosno smatram da će zadovo-

ljiti potrebe za predškolsko

vaspitanje djece iz užeg grad-

skogpodručja - rekao jeKardo-

vić.

Onočekujedaobjekat bude za-

vršendojeseninarednegodine.

F. KALIĆ

HERCEGNOVI

-Direkcija

javnihradova trebalobi

uskoroda raspiše tender za

istraživanje i izraduprojek-

ta sanacijeklizišta, na loka-

ciji gdje senalazi tvrđava

Kanli kula. Teknakonokon-

čanja togposlamožebiti na-

stavljena izrada glavnog

projekta rekonstrukcije–

konstruktivne sanacije, re-

stauracije i konzervacije sa-

me tvrđave.

Kako je kazao član stručnog

tima na ovimposlovima, prof.

dr Dušan Lučić sa Instituta za

građevinarstvo, sredstva u

iznosu od oko 300.000 su

opredijeljena budžetom za

ovu godinu.

- Realno bi bilo da ispitivanje i

projektovanje bude završeno

u ovoj godini. Ako se pokaže

da jesvemirno i stabilizovano,

a klizište sanirano, onda se sti-

ču uslovi da damo rješenje sa-

nacije kule –kazao jeLučić.

Ministarstvoodrživograzvoja

i turizma izdalo je 2015. godi-

neUTuslovezaizradutehnič-

ke dokumentacije za rekon-

strukciju tvrđave .

Direkcija javnih radova je 1.

marta prošle godine potpisala

ugovor o izradi glavnog pro-

jekta sa podnosiocem zajed-

ničke ponude: „S.M.N.L.“ iz

Podgorice i „MonteCEP“ iz

Kotora.

Istražni radovi su pokazali da

je klizište koje je zahvatilo po-

vršinuviše od tri hektara, pro-

uzrokovalo oštećenja na tvr-

đavi Kanli kula.

Ž.K.

Rožaje:

Pri kraju pripreme za izgradnju vrtića, posao vrijedan 1,5miliona eura

Bićemjestaza200mališana

SAVREMENIOBJEKAT:

Budući izgledvrtića

HercegNovi:

Neizvjesna rekonstrukcija Kanli kule

Prvo tender za

sanacijuklizišta

KLIZIŠTEUZROKOVALO

OŠTEĆENJA:

Kanli kula