Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 8. mart 2018.

Hronika

KOTOR

–AdvokatRatko

Pantović smatrada jeoptuž-

nicaprotivnjegovebranje-

nice ljekarkeJaneBovan

(32), koja se tereti zanesa-

vjesno liječenjepokojnog

SavaKovačevića, potvrđena

suprotnozakonu jer je za-

snovananapretpostavkama,

anenadokazima.

Prema navodima optužnice

koju zastupa tužilac Žarko

Pajković,Bovanjekaodežurni

ljekar 9. septembra2014. godi-

ne u Hitnoj medicinskoj po-

moći u Budvi prema pokoj-

n om Sav u Ko v a č e v i ć u

„primijenilanepodobannačin

liječenja, propisujućimu tera-

piju za alkoholisano stanje i

previdjela da je stanje ukojem

jedovedenpacijentmogaobiti

i rezultatmoždanog udara“.

- Nakon primljene terapije

KovačevićjeotpuštenizHitne

medicinske pomoći u Budvi i

nijesupreduzete svepotrebne

radnje u dijelu dijagnostike

usljedkojihpropusta jenastu-

pilo pogoršanje stanja Kova-

čevića, koji je nedugo zatim

preminuo–navodi seuoptuž-

nici.

OTPUST

Sava Kovačevića je nakon ot-

pusta iz Hitne pomoći brat

Milorad Kovačević umjesto u

kućidržaougepekupikapase-

damsati.

Sa druge strane, advokat Pan-

tović smatra da u postupanju

JaneBovanpremasadapokoj-

nom Savu Kovačeviću nema

elemenatabićakrivičnogdjela

koje joj se stavlja na teret, a što

će, kako je naveo, nada se i do-

kazati.

- Nadamse da ćemo u postup-

ku dokazati damoja branjeni-

ca nije učinila krivično djelo

koje joj je stavljeno na teret.

Najčudnije je što nije utvrđe-

nokad jenastalahemoragija, a

moja branjenica optužena je

za nesavjesno liječenje. U po-

stupku ću predložiti rekon-

strukciju događaja – kazao je

zaPobjedu advokat Pantović.

On navodi da se na osnovu na-

laza vještaka dr Dragane Ču-

kić jasno uočavaju dvije nelo-

gičnosti uoptužnici.

- Vještak se u nalazu decidno

izjasniladanijemogućepouz-

dano se izjasniti da li bi do

smrtnog ishoda kod Sava Ko-

vačevića došlo da je ustanov-

ljena dijagnoza krvarenja na

mozgu i da mu je pružena

kompletna terapija imjereko-

je sepreduzimajukodmožda-

nog udara. Iz tog razloga sma-

t ram da optužni ca ni j e

zasnovana na zakonu, ni na

dokazima, već na pretpostav-

kama – pojasnio je advokat

Pantović.

On je istakao da Čukić u nala-

zu nije mogla decidno da se

izjasni okrivici JaneBovan, da

nije utvrdila vrijeme nastanka

moždanog udara niti se jed-

nomrečenicomunalazuosvr-

nula na ovaj detalj.

AdvokatPantovićsmatradase

na optužnici trebao naći i Mi-

loradKovačevićkojiseoglušio

o uputstva ljekara da brata Sa-

vaKovačevićasmjestiukrevet

ukućinakonprimljeneterapi-

je u Hitnoj pomoći. Pantović

pojašnjava da jeMiloradbrata

smjestiou gepek vozila.

- Čovjek je tu proveo sedam

sati i vještaknavodi da jebora-

vak u takvim uslovima dopri-

nio smrti Sava Kovačevića –

navodi advokat Pantović.

NALAZ

Prema nalazu specijaliste za

sudsku medicinu, doktorke

DraganeČukić,ukojijePobje-

da imala uvid, ljekarka Jana

Bovan je prilikomprijema pa-

cijentaSavaKovačevića9.sep-

tembra2014. godine, 45minu-

ta iza ponoći, ustanovila

nepotpunu dijagnozu – alko-

holisano stanje.

- Tačnije, dr Bovan je oslanja-

jući se prije svega na izjavu

Milorada Kovačevića, brata

pokojnog Sava Kovačevića

uradila klinički pregled paci-

jenta iustanovilauredankrvni

pritisak, rad srca i disanje, ali i

da otežanohoda i komunicira.

Previdjela je da pored alkoho-

lisanog stanja kod Sava Kova-

čevića može postojati i drugi

razlogkliničkesimptomatolo-

gije, panijeuradilaorjentacio-

ni neurološki pregled–navodi

se unalazu.

Propust dr Bovan, prema mi-

šljenju dr Čukić, je što Savo

Kovačević nije pregledan još

jednom, nakon primljene te-

rapije.

U nalazu se navodi da Bovan

nijedijagnostifikovalamožda-

ni udar već samo alkoholisano

stanje.

Ona navodi da nije moguće

pouzdano se izjasniti da li bi

do smrtnog ishoda došlo da je

kod Sava Kovačevića ustanov-

ljena dijagnoza krvarenja u

mozgu, te da mu je pružena

kompletna terapija imjereko-

je sepreduzimajukodmožda-

nogudara, ali bi postojaleveće

šanse za preživljavanje.

Istakla je da je smrti pokojnog

Kovačevićadopriniojeinjegov

boravak u gepeku vozila u ne-

povoljnom položaju, u vreme-

nu otpuštanja iz Hitne medi-

cinske pomoći do njegove

smrti. Pošto je noć proveo u

gepeku pikapa SavoKovačević

je ponovo odveden u Hitnu

medicinsku pomoć u Budvi

gdje je dežurni ljekar poslije

bezuspješnereanimacijeu8.35

časova istog dana mogao samo

da konstatuje smrt.

B.R.

Osnovni suduKotoru

Osnovni sud u Kotoru potvrdio optužnica protiv Jane Bovan

Ljekarkauskoropredsudom

zbognesavjesnog liječenja

Doktor medicine Jana

Bovan je na ročištu prili-

komocjenjivanja dokaza

protiv nje kazala da se ne

osjeća krivom i da je Sava

Kovačevića opservirala

sat i po ili dva što ukazuje

da je imala namjeru da

pomogne tom čovjeku.

- Nejasno je kako je obdu-

cent Čukić mogla da

utvrdi da nijesamuradila

neurološki pregled Sava

Kovačevića prilikompri-

jema i prilikomotpusta

iz Hitne pomoći. Svjesna

samda protokol nije bio

detaljan, ali da ne mora

da znači da ako sve nije

detaljno napisano da pre-

gleda nije bilo – kazala je

ljekarka Bovan.

Okrivljena

negirala

krivicu

PODGORICA

–Policija jeu

nastavkuakcije „Boka“ juče

ujutropretreslavišeobjeka-

takojekoristebezbjedno-

sno interesantneosobena

područjuHercegNovog, Ko-

tora i Tivtaodkojih suodu-

zeli oružje, vozila,mobilne

telefone.

Kako se navodi u saopštenju,

juče je pretreseno osam loka-

cija.

Pretresomlokacijakojekoristi

bezbjednosno interesantna

osoba D. M. (46), državljanin

Srbije, stalno nastanjen u Tiv-

tu, pronađen jepištolj u ilegal-

nom posjedu, četiri pištoljska

metka, ručna bomba i mačeta.

Pretresom prostorija koje ko-

risti D. P. (59) pronađen je pi-

štolj sa isteklim oružnim li-

stom na njegovo ime, šest

mobilnih telefona, tablet, više

SIMkartica i USBmemorija i

elektrošoker, a od njega su ta-

kođe privremeno oduzeta i tri

vozila radi provjera.

- Takođe i odD. R. je privreme-

no oduzeto vozilo radi provje-

re,doksujošodnekolikoosoba

oduzeta sredstva komunikaci-

je – saopšteno je iz policije.

Dodaju da je privedeno više

osoba.

D.M. jeuhapšenzbogpostoja-

nja osnovane sumnje da je po-

činio krivično djelo nedozvo-

l j eno d r ž an j e o r už j a i

eksplozivnihmaterija. Nakon

saslušanja kod tužioca, odre-

đeno je zadržavanje do privo-

da sudiji za istragu.

Policijski službenici će protiv

D. P. podnijeti prekršajnu pri-

javuzbogpočinjenogprekrša-

ja u vezi saZakonomo oružju.

Službenici Uprave policije u

aktivnostima koje sprovode u

borbi protiv organizovanog

kriminala, a koje koordinira

Sektor kriminalističke polici-

je, su do sada u 26 akcija, koje

su sprovedene od početka ok-

tobra prošle godine, pretresli

350 lokacija na jugu i sjeveru i

u centralnoj regiji koje koriste

bezbjednosno interesantne

osobe.

Oduzeti su oružje i municija,

skupocjeni automobili, droga,

sredstva komunikacije, ugo-

vori, dokumenta, novac i dru-

gestvari.Višeosobajeuhapše-

no zbog krivičnih djela u vezi

sa zelenaštvom, ilegalnimpo-

sjedovanjem oružja i zloupo-

trebomopojnih droga. Sve što

je oduzeto biće vještačeno u

Forenzičkomcentruradiutvr-

đivanja porijekla, odnosno

eventualnepovezanosti sapo-

činjenimkrivičnimdjelima.

- Aktivnosti policije na otkri-

vanju, sprečavanju i suzbija-

nju organizovanog kriminala

senastavljaju-poručujuizpo-

licije.

A.G.

Naudarupolicijeponovo

bezbjednosno interesantni

DVADESET ŠESTAAKCIJA „BOKA“:

UHerceg Novom, Kotoru i Tivtu zaplijenjeno oružje, vozila...

Saprivođenja Jovović i Šišića

girao krivično djelo, ali su

istražitelji uvjereni da su pri-

kupili dovoljno dokaza koji

nesporno potvrđuju da je na

smrt pretukaodječaka.

Mediji su nakon hapšenja Ši-

šićaprenijeli da se radi ooso-

bi koja je u BiH osuđena na

dvije godine i dva mjeseca

zatvora zbog nasilničkog po-

našanja i nanošenja teških

tjelesnihpovreda, te da je bio

osumnjičen i zadrugakrivič-

na djela, ali je utvrđeno da

postoji još jedna osoba pod

istimimenom.

Iz bosanskohercegovačkog

tužilaštva saopšteno je da

NerminŠišić,kojijeosumnji-

čenzaubistvopetnaestomje-

sečnebebe, nijeNerminŠišić

kojeg su mediji prepoznali

kao ubicu djeteta, jer je on na

izdržavanju kazne u Tuzli, a

u zatvoru je bio i u vrijeme

kadajezločinpočinjen,saop-

šteno je u četvrtak.

Nekoliko sati kasnije oglasila

se i crnogorska policija i sa-

opštila da se radi o dvije oso-

bekoje imaju isto ime i prezi-

me.

Kako je Pobjedi potvrđeno u

Višem tužilaštvu, još nijesu

dobili odgovor iz Bosne i

Hercegovine da li je Šišić ko-

ristio falsifikovane isprave.

K. K. –M. Ž.

PODGORICA

–Višedržavno tužilaštvodostavilo jepred-

met obombaškomnapadunaAmbasaduSADSpecijalnom

tužilaštvunaocjenu, radi utvrđivanjada li postoje elementi

bićakrivičnogdjela zakoje jenadležnodapostupaovo tuži-

laštvo.

Napad se dogodio 22. februara kada je četrdeset jednogodišnji

Dalibor Jauković aktiviraoeksplozivnunapravuudvorišteAm-

basadeSAD,aubrzonakontogajedrugomeksplozivnomnapra-

vom raznio sebe. Niko od zapošljenih ili službe obezbjeđenja

Ambasade nije povrijeđen.

Iz Specijalnog tužilaštva navode da nemogu saopštiti više deta-

lja u interesu istrage.

Dosadašnjomistragomutvrđeno jeda jeJaukovićdošao izprav-

ca Junion bridža, prišao američkoj ambasadi i sa nekih pet do

šest metara razdaljine preko ograde bacio bombu u dvorište.

Nakon toga, udaljio se na tridesetakmetara od kapije američke

ambasade i raznio sebe.

Kako je ranije saopšteno, preliminarni nalazi ukazujuda je Jau-

ković počinio samoubistvo.

Nekoliko sati kasnije, istražitelji su bili na više od deset lokacija

–obišli susveJaukovićeveprijateljezakoje su imali saznanjada

subliski s njim.

Istražitelji su do sada ispitali kontakte Jaukovića i utvrdili da je

djelovao sam, da nije po ničijemnalogu ili nagovoru bacio bom-

bu, a zatimraznio sebe.

Kako je Pobjeda ranije pisala, pretresom ličnih stvari Jaukovića

pronađeno je pismo, ispisano rukopisom.

UpodužempismuDaliborJauković, izmeđuostalog,moliporo-

dicu i rođakeda ,,muoprostezbogonoga štoćeuraditi“ i opisuje

svoje lične i političke stavove.

C.H.

Predmet onapadu

naAmbasaduSADu

Specijalnomtužilaštvu

Napad se dogodio 22. februara kada je

četrdeset jednogodišnji Dalibor Jauković

aktivirao eksplozivnunapravuudvorište

Ambasade SAD, a ubrzonakon toga je

drugomeksplozivnomnapravomraznio sebe

Američkaambasada

Sa jedneod ranijihakcijapolicije