Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 8. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

–MladenBulatović (35) izPodgoriceuhap-

šen je jučena graničnomprelazuDobrakovokada jepolicija

kodnjegapronašlavišeodkilogramkokaina, 292,8grama

heroina, dvapakovanja sa 1.069,3 grama smjese zamiješanje

droge, kao i 3,6gramamarihuane– saopšteno jePobjedi iz

policije.

Granična policija je juče oko 16 časova zaustavila i kontrolisala

vozilo „lancia“, PGHG136, kojimje upravljaoBulatović.

PrilikompretresaBulatovićaudžepujepronađenzamotuljaksa

3,6gramamarihuane,auspecijalnonapravljenombunkeruveće

pakovanje oblijepljeno crnom trakom sa 1.127,3 grama kokaina,

pakovanje u pvc foliji sa 292,8 grama heroina i dva pakovanja

smjese sa 1.069,3 grama.

Tužilac uBijelomPoljunaložio je da seBulatović uhapsi.

A.G.

BAR

- Tijelomuškarca starog između 40 i 45 godina pronađe-

no je juče oko 15 sati umoru nedaleko od plaže Štrbine kod

Maljevika. Identitet za sada nije poznat.

Prema našim saznanjima, barskoj policiji nije prijavljen nesta-

nak muške osobe ove starosne dobi.

- Tijelo u fazi raspadanja, koje je plutalo na površini mora, pri-

mijetio je građanin koji je o tome obavijestio policiju - saopšte-

no je Pobjedi od izvora bliskih istrazi.

Obdukcija će biti obavljena danas.

V.K.V.

DANILOVGRAD

- Tri osobe

uhapšenesuuDanilovgradu

jer jepretresomnjihovihsta-

novapronađenavećakoličina

oružja imunicije.

Od Danilovgrađanina A. V.

oduzeta je puška „M 48“, pi-

štolj „CZ“ M-75 kalibra, šest

komadamunicije,redeniksa10

komada municije, pribor za či-

šćenje oružja, dvije kante

„amoneks“ – praškastog ek-

splozivamase 9,700 kg. Istraži-

telji su zaplijenili i osamkoma-

da električnih kapisli, ručnu

bombu M-52, indukcioni kabl

za aktiviranje električnih kapi-

sli dužine 31 metar i 0,8 grama

materijezakojusesumnjadaje

marihuana.

Policija je takođe kontrolisala i

M. B. kod kojeg je pronašla au-

tomatsku pušku, devet štapina

dinamita, pištolj „browing“, dva

metka,bajonetidvijeradioveze

„alofengBF“.

Usaopštenjusenavodidajepri-

veden i Ž. S. (66) jer su od njega

oduzetepuške - automatska, lo-

vačka i vazdušna i veća količina

municije.

Pronađeno oružje, municija i

ostalipredmetibićevještačeniu

Forenzičkomcentru.

O događaju je obaviješten tuži-

lacuOsnovnomdržavnomtuži-

laštvuuPodgoricikojijenaložio

daseA.V. iM. B. uhapse.Osum-

njičenima se na teret stavlja da

su počinili krivično djelo nedo-

zvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnihmaterija.

C.H.

Oduzetadroga

Na graničnomprelazu Dobrakovo zaplijenjena

droga, uhapšenMladen Bulatović

Zaplijenjenovišeod

kilogramkokaina,

heroin imarihuana

PlažaŠtrbine

Pronađeno tijelo

kodMaljevika

Oduzet arsenal oružja

Oružjekoje jeoduzeto

Uhapšene tri osobe u Danilovgradu

PODGORICA

– Protiv M. R. (48) podni-

jeta je prijava jer je kod njega pronađen

pištolj sa isteklimoružnim listom izdatim

na ime druge osobe, dva okvira sa 14

metaka, 13 metaka takođe istog kalibra i

pet metaka za pištolj.

M. R. se sumnjiči da je počinio krivično

djelo nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

C. H.

PODGORICA

–Tridesetče-

tvorogodišnjaJelenaJovo-

vić izPodgoriceodgovaraće

za saizvršilaštvouubistvu

svojepetnaestomjesečne

bebeP. J. koju je4. februara

na smrt pretukaomuškarac

sakojimje živjela, državlja-

ninBiH, NerminŠišić (27) –

potvrđeno jePobjedi uVi-

šemdržavnomtužilaštvu.

- U Višem državnom tužilaš-

tvu u Podgorici formiran je

predmet protivN. Š. zbog kri-

vičnog djela teško ubistvo na

štetu djeteta P. J. i protiv J. J.

zbog krivičnog djela kršenje

porodičnihobaveza.Naosno-

vudo sadaprikupljenihdoka-

zaproširena je istragauodno-

su na okrivljenu J. J. zbog

krivičnog djela teško ubistvo

u saizvršilaštvu – navodi se u

odgovoru Višeg tužilaštva na

naša pitanja.

ISTRAGA

Sin Jelene Jovović, koji je 4.

februara u Dječiju bolnicu u

Podgorici primljen bez zna-

kova života i kojeg su ljekari

uspjeli da reanimiraju, nije

izdržao i već sjutradan podle-

gao je teškimpovredama.

Više državno tužilaštvo nakon

prikupljenih dokaza i analize

iskaza svjedoka i osumnjičenih

prekvalifikovalojekrivičnodje-

loprotivJeleneJovović, koja se

u prvimdanima istrage teretila

da je počinila krivično djelo kr-

šenjeporodičnihobaveza.

Šiševiću i Jovović zaprijećena

jemaksimalnakaznaodpo40

godina zatvora.

Istraga jepokazalada jeŠišić i

ranije tukao dječaka i da je

njegova majka to znala, zbog

čega je i ona uhapšena.

Prema dosadašnjimsaznanji-

ma istražitelja, dječaka je i ra-

nije zlostavljao Šišević.

To je pred inspektorima po-

tvrdila dječakova majka, koja

je saopštila da je njen partner

mjesecima tukao njenog sina,

kadgodbimuzasmetaobebin

plač.

Jovović je zamanje od 24 sata

promijenila iskaz. Ljekarima

u Hitnoj je kazala da je njen

sin još prije mjesec pao iz du-

pka i tako zadobio povrede i

izgubio svijest.

Tepričedržala se i pred ljeka-

rima u Kliničkom centru, ali

najmjerodavniji su bili preli-

minarninalazikojisupokaza-

li da je dijete brutalno pretu-

čeno.

ISKAZI

Udarano je šakama po glavi i

tijelu,azubisumubiliizbijeni

od jačine udaraca.

Šišić je pred istražiteljima ne-

Prekvali kovano krivično djelo protiv Jelene Jovović iz Podgorice

Majkaosumnjičena

za saučesništvou

ubistvusvogdjetet

PODGORICA

- IzUprave

policijenegirali suda su

službenici Interventne jedi-

niceučetvrtak 1.martapre-

tukli PodgoričaninaNema-

njuRončevića, kako jeon to

tvrdiopojedinimmedijima.

Reakcija policije uslijedila je

nakon što je Rončević optužio

službenike Interventne jedi-

nice CB Podgorica da su ga

„brutalno pretukli i da su ga

lažno okrivili za napad na

službeno lice u vršenju služ-

bene dužnosti“.

Tvrde da su navodi Rončevića

u potpunosti netačni i sraču-

nato izjavljeni, kako bi izbje-

gao odgovornost i narušio in-

tegritetUprave policije.

Nezvanično saznajemodapo-

stoji video snimakna kojemse

vidi da se Rončević izvinjava

policajcima, govoreći imda ga

ničim nijesu uvrijedili i ni na

koji načinpovrijedili.

Nasnimku jezabilježenokako

se Rončević zahvaljuje poli-

cajcima na korektnosti, a na

pitanje jednog od njih što mu

je sanosem, onodgovarada ga

je povređivao i ranije.

U saopštenju policije objaš-

njavaju da je 1. marta Inter-

ventna jedinica, nakon što je

obaviještena o razbojništvu,

upućena u kladionicu „Volka-

no“ uMoskovskoj ulici u Pod-

gorici, te i da su tamo zatekli

NemanjuRončevića.

Kako tvrde, nije imao doku-

menta, bio je pod uticajem al-

kohola, što je utvrđeno i testi-

ranjem i vrijeđao je policajce i

opirao se privođenju.

- Prilikom legitimisanja N. R,

koji nije imao dokumenta kod

sebe, vrijeđao je i psovao poli-

cijske službenike, upućujući

imprijetnji („Samomi priđite,

ako smijete kerovi“, „J.... vam

mater“, „P.... policijske“, „Mrš

smradovi“, „Čujete li miševi“,

„Sve ću vas poklati“, „Zapam-

tićete vi menem...., vratove ću

vampolomiti, sve ću vas zapa-

liti p....“, „Stric mi je načelnik,

sve ću kući da vas poćeram“).

N. R. je bio u alkoholisanom

stanju - imao je 1,56 promila

alkohola u krvi. Da bi savladili

aktivni i pasivni otpor i izvršili

službenu radnju privođenja,

policajci supremaN.R, kaošto

smo već javnost obavijestili,

upotrijebili sredstva prinude

(fizičkusnagu i sredstvazave-

zivanje) - kazali su iz Uprave

policije.

Rončević je u izjavi medijima

tvrdio da mu policajci nijesu

omogućili da iskoristi zakon-

skopravo i obavi poziv, ali su iz

policije i todemantovali.

- Netačno je da mu policijski

službenici nijesu omogućili

pravonapoziv, sobziromnato

da je N. R. više puta to odbio,

što je i konstatovano u službe-

nim spisima. N. R. je, naime,

pružajući jak aktivni otpor, au

namjeri da se otrgne policij-

skim službenicima i da impo-

bjegne, glavom udario u vrata

službenog vozila, kada su i na-

stale povrede koje on spomi-

nje. N. R. je medijima izjavio

da je tom prilikom zadobio

prelom nosa, što nije tačno,

već je tom prilikom zadobio

frakturu odnosno naprsnuće

nosne kosti – navode iz polici-

je.

Objasnili su da je Rončeviću

pomoć ukazana u Centru be-

zbjednosti, a da je nakon toga

prevezen i Urgentni blok gdje

jeodbiodamuseukaže ljekar-

ska pomoć. Sve to konstatova-

no je u službenimspisima.

Policijajeobavijestilatužiocai

dostavila mu evidenciju pod-

goričke policije. Tužilac je za-

tražio da se Rončević uhapsi

zbog sumnje da je počinio kri-

vičnodjelonapadna službeno

liceuvršenjuslužbenedužno-

sti.

Prema nezvaničnim saznanji-

ma Pobjede, policija provjera-

vada li jeRončevićučestvovao

u razbojništvu kladionice

„Volkano“, jer, kako tvrde, po-

stoje indicije za to. Zbog raz-

bojništva uhapšen jeO.Đ.

C.H.

Uprava policije demantovala navode Podgoričanina koji je tvrdio da je pretučen

Prijava zbogpištolja imunicije

Postoji snimaknakojemse

Rončević izvinjavapolicajcima

Upravapolicije