Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 7. mart 2018.

Hronika

adojica Krstović

.000

ićadabi

arovića

Advokatica Jelena Kelečević kazala je da je nejasno zašto

se Đorđina Marović pominje u ovompostupku i zatražila je

njeno saslušanje.

- Ona se ne pominje ni u zahtjevu koji je upućen Upravi za

nekretnine kao ni u odgovoru iz ove institucije. Tužilaštvo

nije ispoštovalo odredbe zakona i njihov je zahtjev nera-

zumljiv, pa ne znam kako da branim vlastodršca imovine

koja je kupljena od Đorđine Marović – kazala je advokatica

Kelečević.

Zahtjevzasaslušanje

ĐorđineMarović

je prethodno preko računa upla

-

tio 300.000 eura.

Krstović je pojasnio da je luksu

-

znu vilu kupio kako bi je prodao

Arapima sakojimaposlujegodi

-

nama.

-Vilu nijesam prodao do mo

-

menta blokade jer kuća nije bla

uređena.Morao samda ugradim

stolariju, parket, asfaltiram pri

-

laz, betoniram dio oko ulaza u

garažu. Takođe, nijesam imao

odmah da platim 45.000 eura na

ime prenosa imovine. Nije bio

plaćen ni lift. Bio je dogovor da

prilikom prodaje sve bude čisto,

ali su se pojavile komplikacije –

pojasnio je Krstović.

Motivzbogkojeg jeBoljevićod

-

lučio da uloži 1.200.000 eura u

kupovinu kuće je, kakoKrstović

navodi, podjela dobiti od proda

-

jenekretnine strancima, kojabi u

najgorem slučaju iznosila

300.000 eura.

On je naveo da se osjeća kao sa

-

vjesankupac, ali da je iz situacije

u kojoj se našao izveo zaključak

da u Crnoj Gori ne smije ništa ni

od koga kupiti.

- Znači, u ovoj zemlji ne smije

nekretninada sekupi odpola sta

-

novništva jer semože ispostaviti

da potiče iz nelegalnih tokova, a

ova druga polovina kukavaca

nema šta ni da proda bez goli ži

-

vot - konstatovao je Krstović.

On je pojasnio da na godišnjem

nivou od izrade i prodaje namje

-

štaja ima dobit do 270.000 eura

te i da njegova supruga, koja se

bavi izgradnjom i prodajom sta

-

nova, prihoduje nekoliko stotina

hiljada eura na godišnjemnivou.

Đorđina

Marović je vilu u nase

-

ljuBabin do prodalaKrstoviću u

oktobru 2015. godine.

Kupoprodaja vile bila je samo

sedam dana prije nego što je

Specijalno državno tužilaštvo

naložilo hapšenje njenog sina

Miloša Marovića, koji je u me

-

đuvremenu priznao krivicu da je

bio član kriminalne grupe.

Sljedeće ročište zakazano je za

28. mart.

B.R.

Dan nakon suđenja funkcionerima

Demokratskog fronta oglasila se DPS

„PoslanikDF-apriznaoda su

namjerno izazvali incident“

PODGORICA

Koliko i ka-

ko lideriDemokratskog

frontaobmanjuju javnost i

vršepritisak svimsredstvi-

manadržavne institucije,

najbolje svjedoči primjer sa

jučerašnjeg suđenjaoptuže-

nima zanasilničkoponaša-

njeuSkupštini CrneGore,

poslanicimaDF-aMarini

Jočić,MilanuKneževiću,

MilutinuĐukanoviću i

BrankuRaduloviću– saop-

štili su izDemokratskepar-

tije socijalista.

Oni ocjenjujuda su lideriDF-a

iskoristili i ovu priliku da od

sudnice naprave poligon za

politikantsko jeftino profitira-

nje,vrijeđajućisudijeitužioce.

-Uime svihnjihupravo jeMi-

lutin Đukanović priznao da je

sve što govore – čista farsa.

Dok su u sudnici tvrdili da su

„emotivno“ reagovali na odu-

zimanje poslaničkog imunite-

ta Andriji Mandiću i Milanu

Kneževiću, Đukanović je no-

vinarima priznao da je napad

na poslanike DPS-a bio plani-

ran i organizovan, baš kao što

je pred sudijom kazao posla-

nik DPS Miodrag Vuković–

kazali su izDPS.

Dodajuda jeMilutinĐukano-

vić novinarima ispred suda

kazao:,,Minebježimoodtoga,

uradili smo to potpuno svje-

sno i sračunato...“, čime je ja-

snopokazaodaposlaniciDF-a

nekoga lažu – ili sud ili građa-

neCrneGore.

-Kakonaovom,takoinasuđe-

nju za pokušaj terorizma i

svimostalimsuđenjima, lideri

DF-a se služe svimsredstvima

neda odbrane sebe, već da po-

kušaju da uruše institucije dr-

žaveCrneGore. Biloda jeriječ

o lažima, uvredama, protivza-

konitimradnjamailiprotivlje-

njuodlukamanadležnihorga-

na, lideriDF-apokazujuda još

nijesu odustali od krajnjeg ci-

lja koji su imali i 16. oktobra

2016. godine, samo što danas

pokušavaju da ga postignu

drugimsredstvima–poručuju

izDPS.

C.H.

Rasvijetljeno podmetanje požara u kojem je oštećeno pet automobila

Smatljikosumnjičenzapaljenje

vozilaMrđanuKovačeviću

PODGORICA

–ProtivFeđe

Smatljikapodnijeta jeprijava

zbog sumnjeda jeu julu2017.

godinepodmetnuopožarna

dvavozilabivšeg službenika

policijeMrđanaKovačevića

izPodgorice.

Smatljik se sumnjiči da je po-

činio krivično djelo izazivanje

opšte opasnosti u sticaju sa

krivičnim djelom uništenje i

oštećenje tuđe stvari. Požar je

podmetnutnadvavozila, ali se

vatraproširilana još tri koja su

bila parkirana ublizini.

Kako se navodi u saopštenju,

sumnja seda seSmatljik12. ju-

la 2017. godine oko 00:15, do-

vezaomotociklomuUlicuVa-

sa Raičkovića, potom polio

benzinomi zapalio vozila „au-

di A6“ i „mercedesA180“ .

- F. S. je potom, sumnja se, po-

bjegao sa lica mjesta - navodi

se u saopštenju.

Po nalogu državnog tužioca u

Podgoriciobavljenjeuviđajuz

učešće vještaka za požare, ek-

splozije i havarije.

- Sve sprovedene aktivnosti

rezultirale su identifikova-

njem F. S. kao osumnjičenog

lica i podnošenjem tužiocu

posebnog izvještaja, kao do-

pune krivične prijave pret-

hodno podnijete po nepozna-

tom izvršiocu, protiv F. S. koji

se potražuje od strane policij-

skih službenika – navodi se u

saopštenjuUprave policije.

Kovačević je za portal Stan-

dard kazao da mu je Smatljik

poznat kao blizak Podgoriča-

ninuAleksandruSpičanoviću,

sakojimjegodinamaunazadu

sukobu.

Odpolicije je, kako jekazao, još

prije nekoliko mjeseci dobio

informaciju da je Smatljik je-

dan od osumnjičenih. Takođe,

kako je zabilježila jedna od

obližnjih sigurnosnih kamera,

osumnjičeni je imao i pomaga-

ča, a njih dvojica su se zajedno

dovezli motorom do parkinga

zgrade u kojoj Kovačević živi,

odakle su se nakon izvedene

akcijenaistinačin,sakacigama

na glavama, udaljili, dok se

buktinja velikombrzinomširi-

la parkingom, u centru Podgo-

rice.

Prema informacijama Stan-

darda iz policije, Smatljik je

neposredno nakon događaja

bio privođen u podgorički

Centar bezbjednosti, kada je

odbio poligrafsko ispitivanje.

Tokom višemjesečne istrage

policijajeuvišenavratapretre-

sala njegov stan, čekajući re-

zultate bioloških tragova pri-

kupljenihnamjestudogađaja.

- Od prvog dana, 12. jula prošle

godine, kada su usred noći za-

paljenamojadvavozila i još tri,

koja su bila parkirana u blizini,

i ja i policija imali smo indicije

odakle je stigao ovaj već dobro

poznat „potpis“ - tvrdiKovače-

vić.

Prema njegovom mišljenju,

drugihsumnjinijebilo, samo je

bilopitanjedanakadaćeizvrši-

lac biti procesuiran.

- Vjerujem da će policija do

kraja rasvijetliti slučaj i proce-

suirati ovu kriminalnu grupu i

uvezatisaranijimnapadimana

moju i porodičnu imovinu, ka-

ko me uvjeravaju mjesecima.

Ipak,konkretnirezultatisuveć

tu - nada se Kovačević u izjavi

zaStandard.Napitanjedalimu

jeSmatljikod ranijepoznat, on

jeodgovorioda jeste. „SaSmat-

ljikomsamprijemnogogodina

imao jedan službeni susret, ka-

dajebioubodennožem.Mojim

profesionalnim postupanjem

tada, taj slučaj je riješen“, pri-

sjetio se on.

FeđaSmatljikzvanično još nije

ispitan u vezi sa sumnjama po-

licije, koja mu na teret stavlja

krivično djelo „izazivanje op-

šteopasnosti“,jeroddecembra

nije dostupan organima gonje-

nja. Nakon što je podnijeta kri-

vičnaprijava, naosnovuopera-

t i vnog rada i nspektora ,

potkrijepljenog dokazima iz

Forenzičkog centra, biće po-

krenuta procedura raspisiva-

nja potjernice za osumnjiče-

nim, saznaje Standard iz

Uprave policije.

C.H.

Tužilaštvo provjerava da li je javni izvršitelj zloupotrijebio službeni položaj

Još trajuvještačenja

uslučajuZloković

PODGORICA

–Višedržav-

no tužilaštvo još nijeokon-

čalo istraguprotiv javnog iz-

vršiteljaAleksandra

KonstantinaZlokovića, koji

se tereti da jepočiniokrivič-

nodjelozloupotreba službe-

nogpoložaja.

- Formiran je predmet protiv

A. Z. zbog krivičnog djela zlo-

upotrebaslužbenogpoložaja i

u toku je izviđaj. U svojstvu

svjedoka saslušan je veći broj

osobaidonijetajenaredbaFo-

renzičkom centru Dani-

lovgrad za neophodna vješta-

čenja, dokje jednovještačenje

još uvijek u toku – navodi se u

odgovorima Višeg državnog

tužilaštva.

Zloković je, prema sumnjama

istražitelja, sa više nepoznatih

osoba na osnovu falsifikovane

sudske presude sa računaMi-

nistarstva za informaciono

društvoitelekomunikacijene-

zakonitouzeo 263.000 eura.

AleksandarKonstantinZloković

Kako je Pobjeda ranije pisala,

Zloković je upravnim inspek-

torima pokazao potvrdu da je

novac predao advokatu iz Be-

ograda Marku Lj. Jeliću, ko-

jeg, međutim, nema na spisku

Komore. Ta je prijava podne-

sena 5. jula pretprošle godine,

a predmet je formiran dva da-

na kasnije.

Nakon toga, Ministarstvo

pravde je podnijelo prijavu

protiv Zlokovića, kao i tri pri-

jedloga za pokretanje disci-

plinskog postupka Komori

javnih izvršitelja.

I Elektroprivreda je 10. maja

VDT-upodnijelakrivičnupri-

javu protiv Zlokovića i njego-

vogkolege izNikšićaAleksan-

draMijuškovića.

U elektroenergetskoj kompa-

niji ranije su tvrdili da su ovi

javni izvršitelji u aprilu poku-

šalidasaračunaElektroprivre-

de ,,skinu“ 706.000 eura.

M.Ž.

CDM

Nastavljeno suđenje optuženoj za učešće u pokušaju ubistva službenika ZIKS-a

PODGORICA–Preslušava-

njemtelefonskihrazgovora

juče jeupodgoričkomVišem

suduokončano suđenjeNik-

šićankiMoniki Jovanović,

koja se tereti da jenepozna-

timosobamaobezbijedila

municiju i pištolj izkojeg su

pucali na šefa sprovodničke

službeuZIKS-uMilojaPeko-

vića. Proces vodi sutkinja

DragicaVuković.

Ročište za iznošenje završnih

riječi zakazano je za 13.mart.

Na suđenju su juče preslušani

razgovori između optužene i

njenog suprugaAleksandra.

Udes na putu

Podgorica – Nikšić

Lakše

povrijeđene

tri osobe

PODGORICA

–Tri osobe

lakše supovrijeđene jučeu

udesukoji sedogodionapu-

tuPodgorica–Nikšić.

Kakonamjenezvaničnosaop-

šteno, do nezgode je došlo ka-

da je vozač izgubio kontrolu

nad automobilom i prevrnuo

se na krov. Vozač i saputnici

lakše supovrijeđeni.

C.H.

Okrivljena Jovanović je, prema

navodimaoptužnice, djelokoje

joj se stavlja na teret učinila na

način što je stavila metke u pi-

štolj iz kojeg je Peković teško

ranjenumartu2016.

B.R.

Preslušani razgovori,

završne riječi 13.marta

Viši sud