Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 7. mart 2018.

Hronika

Izrečena presuda za ubistvo Zorana Boljevića

Saprivođenjaoptuženog Jovanovića

Jovanovićosuđenna

trinaest godinazatvora

PODGORICA

–DaniloJo-

vanovićosuđen jena 13godi-

na zatvora zbogubistvaZo-

ranaBoljevićau lokalu

„Laganini“naTuškomputu

uPodgorici, 25.maja 2016.

godine.

Jovanovićevi sestrići Zoran i

Zdravko Radulović osuđeni su

na tri i po i dvije godine zatvora

zbog nasilničkog ponašanja ko-

jim su prema stavu suda ugrozili

spokojstvo građana i javni red i

mir. Presudu je juče u podgorič-

kom Višem sudu izrekao sudija

PredragTabaš.

Porodica Boljević izrevoltirana

visinom izrečene kazne napusti-

la je sudnicu, ne želeći da čuje

obrazloženje presude.

Vijeće sudijeTabaša nije prihva-

tilokvalifikacijuVišegdržavnog

tužilaštva da su braća Zoran i

ZdravkoRadulović i njihov ujak

Danilo Jovanović ubili Boljevi-

ća na svirep i bezobziran način.

Jovanović koji je osuđen za ubi-

stvoBoljevića je, prema riječima

vještakapsihijatrijske struke, bio

u stanjuafekta jakog strahauvri-

jeme izvršenja ubistva.

Nalazom je utvrđeno da optuže-

ni ne boluje od trajnog duševnog

oboljenja i da nije razvio model

agresivnog ponašanja. Vještak

je dodao da su kod okrivljenog,

nakon izvršenja ubistva, prisutni

stalna strepnja, oprez, nesigur-

nost i bojaznost.

Zastupnik optužnice, tužiteljka

Ljiljana Lakić je kazala da navo-

de vještaka demantuju dokazi i

video snimak na kojem se vidi

kada optuženi dolazi i kako izvr-

šava ubistvo.

- Prije toga je bio u svome auto-

mobilu i čitao novine, nakon što

je čuo pucnje uputio se kod svo-

jih sestrića–kazala je ranije tuži-

teljka Lakić. Prema optužnici,

Zoran Radulović je došao do

Boljevića, pozdravio se s njim a

potom ga, ničim izazvan, udario

čašom po licu čime mu je nanio

tjelesnu povredu.

- Nakon toga je nastavio da ga

pesnicama udara po glavi i tijelu

u čemu mu se pridružio i njegov

brat Zdravko, naočigled zapo-

slenih i gostiju lokala. Pri tome

suoptuženi čitavovrijeme poka-

zivali izrazitu grubost, drskost i

bezobzirnost u fizičkom nasilju

nad pokojnim Boljevićem u sa-

vladavanju otpora koji imje pru-

žao dok je pokušavao da se od-

brani od napada - navodi se u

optužnici.

Pošto su Radulovići savladali

pokojnog Boljevića, optuženi

Jovanović je ,,ostvario njihovu

zajedničkuodluku ,,da seošteće-

ni liši života“, odnosno da u žr-

tvu ispali tri metka od kojih ga je

jedan pogodio u glavu.

B.R.

Viši sud o optužnici za ubistvo Durije Pojatić

PODGORICA

–VijećeVišeg

sudadanas će razmatrati

optužnicuprotivEmiraSar-

vana (39) izPljevalja, okriv-

ljenogda je 30. oktobraproš-

le godineubio tetkuDuriju

Pojatićunjenomstanuu

Podgorici.

Optuženi Sarvan se u istrazi

branio ćutanjem.

Tijelo penzionisane profeso-

rice je 30. oktobra oko 15 sati u

njenom stanu na trećem spra-

tu, na Bulevaru Svetog Petra

Cetinjskog, Preko Morače,

pronašao rođak, kojem je bilo

sumnjivo što se Pojatić ne jav-

lja na telefonske pozive.

Kada je ušao u stan, zatekao je

staricu bez znakova života i

njenog bratanića kako sjedi

pored nje. Pretpostavlja se da

je zločin počinjen iz koristo-

ljublja.

Na tijelu je bilo više povreda, a

pronađena je i krvava kutlača

kojom je, kako se sumnja, Sar-

vanudarao. Policija je saopšti-

la da je tokomuviđaja konsta-

tovano da nije bilo tragova

nasilnog otvaranja, odnosno

provaljivanja vrata stana.

KomšijepokojnePojatić ispri-

čalesuda jeprofesoricaupen-

ziji i ranije imala problema sa

bratanićem, koji se čudno po-

našao.Tvrde i daga jenovčano

pomagala.

Oni tvrde da su o svemu tome

obavještavali policiju jer je bi-

lo jasnoda se radi onasilniku.

Da je Pojatić i ranije bila žrtva

nasilnog bratanića, potvrdila

je i policija. Oni su naveli da je

dvije nedjelje ranije starica

prijavila da Sarvan pokušava

da uđe unjen stan.

B.R.

SaprivođenjaSarvana

Tužilaštvo tražilo oduzimanje imovine SvetozaruMaroviću, iskaz dao

Pozajmio 1.2

od IsataBolje

kupioviluod

Kupoprodaja

vile bila je samo

sedamdana

prije nego što

je Specijalno

državno

tužilaštvo

naložilo

hapšenjeMiloša

Marovića,

koji je u

međuvremenu

priznao krivicu

da je bio član

kriminalne

grupe

PODGORICA

–Specijalna

državna tužiteljkaLidija

Vukčević juče jeupodgorič-

komVišemsuduzatražilada

seodbivšegvisokog funkci-

oneraDPS-aSvetozaraMa-

rovićaoduzme stanod90

metarakvadratnih i novoiz-

građena zgradaunajelitni-

jemdijeluBudve, koju jenje-

gova suprugaĐorđina

prodalaRadojiciKrstoviću

izTivta jer, kako jekazala,

potičuodnovca izkriminal-

nedjelatnosti.

Sa druge strane, pravni zastupni-

ci porodice Marović zatražili su

da sud odbaci zahtjev Specijal-

nog tužilaštvaocjenjujući gakao

neosnovan i apsurdan.

Advokat Dimitrije Dapčević

istakao je da Svetozar Marović

vlasništvo nad spornim stanom

ima od 1992. godine kada ga je

stekaokao funkcioner ubudvan-

skoj opštini.

On je ukazao i na vremenski dis-

kontinuitet perioda u kojem je

funkcionisao kao organizator

kriminalne grupe za što je i osu-

đen i periodakada je stekao spor-

nu nekretninu.

-Stan koji je Svetozar Marović

stekaokao funkcioner uBudvi je

posljednja stvar koja bi mogla

biti predmet sumnje. ZahtjevTu-

žilaštva je apsurdan i imajući u

vidu ranije postupke suda, sma-

tramda će ovoostati samomrtvo

slovo na papiru – kazao jeMaro-

vićev pravni zastupnik, advokat

Zdravko Begović.

POSTUPAK

Advokatica Jelena Kelečević,

koja zastupaRadojicuKrstovića

izTivta, juče je istaklada jeTuži-

laštvodostavilo selektivnedoka-

ze iz spisa predmeta kao i da nije

dostavljena dokumentacija koja

se odnosi na ĐorđinuMarović.

Ona je navela i da se u presudi

protivSvetozaraMarovića, ako-

ja je uslov za finansijsku istragu

nepominje radnjakoja sedovodi

u vezu sa imovinom čije je odu-

zimanje tražilo Specijalno tuži-

laštvo.

Advokatica Kelečević je poja-

snila da je Đorđina Marović

sporno zemljište na kojem je ka-

snije izgrađena kuća kupila za

300.000 eura od tri osobe.

-Gradnjakućenijeplaćena i gra-

ditelj ,,Montera“ je pokrenula

parnični postupk pred Osnov-

nim sudomu Kotoru protiv Sve-

tozara i Đorđine Marović. Vri-

jednost tužbenog zahtjeva je

800.000 eura – kazala je Keleče-

vić.

Ona je ukazala na činjenicu da je

Krstović zemlju i kuću kupio od

Marovića dva mjeseca prije nji-

hovog hapšenja i da iz tog razlo-

ga ne vidi na osnovu čega je Tu-

žilaštvo zaključilo da je on

nesavjesno sticao imovinu.

Odbrana je juče više puta isticala

da jenejasnozašto jeĐorđinaĐi-

na Marović u ovom postupku, te

je zatraženo i njeno saslušanje.

Kako ističu, iz spisa se vide samo

dokazi uvidu listanepokretnosti.

PLATIOGOTOVINOM

Radojica Krstović juče je kazao

da je 1.200.000 eura koje je po-

zajmio od Isata Boljevića na ru-

ke iskeširao Đorđini Marović za

kupovinu luksuznevileunaselju

Babin do u Budvi. Navodi da joj

Okončano suđenje službenicima Specijalne antiterorističke jedinice

Presuda zaprebijanje

Martinovića 12.marta

PODGORICA

–Epilog suđe-

nja službenicimaSpecijalne

antiterorističke jediniceBo-

ruGrguroviću i GoranuZeja-

ku, koji se terete zaprebija-

njeMiloradaMartinovića,

bićepoznat 12.martakada će

sutkinjaOsnovnog suda izre-

ći presudu.

Odbrana optuženih smatra da

vijeće treba da izrekne osloba-

đajuću presudu njegovim kli-

jentima, dok suzastupnikMar-

tinovića - advokat Velibor

Marković i tužiteljka bili kate-

gorični da su sajovci počinili

krivičnadjelakojaimsestavlja-

juna teret.

STAVODBRANE

OptuženiZejak iGrgurovićpo-

novo sunegirali krivicu i nagla-

sili da u oktobru 2015. godine

nijesu prekoračili ovlašćenja i

sredstva prinude.

- U Specijalnoj jedinici radim

20godina i nikada, pa ni te noći

nijesam prekoračio ovlašćenja

–naveo je optuženi Grgurović.

Njihov branilac, advokat

ZdravkoBegovićsmatradaTu-

žilaštvo ne bi podiglo optužni

akt protiv njegovihklijenata da

nijesu priznali da su „učestvo-

vali u toj intervenciji“.

- Tužiteljka je u optužnici opi-

sala nezakonite radnje sajova-

ca, neponaosoboptuženih. Te-

rete se da su mu nanijeli

povrede i da su mu istovreme-

no uništili auto. Jasno je da u

istovrijemenijesumogli biti na

dva mjesta. Nijesu samo oni

mogli počiniti krivično djelo,

alitužilaštvonijeidentifikovalo

ostale i neko za to treba da od-

govara. Ovdje je stvorena

atmosfera linča i njima je pre-

suđenoprije suda. Sve uoptuž-

nici je ostalou sferi pretpostav-

kiipredstavljapranjeobrazaza

propuštene radnje – naveo je

Begović.

TEŽINADJELA

Sadrugestrane,tužiteljkaDan-

ka Ivanović-Đerić istakla je da

ne mogu samo da se sagledaju

olakšavajuće i otežavajuće

okolnosti, već sud treba da

cijeni da su Grgurović i Zejak

preduze l i nes razmj ernu

upotrebu sile za koju nema

zakonskog opravdanja.

- Takvo ponašanje smatra se

nečovječnim i trajalo je veoma

dugo. Izazvalo je teške tjelesne

povrede kod Martinovića i na

desetinelakšihpovreda.Sobzi-

rom na sve okolnosti ovo djelo

predstavlja i torturu - kazala je

tužiteljka. Ona je dodala da bi

blažekažnjavanjemoglodado-

prinese „razvijanjuopštenega-

tivnemoralne klime“.

Tužiteljka smatra da je pred-

stavljenim dokazima nesum-

njivo utvrđena krivica optuže-

nih.Uzavršnimriječimanavela

je i da jenjihovaodbranasraču-

nata kako bi izbjegli krivicu.

Ona je podsjetila i na iskaz Gr-

gurovića i Zejaka koji nijesu

sporili da su „postupali prema

Martinoviću, ali da su to učinili

jer se on agresivno ponašao i

pokazivao imsrednji prst“.

Martinovićev zastupnik, advo-

kat Marković pridružio se pri-

jedlogu da se optuženi kazne

strožije. Istakao je da navodi

Grgurovića i Zejaka da su bili

isprovocirani od Martinovića

nijesuosnovani.

C.H.

Martinović saadvokatomdolazi na suđenje

ARHIVAPOBJEDE

Sarvandanasusudnici

Đorđina, Svetozar iMilošMarović