Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 7. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Administra-

tivni odbor jednoglasno je

predložio jučeSkupštini da

izaberuBudimiraDamjano-

vića za članaSavjetaAgenci-

je za elektronskemedije, a

GoranaSekulovića za člana

SavjetaRadio-TelevizijeCr-

neGore.

Za članstvo u Savjetu Agencije

za elektronske medije kandi-

dati su osimDamjanovića bili

ZoranVujičić i NatašaVujano-

vić.

- Damjanovića je podržalo pet

nevladinih organizacija iz

oblastimedija koje sudalepot-

punu i blagovremenu doku-

mentaciju,Vujičićajepodržalo

njih šest, aVujović je imala po-

dršku dvije nevladine organi-

zacije. Odbor nije sagledao sa-

mo ovaj segment već i radno

iskustvokojekandidatiimajuu

oblasti medija - rekao je pred-

sjednikOdboraLuiđŠkrelja.

On je kazao da je Damjanović

višeod11godinaradiouoblasti

medija, a bio je i član Savjeta

AEM-a.

Sa njim se saglasila poslanica

Demokratske partije socijali-

sta Marta Šćepanović, koja je

navela daDamjanović ima naj-

više iskustva i damu zbog toga

dajeprednostuodnosunadru-

ge kandidate.

Odbor je jednoglasno podržao

i Gorana Sekulovića da bude

član Savjeta Javnog servisa, a

članica tog tijela Ana Nikolić

istakla je da je radna grupa na

pravi način sagledala doku-

mentaciju kako niko ne bi bio

oštećen.

-Radilismopredanoisvakipa-

pir je prošao kroz naše ruke,

gledali smodanenapravimoni

najmanji propust. Sekulović je

bolji kandidat od Radoša Mu-

šovića jer ima više iskustva, a

podržao ga je i veći broj nevla-

dinih organizacija – rekla je

Nikolić.

Komentarišući odluku Skup-

štine da odbije zahtjev Centra

za razvoj nevladinih organiza-

cija da pregledaju dokumenta-

ciju predlagača kandidata za

člana Savjeta Radio-Televizije

Crne Gore, član Odbora Milo-

radVuletićkazao jedaneshva-

ta zbog čega im to nije dozvo-

ljeno.

- Bili smo rigorozni i uradili

smoposaobez ijednegreške i u

to sam ubijeđen, zato im dajte

da vide dokumentaciju. Ne

znam u čemu je problem. Ne-

vladine organizacije nikada do

sada nijesu podnijele uredniju

dokumentaciju, što govori o

njihovoj ozbiljnosti i to je po-

hvalno. Svaki smopredmet de-

taljno pretresli, garantujem to

- naglasio jeVuletić.

ŠkreljajenaglasiodaOdborna

čijem je čelu uvijek radi tran-

sparentno i da neće dozvoliti

daodređenimediji„manipuli-

šu činjenicama i prikazuju sli-

kudaOdborneštoskriva“.Ion

smatrada jeSkupština trebalo

da omogući uvid u dokumen-

taciju.

K.J.

PODGORICA

–Poglavar

Srpskepravoslavne crkve

AmfilohijeRadovićuputio

jepismopredsjednicimadr-

žave i VladeFilipuVujanovi-

ću iDuškuMarkoviću imi-

nistruza ljudska imanjinska

pravaMehmeduZenki po-

vodomnajavljenog zakonao

registrovanompartnerstvu

konstatujući da je tokorak

kamoralnomposrnuću

društva.

Radović navodi da je u svim

evropskimdržavamaukojima

je ozakonjeno registrovano

partnerstvo, sljedeći korakbio

„pretvaranje partnerstva u

bračnu zajednicu“. U nekim

državama, ističe on, kao treći

korakpropisivana jezakonska

mogućnost zausvajanjedjece.

Ponovio jesvojuranijutezuda

je ljubav sano ona ljubav koja

rađa, uz konstataciju da „jalo-

va ljubav, zapravo 'ljubav' koja

svjesnobiradanedonosiplod,

nije ljubav“.

Ocijenio je da je evidentno da

se „ne samo na društvenom,

nego sada i na normativnom

planu istrajava na razaranju i

uništenju svetinje braka i po-

rodice“.

Poglavar SPC u Crnoj Gori

smatra da se radi o žrtvama

pseudocivilizacije„koja jesek-

sualnost postavila kao zabavu

za mase i odbacila svaku vrstu

čednosti i stida i to 'u ime oslo-

bođenja, slobode i ljubavi'“.

- Prednama sudvaputa: ili će-

mo ići upravcupotpunedeka-

dencijedruštvailjudskelično-

sti, odbacujući svakomoralno

načelo u ime „prava“ ili ćemo

zdravo, promišljeno i odgo-

vorno stati u odbranu vrijed-

nosti na kojim je izgrađena

ljudskapriroda,uztonemrze-

ći nikoga i ne vršeći nasilje ni

prema kome – naglasio je Ra-

dović.

Poručiojeda„nemožepolitič-

ka, ekonomska, ideološka ili

bilo kakva integracija u kakvu

god zajednicu biti na štetu na-

šedjece i svetinjebraka i poro-

dice“. On je pozvao na široku

javnu debatu u slučaju ovog

zakona.

K.K.

PODGORICA

–Sindikat

prosvjeteuputio je jučeVla-

di i resornomministarstvu

zahtjevzapregovoreopove-

ćanjuplata.

IzSindikata jesaopštenodasu

zaposleni u prosvjeti optere-

ćeni ubrzanimpromjenama u

obrazovnom sistemu, gdje se

od njih očekuje damotivisano

iznesu sve zahtjeve koji im se

postavljaju novim zakonima i

reformom obrazovnog siste-

ma.

GlavniodborSindikatazaklju-

čio je na sjednici u petak da je

položaj i tretman prosvjetnih

radnika na nezadovoljavaju-

ćem nivou i da njihov materi-

jalno-socijalni status ne prati

proklamovane ciljeveVlade.

Prosvjetni radnici su, kako se

navodi, nezadovoljni činjeni-

comda su njihove plate i dalje

ispoddržavnog prosjeka.

Iz Sindikata su ukazali da je

prosječna zarada u prosvjeti

485eura, dok jenanivoudrža-

ve 512, a u javnoj upravi 593

eura.

-Ovi podaci dovoljnogovoreo

mjestu obrazovnog sistema u

državi i odnosu Vlade prema

zaposlenima u obrazovanju,

koji bi trebalo da sprovode

njen proklamovani strateški

cilj - naveli suu saopštenju.

Sindikat je predložio da se

pregovori o povećanju zarada

u obrazovanju vode u pravcu

traženja unutrašnjih rezervi,

preraspodjelairacionalnotro-

šenje budžetom već opredije-

ljenih sredstava, usklađivanja

Granskog kolektivnog ugovo-

ra za oblast prosvjete sa Zako-

nom o zaradama u javnom

sektoru.

Oni su ukazali i namogućnost

obezbjeđivanja dijela sredsta-

va za povećanje zarada kroz

rebalans budžeta, imajući u

vidu pozitivne ekonomsko-fi-

nansijskepokazateljeudržavi.

Iz Sindikata su kazali da oče-

kuju od predsjednika Vlade

Duška Markovića i ministra

prosvjete Damira Šehovića da

u najskorijem roku odgovore

na inicijativu.

N.K.

rstva poručuju da je kvalitetnija

aceuti

tnuobuku

macionisistemusvimapoteka-

ma i kod izabranih doktora, sa

jasno navedenimuputstvima o

propisivanju ljekova. Izabrani

doktori moraju da prate savre-

menu listu ljekova, registracio-

ni status i da se odlučuju za te-

rapijske protokole sadržane u

listi – ističu izMinistarstva.

Poručuju da će se ovaj projekat,

kakosunaglasili,najznačajnijiu

farmaciji jednezemlje, dodatno

uređivati i na polju edukacije i

farmaceuta i izabranihdoktora.

- Slijedi nastavak rada u refor-

mama i uređivanju farmaceut-

ske djelatnosti uCrnoj Gori, što

je kontinuirani priotitet i Mini-

starstva i Fonda zdravstva kao

što je donošenje novog pravil-

nika o načinu propisivanja i iz-

davanja ljekova, Zakona o apo-

tekarskomposlovanju… izrada

liste magistralnih ljekova - na-

veli suoni.

GRAĐANI

S druge strane, građani su

ogorčeni. Najviše zbog toga

što ih farmaceuti vraćaju kod

izabranog doktora po novi re-

cept jer lijeka koji imje propi-

san ili nema ili je skinut sa li-

s t e . I n a š o j r e d a k c i j i

svakodnevno se obraćaju,

uglavnom, penzioneri.

- Imam70godina i oni očeku-

juodmeneda šetamodDoma

zdravljadoapotekeponekoli-

ko puta zbog nedostataka nji-

hove komunikacije. Godina-

ma pijem ,,lopril“, ,,ranisan“…

Do sada su mi bez problema

izdavali zamjenu, a sada me

vraćaju iz apoteke bez izdate

terapije - kaže penzionerka iz

Nikšićačije ime jepoznatore-

dakciji.

Baka od blizu 80 godina koja

je jedva hodajući došla da uz-

me neophodnu terapiju juče

jevraćena iz jedneodapoteka

u centru Podgorice zato što

njenizabranidoktornijeznao

da lijek koji je propisao više

nije na pozitivnoj listi (rapten

duo).

- Dokle će ovako da nas mal-

tretiraju. Umjesto da nam

olakšaju, samo nam otežava-

ju. Jedva samdošla do apote-

ke da uzmem tablete, a sada

mi kažu da moram ponovo u

Domzdravlja. Ajoš gore je što

ne znam kako da dođem do

doktora, da zakažem. Ukinuli

su nammogućnost zakaziva-

nja prekoVajbera, a ukol cen-

tru se niko ne javlja. Nijesam

više u godinama da mogu da

idem iz jednog u drugi dio

grada – kazala je ogorčena

Podgoričanka koja naglašava

da problemmora hitno da se

riješi.

Sl.RADONJIĆ

Ukoliko se utvrdi da je

snabdjevenost glavni

razlog zašto iz apoteka vra-

ćaju građane jer navodno

nema pojedinih ljekova,

najvjerovatnije će se pribje-

ći privremenom rješenju

– da se, ipak, i za zaštićene

ljekove izdaju paralele,

saznaje Pobjeda.

- Može da se desi da neka

apoteka nema neki određe-

ni lijek, ali ne svaka. Monte-

farm, kao i privatne apote-

ke koje su sklopile ugovor

sa Fondom za zdravstveno

osiguranje obavezale su

se i potpisale pisanu izjavu

da će imati puni asortiman

ljekova koji se nalaze na

osnovnoj i doplatnoj listi i

pomalo je nejasno što se

sada zbiva - kazao je nezva-

nično izvor Pobjede.

U narednomperiodu Mini-

starstvo i Fond zdravstva

krenuće u rigorozne kon-

trole i ukoliko se utvrdi bilo

kakvo nepoštovanje dogo-

vora osim sankcija, ugovori

će biti raskinuti.

Fali ljekova?

nije BorisomKoprivnikarom

avneuprave

praksama.

PribilovićjekazaladajesaKo-

privnikarom razgovarala o

predstojećoj reorganizaciji

državne uprave kroz donoše-

nje novog zakona o državnoj

upravi,kojijeplaniranprogra-

mom rada Vlade za ovu godi-

nu.

- Dogovorili smo intenzivniju

saradnjukrozrazmjenuinfor-

macija, državnih službenika,

organizovanje trening radio-

nica i stažiranja, sprovođenje

zajedničkih obuka, organiza-

cija i uspostavljanjemreže in-

stitucija i ekspereta - navela je

Pribilović.

Kako je dodala, razgovarali su

i o mogućnosti ostvarivanja i

podsticanja međuopštinske

saradnje.

- Složili smo se da vlade Crne

Gore i Slovenije, i kompanijeu

sektoru informacionih i ko-

munikacionih tehnologija,

treba da rade na unapređenju

saradnje i pronalaženju naj-

boljihrješenjauključnimpro-

jektima koji su u toku, ali i bu-

dućim, a koji se odnose na

digitalizaciju javnog sektora i

druga pitanja od važnosti za

razvoj informacionog društva

u cjelini - zaključila je Pribilo-

vić.

Koprivnikar je kazao da se u

Sloveniji reformom javne

uprave ne bave kao procesom

koji počne i završi se, već je on

trajan i stalno se poboljšava.

- Tako na reformu gledamo

kao na sistem stalnog pobolj-

šanjasistemakojeimamo-do-

dao jeKoprivnikar.

On je kazao da je za Sloveniju

digitalizacija bitan društveni

proces koji nije samo proces

državne uprave i preduzeća

već čitavog društva, a za

uspjeh je bitno da je sinhroni-

zovan.

- Tek kada radimo zajedno sa

različitih aspekata ima kon-

kretnih benefita za sve koji u

tom procesu sarađuju - rekao

jeKoprivnikar.

Koprivnikar je kazao da je Cr-

naGora lider u regionu na pu-

tu evropskih integracija i da je

Slovenija spremna da otvori

saradnju i dijeli pozitivna i ne-

gativna iskustva iz tog proce-

sa.

N.K.

Sindikat dostavio Vladi zahtjev za povećanje plata

ZvonkoPavićević

Sa sjedniceAdministrativnogodbora

Održana sjednica Administrativnog odbora

Damjanović ide

uSavjetAEM, a

SekulovićuRTCG

Poglavar SPC u Crnoj Gori pisao vlastima

Radovićuneprihvatljivo

registrovanopartnerstvo

Sakomemoracije

vićpodsjetio jeda jeNikolića

krasila skromnost.

- Svaka priča Andrije Nikoli-

ća bila je čas istorije, zbog to-

ga su ga poštovali u svim bo-

račkim organizacijama kako

uzemlji, tako i regionu, svije-

tu - kazao je on.

Ra.P.

Prosvjetari nijesu

zadovoljni statusom