Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 7. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Novi ustav

Srpskepravoslavne crkve, či-

jedijelove su jučeobjavilebe-

ogradskeVečernjenovosti, a

koji bi trebalodabudeusvo-

jennaSvetomarhijerejskom

saboruumajupredviđada

ova crkvapromijeni ime–

predlažuda se zove: Srpska

pravoslavna crkva - Pećkapa-

trijaršija.

Osim toga, kako navodi list, cr-

kveni poglavar biraće se tajnim

glasanjem,uzobaveznudvotre-

ćinskuvećinu,azvaćese:arhie-

piskop pećki, mitropolit beo-

gradsko-karlovački i patrijarh

srpskih i pomorskihzemalja.

PROMJENE

Promjene u zvaničnomnazivu

Srpske crkve, sagovornici No-

vosti, objašnjavajuželjomda se

ojača veza sa njenim istorij-

skim središtem u Pećkoj patri-

jaršiji, ali i sKosovomiMetohi-

jom kao najvažnijim dijelom

njene jurisdikcije.

Crkveni poglavar (patrijarh)

ubuduće će se birati na tako-

zvanom izbornom saboru, jed-

noglasno ili uz obaveznu dvo-

trećinsku većinu glasova.

Ukoliko nijedan kandidat ne

obezbijedi ovakvu podršku,

glasanjećeseponavljatinajviše

sedamputa,aakonitadanebu-

de dovoljno glasova u izbornu

trku ulaze dvojica arhijereja sa

najvećim brojem glasova. Pa-

trijarh će u tom slučaju postati

vladika uz koga stane natpolo-

vična većina od ukupnog broja

članova Sabora.

Novosti pišu i da dokument u

koji su imali uvid predviđa kao

mogućnost i uzdizanje 13 po-

stojećih episkopija na nivo mi-

tropolija. Ističu da će tako viši

rang dobiti sadašnje eparhije:

Banjalučka, Bačka, Braničev-

ska, Dalmatinska, Žička, Za-

humsko-hercegovačka, Niška,

Raško-prizrenska, Sremska,

Šumadijska, Kanadska, Novo-

gračaničko-srednjezapadno

američka i Frankfurtska.

Komisija za revizijuustava for-

mirana je, podjeća list, još 2011.

godine, a na njenom čelu bio je

mitropolit crnogorsko-pri-

morski Amfilohije. U komisiji

je bio i protojerej-stavrofor Ve-

liborDžomić.

Novi ustav Srpske pravoslavne

crkve,čijedijelovesujučeobja-

vilebeogradskeVečernjenovo-

sti,jeformalnaobjavaratasvim

susjednim narodima i država-

PODGORICA

–Novapozi-

tivna listakoja seprimjenjuje

već šest dana, sudeći prema

reakcijamapacijenata, samo

jeuzrokovalaprobleme, jer

mnogi nemogudoći do tera-

pijekojugodinamakoriste.

Kažu da su, zbog nedostatka

koordinacije izabranog ljekara

i farmaceuta, prinuđeni da se

po nekoliko puta vraćaju iz

apoteke u dom zdravlja. Kako

višenepostojimogućnostizda-

vanja takozvanih zamjena, far-

maceuti vraćajupacijentekada

nema lijeka koji im je prepisan.

Oni opetmorajukod izabranog

ljekara kako bi im izdao novi

recept, sa novom terapijom.

Pojavljujeseiproblemjerpoje-

dinih ljekova na koje su paci-

jenti bili navikli višenemani na

pozitivnoj ni na doplatnoj listi.

U Ministarstvu zdravlja, me-

đutim, tvrde da je sada sve

mnogo jednostavnije za sve

učesnike u lancu ljekar – paci-

jent – farmaceut.

KLJUČNENOVINE

- Razlika u odnosu na prethod-

nu listu je što sada imajudvije -

osnovna i doplatna. Osnovna je

koncipirana po INN (interna-

cionalni nezaštićeni lijek) i po

zaštićenom nazivu, a doplatna

jekoncipiranasamopozaštiće-

nom nazivu. Ukoliko je na

osnovnoj listi lijek pozicioni-

ranpo INN-u, načinpropisiva-

nja i obrade recepta se ne razli-

kuje od dosadašnjeg i obrada

takvog recepta podrazumijeva

da se može izdati lijek pod ra-

zličitim zaštićenim nazivima,

istog INN-a, farmaceutskog

oblika, koncentracije i količine

–kazalisuPobjediizovogreso-

ra.

To znači da se zamjene ne mo-

gu dobiti na recept kojim je

propisan lijek iz kategorije ta-

kozvanih zaštićenih. Samo u

tim slučajevima pacijent se

mora vratiti kod izabranog

doktora po novi recept, kako bi

ljekar propisao adekvatnu pa-

ralelu ili neki drugi originalni

lijek kojeg ima u apoteci.

Kategorični su i da problema

ne bi trebalo da bude kada je u

pitanju koordinacija između

farmaceuta i domova zdravlja.

- Obje liste uvrštene su u infor-

PODGORICA

-CrnaGora i

Slovenija imajuodličnebila-

teralneodnose i saradnja se

možeproširiti i na reformu

javneuprave, saposebnim

fokusomna e-usluge i digi-

talizaciju - saopštila jemini-

starka javneupraveSuzana

Pribilovićnakon sastanka sa

kolegomizSlovenijeBori-

somKoprivnikarom.

Na konferenciji za novinare

ona je rekla da je na sastanku

bilo riječi i o mogućnosti za

razmjenu iskustava i najboljih

praksi u oblasti upravljanja

ljudskim resursima, reorgani-

zacijisistemadržavneupravei

temama iz oblasti sajber be-

zbjednosti, digitalizacije i da-

ljeg razvoja e-uprave u Crnoj

Gori.

- Reforma javne uprave u fo-

kusu je rada Vlade i Ministar-

stva javne uprave. U prethod-

nom periodu stvorili smo

institucionalne i normativne

pretpostavke za jačanjeprofe-

sionalizma, odgovornosti,

otvorenosti i efikasnosti naše

administracije, kakona držav-

nom, tako i na lokalnomnivou

- kazala jePribilović.

Za Crnu Goru i predstojeće

obaveze u oblasti reforme jav-

ne uprave, prema njenim rije-

čima, veomasuznačajnapozi-

tivnaiskustvainajboljeprakse

Slovenije u oblasti upravljanja

ljudskim resursima, jačanja

administrativnih i institucio-

nalnihkapacitetakojimoguda

doprinesu razvoju službenič-

kog sistema u Crnoj Gori u

skladu s najboljim evropskim

PODGORICA

- U Centru za medicinskumikrobi-

ologiju Instituta za javno zdravlje prošle sedmice

potvrđen je 31 slučaj sezonskog gripa. U 29 se

radi o infekciji virusomgripa tip B i u dva o tipu A.

Iz Instituta navode da je od početka sezone labo-

ratorijski potvrđeno 217 slučajeva gripa.

- Uvidomu elektronsku bazu podataka u Crnoj

Gori u ovom izvještajnomperiodu prijavljeno je

377 osoba sa simptomima nalik gripu – naveli su

iz Instituta.

Iz Instituta podsjećaju da je vakcinacija naje-

fektivnija mjera prevencije, pri čemu se zaštita

stvara nakon dvije do tri nedjelje od dobijanja

vakcine.

Sl. R.

NIKŠIĆ

– Udruženje boraca

NOR-a i antifašistaorganizo-

valo je omaž Andriji Nikoli-

ću, nosiocu Partizanske spo-

menice 1941, brigadnom

generalu Vojske Crne Gore i

dugogodišnjem čelniku cr-

nogorskog SUBNOR-a.

Predsjednik nacionalne bo-

račke organizacije Zuvdija

Hodžić uručio je Nikolićevoj

porodici Povelju SUBNOR-a

CrneGore.

- Svi mi, porodica, Nikšić kao

rodni grad i Crna Gora, treba

daseponosimo,aSUBNOR-a

nema bez Andrije, ni Andrije

bez SUBNOR-a - kazao je

Hodžić.

Generalni sekretar SUB-

NOR-a DraganMitov Đuro-

Građani revoltirani novompozitivnom listom, izMinist

Ljekari i far

imaćedod

UMinistarstvu

naglašavaju

da su obje liste

ljekova (osnovna

i doplatna)

uvrštene u

informacioni

sistem i da su

dostupne svim

apotekama

i izabranim

doktorima, sa

jasno navedenim

uputstvima oko

propisivanja

terapije

MNOGIPACIJENTILJUTI:

Svi se

jošnavikavajunanovineusistemu

Ministarka Suzana Pribilović se sastala sa kolegom iz Slov

Podrškau reformi

RAZMJENAISKUSTAVA:

Pribilović i Koprivnikar

Institut za javno zdravlje

Potvrđen31 slučaj gripa

Srpska pravoslavna crkva pripremila novi ustav

Predloženonovo ime:

SPC - Pećkapatrijaršija

ma,kojićeprotivnjih,skatedre

i oltara, voditi klir Beogradske

patrijaršije –ocijenio jeu izjavi

zaPobjedupotpredsjednikMi-

tropolitskog savjeta Crnogor-

ske pravoslavne crkve Stevo

Vučinić.

On upozorava da to što Beo-

gradska patrijaršija pojedno-

stavljuje izborpatrijarha, anje-

govoj tituli se dodaje da je on i

patrijarh srpskih i pomorskih

zemalja i u nazivu crkve će biti

dodata i atribucija - Pećka pa-

trijaršija, nije samo formalna

promjena.

IZBORPATRIJARHA

- Razumljivo i nesumnjivo, kao

i uvijek, podržana od svih beo-

grdskih centara javne i tajne

moći, ta crkva crpi inspiraciju

iz srednjega vijeka, odnosno,

vremena dvanaestogodišnjega

Dušanovogacarstva,kojijepod

okupacijom držao široke pro-

store centralnoga i zapadnoga

Balkana. Poznato je da Srpska

crkva poriče činjenice i stvar-

nost svih vijekova poslije XIV,

ukoliko nijesu u saglasnosti s

njenim teritorijalno-nacional-

nim ambicijama. Zato ta patri-

jarhova titula i jeste formalna

objava rata svim državama u

okuženju,čijeseteritorijenala-

ze u njegovoj tituli i na čijim

teritorijama namjeravaju i da

osnivaju eparhije, odnosno da

postojeće uzdižu umitropolije

–upozorio jeVučinić.

Dušanovo pomorje, navodi naš

sagovornik, zahvatalo je pri-

morjeAlbanije,CrneGoreiHr-

vatske.

- Peć je na Kosovu. A pod srp-

skim zemljama, ta patrijaršija

podrazumijeva Dalmaciju,

Krajinu, Slavoniju, Bosnu i

Hercegovinu, CrnuGoru iMa-

kedoniju. Zatopatrijarhova tu-

tula pretenduje na njih i na nji-

ma će da se osnivaju nove

mitropolije: Dalmatinsku

(srednjeiśevernohrvatskopri-

morje), Banjalučku (Republika

Srpska - BiH), Žičku (San-

džak), Raško-prizrensku (Ko-

sovo), Zahumsko-hercegova-

čaku (Hercegovina) i druge.

Ovompodjelom, uslovno reče-

no, drobe teritorije okolnih dr-

žava, i nemušto, ali jasno upo-

zoravaju vaseljenu da na njima

nepriznajusuverenitetdržava,

unutar kojih se nalaze. A ovom

promjenom, nimalo formalne

naravi,Beogradskapatrijaršija,

neosporno podržana od beo-

gradskih centara moći i nekih

stranih sila, najavljuje novi rat-

no-huškački poduhvat, drugi

poslije devedesetih godina

prošloga vijeka, koji, zaklonjen

bogoslovskim fromulacijama,

treba da inficira omladinu van

Srbije, da gine za ideju velike

Srbije –kategoričan jeVučinić.

Rezultatetakve,kakokaže,sve-

tosavske bogoslovske misije,

svaki dan gledamo uCrnoj Go-

ri.

- Evo, decenijama neki svijet u

Crnoj Gori, inficiran svetosav-

ljem,brutalnodestabilizujepo-

litičkeprilikeuzemlji,uključu-

jući i pokušaj državnoga udara

s tendencijom izazivanja hao-

sa, u kome su neke strane sile

trebalo da preuzmu državno

kormilo – naglašava Vučinić i

upozorava da je jasno što je što

je smisao, „na prvi pogled, sa-

mo formalne promjene u tituli

beogradskoga svetosavskoga

vjerskoga poglavara“.

K.K.

NAČELUKOMISIJE:

Am lohije

Radović

Ovompromjenom,

nimalo formalne

naravi, Beogradska

patrijaršija

neosporno

podržana od

beogradskih

centaramoći i

nekih stranih sila

najavljuje novi

ratno-huškački

poduhvat,

drugi poslije

devedesetih

godina prošloga

vijeka – smatra

Stevo Vučinić

NEODRIČUSEKOSOVA:

Poglavari SPC

Nikšićki UBNOR organizovao omaž Andriji Nikoliću

Sjećanjenavelikogpatriotu