Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 7. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Administrativni

odbor je juče podržao pri-

jedlog DPS-a da se za šestog

člana skupštinske Komisije za

praćenje privatizacije imenuje

Bogdan Fatić i predložio parla-

mentu da ga usvoji.

Članovi komisije su Branko

Čavor (predsjednik), Mihailo

Anđušić, Radule Novović,

Ana Nikolić i Andrija

Popović. Prvu

sjednicu imali su

19. januara.

M.P.M.

Komisija za praćenje privatizacije

Bogdan Fatić

predložen za člana

Prodate akcije

Telekoma za

176.510 eura

PODGORICA

Interesovanje za akcije

Crnogorskog Telekoma nastavljeno je

i umartu. Juče je na Montenegrober-

zi prodato blizu 107 hiljada akcija za

176.510 eura.

Cijena je neznatno povećana – na 1,651

euro po akciji.

Trgovina akcijama ove kompanije

intenzivirana je od početka godine.

M.P.M.

NaMontenegroberzi

NIKŠIĆ

Inicijativa za povećanje plate, koju su pokrenuli radnici

nikšićke željezare početkomgodine, urodila je plodom.

- Predstavnici sindikata i rukovodstvo Tosčelika usaglasili su da

se startne plate zaposlenima u proizvodnji povećaju za 30 eura –

rekao je sindikalni vođa Pero Kadović i dodao da su to shvatili kao

gest dobre volje poslodavca. Naglasio je da su čekali mjesec i da su

juče dobili zvanični odgovor iz menadžemnta.

- Povećana je plata za 30 eura u neto iznosu, a direktor nas je obavi-

jestio da je tomaksimalno štomogu učiniti u ovommomentu da bi

izašli u susret našim zahtjevima. Nastavićemo da tražimo poveća-

nje plate jer i dalje nije zadovoljavajuća - kazao je Kadović.

U Tosčeliku je zaposleno 260 radnika, prosječna plata je 450 eura,

a radnici tvrde da je prosjek toliki zahvaljujući znatno primanjima

menadžmenta. Stotinak radnika je angažovano po ugovoru na

određeno, a do sada su svi proizvodni radnici imali startnu zaradu

od 200 do 350 eura.

Ra. P.

Radnici Tosčelika djelimično uspjeli u zahtjevima

Povišica 30 eura

PODGORICA

Monstat ne

određujekoliko je građani-

madovoljnodapotroše za

prehrambene i neprehram-

beneproizvode i usluge, već

proizvodi podatakomini-

malnoj potrošnji četvoročla-

nogdomaćinstva, saopštili

sunjegovi predstavnici.

STATISTIČKI SAVJET

Istakli su da im je samo Stati-

stički savjet tražio da proizve-

du podatak o minimalnoj po-

trošačkoj korpi, kao i da to ne

traži Eurostat.

Pomoćnik direktorice za soci-

jalne statistike i demografiju u

Monstatu Vuk Čađenović je

kazao da su minimalne potre-

be organizmautvrđenemeđu-

narodnim kalorijskim stan-

dardom.

- Nije na Monstatu da tumači

da li je međunarodni standard

od 2,2 hiljade kalorija mini-

malno dnevno dobro postav-

ljen. Ekspert Institutaza javno

zdravlje je, naosnovu tog stan-

darda, utvrdio namirnice - re-

kao jeČađenović na konferen-

ciji za novinare i dodao da taj

standard podrazumijeva odr-

žavanježivotairadnihsposob-

nosti. Dodao je i da jeMonstat

dobio pomoć od Svjetske ban-

ke za izračunavanje tog podat-

ka, a osnova su bili podaci iz

ankete o potrošnji domaćin-

stava i iz popisa stanovništva

2011.

- Ukupnu potrošnju građana

podijelili smo u deset grupa. U

prvoj su oni koji najmanje tro-

še, a desetoj oni koji najviše

troše. Polazna osnova za anali-

zu minimalne potrošačke su

druga, treća i četvrta grupa -

objasnio je Čađenović i pod-

sjetio da se radi o 92 prehram-

bena proizvoda, dok su iz

neprehrambenepotrošnjekao

luksuz isključenecigarete, au-

tomobil i odmor u inostran-

stvu.

Odgovarajući na pitanje da li

ćeMonstatpočetisaproizvod-

njompodatka o liniji siromaš-

tva, koji nije objavljivan od

2013. godine, Čađenović je re-

kao da će ti podaci biti objav-

ljeni tokomove godine.

92PROIZVODA

Monstat je tek juče objavio li-

stu92proizvodauprehrambe-

nomdijelu korpe. Predviđeno

je da četvoročlano domaćin-

stvomjesečnopotroši13,1kilo-

gram bijelog hljeba, odnosno

1.147,6 kalorija dnevno, kao i

15,9kilogramapšeničnogbraš-

na, odnosno 1.694,8 kalorija

dnevno. Od zasitne i jeftine

hranepredviđeno je i da sepo-

jede20kilogramakrompiraza

mjesec.

Crnog hljeba, kojeg nutricio-

nisiti inače preporučuju kao

zdravog, naša porodica treba

da pojede 120 grama mjeseč-

no. Porodici je dovoljno 0,85

kilograma junećeg i goveđeg

mesa bez kostiju, 1,34 kilogra-

masvinjskogmesa,2,4kilogra-

ma pilećeg, te 120 grama tele-

ćeg mesa mjesečno, kao i 240

grama ribe.

NutricionistisuMonstatupre-

poručili da u sirotinjskukorpu

stavi 20 litara mlijeka u kesi i

9,2litramlijekautetrapaku,24

grama maslaca i 240 grama

margarina,12litarajogurta,3,6

litara suncokretovog ulja i 6,5

decilitaramaslinovog ulja, ko-

je inače kao zdravije preporu-

čujubogatijoj populaciji.

UMonstatovoj korpi je prepo-

ručeno i osamkilograma jabu-

ka i pet kilograma banana (ni-

jesu čuli da su poskupile 30

odsto), kao i 850 grama limuna

za borbu protiv gripa, četiri ki-

lograma paradajza, 1,3 kilogra-

ma krastavca, nepuno pola ki-

lograma boranije i pola

kilogramazelenesalate.Brinu-

ći za vitku liniju četvoročlane

porodiceMonstatovi nutricio-

nisti supreporučili po240gra-

ma čokolade, meda i džema za

cijelimjesec.Neophodneener-

gente će im obezbijediti i tri

kugle sladoleda ukupno mje-

sečno, ali nutricionisti nijesu

brinuli o pritisku starijih čla-

nova porodice, koji treba da

popijukilogramcrne kafe.

S.P.

IzMonstata kažu da im je Statistički savjet tražio da praveminimalnu potrošačku korpu

Najvišebodova

nezdravoj hrani

Čađenović je dodao da

su izbacili troškove rente

za stanovanje jer su na

osnovu popisa iz 2011.

godine utvrdili da 90

odsto domaćinstava živi

u sopstvenom stanu.

Na pitanje zašto nijesu

računali rate za stambe-

ni kredit, Čađenović je

odgovorio da se radi o

minimalnoj korpi.

- Ne postoji minimum za

stanovanje, nego samo

standard. Onda bi se ta

ista vrijednost našla i u

prosječnoj i uminimalnoj

korpi - objasnio je Čađe-

nović.

Nijesu

računali

gdježive

siromašni

građani

Nutricionisti, koje je angažovaoMonstat, u

korpu su uvrstili veće količine hrane koju

inače ne preporučuju onima koji treba da

drže dijetu sa 2100 kalorija dnevno

ostupak

ašingtonu

puod8,2odstogodišnje.Dogo-

vor u parlamentu oko ovog za-

kona je postignut nakon što je

Medojevićprihvatiodvaaman-

dmanaDPS-a, kojima jeuređe-

no da se klijentima ne obraču-

nava zatezna kamata i da se

vrati novac onima koji su pre-

platili kredit.

Adikobankajepodnijelatriini-

cijative za ocjenu ustavnosti

obje verzije zakona, s timda im

seu trećoj pridružila iHeta, ko-

jojsuustupljene124partijekre-

dita koje vlasnici nijesu vraćali.

Predsjednik Ustavnog suda

Dragoljub Drašković izjavio je

lani uoktobrudasusve tri inici-

jative objedinjene i da su u po-

stupku.

M.P.M.

Vlada je

uključena u

međunarodnu

investicionu

arbitražu sa

Adiko bankom

uVašingtonu i

tokompostupka

neće davati

izjave o sporu,

saopštili su iz

Ministarstva

nansija

PODGORICA

CrnaGora i

Slovenija, kao i sve zemlje re-

giona, trebalobi višeda sara-

đujuu sektoru informaciono-

komunikacionih tehnologija

(ICT), ocijenjeno jenaposlov-

nomforumudvijedržaveuor-

ganizaciji Privrednekomore.

Potpredsjednik PKCG Ivan Sa-

veljić je ocijenio da ICT stvara

uslovezaotvaranjenovihradnih

mjesta, povećavaprihod i brzinu

povrata investicija, kao i produk-

tivnost. PotpredsjednikPrivred-

ne komore Slovenije Igor Zorko

naveo je da imaju razvijeni ICT

sektor, ukoji država ulaže.

- Sada imamo 3.000 firmi koje

rade u ICT sektoru i tri milijar-

de prihoda u toj oblasti - preci-

zirao je Zorko, koji predlaže da

se na ovom području napravi

otvorena regija za digitalna rje-

šenja i da države sarađuju i po-

kušaju da zajedno naprave ne-

štovećeštobiuticalonaEvropu

i cijeli svijet. Ministarka javne

uprave Suzana Pribilović kaza-

la je da zemlje u regionu mogu

iskoristiti evropske fondove za

podsticanje ICT-a, dok je njen

slovenačkikolegaBorisKopriv-

nikar ocijenio da je to šansa za

male zemlje da izgrade infra-

strukturu i nadoknade dugogo-

dišnji zaostanak. Sastanku su

prisustvovali ambasadori Crne

Gore i Slovenije Vujica Lazović

iMitjaMočnik.

S.P.

ICTšansa zamaledržave

U PKCG održan poslovni forumCrne Gore i Slovenije

PODGORICA

Triglav grupa, u okviru koje posluje Lovćen osigura-

nje, prošlu godinu je završila sa pro itom (prije oporezivanja) od 84,4

miliona eura, što je iznad očekivanja, saopšteno je iz ove kompanije.

- Na poslovanje su uticali vanredni vremenski događaji, koji su

uzrokovali štete od 33,5 miliona eura, što je 59 odsto iznad prosjeka

posljednjih pet godina. Triglav grupa je štetne događaje nadoknadila

visokim rastompremija i dobrimnadzorom troškova.

M.P.M.

Triglavgrupauplusu

Sapresa