Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 7. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Adiko banka

novim klijentima koji otvore

račun na koji će primati mje-

sečna primanja poklanja po 25

eura, ali i dodatnih 10 eura ako

klijenti nakon godinu ne budu

zadovoljni uslugom - saopštili

su juče iz ove banke.

- Kako bi na račun u startu

dobili 25 eura novi klijenti treba

u Adiko banci da otvore tekući

račun i odaberu jedan od pake-

ta u ponudi – Welcome ili Pre-

stige - koji omogućavaju razne

pogodnosti poput internet i

mobilnog bankarstva, podi-

zanja gotovine s bankomata

bez naknade, jeftinije naknade

za plaćanja putemdigitalnih

kanala, plaćanja putemVibera,

bogate palete osiguranja i

kartica. Uz to klijenti ostvaruju i

pravo na povoljnije uslove kre-

ditiranja – navodi se u saopšte-

nju banke, povodom kampanje

,,Postani Adiko“.

M.P.M.

Novo u ponudi Adiko banke

Klijentima25eura

zadobrodošlicu

USD

1.22590

JPY 147.06000

GBP 0.78490

CHF

1.20350

AUD

1.50570

CAD

1.42570

Kursna lista

PODGORICA

U Crnoj

Gori je u četvrtom kvartalu

prošle godine izdato 275

građevinskih dozvola, pokazu-

ju podaci Monstata. Od ukup-

nog broja izdatih dozvola, na

pojedince se odnosi 171, a na

kompanije 104. Time je pred-

viđeno građenje 1.282 stana

ukupne površine od 81.870

metara kvadratnih.

S. P.

Podaci Monstata za četvrti

kvartal 2017. godine

Izdato 275

građevinskih

dozvola

PODGORICA

Kompanija Plantaže je osvo-

jila četiri medalje na vinskoj smotri ,,Mundus

vini“ u njemačkomNojštatu. Zlato je osvojila

,,epoha 2012“, a srebro ,,pro anima – pinot

blanc 2016“, ,,vranac 2015“, te ,,stari podrum -

kabernet sovinjon 2012“.

Iz Plantaža su podsjetili da su lani osvojili

rekordne 32 medalje na svjetskim smotrama

vina ,,od kojih najviše sija istorijsko zlato sa

Dekantera u Londonu“.

Na vinskoj smotri ,,Mundus vini“, koja je trajala

šest dana, međunarodnom žiriju od 270 sudi-

ja predstavljeno je 6.700 vinskih etiketa. Ovo

takmičenje se održava od 2001. godine.

S. P.

Plantaže na vinskoj smotri u Njemačkoj

„Epoha“ uzela zlato

PODGORICA

Podgorička

kompanijaBokaBay inves-

tment novi jevlasnikhotela

,,Fjord“ i upravne zgradeJu-

gooceanijeuKotoru.

Kupac kotorskih nekretnina

osnovan je umartu prošle go-

dine, a promjena vlasništva

nad hotelom evidentirana je

krajem januara, piše portal

Bankar.me

. Trenutno nije po-

znata kupoprodajna cijena,

iako se nezvanično špekuliše

sa deset do 11miliona eura.

Osnivači kompanije Boka Bay

investment su njen izvršni di-

rektor Orhan Pelinković, sa

deset odsto i Habib Cem Ba-

hadir sa 90 odsto udjela. U re-

gistru Privrednog suda je u

decembru evidentirana pro-

mjena osnivača i umjesto Ha-

biba CemBahadira upisana je

kompanijaGBInvestmentde-

velopment limited, sa 90 od-

sto vlasništva.

Pelinković je u periodu od

2007. do 2013. godine bio sa-

vjetnik direktora u kompaniji

VektraMontenegro, aod2013.

do 2014. uMontavarMetalcu.

On i GB Investment deve-

lopment se pojavljuju i kao

osnivačifirmeHexagoninves-

tments iz Podgorice, koja, po

podacima iz Uprave za ne-

kretnine, posjeduje lokacije u

Prčanju površine 41.000 kva-

dratnihmetara.

Hotel ,,Fjord“, koji je izgrađen

1986. godine, privatizovan jeu

masovnoj vaučerskoj privati-

zaciji, a2005. godine jeprodat

krozstečajirskimbiznismeni-

ma Luisu Megiru i Majklu

Fingltonu. Oni su te godine

osnovali kompanijuNjuFjord

divelopment, preko koje su

neposrednom pogodbom za

5,5 miliona eura kupili hotel

,,Fjord“ od kompanije Alfa in-

vest VeselinaBarovića.

Zapetmiliona sukupili i zgra-

dubivšeJugooceanijeinajavi-

li ulaganje 200miliona eura u

izgradnjuhotelskogkomplek-

sa. Umeđuvremenu su se ra-

zišli i pokušali da na Privred-

nom sudu podijele imovinu u

Kotoru, koja propada.

Stečaj je u HTP ,,Fjord“ uve-

den 2003. godine na prijedlog

Hipotekarnebanke.Do

febru-

ara 2007. godine preduzeće je

bilo u postupku reorganizaci-

je u stečaju, kada je Privredni

sud donio rješenje o obustavi

stečajnog postupka. U stečaju

subila podnešena tri plana re-

organizacije, a nakon među-

sobnih sukoba u kompaniji

krajem2012.godineApelacio-

nisudjepotvrdiopresuduPri-

vrednog suda kojom se pri-

hvata plan reorganizacije koji

je podnijela kompanija Nju

Fjorddivelopment.Naosnovu

toga Privredni sud je počet-

kom2013. godine donio rješe-

nje o obustavljanju stečaja.

S. P.

Kompanija Boka Bay investment novi vlasnik kotorskih nekretnina

Irci prodali hotel „Fjord“

i zgraduJugooceanije

PODGORICA

Arbitražni

postupakprotivCrneGore,

koji jeunovembruprošle go-

dine iniciralaAdikobanka

zbogkonverzijekreditau

švajcarskimfrancima, počeo

jeda tečeu Internacional-

nomcentruza rješavanje in-

vesticionih sporova (ICSID)

uVašingtonu.

Ministarstvo finansija je juče

objavilo da Vlada u narednom

periodu neće davati izjave o

sporu.

- Vlada Crne Gore je uključena

u međunarodnu investicionu

arbitražu sa Adiko bankom

predICSID-om.Tokomtrajan-

ja postupka arbitraže, Vlada

neće davati javne izjave o sporu

- saopštili su izMinistarstva fi-

nansija.

Oni sudodali daCrnaGoranas-

tavlja da podstiče i promoviše

održavanje povoljnih uslova za

strane direktne investicije u

zemlji.

Početkom novembra prošle go-

dine Adiko banka je pokrenula

arbitražu, a Ministarstvo finan-

sija je krajem prošle godine na

tenderu izabralo advokatsku

Nakon što je Adiko banka tužila državu

Počeoarbitražni

zbog švajcarcau

kancelariju ,,Omnia Strategy“ iz

Londona da zastupa državu u

Vašingtonu. Adiko banka je po-

krenula arbitražu tvrdeći da je

pretrpjela višemilionsku štetu

zbogZakonaokonverzijikredita

u švajcarskimfrancima u eure.

Parlament je septembra 2016.

usvojio izmjene Zakona o kon-

verziji kredita u švajcarskim

francima u eure, koji je u ime 39

poslanika podnio poslanik DF-

aNebojšaMedojević2015,ako-

ji je parlament usvojio u ljeto te

godine. Time je omogućeno i

klijentimakojinijesuotplaćiva-

li kredite, kao i onima koji su ih

otplatili, da dug konvertuju u

eurepokursukoji jevažio2007.

i 2008. godine, uz kamatnu sto-

PODGORICA

Ministar-

stvo finansija jeorganizova-

loobukuza analizuprocjene

uticajapropisana građane,

privredu i budžet - saopšte-

no je juče izMinistarstva.

U saradnji sa IFC sprovedene

su četiri obuke za 60 državnih

službenika, a u saradnji sa

USAID-om još šest obuka za

120 službenika. Analiza, kako

je saopšteno, predstavlja kon-

trolu uspostavljanja kvalitet-

nog zakonodavnog okvira pri-

je usvajanja propisa, čime se

predupređuju rješenja koja

ograničavaju poslovanje pri-

vrednih subjekata.

- Pravilno razumijevanje i

sprovođenje analize omogu-

ćava kreatorima politika da

bolje razumiju posljedice, tj.

troškove, koristi i distribucio-

ne uticaje odluka, osigurava

pravovremeno otkrivanje in-

direktnih i nenamjeravanih

uticaja propisa, pojednostav-

ljenje regulatornog okruže-

nja, transparentnost procesa,

kaoipoboljšanjeradadržavne

administracije, unapređenje

koordinacije regulatornih ak-

tivnosti iodgovornosti regula-

tora - ističe se u saopštenju.

M.P.M.

Pazeda zakoni neugrozeprivrednike

KOLAŠIN

Uprotekle

dvije godine, kolikoMi-

nistarstvoekonomije ra-

di na razvojunacional-

nogbrenda, nailazili smo

na različite izazovekoje

smouspješnoprebrodili,

kazao je generalni direk-

tor za razvoj nacionalnog

brenda i zaštitupotroša-

ča

JovoRabrenović

.

On je juče otvorio petu

dvodnevnu konferenciju o

nacionalnom brendiranju.

Konferencija se, inače, or-

ganizujedvaputagodišnje,

a finansira je njemačka

fondacija „Hans Zajdel“.

Rukovodilac kancelarije

projekta fondacije „Hans

Zajdel“ za Crnu Goru i Sr-

biju Luc Kober kazao je da

je za svakudržavubitnoda

u globalnom svijetu koji se

stalno mijenja sačuva svoj

identitet idasepozicionira

uodnosuna svoje susjede.

- U proteklim godinama

napravili ste odlučujuće

korake ka razvoju izvor-

nog identiteta nacional-

nogbrenda, čimesteuči-

n i l i C r n u G o r u

vidljivijom i prepoznat-

ljivijomu odnosu na već

etablirane susjede. Svje-

sni smo da je to zahtje-

van i dugotrajan proces,

koji zahtijeva važne od-

luke,kaoštosuizborcilj-

ne grupe i definisanje

potrebnih instrumenata

-kazaojeKoberkojemje

uručena zahvalnica za

doprinos razvoja nacio-

nalnog brenda Crne Go-

re.

Planirana su četiri pane-

la - „Masovni, elitni ili

eko kulturni turizam?“,

„Individualnisportistiili

reprezentacija kao am-

basador brenda drža-

ve?“, „Potrošački etno-

centrizam i brendiranje

države“ i „Tradicionalne

ili moderne vrijednosti

za pozicioniranje drža-

ve“.

Dr.D.

UKolašinu počela peta konferencija o nacionalnombrendiranju

Dug i zahtjevanproces

Uručivanjezahvalnice

Arbitražni suduVašingtonu

Hotel ,,Fjord“