Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 7. mart 2018.

Politika

PODGORICA

–Liderima

Demokratskog frontaAn-

drijiMandiću iMilanuKne-

ževićuoduzet je juče i crno-

gorski pasoš, nakon što imje

„uskraćen“diplomatski ka-

da suosumnjičeni zaučešće

uorganizaciji terorističkog

napadanadanparlamentar-

nih izboraprošle godine.

Odluku jedonijeloVijećeVi-

šeg sudauPodgorici, napri-

jedlogSpecijalnogdržavnog

tužilaštva.

Viši sud odlučiće i o daljem

postupanju prema Mandiću,

nakon što je Uprava policije

dostavila toj instituciji infor-

macije o njegovom ilegalnom

prelasku iz Crne Gore u Srbi-

ju, unoći između 1. i 2.marta.

- Shodno odredbi člana 169

stav 2 Zakonika o krivičnom

postupku, Uprava policije

obavijestila je Viši sud u Pod-

gorici da je A.M., protiv kojeg

sevodi krivični postupakpred

ovim sudom, prekršio mjeru

nadzora oduzimanje putne

isprave, na način što je ilegal-

no prešao državnu granicu. O

daljem postupanju sud će od-

lučiti shodno odredbama Za-

konika o krivičnompostupku,

o čemu će javnost biti blago-

vremenoobaviještena–naveli

su u saopštenju objavljenom

na sajtuVišeg suda.

Viši sud je u drugom saopšte-

njuobavijestioda je, naprijed-

logSpecijalnogdržavnogtuži-

laštva,„doniorješenjekojimje

prema optuženima A. M. i M.

K. odrediomjere nadzora pri-

vremeno oduzimanje putne

isprave –pasoša“.

- Protiv tog rješenja dozvolje-

na je žalba krivičnomvijeću iz

čl. 24 st.7ZKPu roku od tri da-

na od prijema pismenog ot-

pravka rješenja. Žalba ne zadr-

žavaizvršenjerješenja–navodi

se na sajtu.

Dodaje se da je „radi tačnog i

potpunog informisanja javno-

sti, ranijomodlukomsuda pre-

ma optuženima A. M. i M. K.

izrečenamjeranadzoraprivre-

meno oduzimanje putne ispra-

ve - diplomatskog pasoša“.

Mandić je nedozvoljeno pre-

šao u Srbiju saMilanomLeki-

ćem, šefomOpštinskog odbo-

ra Nove u Pl j ev l j ima , i

aktivistima Nove BlažomKo-

tlajomiVojomPićanom.Man-

dić i Lekić negirali su, nakon

povratka iz Srbije, navode o

bjekstvu iz države, tvrdeći da

su slučajno zalutali usljed lo-

ših vremenskih prilika. Na

konferencijizamedijeuPljev-

ljima su ispričali da su, povo-

dompredstojećih izbora, kre-

nuli u obilazak pljevaljskog

sela Poblaće, pri čemu su se,

kako tvrde, izgubili i slučajno

zalutali na teritoriju druge dr-

žave.

I.K.

Odluka Višeg suda nakon ilegalnog izlaska iz

Crne Gore jednog od lidera DF-a

Mandiću i Kneževiću

oduzeti svi pasoši

CDT tvrdi da imDIK nije omogućila uvid u

potpise podrške predsjedničkimkandidatima

PODGORICA

-Ovlašće-

nimposmatračimaCDT-a

jučenijeomogućenuvidu

potpisepodrškekandidati-

ma zapredsjedničke izbore

uzobjašnjenjeda je službe-

nikDržavne izbornekomi-

sijeodsutan, saopšteno je iz

tenevladineorganizacije.

Tokom parlamentarnih

izbora, brojni članoviDIK-a i

posmatrači su, u procesu

provjere potpisa, izrazili

sumnju da su pojedine liste

zloupotrijebileličnepodatke

birača sadržane u biračkom

spisku i falsifikovale njihove

potpise.

S obzirom na to da DIK ne

provjerava autentičnost pot-

pisapodrškevećsamoda li je

osoba koja je dala potpis u

biračkom spisku i da li se

poklapa matični broj, nevla-

dine organizacije su predla-

galeda službaDIK-auneseu

bazu sve potpise koje su pre-

Uskraćeni jer je

službenikodsutan

dale partije.

Tako bi se omogućilo građa-

nima da putem zaštićene

web aplikacije provjere da li

je neki politički subjekat

zloupotrijebio njihove po-

datke, kaže se u saopštenju.

CDT će do kraja ovog izbor-

nogprocesa tražiti uvidusve

potpisepodrškeiozaključci-

ma informisati javnost i

nadležne organe. Iz tenevla-

dine organizacije pozvali su

Državnu izbornu komisiju i

Agenciju za sprečavanje ko-

rupcijedapočnudaobjavlju-

judokumenta na sajt.

R.P.

Zoran Pažin sa državnimsekretaromSvete Stolice, kardinalomPjetromParolinom

Saglasnost o

temeljnim

civilizacijskim

vrijednostima

PODGORICA

-CrnaGora i

SvetaStolicadijele temelj-

ne civilizacijskevrijednosti

mira i pravde štopredstav-

lja stabilanoslonac zadalju

saradnju, ocijenili supot-

predsjednikVladeCrneGo-

reZoranPažin i državni se-

kretar SveteStolice,

kardinal PjetroParolin.

Pažinjeprotekladvadanabo-

Skupština raspisala tendere o nabavci opreme

Za sigurnosnekamere50.000eura

PODGORICA

- Skupština

CrneGore raspisala je tender

zanabavkupet sigurnosnih

kamera, za šta jeopredijelila

50.000eura, pokazujupoda-

ci o javnimnabavkamakoji

suobjavljeni na sajtuSkup-

štine.

U dokumentaciji se navodi da

od ponuđača traže pet integri-

sanihPTZkamera bijele boje.

Za istu cijenu od 50 hiljada eu-

ra, potrebna je i montaža ka-

mera, koja obuhvata komplet

kablovskog i sitnog instalacio-

nogpriborazaugradnjuipove-

zivanje kamera i usmjeravanje

video signala.

Osimovoga,Skupštinajeraspi-

salaitenderzanabavkumikro-

fona, slušalica i druge opreme,

za šta će izdvojiti 6.000 eura.

Prema objavljenoj dokumen-

taciji, Skupštinaćenabaviti pet

panelazaglasanje,tripanelaza

prevod, četirimalamikrofona i

isto toliko velikih mikrofona.

Osim toga, planira i nabavku

pet komada slušalica za jedno

uho, isti broj dugmadi za prija-

vu diskusije i 20 komada veli-

kih slušalica.

Prema planu javnih nabavki za

2018. godinu, Skupština će, iz-

među ostalog, za kupovinu au-

tomobila iz budžeta izdvojiti

36.000 eura.

Zagorivoslužbenihautomobi-

la Skupština planira da potroši

67.117 eura, dok će za održava-

nje i servisiranje motornih vo-

zilabitiutrošeno46.000eura,a

za usluge parking servisa

21.000 eura. Crnogorski posla-

nici, ali i zaposleni u Skupštini,

i ove godine će putovati, za šta

će iz budžeta biti izdvojeno

30.000 eura. Za avio-karte

predviđeno je 150.000 eura, a

za ugostiteljske usluge u resto-

ranima 30.000 eura.

Za dnevnu i nedjeljnu štampu

opredijeljeno je 25.000 eura,

dok za nabavku i zamjenu po-

stojećeLEDrasvjeteSkupština

planira da utroši 20.000 eura i

to za opremuza rasvjetu i elek-

trične svjetiljke, za plafonska

rasvjetna tijela, sisteme rasvje-

te ipriborzaplafonska ili zidna

rasvjetna tijela. Na kancelarij-

ski materijal otići će 40.000

eura.

J.

ĐURIŠIĆ

MilanKnežević i AndrijaMandić

ravio u radnoj posjeti Svetoj

Stolici.

Kako je saopšteno iz kabineta

potpredsjednika Vlade CG,

Pažin i Parolin izrazili su za-

dovoljstvo kvalitetom bilate-

ralnih odnosa Crne Gore i

Svete Stolice.

- Ocijenjeno je da Crna Gora i

Sveta Stolica dijele temeljne

civilizacijskevrijednostimira

i pravde koje, uz odsustvo

otvorenihpitanja i intenzivan

političkidijalog,predstavljaju

stabilan oslonac za dalju pro-

duktivnu saradnju u oblasti-

ma od zajedničkog interesa -

navodi se u saopštenju.

R.P.

ZoranPažin i kardinal PjetroParolin

U Beranama ponovljeni izbori na pet biračkihmjesta

,,ZdravoBerane“

i Demokrate

sačuvali većinu

BERANE

– I nakonponov-

ljenih izborauBeranama,

napet biračkihmjesta, koa-

licija „ZdravoBerane“ saču-

vala je 14mandata, Demo-

kratskaCrnaGora četiri

mandata, dok jeDemokrat-

skapartija socijalistaostala

na 17mandatakaonaprvo-

bitnomglasanju4. februara.

Opozicionepartijeosvojilesu

ukupno 782 glasa (,,Zdravo

Berane“521,Demokrate261),

a koalicija okupljena oko

DPS-a 639. Izlaznost je izno-

sila skoro 79 odsto. Na ovih

petbiračkihmjesta,naizbori-

ma održanim4. februara, ko-

alicija DPS-BS-SD je osvojila

547glasova,koalicija,,Zdravo

Berane“ 535, a Demokrate

132. U odnosu na izbore odr-

žane 4. februara DPS je osvo-

jio novih 104 glasa, što nije

bilo dovoljno za još jedan

mandat jer su Demokrate

,,porasle“ skoro duplo sa 132

na 261. ,,Zdravo Berane“ su

izgubile 14 glasova na konto

Demokrata uz nešto veću

izlaznost.

PROGLASILI POBJEDU

Nosilac izborne liste „Zdravo

Berane“ i potpredsjednik So-

cijalističke narodne partije

Dragoslav Šćekić kazao je da

je ta koalicija sa Demokrata-

ma sačuvala pobjedu.

- Pokazali smo da su Berane i

Beranciodgovorni,časniipo-

šteni ljudi, da nijesu podlegli

pritiskuDPS-aikriminalnom

miljeu, koji je pokušao dami-

jenja izborni

rezultat.Mi

, Be-

ranci pozivamo opoziciju da

se ubrzo dogovore oko zajed-

ničkog predsjedničkog kan-

didata i da krene točak pro-

mjena sa predsjedničkim

izborima, kao što je krenuo sa

izborimauBeranama-kazaoje

Šćekić. Politički lider Demo-

krata Aleksa Bečić kazao je si-

noć u Beranama da je ta partija

postigla odličan rezultat i od-

branila biračko tijelo koje je

imala 4. februara.

- Zajedničkim snagama, po

drugi put, u nešto manje od

mjesecdana,uspjelismodaod-

branimo najezde antidemo-

kratskihnasrtajaorganizovane

kriminalne grupe. Pobijedili

smopravnonasiljeDržavne iz-

borne komisije, ucjene, priti-

ske, podmetanje, sve antide-

mokratske elemente koje smo

imali prilike da vidimo pret-

hodnihdanakakouBeranama,

tako i na sjednicama DIK-a -

kazao jeBečić.

Predsjednik Opštinskog odbo-

ra DPS-a Berane Bogdan Fatić

kazao je da je koalicija DPS–

SD–BS „Berane pobjeđuje -

Milo Đukanović“ ostvarila

izvanredan izborni rezultat

osvojivši oko 8.000glasova, što

čini 47 odsto od ukupnog broja

glasačkog tijela.

- Na ponovljenim izborima na

pet biračkih mjesta povećali

smo broj glasova za preko 20

odsto. Znači da iz izbora u iz-

bore povećavamo broj glaso-

va, što pokazuje da građani

prepoznaju našu vizuju za ra-

zvojgradaipitanjejevremena

kadaćemopreuzetivlastuBe-

ranama - kazao je Fatić. On je

dodaoda jeovakoalicija imala

četiri puta više glasova odDe-

mokrata i 1.600 nego koalicija

„ZdravoBerane“.

NEPRAVILNOSTI

Izborni dan u Beranama nije

protekao bez nepravilnosti.

Postupajući po prijavi Demo-

kratskepartije socijalista, apo

nalogu tužioca, policija je juče

pretresalakućučlaniceSNP-a

iz Berana DanijeleMarković i

pronašlatribiračkaspiska,ko-

ji suponalogu tužioca izuzeti,

saopštenojeCdM-uizUprave

policije.

Policija je po prijavi DPS-a, a

po nalogu tužioca pretresala i

garažu odbornice SNP-a Jele-

ne Raković u kojoj nije ništa

pronađeno. Od DanijeleMar-

ković i Jelene Raković uzete

su izjave, nakon čega će se

izjasniti nadležni tužilac.

Osimtoga, policiji je prijavlje-

no da su se blizu biračkog

mjesta Pešci nalazili štabovi

SNP-a.

V.J.

Dragoslav Šćekić