Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 7. mart 2018.

Politika

PODGORICA

- Iako je sve

bilo spremno za predstav-

ljanje Andrije Jovićevića kao

predsjedničkog kandidata,

iz Demokratskog fronta juče

je nakon sjednice Predsjed-

ništva te političke grupacije,

na opšte iznenađenje, saop-

šteno da su se „zajednički

dogovorili da Jovićević odu-

stane od kandidature“.

Iz Fronta su naveli da je to

urađeno „zbog istorijske

važnosti objedinjavanja

opozicije oko jedne nestra-

načke ličnosti“.

ODGOVORNOST

- Na ovaj način smo još jed-

nomdemonstrirali odgov-

ornost koju danas, takođe,

treba da pokažu svi rele-

vantni opozicioni subjekti,

da lične i partijske interese

podrede većini građana

Crne Gore koji traže smjenu

vlasti, a nastupajući preds-

jednički izbori predstavljaju

pravu priliku za to - saopštio

je DF.

Izvor Pobjede blizak

Demokratskom frontu

kazao je da je odustajanje

Jovićevića u danu kad je

bilo predviđeno njegovo

predstavljanje, svojevrs-

no iznenađenje I za dio

rukovodstva Fronta, s

obziromda je dio najviših

funkcionera imao informaci-

ju da je u ponedjeljak veče

Jovićević, maltene, bio prih-

vatio kandidaturu.

- Ipak, na sjednici

Predsjedništ-

va procjena

većine članova

tog tijela bila

je da Jovićević

ne može da

dobije podršku

većine opozici-

je, imajući u

PODGORICA

– Državna

izborna komisija potvrdila je

juče kandidature za predsjed-

nika Crne Gore predsjedniku

Stranke pravde i pomirenja

Hazbiji Kalaču i privredniku

Vasiliju Miličkoviću.

Kandidaturu na predsjed-

ničkim izborima najavili su

predsjednik Ujedinjene Crne

Gore Goran Danilović, pos-

lanica Socijaldemokratske

partije Draginja Vuksanović,

predsjednik Prave Crne Gore

Marko Milačić, profesor

Đorđije Blažić, izičar Dragan

Hajduković.

Prijedlozi imena predsjed-

ničkih kandidata podnose se

Državnoj izbornoj komisiji

do 26. marta, nakon prik-

upljenih najmanje 7.932

potpisa, kako predviđa Zakon

o izboru predsjednika Crne

Gore. Kandidaturumože

predložiti politička stranka

ili grupa građana, na osnovu

potpisa najmanje 1,5 odsto

ukupno upisanih birača, koji

se računaju prema podacima

sa izbora koji su prethodili

odluci o raspisivanju izbora.

Predsjedničke izbore raspisao

je, shodno Ustavu, predsjednik

Skupštine Ivan Brajović za 15.

april.

I. K.

PODGORICA

–Pravni tim

lideraDemokratskog fronta

MilanaKneževića razmatra

mogućnost ulaganjaustav-

ne žalbenaodlukuOsnov-

nog suda, kojomje jučeod-

bijennjegovzahtjevza

odlaganjeodsluženja za-

tvorskekazne, saznajePo-

bjeda.

Rok za podnošenje žalbe

Ustavnomsudu ističe u četvr-

tak. Međutim, Knežević, pre-

ma našimsaznanjima, još nije

odlučio da li će svojim advo-

katima dati zeleno svjetlo za

podnošenje žalbe.

Knežević je osuđen na četiri

mjesecazatvorskekaznezbog

napada na službeno lice u vr-

šenju službene dužnosti 17.

oktobra 2015. godine tokom

razbijanja protestaFronta.

PodgoričkiOsnovni sudprvo-

bitno ga je osudio na sedam

mjeseci zatvora, ali je tu ka-

znuViši sudkasnijepreinačio

na četirimjeseca.

NOVI MANEVAR:

Na dan kada se čekala objava njihovog kandidata,

Demokratski front se ,,dogovorio“ sa AndrijomJovićevićemo povlačenju

Još tražezajedničkogkandidata,

AleksaBečićmoradačeka,

u igri ponovoMomirĐurović

vidu da su SNP i Ujedinjena

Crna Gora odustali od podrške -

saopštio je izvor Pobjede.

Drugi izvor Pobjede blizak

„građanskoj opoziciji“ saopštio

je, međutim, da je, prema nji-

hovim informacijama, Jovićević

protekle dvije ili tri sedmice

boravio u Americi da bi obez-

bijedio podršku sa Zapada za

svoju predsjedničku kandida-

turu.

- Tačka razlaza bila je

Jovićevićeva ideja da se NATO

ne predstavlja kao bauk, što

nije bilo prihvatljivo većinski

u Novoj i DNP-u - tvrdi izvor

Pobjede. Ta informacija nije ni

potvrđena, ni demantovana od

izvora iz DF-a.

Treći sagovornik Pobjede, opet

smatra da razloge odustajanja

treba tražiti i zbogmogućnosti

obnavljanja nekih postupaka

koji se u Tužilaštvu svojevre-

meno vodili protiv Jovićevića, a

vezani su za porodične odnose.

Izvor Pobjede blizak DF-u

kazao je da, u ovommomentu,

može razgovarati o kandi-

daturi nekog od preostalih

nestranačkih kandidata koji su

pominjani u javnosti, ali još ne i

o kandidaturi Alekse Bečića.

- Od nestračkih kandidata

u igri bi ponovomogao biti

Momir Đurović, predsjednik

CANU, koji bi ušao u priču

samo ako bude podržan od

svih - rekao je izvor Pobjede.

JAVNOSAOPŠTENJE

Demokratskog fronta znači

da bi ostale stranke morale

da obustave prijedlaganje

kandidata za neko vrijeme, sve

u cilju postizanja saglasnosto

o zajedničkomopozicionom

kandidatu.

Do sada je Socijaldemokratska

partija, jedina unutar bloka

tzv građanske opozicije,

obznanila svog kanditata,

poslanicu Draginju Vuksanović.

Prema očekivanju DF-a, Vuk-

sanović bi trebalo da povuče

kandidaturu ili da je makar

,,zamrzne” do okončanja nove

runde pregovora.

No, ta očekivanja očito nijesu

bila realna, sudeći po stavu

člana Predsjedništva SDP-a

Ivana Vujovića koji je kazao da

„Vuksanović može biti istinski

kandidat građanske Crne

Gore“.

- Kao osoba koja promoviše tol-

eranciju, pravičnost i hrabrost,

poslanica Vuksanović može

biti istinski kandidat građanske

Crne Gore - kazao je Vujović.

Iznenadnu odluku Fronta i novi

poziv za razgovore može biti i

svojevrsno nadgornjavanje sa

lideromDemokrata Crne Gore

AleksomBečićem.

Nije tajna da je, nakon propasti

ozbiljnije priče oko izbora jedin-

stvenog kandidata, Bečić kren-

uo u novo lobiranje, uglavnom

kroz posredovanje Dritana

Abazovića, lidera Ure. Čekala se

samo sjednica Glavnog odbora

Ure da se ozvaniči savez sa

Demokratama, što bi bilo ,,zele-

no svjetlo” I za Bečićevu preds-

jedničku kandidaturu.

ManevromDemokratskog

fronta, sada će možda Bečić

morati – da ga ne bi prozvali

,,izdajnikomopozicionog jedin-

stva” - da sačeka još nekoliko

dana da bi konačno prelomio.

Svaki dan odgađanja kandida-

ture smanjuje i Bečićeve šanse

na dobar rezultat.

Izvor Pobjede iz tzv građan-

ske opozicije ne isključuje

mogućnost da je potez DF-a

upravo neka vrsta opstrukcije,

makar i kratkotrajne, Bečićeve

najave kandidature.

Kako god, u Frontu su juče jav-

nost i kolege iz opozicije pods-

jetili da nijesu predlagali stra-

načkog kandidata i da su, još

odmarta 2017. godine, ostatku

opozicije predložili kandido-

vanje nestranačke ličnosti koja

može objediniti sve opozicione

strukture.

- Imajući u vidu sve nabrojane

činjenice i naš dokazani

opozicioni kredibilitet,

pozivamo sve kolege

iz opozicije koji su

najavili kandidature

da odustanu od

tog gubitničkog

nauma i da se

dogovorimo

oko jedne nes-

tranačke ličnosti, koja će biti

sigurni pobjednik na preds-

jedničkim izborima. Veoma

je važno potencirati činjenicu

da se i u ovom trenutku

opozicija ne nalazi u vre-

menskom škripcu, jer ni naš

politički protivnik DPS još nije

izašao sa svojimpredsjed-

ničkim kandidatom i očekuje

našu reakciju - zaključio je DF.

N. ZEČEVIĆ

m

Javno saopštenje Demokratskog fronta znači da bi, prema njihovom

očekivanju, Draginja Vuksanović trebalo da povuče kandidaturu, što je

ekspresno odbijeno kroz stav člana Predsjedništva SDP-a Ivana Vujovića

Svega par sati nakon

saopštenja DF-a, oglasio

se član Predsjedništva

SDP-a Ivan Vujović i kazao

da je obaveza partije da na

predsjedničkim izborima

a irmiše ideju promjena u

Crnoj Gori.

On je rekao da u SDP-u

smatraju da je Vuksano-

vić kandidat koja svojim

ličnimpro ilom i profesi-

onalnim angažmanom

može da bude simbol

zajedništva koji sigurno

vodi u promjene i ljepšu i

sigurniju budućnost za sve

građane.

- Vuksanović želi da okupi

Crnu Goru i pokrene talas

neizbježnih promjena

na što nas obavezuje

Evropska unija - naveo je

Vujović.

SDP:

Vuksanović

jesimbol

promjena

Državna izborna komisija potvrdila dvije

predsjedničke kandidature

Kalač iMiličković

zvaničnou trci za

predsjednika

Pravni timMilana Kneževića razmišlja o upućivanju žalbe Ustavnomsudu

Imajurokdočetvrtka

Knežević je 26. februara

Osnovnom sudu uputio za-

htjev za odlaganje u kome se

pozivao na povredu ramena i

poslovne obaveze u susret

predsjedničkim i lokalnim iz-

borima, ali je sud te navode u

ponedjeljakproglasioneosno-

vanim.

Uobrazloženju rješenja se na-

vodi da jepredsjedniksuda, na

osnovu nalaza i mišljenja vje-

štaka medicinske struke, za-

ključio da će Kneževiću i u

ZIKS-u biti, u potpunosti,

obezbijeđena zdravstvena za-

štita i njega povrijeđenog ra-

mena.

Kada je riječ o dijelu zahtjeva

kojiseodnosinaposlovneoba-

veze, sud je zaključio da on uz

zahtjev nije priložio ni jedan

dokazkoji bi upućivaona toda

je on započeo posao čijim će

Milan Knežević je u izjavi za Pobjedu potvrdio da razmatra

mogućnost ustavne žalbe, ali i da će konačnu odluku o tome

donijeti njegova majka.

- Moja majka još analizira rješenje Osnovnog suda jer je

zaključila da postoji i mogućnost ustavne žalbe, a to je potpu-

no novi momenat za mene – izjavio je Knežević za Pobjedu.

Opetćekonačnuodluku

donijetiKneževićevamajka

neobavljanjem nastati znatna

materijalna šteta.

-Osuđenijedužandasenakon

eventualne pravosnažnosti

ovog rješenja odmah javi refe-

rentu za izvršenje krivičnih

sankcija ovog suda radi upući-

vanjanaizdržavanjepredmet-

ne kazne zatvora – navedeno

je uodluci Osnovnog suda.

MilanuKneževiću je ostavlje-

na mogućnost ulaganja žalbe

na rješenje Osnovnog suda, a

novu odluku bi u tom slučaju

donioViši sud.

Međutim, njegov pravni tim,

prema saznanjima Pobjede,

razmišljaopreskakanjuteste-

penice i upućivanju žalbenog

zahtjeva direktno Ustavnom

sudu, ali za to čekaju odobre-

njeKneževića.

Đ.Ć.

AndrijaJovićević

AleksaBečić

MomirĐurović