Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 7. mart 2018.

CrnomGorom

TIVAT

– Strateškimplanom

stvaranjaodrživog saobra-

ćajnog sistemapredviđeno

jeda seuspostavi linijski

prevozna solarni pogon

krozBokokotorski zaliv. Dio

projektabiće sprovedenove

godine, aupotpunosti bi

trebaloda zaživi 2019. godi-

ne–najavio jemenadžer op-

štineMarkoPetričević.

On je na konferenciji o ener-

getskojefikasnostikazaodase

realizacijom tog projekta po-

diže atraktivnost saobraćaja i

prevoza putnika kroz Boku

Kotorsku, smanjuje emisija

ugljen-dioksida, skraćuje se

vrijemeputovanjakrozzaliv,a

ostvaruje se i ušteda novca.

- Brodovi će se kretati 15 čvo-

rova na sat, od Herceg Novog

doTivta trebaće35, adoRisna

40 minuta, što je značajno

skraćenje - najavio je Petriče-

TIVAT:

Opština razvija projekat održivog saobraćaja na vodi

Kroz zaliv

brodovima na

solarni pogon

vić, podsjećajući da projekat

održivog vodenog transporta

u Boki Kotorskoj ima uporište

uPolicentričnomplanuodrži-

ve urbane mobilnosti za Boku

Kotorsku i Prijestonicu „Ceti-

nje - BokaCet 2020“.

INICIJATIVA

Konferencija je organizovana

u sklopu obilježavanja 5. mar-

ta, svjetskog Dana energetske

efikasnosti. Predsjednica op-

štine SnežanaMatijević kaza-

la je da je energetski efikasno

djelovanje budućnost i nuž-

nost i zato je neophodno pro-

naći pravi modalitet kako da

sebi prilagodimobrojnadobra

i iskustva savremenog svijeta.

PomišljenjuMarka Radulovi-

ća iz Ministarstva ekonomije,

Tivat treba da bude primjer

drugim opštinama kada je u

pitanju realizacija aktivnosti

na polju energetske efikasno-

sti.

- Opština Tivat je pokazala oz-

biljnost u pogledu ispunjava-

nja obaveza propisanih zako-

nom, a pokazala je i kako

lokalna samouprava u okviru

svojih nadležnosti može da

preuzme inicijativu na dobro-

bitgrađana,aliidruštvaucjeli-

ni - kazao je direktor Direkto-

rata za energetsku efikasnost.

Sekretarka za zaštitu životne

sredine i energetsku efika-

snost, TatjanaJelić, najavila je

da će Tivat uskoro dobiti geo-

grafsko-informacioni sistema

javne rasvjete, čime će se zna-

čajno olakšati upravljanje tim

sistemom, optimizacija i odr-

žavanje.

- Planirana je i izrada fotona-

ponske elektrane, a projektu

izrađenom krajem godine

predstoji proces revidovanja.

Sekretarijat u ovoj godini pla-

nira i uspostavljanje kreditne

linije prema gra-

đanima koji imaju

namjeru da pobolj-

šaju energetsku efika-

snostkućaistanova,zašto

je budžetom predviđeno

10.000 eura. Realizacijom

brojnih aktivnosti iz segmen-

ta energetske efikasnosti op-

ština Tivat je postala i članica

regionalne mreže ,,Civitas“, a

u konkurenciji gradova do

50.000 stanovnika Tivat jer

nominovan za dobitnika na-

grade evropske nedjelje mo-

bilnosti - kazala je Jelić.

SIJALICE

Projekt menadžerka njemač-

ke organizacije za međuna-

rodnu saradnju - GIZ Jasna

Sekulović je naglasila da je

opština osnivanjem Sekreta-

rijata za zaštititu životne sre-

dine i energetsku efikasnost

jedinstven primjer u regionu.

Koordinator na IPA progra-

mu prekogranične saradnje

Hrvatska, Crna Gora i Bosna i

Hercegovina - „IREne“, Ive

Sovic, je naglasio da će u sklo-

pu tog projekta opština Tivat

zamijeniti 400 do 450 sijalica

javne rasvjete u širem centru

gradaiugraditisolarnepanele

na objektu sportske dvorane

„Župa“ za grijanje sanitarne

vode. Ukupna vrijednost IPA

projekta iznosi 1.915.820eura,

a opštini Tivat pripada

308.175 eura.

S.KRSTOVIĆ

ILUSTRACIJA

EKOLOŠKIIEKONOMSKIISPLATIVO:

Brodovi ,,na sunce“ od idućegodine

KOLAŠIN

- ProstoruBako-

vićuporedJadranskemagi-

strale, u susjedstvu indu-

strijske zone, koji jeprije

šest godinaproglašen i opre-

mljenkaoBiznis zona– još

nijeotvorioni jedno radno

mjesto.

Iz kolašinske opštinske admi-

nistracijepotvrđujudazainte-

resovanih investitoranijebilo.

Sekretar za finansije Goran

Rakočević kaže da investitori

nijesunapravi načinreagovali

napovlasticekojenudedržava

i opština.

– Sa državnog nivoa su sma-

njeni porezi i doprinosi, sma-

njene su lokalne takse, ali sve

to nije uzrokovalo aktivnije

interesovanje

investitora.To

potvrđuje moj stav da investi-

torima nije dovoljno samo da

im se smanje troškovi ako ne-

maju projekciju i poslovno sa-

mopouzdanje da će nešto za-

Biznis zonauBakovićušest godina zjapi prazna

Investitoreni povlastice

nijesuprivukleuKolašin

ROŽAJE

–Učenici rožajskih

osnovnih i srednjih školapo-

stigli suveliki uspjehosvo-

jivši 13nagradananedavnim

literarnimi poetskimkon-

kursimauNovomSadu.

Učenici Gimnazije ,,30. sep-

tembar“ Anes Škrijelj, Zahir

Šabotić, Amina Kuč i Almina

Murić, pod mentorskim ra-

dom profesorice Mirsade Ša-

botić, zavrijedili su sedamna-

grada. KanitaŠabotićdobila je

dvije nagrade, a njen mentor

bio je profesorAgimLjaić.

Učenici OŠ ,, Mustafa Peća-

nin“ NejlaMujević, Hana Ka-

lač iDamirHadžić, samentor-

kom Er ne s om Demi ć ,

darovali su školi tri nagrade,

dok je Alma Kuč, učenica OŠ

,,Milun Ivanović“ iz Biševa,

dobila jednu nagradu. Njena

mentorka bila je profesorica

AlmasaMonić.

Rožajci su među 500 učenika

izMakedonije, Bosne iHerce-

govine, Srbije i Crne Gore

zavrijedili pažnju žirija profe-

sora i književnika Nataše

Bundalo-Mikić i Nemanje

Arsovića. Boravak učenika i

profesorauNovomSadu isko-

rišćen je i za posjetu monu-

mentalnih centara. Manife-

s t ac i j i su pr i sus t vova l i

eminentni pjesnici iz Novog

Sada i Beograda, a doprinos

kvalitetu programa je dala i

profesorica Mirsada Šabotić

koja je nastupila i kaomentor-

ka i kaopočasna pjesnikinja.

Odlazak učenika i profesora u

Novi Sada finansijski su podr-

žali Gimnazija ,,30. septem-

bar“, osnovne škole ,,Mustafa

Pećanin“ i ,,Milun Ivanović“,

uz pomoć Bošnjačkog savjeta

CrneGore“ sa sjedištemuRo-

žajama i ,,Bošnjačkihnovina“.

R.U.-I.

GUSINJE

–Mogućnost for-

miranja lokalnog javnog ra-

dioemiterauopštini Gusi-

njeotvorena je. Realizacija

te idejedoprinijelabi tran-

sparentnosti uradu lokalne

uprave, tedirektnompraće-

nju sjednicaSkupštineop-

štine.

To je ocijenjeno na jučerašn-

jem sastanku održanom u

Podgorici kojemsu prisustvo-

valipredsjednicaopštineAne-

la Čekić, potpredsjednik opš-

tine Huso Brdakić i direktor

Agencijezaelektronskemedi-

jeAbazBeli Džafić.

-Razgovarano je opomoći ko-

jubi AEMpružiopri pripremi

akata i odluka koje prethode

formiranju lokalnog javnog

radioemitera, akojeseusvaja-

juna sjedinici SO–navodi seu

saopštenjuobjavljenomna sa-

jtuopštine.

Kako ističu, radiobi se slušao i

na internetu, te bi tako i dijas-

pora mogla da se informiše o

raduloklaneuprave i zbivanji-

ma u Gusinju. Iz AEM-a su

poručili da su slobodne

frekvencije za radio na pod-

ručju Gusinja 104, 105,2 i 107

megaherca, kao i TV kanal 38

naMultipleks L1 predajniku.

Gusinje je najmlađa opština u

državi, taj status ima od 2014.

godine.

I.T.

Uspjeh rožajskihučenikauNovomSadu

Trinaest nagrada

mladimpoetama

PODVIGUNOVOMSADU:

Dionagrađenih rožajskihučenika

OČEKUJUPOMOĆAEM:

Sa sastankauPodgorici

GUSINJE:

Sastanakpredstavnikaopštine i AEM-a

Izvjesnootvaranje

lokalnog radija

CETINJE:

Dogovor OŠ ,,Njegoš“ i Savjeta roditelja

CETINJE

– Uprava Osnovne škole ,,Njegoš“ i Savjet roditelja

dogovorili su da učenici povodomOsmogmarta ne kupuju

poklone za učiteljice i nastavnice.

- Ljubav i zahvalnost povodompraznika, kao i prethodnih godina,

učenici će imati priliku da iskažu na časovima likovne kulture,

jezika i književnosti i času preduzetništva, pripremajući cvijeće od

papira, pisma, čestitke, kutije i slično na kreativnim radionicama –

saopštila je uprava škola.

Takođe navode da će povodomOsmogmarta učenici od prvog

do četvrtog razreda pripremiti prigodan program.

J.Đ.

Poklonezanastavnice

pravićeđaci načasu

Biznis zona u Bakoviću je

formirana prije šest godina,

kada su lokalnu vlast vršili

DPS i Grupa građana. Neka-

dašnji predsjednik opštine,

a sada predsjednik odbor-

ničkog kluba DPS-a, Darko

Brajušković, kaže da su oni

bili aktivniji u promovisanju

Biznis zone u Bakoviću.

– U posljednje četiri godine

nijesmomogli registrovati

da je neko od opštinskih vla-

sti prošetao Biznis zonom,

da je organizovana njena

promocija, da su se investi-

tori okupili u Kolašinu tim

povodom. Dok smomi bili

na vlasti, jedan investitor bio

je ozbiljno zainteresovan za

izgradnju fabrike za preradu

voća, a drugi je namjeravao

da proizvodi hranu za kućne

ljubimce – kaže Brajušković.

Brajušković:

Bilismo

aktivniji

raditi –objašnjavaRakočević.

Nijesu, dodaje, potpisali niti

jedan ugovor o korišćenju lo-

kacije u Biznis zoni u Bakovi-

ću.

– Jedna kompanija je navodno

bilazainteresovana,aliseispo-

stavilo da su neozbiljni i da ni

taksu nijesu platili. Pokušali

smodarazgovaramosanekoli-

ko investitora, ali sve sezavrši-

lo na tim početnim razgovori-

ma i potpisivanja ugovora nije

bilo–objasnio jeRakočević.

On podsjeća da Biznis zona u

Bakoviću nije kompletno

opremljena. Jedan od proble-

ma je električni stub koji zau-

zimajednuodcentralnihpozi-

cijanalokaciji.IzSekretarijata

za urbanizam i komunalne

poslove tražili su da se stub

dislocira, ali odgovora od

EPCGnije bilo.

Dr.DRAŠKOVIĆ

BEZBIZNISA:

Baković