Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 7. mart 2018.

CrnomGorom

,,Budvanska rivijera“

Osmimart

zapamćenje

u ,,Palasu“

BUDVA

- ZaMeđunarodni

praznikžena, Osmimart,

Hotelskagrupa ,,Budvanska

rivijera“pripremila jepo-

sebnuponudu sa izuzetno

povoljnimcijenamauhote-

lu ,,Palas“, uPetrovcu.

Svečana osmomartovska ve-

čera zamišljena je kao jedin-

stven gastro ugođaj u ambi-

jentu restorana „Makarul“ i

muzikuansambla„Romansa“

koji će se potruditi da to bude

veče za pamćenje.

-Zasvedamepripremljenasu

i specijalna iznenađenja - na-

javljeno je iz menadžmenta

hotela.

Gosti koji buduželjeli, uz sve-

čanu večeru mogu odabrati i

noćenje sa doručkom, kao i

produžiti aranžman sljedeća

dva dana, petak i subotu.

Cijena svečane večere je 20

eura, a uz noćenje sa doruč-

kom, aranžman iznosi 35 eu-

ra. Produžetak boravka na

bazi polupansiona može se

rezervisati po cijeni od 27 eu-

ra. Više informacija o osmo-

martovskoj ponudi hotelaPa-

las može sedobiti na telefon:

+382 68 866 118, 033 421 100,

ili putem e-mail adrese:

[email protected]

C.G.

Danilovgrad

Večepoezije

i humorau

domu ,,Duga“

DANILOVGRAD

-Autorsko

večepoezije, humora imu-

zike, povodomOsmogmar-

ta, Dana žena, DraganKo-

privica imaćevečeras, u

Domu starih ,,Duga“uMar-

tinićima.

Koprivica će za korisnike te

ustanove govoriti svoju lju-

bavnu poeziju, humorističke

aforizme o ljubavi, i pjevati

najnovije i evergrinmelodije.

Voditelj programa je Adriana

Žolja-Bošković, a veče orga-

nizuje direktorica te gerija-

trijske ustanove, Marina Iko-

vić.

Koprivicajeiranijeuvrišena-

vrata stanarima ,,Duge“ izvo-

dio svoje pozorišne komade i

priređivaomuzički program.

B.K.

DraganKoprivica

CEDIS

DioKotora

bez struje

sedamsati

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnijenapa-

janje električnomenergijom

uvišeopština.

Andrijevica:

od 9 do 14:30 sati

Seoce.

Bar:

od 10 do 16 sati (u interva-

lima od po 10 do 45 minuta)

Stari Bar, Belveder, Baukovo,

dioČeluge, Bartula i Rap.

Berane:

od 9 do 14:30 sati Zao-

stro, Crvljevine, Lukavica, Šti-

tari, Bubanje i Rujišta.

HercegNovi:

od 11 do 12:30 sat

Baošići, dio Đenovića i dio

Kumbora;od13do15satiServi-

sna zona i Sutorina.

Kotor:

od8do 15 sati TSGrbalj

(Gornji Grbalj, Mirac, Kolo-

žunj i Nalježići); od 9 do 12 sati

MakedonskonaseljauDobroti;

od10do12satiGrbaljinovona-

selje Škaljari.

Petnjica:

od 9 do 14:30 sati La-

ze.

Ulcinj:

od8do9satidioPinješa

kodgroblja,kodhotelaMedite-

ran, Holegra i kampovi Jadra-

na; od 9 do 13 sati Zgrade soli-

darnosti.

I.T.

BAR:

Opština u aprilu počinje realizaciju projekta vrijednog skoromilion eura

Zaljevo, Polje, Sveti Ivan i

MalaVolujicadobićevodu

BAR

- Izgradnja sistema

vodosnabdijevanja zanase-

ljaZaljevo, Polje, Sveti Ivan

iMalaVolujica, jednogod

prioritetnih infrastruktur-

nihprojekatanapodručju

barskeopštine, počinjeu

aprilu, odmahnakonrevi-

zijeprojektnedokumenta-

cije.

SREDSTVA

Ukupna vrijednost investicije

je više od 960.000 eura, a real-

Planirana je

izgradnjar ezer-

voarana koti

od 60metara

nadmorskev isi-

ne,k apaciteta

500 kubika,

vrijednosti više

od 450.000 eura.

Biće izgrađen

i priključak

na regionalni

vodovod,

cjevovod i

pristupni put

NEĆEBITI SUVIHSLAVINA:

NaseljeSveti Ivan

izovaće se iz kreditnih sred-

stava KfW banke i sredstava

budžeta opštine Bar.

-Planirana je izgradnja rezervo-

ara na koti od 60 metara nad-

morske visine, kapaciteta 500

kubnih metara, vrijednosti više

od 450.000 eura. Biće izgrađen

i priključak na Regionalni

vodovod, cjevovod i pristupni

put vrijednosti više od 500.000

eura - navodi se u saopštenju

Službe za informisanje opštine.

Realizacijom tog projekta ri-

Realizacijom

projekta riješiće se

višegodišnji problem

snabdijevanja vo-

domtog dijela barske

opštine

ješiće se višegodišnji problem

snabdijevanjavodomtogdijela

barske opštine.

Sa ciljem skorijeg regulisanja

pitanja vodosnabdijevanja,

sredstvaKfWbanke koja su bi-

la opredijeljena za izgradnju

sistema za prečiščavanje ot-

padnih voda na Volujici,

preusmjerena su za izgradnju

vodovodnog sistema za naselja

Sveti Ivan, Zaljevo, Polje iMa-

la Volujica - objašnjeno je u sa-

opštenju.

ROKOVI

Predsjednik opštine Bar dr

Zoran Srzentić je u julu 2017.

godine obećao građanima da će

problemsavodosnabdijevanjem

naselja Sveti Ivan biti riješen u

roku od 12 do 18mjeseci.

- Ovaj, kao i drugi projekti koji

su u fazi realizacije ili su već za-

vršeni na teritoriji barske opš-

tine, samo su potvrda odgovor-

nog odnosa koji vlast ima prema

građanimaBara - zaključuje se u

saopštenju.

V.K.V.

Akcija dobrovoljnog davalaštva u Plužinama

HUMANOST:

AkcijauPlužinama

PLUŽINE

–Klubdobrovoljnihdavalacakrvi „Piva“ u juče-

rašnjoj akciji prikupio je60 jedinicadragocjene tečnosti.

Akcija jeorganizovanauDomuzdravljauPlužinama.

IzZavoda za transfuzijukrvi pozdravili su aktivnosti kluba.

- Zahvaljujemo klubu i davaocima, i pozivamo druge društvene

subjekte i pojedince da sličnim aktivnostima doprinesu obezb-

jeđivanjustabilnihzalihakrvi–navodiseusaopštenjuizZavoda

za transfuzijukrvi.

S.D.

,,Piva“ prikupila

60 jedinicakrvi

HERCEGNOVI:

Smanjene zarada zaposlenima u lokalnoj upravi

Najnižeplatepovećaće

obračunomvarijabila

HERCEGNOVI

– Odlukao

zaradama lokalnih službe-

nika i namještenika, poko-

joj će zarade zaposlenimau

hercegnovskoj lokalnoj up-

ravi biti umanjene, na snazi

jeod 1.marta. Prema riječi-

mapredsjednikaopštine

StevanaKatića, novomod-

lukomnajviše ćebiti sma-

njena zarada zaposlenima

sa srednjomstručnom

spremom.

- Zaposleni sa srednjom

stručnomspremombi treba-

lo da imaju najveće smanje-

nje, što po našem mišljenju

nije primjereno. Radnici op-

štine,satrećimstepenomob-

razovanja, koji rade kaohigi-

NOVAODLUKANAJVIŠEPOGAĐA ,,SREDNJOŠKOLCE“:

Zgradaopštine

Predsjednik opštine Stevan Katić je kazao da su u završ-

noj fazi oglasi koji su raspisani za izbor sekretara sekreta-

rijata za kulturu i obrazovanje, društvene djelatnosti, kao

i službe za usaglašavanje propisa i komunalne policije.

Komisija za odabir kadrova trebalo bi da odluku donese

do kraja sedmice. Naredne sedmice biće objavljeni novi

konkursi. Na čelu Agencije za razvoj i zaštitu Orjena

odnedavno je umjesto Đorđa Vavića, za v.d. direktora

imenovana Milja Matković-Vitorović, na određeno vrije-

me do raspisivanja konkursa. Katić je kazao da je Vavić

podnio ostavku zbog zdravstvenih razloga, da je radni

odnos prekinuo 31. januara te da neće ostati zaposlen u

Agenciji.

Konkursizačelnike

nekolikosekretarijata

jeničari, vozači ili kuriri, ako

bi se striktno primjenjivala

odluka, imali bi platu od 200

eura. Zato ćemo pokušati da

varijabilama tim zaposleni-

cima vratimo zarade približ-

no sadašnjem nivou. Zapo-

sleni sa visokom školskom

spremom imaće smanjenje

zarada od 10 do 15 odsto -

objasnio jeKatić.

Odluka o zaradama javnih

funkcionera primjenjuje se

od novembra prošle godine.

Njihove zarade su takođe

umanjene, pa tako plata

predsjednika opštine sada

iznosi 1.120 eura.

Od 20. februara na snazi je i

nova sistematizacija radnih

mjesta u opštini, po kojoj je

broj predviđenih izvršilaca

319.Uopštinskoj administra-

ciji na platnom spisku je 270

službenika i namještenika.

Budžetom za ovu godinu za

z a r ade j e p r edv i đeno

2.721.000 eura.

Ž.K.