Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 7. mart 2018.

CrnomGorom

BUDVA

Crnogorskaobala

koja ima 359prirodnihplaža

i izgrađenihkupalištamogla

bi postati bogatija zavišeod

20novihmjesta zakupanje

koja će graditi i uređivati

Javnopreduzeće zauprav-

ljanjemorskimdobromu

Bokokotorskomzalivu, kroz

model privatno-javnogpar-

tnerstva–najavila je zaPo-

bjedupi-ar togpreduzeća

IvanaLazović.

Ona je precizirala da je u pri-

premi javni poziv za zakup

morskog dobra i za izgradnju

novihkupališta.

- Novi prostoriu za kupanje

potrebni su za razvoj ponude

na primorju, posebno ako uz-

memo u obzir ograničene

plažne resurse i dinamičanra-

zvojsmještajnihkapaciteta.Sa

posebnom pažnjom planira-

mo proširenje kupališnih ka-

paciteta u Risansko-kotor-

skom zalivu gdje je veći dio

obale pod zaštitom Uneska i

gdje posebno treba voditi ra-

čuna o zaštiti životne sredine i

kulturnih dobara. S timu vezi

planiramo izradu studije for-

miranja novih kupališta u tom

području,aakcenatjenaprila-

gođavanjupostojećihpontona

–objasnila jeLazović.

ZAKONI

Planom objekata privreme-

nog karaktera u zoni morskog

dobra od 2016. do 2018. godi-

ne, duž obale je definisano

ukupno359kupališta.Lazović

kazaladaćekrajemgodineza-

početi izradunovog plana koji

bi u skladu sa novom zakon-

skom regulativom trebalo da

važi pet godina.

-Premaaktuelnomplanu, pla-

že se daju u zakup na tri godi-

ne, aodnaredne sezonezakup

će trajati pet godina. Sa druge

strane, Javno preduzeće za

upravljanjemorskimdobrom,

shodno detaljnim studijama

lokacija, zaključuje i drugo-

ročne ugovore sa investitori-

ma koji grade nova kupališta.

Postoji više takvih ugovora i

oni traju od deset do 20 godi-

na. Takav trend zastupljen je

uglavnom u Bokokotorskom

zalivu, gdjesuprirodni resursi

ograničeni, a imamo i manji

broj investicionih ugovora za

izgradnju kupališta u Budvi i

Baru–navodi Lazović.

ZAKUP

Javnim pozivom za davanje u

zakup kupališta iz 2016. godi-

ne do danas je ustupljeno 330

od350javnihkupališta,ito102

u Herceg Novom, 99 u Budvi,

44 u Baru, 41 u Ulcinju, 23 u

Kotorui21uTivtu.Svakizaku-

pac dužan je, podsjeća Lazo-

vić, da oslobodi 50 odsto plaž-

nog prostora odmobilijara.

Onaobjašnjavadaosimjavnih,

postoji i pet gradskih kupali-

šta, na kojima zakupac nema

pravo da postavlja mobilijar, a

riječ je o dva kupališta u Her-

cegNovom, i isto toliko uBud-

vi i jednomuKotoru.

- Prema posljednjoj izmjeni

plana, plaža ,,Pizana“ nado-

makStaroggradauBudvineće

imati plažni ,,namještaj“ – ka-

žeLazović.

Postoji i40hotelskihkupališta

na kojima čitav prostor može

biti ,,porkiven“mobilijarom.

- Plaže koje nijesu izdate u za-

kup nemajumobilijar, a Javno

preduzećenatakvimmjestima

postavlja informativne table o

bezbjednosti i vrsti kupališta,

obilježava ga bovama, te po-

stavlja kante za otpad. Za nji-

hovo održavanje nadležna su

lokalna komunalna preduzeća

izsredstavakojaimpoosnovo-

vu Zakona o finansiranju lo-

kalnesamoupravenašepredu-

zeće prenosi –navodi ona.

PRIHOD

Do 31. decembra JP za uprav-

ljanje morskim dobrom za-

ključilo je 1.349 ugovora o za-

kupu.

- Ostvaren je prihod u iznosu

od 6.895.631 euro, po osnovu

naknade za korišćenje mor-

skogdobra,kojipremaZakonu

o finansiranju lokalne samou-

prave dijeli sa šest primorskih

opština na čijoj se teritoriji

ostvarujezaradu. Prema tome,

50 odsto prihoda, odnosno

3.447.815 eura, ostaje preduze-

ću, a isto toliko se dijeli na šest

opština–objasnilajeIvanaLa-

zović.

I.TERZIĆ

Javno preduzeće za upravljanjemorskimdobromunapređuje kvalitet turističke ponude

Sa posebnompažnjomplaniramo i proširenje kapaciteta u Risansko-

kotorskomzalivu gdje je veći dio obale pod zaštitomUneska, pa treba voditi

računa o zaštiti životne sredine i kulturnih dobara – kazala je Ivana Lazović

Gradiće20novih

kupalištauBoki

Ukupna dužina crnogorske obale je 300 kilometara, a

dužina morskog dobra koja poredmorske obale uključuje i

obale ostrva i dio obale rijeke Bojane proteže se na oko 340

kilometara.

- Gotovo trećina odnosno oko 100 kilometara tog dobra

tokom ljetnje sezone koristi se za kupanje i rekreaciju, od

čega 73 kilometra čine prirodne pješčane plaže, a preostali

dio su kupališta nastala izgradnjom ili remodelovanjem stje-

novite obale – objasnila je Ivana Lazović.

Trećinacrnogorskeobale

koristisezakupanje

Do 31. decembra JP za

upravljanjemorskim

dobromzaključilo je

1.349ugovora. Ostvaren

je prihodu iznosuod

6.895.631 eura, po osnovu

naknade za korišćenje

morskog dobra

359

prirodnihplaža i

izgrađenih kupališta ima

na Crnogorskomprimorju

- Početni iznos naknada

za privremeno korišćenje

plaža i kupališta utvrđuje

se i obračunava na osno-

vu broja, vrste i namjene

privremenih objekata,

zatimpodručja morskog

dobra, te površine ustu-

pljene plaže. Obračun se

vrši saglasno cjenovniku

početnih naknada za kori-

šćenje morskog dobra, na

koji je Vlada dala sagla-

snost, dok je u ugovorima

de inisana cijena koja

je postignuta na javnim

tenderima. U 2016. godini

najvišu cijenu zakupnine

ponudio je zakupac plaže

,,Trsteno“ u opštini Kotor

i ona iznosi 110.000 eura.

Najniža zakupnina kupa-

lišta je u Herceg Novom -

200 eura – kazala je Ivana

Lazović.

Zakup

,,Trstena“

koštao

110.000eura

ROŽAJE

Ukoliko svebude

teklopoplanu, narednog

mjesecapočeće izgradnja

zgrade sa 120 stanova soli-

darnosti –najavio jepred-

stavnikFonda za solidarnu

stambenu izgradnju,me-

nadžerEkremZejnilović, na-

konrazgovora sapredstavni-

cima lokalneuprave.

Ministarstvo finansija obezbi-

jedilo je besplatanplac, a lokal-

nauprava investitore oslobodi-

l a p l aćan j a komuna l i j a .

Planirana je izgradnja stambe-

no-poslovnog objekta na loka-

litetu nekadašnjeg ,,Gornjeg

Ibra“. Riječ je o objektu čija

predračunskavrijednostiznosi

više od 6.000.000 eura, koji će

sadržatiizmeđu110i120stano-

va, a objekat će imati šest spra-

tova, garažni prostor za 50 vo-

zila, centralno grijanje i

dvorište. Zejnilović je kazao da

su stanovi namijenjeni službe-

nicima državnih institucija sa

malim primanjima, penzione-

rima i zaposlenima u lokalnoj

upravi,tedaćesecijenapokva-

dratnommetru kretati između

550i650eura.Bićeobezbijeđe-

ne i određene subvencije.

- Već imamo 200 zainteresova-

nih službenika iz prosvjete, tu-

žilaštva, sudstva, zdravstva,

policije i drugih institucija. Je-

dan procenat stanova namije-

nili smo za potrebe lokalnih

službenika i 12 stanova za pen-

zionere. Važno je da što prije

startujemosarealizacijompro-

jekta –kazao jeZejnilović.

On je apelovao na opozicione

odbornike koji više od pola go-

dinebojkotuju radparlamenta,

dasevrateuSkupštinuipodrže

tuodluku.

F.K.

BAR

Djeca i mladi sa poseb-

nimpotrebama, učesnici pro-

jekta,,Gajimocvijeće,budimo

srećni“, posjetili suRadioBar

i damama u tomkolektivu pr-

vi čestitali Osmi mart, uz po-

klon - cvijeće koje su sami uz-

gajali.

,,Gajimo cvijeće, budimo sreć-

ni“ finansira Evropska unija, a

nosioci za Bar su Karitas Bar-

ske nadbiskupije i Udruženje

paraplegičara. Autor projekta

jeprofesorSlobodanVuković,a

cilj je zaposlenje osoba sa inva-

liditetom i gajenje cvijeća kao

psihoterapija.

- Svim pripadnicama ljepšeg

pola, našimmajkama, babama,

strinama, tetkama, svim žena-

ma Crne Gore, želimo da prvi

čestitamo praznik i pokaže-

mo što su naša djeca, osobe sa

invaliditetom, radili zimus i što

su naučili. Ovo je vrlo uspješan

projekat,idealanzadjecuimla-

de sa smanjenim intelektual-

nimsposobnostima, jer je gaje-

njecvijeća, kakosunamkazali i

neuropsihijatri, adekvatna te-

rapija za mentalno zdravlje.

Sedmoro djece prošlo je obuku

na zemljištu u Bjelišima, a pe-

toro je uposleno - objasnio je

Vuković.

Polaznici Danilo Vučeljić, Dra-

ganaDanilovićiSabinaLukolić

istakli su da im je učešće u pro-

jektu donijelo posao, ali i dru-

ženje i nove prijatelje.

- Bilo je jednostavno i lakonau-

čiti da uzgajamo cvijeće. To je

opuštajući posao. Stvorila se

dobra atmosfera i stekli smo

noveprijatelje.Zadovoljansam

i platom- kazao jeVučeljić.

Polaznici projekta obišli su

prostorijeRadioBara,upoznali

način rada i proces nastanka

emisije uživo, a novinar te me-

dijske kuće Rajko Joličić po-

zdravio ih je svojom pjesmom

,,Zrnce dobrote“.

C.G.

Zrncedobrote

BAR:

Dame u lokalnom radiju na poklon dobile cvijeće

VIŠEODPOKLONA:

JučeuRadioBaru

PLUŽINE

Magistralni

put Nikšić - Plužine juče je,

zbog odrona, bio zatvoren

za saobraćaj gotovo dva

sata.

Obilne padavine pokre-

nule su stijene iznad puta

na oko tri kilometra od

Plužina, pa se veća količi-

na zemlje i stijenske mase,

oko 17 sati, obrušila.

Putari i mehanizacija stigli

su brzo pa je saobraćajni-

ca raščišćena. U vrijeme

odrona na putu nije bilo

vozila.

Inače, tokom zime, a s pro-

ljeća pogotovo, česti su

odroni na putu ka Plužina-

ma, a kroz kanjon Pive, ka

Šćepan Polju, dešava se,

zbog usova koji se javljaju

između tunela, da je put

zatvoren i cijeli dan, pa i

duže.

Ra.P.

Odron

brzo

uklonjen

Put Nikšić - Plužine juče

kratko bio zatvoren

ROŽAJE:

Predstavnik CFSSI o stanovima solidarnosti

Nada sedaćedobiti

podrškuSkupštine

LOKACIJAODOBRENA:

Bivši ,,Gornji Ibar“

URADIĆESTUDIJUOFORMIRANJUNOVIHKUPALIŠTA:

Risan

PANORAMIO.COM