Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 6. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

- Incident koji

sedogodiouholuSkupštine,

u februaruprošle godine,

nakon skidanja imuniteta

poslanicimaDF-aAndriji

Mandiću iMilanuKneževi-

ću, zaposlanikaDPS-aMi-

odragaVukovića jeorgani-

zovan i planiran, sa jasno

podijeljenimulogama, pre-

nosi AntenaM.

Funkcionerima Demokrat-

skog frontaMilutinuĐukano-

viću, Marini Jočić, Milanu

Kneževiću iBrankuRadulovi-

ću sudi se zbog incidenta koji

se 15. februara prošle godine

dogodio u holu Skupštine, ka-

da su nasrnuli na poslanike

DPS-a.

Poslanik DPS-a Miodrag Vu-

kovićjučejeusvojstvusvjedo-

ka dao iskaz na suđenju u

Osnovnom sudu pred sutki-

njomŽeljkomJovović.

UVREDE

-Saovedistancesamvišenego

siguran da je sve bilo planira-

no.Ovonijebioprvi incident, i

ne može postojati toliko koin-

cidencije i slučajnosti - rekao

jeVuković, prenosi AntenaM.

Na pitanje tužiteljke Romine

Vlahović šta je razlog takvog

ponašanjaDF-a,Vukovićjere-

kao da je posrijedi „politička

tjeskoba te partije“.

- Politička tjeskoba zbog ra-

sprave oko skidanja imuniteta

–nagalsio jeVuković.

Vuković je podsjetio šta se tog

dana dešavalouSkupštini.

- Teško mi je da se podsjećam

nateružnescene.Doživiosam

nešto što ni u primisli nisam

očekivao da ću doživjeti. Po

završenoj sjednici parlamen-

ta, Knežević se zaletio prema

meni, nisammu dao povoda,

uniomi se u lice sa desne stra-

neirekao„ološu“.Vrijeđaome

i na osnovu toga što sam lošeg

zdravlja - rekao jeVuković.

On je rekao da je u tom mo-

mentuuSkupštini vidioneko-

liko poslanika DF-a -Branka

Radulovića, Milutina Đuka-

novića i Marinu Jočić, kao i

nekeljudekojejeranijegledao

uholuSkupštine, azakojevje-

ruje da supersonal DF-a.

Vuković je rekao da ga je riječ

„ološ“ uvrijedila, ali nije htio

da otkriva kakvu još je psovku

dobio odKneževića.

-Odlučiosamdatozadržimza

sebe - naveo jeVuković.

OkrivljeniposlaniciDF-a inji-

hovi advokati Vukovića su pi-

tali, između ostalog, da li se

boji DF-a i zašto je rekao da se

boji cijelaCrnaGora.

- Bez uvrede, ali advokat ne

zna sa kim priča - rekao je

kratkoVuković.

Tokom suđenja pušten je i vi-

deo incidenta uSkupštini.

Od početka ročišta, kako pre-

nosi AntenaM, okrivljeni po-

slaniciDF-auvišenavrata vri-

jeđali su tužiteljku Rominu

Vlahović.

OPTUŽBE

Jočić, Knežević, Đukanović i

Radulović sumnjiče se za na-

silničko ponašanje, zbog inci-

dentakoji sedesio 15. februara

prošle godine, nakon što je

parlament ukinuo imunitet li-

derimaDF-aAndrijiMandiću

i Milanu Kneževiću. Poslanici

Fronta tada su, nakon završet-

ka glasanja, ušli u hol Skupšti-

ne, vrijeđali i nasrtali naposla-

nike DPS-a, a teži incident

spriječilo je skupštinsko obe-

zbjeđenje. Branko Radulović

htio je tada fizički da se obra-

čuna sa poslanikom DPS-a

Miodragom Radunovićem

uhvativši ga za vrat, aposlanik

Milan Knežević se unio u lice

poslaniku DPS-a Miodragu

Vukoviću. Milutin Đukanović

uputio je teškeriječi predsjed-

niku Administrativnog odbo-

ra Luiđu Škrelji, da bi kasnije

pokušaoda objasni kako je sve

to bilo - „na ljudskoj, a ne na

nacionalnoj osnovi“. Poslani-

ca Fronta Marina Jočić je u

jednomod hodnika ošamarila

Martu Šćepanović iz DPS-a,

što nijesu snimile kamere. Jo-

čić je kasnije priznala da je to

uradila, a izDF-a su sarkastič-

nokazali da se radiloo„vaspit-

noj packi“.

C.H.

Udes u blizini Skupštine

Autobus

udario

djevojku

PODGORICA

– U saobra-

ćajnomudesu na Bulevaru

Svetog Petra Cetinjskog,

u blizini Skupštine, juče

oko 10 sati povrijeđena je

djevojka.

Djevojku je udario autobus

Gradskog prevoza.

Kako je Pobjedi saopšteno,

djevojci život nije ugrožen.

Ona je zadobila povrede

glave.

C. H.

Zaplijenjen

81 ručni sat

PODGORICA

–Carinici na

prelazuRanče suprijedva

dana zaplijenili 81 neprijav-

ljeni ručni sat.

- U putničkom vozilu, crno-

gorske registracije, pronađeni

su satovi za koje odgovorna

osoba nije posjedovala prate-

ću dokumentaciju – saopštili

su izUprave carina.

Odgovornoj osobi izdat jepre-

kršajni nalog.

C.H.

atranje optužnice

ovića

arta

iz kotorske grupe

vina

spuškomzatvoruzbogšverca

droge, ali je nakon puštanja

na slobodu pobjegao iz Crne

Gore i za njim je raspisana

međunarodna crvena potjer-

nica.

Nekolicina optuženih koji su

dostupni pravosudnim orga-

nima negirali su navode iz

optužnog akta i ocijenili da

nemadokazada suumiješani

unezakoniteradnjezakojeih

tereti Specijalno tužilaštvo.

Sa druge strane, okrivljeni

Dedović je u novembru proš-

le godine u sudnici Višeg su-

da do detalja opisao kako je u

avgustu 2015. godine postao

član kavačke kriminalne gru-

pe koju je, prema njegovim

riječima, predvodio Slobo-

danKašćelan.

Optuženi je otkrio da su pra-

tili kretanje osoba iz supar-

ničkog, škaljarskog klana, da

suunekolikonavrataslalino-

vac za inostranstvo, postav-

ljali kamere na „ključnimdi-

onicama“, pratili zapise

kamera.

M. Ž.

Na suđenju funkcionerima Demokratskog fronta u svojstvu

svjedoka saslušan poslanik DPS-a

Vuković: Incident jebio

planiran, nijesammogaoda

očekujemdaću todoživjeti

Funkcioneri DFdolazena jednood ranijih ročišta

PODGORICA

–Na suđenju

optuženima za švercdroge

saslušana sučetiri svjedoka

koja su tvrdiladanijepo-

stojalakriminalnaorgani-

zacija, ali neki odnjihnije-

su sporili pojedinenavode

izoptužnice.

Načelugrupe,premastavuTu-

žilaštva, bio jeDuškoMartino-

vić. DejanJablan iMaljotaĐu-

rašević, koji su ranije sklopili

sporazum o priznanju krivice

sa Tužilaštvom, kazali su da su

nagodbama ispričali i ono što

nije tačno.

Jablanjenaveoda jezajednosa

ŽeljkomVujačićem, koji je ta-

kođe juče svjedočio, u blizini

TCDelta siti predaoheroin, ali

da optuženi Igor Vušurović ni-

je bio tu.

Ispričao je da su se sa Vušuro-

vićemvidjeli kasnije.

-Otišli smozanjegau jedan lo-

kal i on je sa mnom i Duškom

krenuo prema Cetinju na neku

slavu. Iza nas je išao Vujačić,

vozilom rentakara u kojem je

bila droga. Vušurović ništa o

tome nije znao - naveo je Ja-

blan.

On je dodao da je bio primoran

da za okrivljenu Branku Stani-

šić kaže da je član kriminalne

organizacije.

-Kakvakriminalnaorganizaci-

ja, to je sprdnja. Branka Stani-

šićnemanikakveveze, radila je

u agenciji za iznajmljivanje

stanova, nije policija da gleda

ko što drži u stanu – ispričao je

Jablan.

Dodao je da nije imao finansij-

sku korist od onoga što je uči-

nio.

Svjedok Dejan Rutović kazao

jeda je jednom„drugarski“po-

mogaoMartinoviću i prebacio

mu pola kilograma kokaina iz

Kotora doTivta. SvjedokVuja-

čić, inače brat od tetke prvo-

okrivljenogMartinovića,ispri-

čao je da je u dva navrata

učestvovao u primopredaji

droge - jednom kod TC Delta

siti,štojeisvjedokJablanispri-

čao.

-Drugi put samse saNamikom

našaonaulcinjskojVelikoj pla-

ži. Uzeli smo marihuanu, radi

seo20kilograma,ubaciojujeu

auto koje se pokvarilo. Šlep

služba je trebalodaprebaci au-

to, ali „palo“ je na ulazu u Bar -

naveo jeVujačić, dodajući da je

on tada drugim kolima otišao

za Budvu, a zbog tog slučaja je

nakondeset dana uhapšen.

Svjedok Đurašević ispričao je

kakojedošaoukontaktsaMar-

tinovićem.

- Čuli smo se prekomog druga,

optuženog Marka Šakovića,

koji je sa Martinovićem bio u

Kazneno-popravnom domu.

Nakontogasmosevidjeli, kako

bihmu ispričao gdje da ugradi

plin za vozilo – kazao je Đura-

šević.

Naveo je da mu je Martinović

prilikomdrugog susreta tražio

damunabavismjesuzaheroin.

-Nabaviosamje,dodaoivišese

nijesmovidjeli - rekao jeĐura-

šević.

Suđenje se nastavlja 16. i 20.

aprila. U odsustvu se sudi

okrivljenimaJonuzuHadžibe-

tiju i Vasu Peroviću, dok se na

optuženičkoj klupi nalaze i Jo-

voMartinović iMilanMarić.

Optuženi su uhapšeni u akciji

„Mak“, a aktomTužilaštva tere-

te se da su pripadali međuna-

rodnoj kriminalnoj grupi koju je

početkommaja 2015. godine or-

ganizovao Duško Martinović

radi šverca narkotika u Crnoj

Gori,HrvatskojiHolandiji.

C.H.

Suđenje grupi okrivljenoj za šverc narkotika u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Holandiji

Svjedokkazaoda jedroga

bilau rentakar vozilu

ARHIVAPOBJEDE

Saprivođenja

jednogodokrivljenih