Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 6. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

–LideriDe-

mokratskog frontaSlaven

Radunović iNebojšaMedoje-

vić saopštili su jučeda imaju

informacijuda jeAleksandar

SašaSinđelić, svjedok sarad-

nikuprocesu terorizamupo-

kušaju, napustioCrnuGoru i

da senalazi uSmederevu.

Oni su ocijenili da je napušta-

njem Crne Gore Sinđeliću

omogućeno izbjegavanje ka-

zne, te da je to najbolji dokaz

kakojesvebilounaprijeddogo-

voreno.

- To što je Sinđeliću omoguće-

nodanakonsvjedočenjauPod-

gorici napusti Crnu Goru je

grubo kršenje zakona i Ustava,

te preuzetih međunarodnih

obaveza – saopštio je Raduno-

vić.

Dodao je i kako je ovaj događaj

važno sagledati u svjetlu poku-

šaja da se inscenira kako je An-

drija Mandić pokušao da po-

bjegne iz države, a kako bi

izbjegao, kako je rekao, obra-

čun sa Milivojem Katnićem u

sudnici.

- IakoseonpojaviouCrnojGo-

rizanekolikosati,režimskime-

diji i sam SDTMilivoje Katnić

predstavili su to kao pokušaj

bjekstva – rekao jeRadunović.

Medojević je kazao i kakoCrna

Gora, odbijanjem da Sinđelića

izruči Hrvatskoj gdje je pravo-

snažno osuđen, krši svoje me-

đunarodne obaveze.

- Ne može se dozvoliti da Kat-

nićovakogrubokršizakonipo-

staje saučesnik u prikrivanju

bjegunca od pravde – rekao je

Medojević.

On je zaključio kako ostaje da

se vidi kako će na to što Crna

Gora krši svoje međunarodne

obaveze reagovati Brisel, ali i

Hrvatska.

Đ. Ć.

BIJELOPOLJE

-Usaobraćajnomudesukoji se jučeujutrooko

7.30 dogodio na magistralnom putu Bijelo Polje – Prijepolje, u

mjestuKisjele vode, povrijeđeno je sedamosoba.

Kako jePobjedipotvrđeno, tri osobesuzadržaneubjelopoljskoj

bolnici, jednoipogodišnje dijete je prevezeno u Klinički centar,

dok su tri osobe puštene na kućno liječenje.

Usudaru suučestvovali automobili „pasat“ i „škoda“BPBE391.

Kako je kazao pi-ar bjelopoljske bolniceMilan Veličković, radi

dalje opservacije jednoipogodišnje dijeteM.M. je prevezeno u

Klinički centar. Uviđaj je obavio osnovni tužilacDenis Zvrko.

Saobraćaj je biouprekiduna toj dionici puta.

V. Šb.

PODGORICA

–Devetnae-

stogodišnjiO. Đ. (19) izPod-

goriceuhapšen je zbog sum-

njeda jepočiniokrivična

djela izoblasti imovinskih

delikata - krađu, razbojništvo

i razbojništvoupokušaju.

Osumnjičeni O. Đ. se tereti da

je 1. marta, oko 21:40 časova, iz

kladionice „Volkano“ u Mo-

skovskoj ulici ukrao 180 eura

pazara.

Kako se sumnja, sljedećeg da-

na, on je uz prijetnjunožemod

zaposlene zahtijevao da mu

preda pazar, što je ona odbila,

pa je pobjegao.

- On je krivično djelo razboj-

ništvoupokušajunaštetumar-

keta „Lida“ u Bulevaru Pera

Ćetkovića počinio, sumnja se,

2. marta oko 7:15 časova, kada

je uz prijetnju nožemod zapo-

slene zahtijevao da mu preda

pazar, što jeonaodbila aosum-

njičeni O. Đ. se udaljio u nepo-

znatom pravcu – saopšteno je

iz policije.

Kakosedodaje,osumnjičeniO.

Đ. se tereti i za razbojništvo na

štetu marketa „Vip“ u Ulici

Svetozara Markovića, odakle

je odnio 50 eura.

On je, kako se sumnja, oko 7:50

časova ušao maskiran i uz pri-

jetnju nožemod zaposlene za-

htijevaodamupredapazar, što

je ona i učinila.

O događaju je obaviješten

osnovni državni tužilac u Pod-

gorici koji je naložio da seO. Đ.

uhapsi i damu se privede.

A.G.

PODGORICA

– Imovina

grupe, označenekao „ka-

vački klan“, blokirana jedo

daljnjeg, odnosnodookon-

čanja istrageprotiv 15 čla-

nova–potvrđeno jePobjedi

iz izvorabliskih istrazi.

Kako nam je pojašnjeno, stav-

ljena je zabrana na prodaju

imovine dok se ne ispita pori-

jeklo novca kojim je kupljena

imovina.

Specijalno državno tužilaštvo

pokrenulojefinansijskuistra-

gu protiv Slobodana Kašćela-

na i još četrnaest osoba iz ka-

vačkog klana.

Istražitelji provjeravaju kom-

pletnu finansijsku dokumen-

taciju kako bi utvrdili činjeni-

ce o pokretnoj i nepokretnoj

imovini osoba koje su pod

istragom.

Predmet provjera su nekret-

nine, vozila, plovila, firme, ali

se detaljno analiziraju uplate

nabankovnimračunimafizič-

kih i pravnih lica kao i hartije

od vrijednosti.

Finansijska istragaprotiv„ka-

vačke“ grupe vodi se uporedo

sa krivičnim postupkom koji

je u toku pred Višim sudom

protiv15osobaiztogklanako-

je su, prema osnovanim sum-

njama istražitelja, počinile vi-

šekrivičnihdjela - zelenaštvo,

nedozvoljeno držanje oružja,

prodaju droge, davanje mita,

teško djelo protiv opšte sigur-

nosti i pranje novca.

Prema optužnici, na čelu or-

ganizacije jeSlobodanKašće-

lan, koji je 12. septembrapret-

proš l e godine i zbj egao

hapšenje. OsimKašćelana, u

bjekstvusuinjegovisaradnici

-VladimirBožović,MilošRa-

donjić, Siniša Vlahović, Alek-

sandar i Igor Đurišić i Davor

Prelević.

Policija je tada uspjela da

uhapsi Kotorane Gorana Lju-

batovića, Nikolu i Igora An-

drića, TripaMoškova, Stefana

Brnovića, Aleksandru Bogda-

nović i Podgoričanina Đerđa

Camaja. Tada su uhapšeni i

policijskiinspektorZlatkoSa-

mardžić i IlijaDedović.

Njihova imena su se kasnije

našlanaoptužnicispecijalnog

tužioca Saše Čađenovića jer

su, neposredno prije podiza-

nja optužnog akta, potpisali

nagodbu

saTužilaštvom.Me

-

đutim, nagodba sa tužilaš-

tvom je krajemmarta odbije-

na odlukom predsjednika

Višeg suda u Podgorici Borisa

Savića, pa su Samardžič i De-

dović sada pod teretom op-

tužbe.

Podignuta je optužnica i pro-

tiv Kotoranina Igora Božovi-

ća,kojijevišegodinarobijaou

PODGORICA

–Razmatranje

optužniceprotivbivšegpred-

sjednikaberanskeoptineVuke

Golubovića i njegovih saradni-

kaodgođeno je jučeuVišem

suduna zahtjevbranioca jed-

nogodokrivljenih.

AdvokatLazarAkovićobrazložio

jeda jenjegov klijent VučetaMa-

lišić mjesec dana na liječenju i

vijeću jedostavio izvještaj beran-

ske bolnice.

Predsjednik Višeg suda Boris Sa-

vićprihvatio jeprijedlogAkovića

iročištezarazmatranjeoptužnog

akta odgodio za 28.mart.

Optužnicom Specijalnog držav-

nog tužilaštva,Golubović, njegov

brat Milan Golubović i bivši na-

čelnik beranskog katastra Darko

Mališić i Momčilo Sajičić, terete

sedasuzloupotrebomslužbenog

položaja gradsku kasu ,,olakšali“

za više hiljada eura.

Za zloupotrebu putem pomaga-

nja se terete vlasnik geodetske

agencijeVučetaMališić, kompa-

nija ,,Tehnostar“ i njen vlasnik

ŽarkoBarjaktarović.

Prema navodima naredbe za

istragu koju je potpisala tužitelj-

kaTatjanaŽižić, VukaGolubović

se tereti da je opštinski budžet

oštetio za više od dvadeset hilja-

da eura.

Provjeromfinansijskedokumen-

tacije beranske opštine, Tužilaš-

tvo je pronašlo da je Golubović

2011.godine,bezpravnogosnova,

investitora, kompaniju ,,Tehno-

star izgradnja“ iz Berana oslobo-

dioplaćanja naknade za uređiva-

nje građevinskog zemljišta.

Ova kompanija planirala je iz-

gradnju poslovno-stambenog

objekta površine 2.560 metara

kvadratnihna opštinskoj parceli.

- Okrivljeni Vuka Golubović je

20. septembra 2011. godine u Be-

ranama, kao javni funkcioner,

prekoračenjem granica svog

službenog ovlašćenja, pribavio

imovinsku korist privrednom

društvu ,,Tehnostar izgradnja“

na štetu opštine Berane. On je

kompaniju ,,Tehnostar izgrad-

nja“ kao investitora oslobodio

plaćanja naknade pozivajući se

neosnovanonaodlukuSkupštine

opštine Berane koja se odnosi na

GP ,,Izgradnja“ Berane, a kojom

se ona oslobađa plaćanja ove na-

knade za izgradnju na drugoj ka-

tastarskoj parceli – navodi se u

naredbi za istragu.

Golubović je, prema sumnjama

istražitelja, po istom scenariju

kompaniju ,,Tehnostar izgrad-

nja“ još u dva navrata oslobodio

plaćanja naknade za uređivanje

građevinskog zemljišta, a sve na

štetuberanske opštine.

U naredbi se navodi i da je Golu-

bović 26. novembra 2012. godine

priznao tužbeni zahtjev kompa-

nije ,,Tehnostar“ i dozvolio da

ovo preduzeće upiše pravo svoji-

ne nad katastarskim parcelama

koje su bile u vlasništvu opštine i

na taj način oštetio gradsku kasu.

A.G.

Devetnaestogodišnjak se tereti za tri krivična

djela iz oblasti imovinskih delikata

Osumnjičen da je ukrao 230

eura iz dvije prodavnice

Saobraćajni udes na putu Bijelo Polje - Prijepolje

Sedamosoba povrijeđeno,

dijete prevezeno u Klinički

Lideri DF saopštili da je svjedoku saradniku

omogućeno izbjegavanje kazne

Radunović: Sinđelić

se nalazi u Smederevu

Sa jučerašnjekonferencije

Sud: Svjedokunijezabranjeno

napuštanjeCrneGore

Iz Višeg suda je saopšteno da Sinđeliću nije izrečena mjera

zabrane napuštanja Crne Gore. Portparolka Višeg suda Aida

Muzurović saopštila je da ta institucija Sinđeliću nije izrekla

mjeru nadzora napuštanja teritorije Crne Gore.

- Sud će preduzeti mjere predviđene zakonikomo krivičnom

postupku za obezbjeđenje prisustva navedenog lica – kazala

je Muzurović.

Advokat jednog od optuženih za zloupotrebu položaja tražio odgađanje ročišta za raz

OoptužbamaprotivGolu

i njegovihsaradnika28.

Golubović ispredTužilaštva

Specijalno tužilaštvo pokrenulo nansijsku istragu protiv više osoba

Blokirana im

„kavačanima

Zgradaukojojživečlanovikavačkegrupe

SlobodanKašćelan