Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 6. mart 2018.

Društvo

prostornog planaCrneGore.

Fakultet Likovnih umjetnosti

naCetinjupredložiojezapro-

fesora emeritusa redovnog

profesora u penziji Karadžića

ističući da, pored zasluga koje

je stekao na matičnom fakul-

tetu, njegovu značajnu bio-

grafiju sačinjavaju međuna-

rodne reference. Istakli su,

između ostalog, da je samo-

stalno izlagao na više od 50

izložbi uzemlji i inostranstvu,

dok su na kolektivnim izlož-

bama njegovi radovi pred-

stavljani na više od 300 izlož-

bi.

U pravilniku o uslovima i po-

stupku dodjeljivanja zvanja i

pravima profesora emeritusa

UCG pojašnjeno je da vijeća

fakulteta prijedlog za dodjelu

ovog počasnog zvanja podno-

sedokrajajanuratekućegodi-

ne, te da UCGmože godišnje

dodijeliti ovo zvanje za najvi-

še dva profesora upenziji.

Niprošlegodinesenatorinije-

su izabrali nijednog emeritu-

sa, akandidati subiliprofesori

Pomorskog i Mašinskog fa-

kulteta Slavica M. Perović i

PetarVukoslavčević.

Posljednji emeritus izabran je

čak prije šest godina, a to je

profesor Ilija Vujošević sa

Elektrotehničkog fakulteta.

N. ĐURĐEVAC

PODGORICA

-Dualnoobra-

zovanjeobezbjeđujeuslove

za sticanje, usavršavanje i ra-

zvoj kompetencijaučenikau

skladu sapotrebama tržišta

rada, aposlodavcimaomogu-

ćavadaobrazujukvalifikova-

nuradnu snaguprema sop-

stvenimpotrebama,

saopšteno jedanas napre-

zentaciji dualnogobrazova-

njauCrnoj Gori, koju jeorga-

nizovalaAmeričkaprivredna

komora (AmChamMontene-

gro) u saradnji saMinistar-

stvomprosvjete.

Ministar prosvjete Damir Še-

hović kazao je da je taj resor,

nakon decenije, prošle godine

ponovopokrenuodualnoobra-

zovanje, podsjećajući da je za

teorijski dio nastave zadužena

škola, a za praktični posloda-

vac.

- Učenik prve godine, od pet

radnihdana jedanprovodi kod

poslodavca, druge godine dva

dana, a treće godine tri dana.

Dualno obrazovanje nije samo

prioritetMinistarstva prosvje-

te, već države u cjelini, jer rje-

šava jedan od važnijih struk-

turnih problema u našoj

ekonomiji koji se dominantno

odnosi na tržište rada - rekao je

Šehović.

BENEFITI

On smatra da su koristi dual-

nog obrazovanja višestruke, a

naročito što kod đaka razvijaju

preduzetnički duh.

- Učenici tokom trogodišnjeg

školovanja dobijaju pristojnu

novčanunaknadu, naprvoj go-

dini 50 eura, drugoj 70, a trećoj

najmanje 101 euro. Nakon za-

vršetkatrećegodine,učeniciće

kod poslodavca gotovo izvje-

sno zasnovati radni odnos, jer

ihjeonoblikovaopremanjego-

vim potrebama - pojasnio je

Šehović.

Benefit poslodavaca u ovom

programu je što obrazuju kva-

lifikovanu radnu snagu prema

sopstvenimpotrebama i imaju

koristi od učenika koji obavlja-

jući praksu doprinose njiho-

vomuspješnijemposlovanju.

Šehović je naveo da su uspjeli

da motivišu oko 100 najreno-

miranijih poslodavaca da uče-

stvuju u ovom vidu obrazova-

nja, kao i oko 300 učenika iz 17

škola u 12 opština. Uveli su,

podsjetio je Šehović, i 14 obra-

zovnih programa, uglavnom

deficitarnog karaktera.

RADNAGRUPA

Predsjednica AmChamaKata-

rina Bulatović podsjetila je da

je ta asocijacija inicirala pro-

gram stažiranja za studente

crnogorskih univerziteta koji

će, kako je navela, ove godine

dočekati osmu generaciju.

- Sada idemo i korak dalje. Za-

hvaljujući inicijativi kompani-

ja članica okupljenih u našem

Komitetu za radne odnose, ko-

je suprepoznaleznačaj uvođe-

nja dualnog obrazovanja, for-

mirali smoradnugrupukoja se

bavi razvojem tog modela za

visoko obrazovanje - navela je

Bulatović.

Predsjedavajuća radne grupe i

izvršna direktorica za operaci-

je u Sosijete ženeral banci Ma-

rinaBanovićkazala jeda je jed-

na od aktivnosti radne grupe

bilo slanje upitnika članicama

AmChama, te da su njegovi re-

zultati pokazali dabi kompani-

je bile u mogućnosti da prime

od jedne do pet osoba na prak-

su koja bi trajala između tri i

šestmjeseci.

- Najveće interesovanje je za

profesije ekonomske struke,

IT struke i pravne. Da pruže i

novčanunaknaduza ovuvrstu

angažovanja spremno je 60

odstokompanija-navelajeBa-

nović.

Sl.R.

PODGORICA

- Institutza

bolestidjeceKliničkogcen-

trabogatiji jezanovi, savre-

meni aparatzaultrazvuksrca

kojimseomogućavadijagno-

stikovanjenajkompleksnijih

urođenihsrčanihmanakod

najmlađihpacijenata.

Aparat je vrijedan 60.000 eura,

apolovinunovcaobezbijedioje

Crnogorski elektrodistributiv-

ni sistem.

Direktor Pedijatrijske klinike u

Institutu kardiolog dr Draško

Nikčević kazao je da u Crnoj

Gori na godišnjemnivou bude

prosječno oko 20 pacijenata sa

kompleksnim,najsloženijimsr-

čanimmanamakoji zahtijevaju

praćenje tokomcijelogživota.

- Patologija koja je zastupljena

međunajmlađompopulacijom

zahtijeva sofisticirane i dija-

gnostičke tehnike, koje ovaj

aparat pruža - rekao je Nikče-

vić, objasnivši da se radi o apa-

ratu premijumklase, te da sof-

tver pruža i mogućnost

nadogradnje za narednih 20

godina.

Direktorica Kliničkog centra

Zorica Kovačević kazala je da

su aparat za ultrazvuk srca če-

kali 10godina.

- Uspjeli smo da, zahvaljujući

CEDIS-u,kupimonajsavreme-

niji aparat i nadamsedaćeoni i

dalje biti sa nama i podržavati

Institut - rekla jeKovačević.

Ona je podsjetila i da će nared-

nogmjeseca Institut za bolesti

djece dobiti savremen aparat -

magnetnu rezonancu od 1,5 T,

koji je takođe obezbijeđen iz

donatorskihsredstava.

-Timprojektomćemo zaokru-

žiti neophodnu opremu koja je

bilapotrebna IBD-u. Ostaje sa-

modasačekamonašenovespe-

cijalizante, da bismo obezbije-

dili dovoljan broj kadra u

narednomperiodu. Idemo ko-

rak po korak u pružanju kvali-

tetne zdravstvene zaštite, prije

svega najmlađim pacijentima

–kazala jeKovačević.

Ona je izvršnomdirektoruCE-

DIS-a Zoranu Đukanoviću

uručila zahvalnicu. Đukanović

jeistakaodaćeCEDISnastaviti

da pomaže Klinički centar, a

posebnoInstitut.

Sl.R.

PODGORICA

–Peticijaza

„Pavlovzakon“, kojomsetra-

ži izmjenaKrivičnogzakoni-

ka, odnosnovraćanjedoživot-

nekaznezateškakrivična

djela(nadmalomdjecom),

predata je jučeSkupštini, ka-

zala jezanaš list jednaodor-

ganizatorki ove inicijative,

ValentinaVukotić.

Peticiju,učijojjerealizacijiuče-

stvovalo 70 aktivista iz svih op-

štinaunašoj zemlji, potpisalo je

više od 6.500 građana, dok je

minimalan broj potpisa koji je

potreban da bi se neka peticija

našla u Skupštini na razmatra-

nju6.000.

Grupagrađanapokrenula jepe-

ticiju„PravdazaPavla“prvobit-

no onlajn na

vebsajtuwww.pe

-

ticije24.com,

ali je, kako je rekla

Vukotić, ova inicijativa brzo

prerasla u kampanju sa štando-

vima u svimopštinama u našoj

državi.

- Na vebsajtu smo za nekoliko

danaskupilivišeod4.000potpi-

sanašihgrađana, ali i ljudi iz re-

giona i inostranstva. Međutim,

rečeno nam je da Skupština ne-

će prihvatiti peticiju ako je gra-

đani nijesu potpisali svojeruč-

no, odnosno sa matičnim

brojem ili brojem lične karte –

objasnila je Vukotić i dodala da

su potom napravili obrazac i

krenulidasakupljajupotpisepo

gradovima.

Prikupljali supotpisemetodom

„od kuće do kuće“, a organizo-

vali su i „potpisne“punktove.

-Snalazilismosenasvemoguće

načineizadvijesedmiceskupili

oko 6.500 potpisa – naglasila je

Vukotić.

Pravnici su imkazali, istakla je,

da su izmjene Krivičnog zako-

na,kojombisevratiladoživotna

kazna za teške zločine nad dje-

com,mogućačak99,9odsto.

- Kako će prevagnuti ne znam,

alineočekujemoništanemogu-

će. Pravnici kažuda je realna iz-

mjena i svi su saglasni da treba

da se uvede doživotna kazna za

nasiljenaddjecom–reklajeVu-

kotić.

Inicijatori peticije svjesni suda,

i ako bi njihova inicijativa bila

uvažena, ta izmjena zakona ne

bi mogla da se odnosi na osum-

njičenog za brutalno ubistvo

petnaestomjesečnebebeuPod-

goricidržavljaninaBosneiHre-

cegovineNerminaŠišića,nitina

majku djeteta Jelenu Jovović, s

kojomjeŠišić živio, jer se zakon

ne može retroaktivno primje-

njivati.

- Pravda će, ipak, biti zadovolje-

na. Ovo radimo da bismo saču-

vali svu djecu, da ne prođu kroz

pakao kroz koji je prošao Pavle.

Ako sačuvamo i desetoro djece

u Crnoj Gori da ne završe kao

on, uspjeli smo. I nećemo stati –

poručila jeVukotić.

J.B.

VELIKOINTERESOVANJEKOMPANIJA:

Šehovićporučioda jeprogramdualnogobrazovanjaprioritet

Predstavljen projekat dualnog obrazovanja

Benefiti i za

učenike i za

poslodavce

Uspjeli smo damotivišemo oko 100

najrenomiranijih poslodavaca da

učestvuju u ovomvidu obrazovanja,

oko 300 učenika iz 17 škola u 12

opština uključili smo u sistemdualnog

obrazovanja i uveli smo 14 obrazovnih

programa - kazao je Damir Šehović

17

škola u 12 opština, sa oko

300đaka, uključeno

je uprogramdualnog

obrazo

vanja

ta za počasni status

abez

sa

Univerzitetski kompleksUCG

Senatori su na sjednici

izabrali dr Srđana Darma-

novića u akademsko zvanje

redovni profesor za oblast

Politički sistemi na Fakul-

tetu političkih nauka i na

nematičnim fakultetima. U

zvanje redovnog profesora

izabran je i dr Milan Laki-

ćević za oblasti Finansije i

Računovodstvo i revizija na

Ekonomskom fakultetu.

Darmanović

iLakićević

redovni

profesori

Vukotić:

Želimoda

zaštitimo

djecu

ValentinaVukotić

Peticija za „Pavlov zakon“ predata Skupštini

CEDISĆENASTAVITI DAPODRŽAVAKLINIČKI:

VrijedanpoklonInstitutu

Institut za bolesti djece dobio novi aparat za ultrazvuk srca

Bržadijagnostikaza

oboljelemališane

UCrnoj Gori godišnje ima prosječno 20 pacijenata sa

kompleksnim, najsloženijimsrčanimmanama koji zahtijevaju

praćenje tokomcijelog života – kazao je pedijatar Draško Nikčević

PODGORICA

– Administra-

tivni odbor će na današnjoj

sjednici predložiti po jednog

člana Savjeta Radio Televizije

Crne Gore i Agencije za elek-

tronskemedije.

Za članstvo u Savjetu Javnog

servisa kandidovali su se Ra-

došMušović, koga jepodržalo

57 nevladinih organizacija i

Goran Sekulović, koga je po-

držalonjih 181.

Zoran Vujičić, Budimir Da-

mjanović i Nataša Vujanović

kandidati su za člana Savjeta

Agencijezaelektronskemedi-

je.

Najveću podršku nevladinih

organizacija ima Damjanović

- njih 12, dok je uzVujičića de-

vet nevladinih organizacija, a

uzVujanović njih tri.

Veliki broj nevladinih organi-

zacija nije dostavio urednu

dokumentaciju, ali ćeAdmini-

strativniodboruzimatiuobzir

i kvalifikacije kandidata.

USavjetuJavnogservisaupra-

žnjeno je jedno mjesto nakon

štojeSkupštinarazriješilaGo-

rana Đurovića zbog kršenja

Zakonaosprečavanukorupci-

je. Konkurs za jednog člana

Savjeta Agencije za elektron-

skemedije raspisan je pošto je

razriješen Darko Ivanović, ta-

kođe zbog kršenja Zakona o

sprečavanjukorupcije.

K.J.

Predlažu

kandidate

za Savjet

AEMi RTCG