Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 6. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–UMinistarstvunaukeprikupljajupodršku

svihrelevantnihnaučno-istraživačkihipolitičkihinstitucija

izregiona iEvrope, kakobimeđunarodni institutzaodržive

tehnologijenaprostoruJugoistočneEvropenapravioprvi

krucijalankorak–razvijanjemladog istraživačkogkadra.

MinistarkanaukeSanjaDamjanovićće,kakojesaopštenoizovog

resora,učestvovatinačetvrtomsastankuDonatorskepodrškeza

Zapadni Balkan, na poziv Regionalnog savjeta za saradnju, u

Briselu13.marta.

Sastanak, kojemće prisustvovati predstavnici korisničkih insti-

tucija zemalja Zapadnog Balkana, različiti donatori, regionalni

koordinatori, kao imeđunarodne organizacije, biće prilika da se

razmotremogućnosti donatorske podrške zameđunarodni na-

učni institutnaprostoruJugoistočneEvrope.

PODGORICA

–Profesori

RadenkoPejović,Milojica

Jaćimović iDraganKarad-

žićnijesuna jučerašnjoj

sjednici SenataUniverziteta

CrneGore izabrani uzvanje

profesora emeritusa, jerni-

jesudobili dovoljnoglasova.

Kako sunezvanično za Pobje-

du ispričali pojedini senatori,

da bi profesori bili izabrani u

ovo počasno zvanje trebalo je

da imajupo 20glasova.

NEVOLJE

- Profesor Jaćimović je i aka-

demik CANU, ali nije prošao,

jerjedobiosamosedamglaso-

va. Nevjerovatno. Nije jasno

zašto se ovo desilo, a senatori

nakon tajnog glasanja nijesu

polemisali o tome. Mnogo fa-

kulteta, s druge strane, nema

dovoljno kadra koji bi mogli

biti mentori na izradi doktor-

skih disertacija, a emeritusi

mogu popuniti te praznine.

Ne želimo da nadomjestimo

nedostajući kadar izborom

emeritusa, ali nam i ne prija

štokadranemamopapotenci-

jalne doktorande odbijamo ili

sumentori profesori iz regio-

na ili nešto slično - ispričao je

naš sagovornik.

Na taj problemukazao je i de-

kan Prirodno-matematičkog

fakulteta Predrag Miranović

koji jesenatorimakandidovao

Jaćimovića, redovnog profe-

soranaovomfakultetu, dabu-

de izabran u zvanje profesora

emeritusa.

- Izborom profesora u ovo

zvanjebilobi omogućenonje-

govo angažovanje na master i

doktorskim studijama na

PMF-u, što za fakultet može

biti značajno sa stanovišta za-

snivanja novih kurseva na ra-

zličitim studijskimprogrami-

ma – naveo je Miranović u

prijedlogu.

S obzirom na uspješne rezul-

tate i iskustvo Jaćimovića u

primjeni matematičkih mo-

delaurazličitimoblastimana-

uke, dodao je on, njegovo

eventualno angažovanje na

master i doktorskim studija-

manaPMF-umožerezultirati

otvaranjem za mlade istraži-

vače novih pravaca i novih

istraživačkihmogućnosti.

PRAVILNIK

IGrađevinski fakultet je udo-

stavljenomprijedlogu Senatu

pojasnio da njihov kandidat

Pejović, koji je redovni preo-

fesor u penziji na ovom fakul-

tetu, treba da bude izabran u

ovo prestižno zvanje zato što

je,izmeđuostalog,učestvovao

u većembroju kapitalnihpro-

jekataodizuzetnogznačajaza

Crnu Goru. Rukovodio je, ka-

ko su naveli, između ostalog,

izradom sektorskih studija i

Studijske osnove za izradu

Donatorski skup

TIARA sastanak

Inovacije

Radionica

Čas zike

PODGORICA

–Predstavnici

Udruženjamladihsahendike-

pomnezadovoljni su, kakosu

saopštili, „dugotrajno lošim

odnosom“Ministarstvapro-

svjetepremastudentimas in-

validitetom.

KoordinatorkaProgramazaob-

razovanje u ovom udruženju

Anđela Miličić saopštila je da

većdvijegodine studenti s inva-

liditetomostaju bez smještaja u

studentskom domu, kredita i

stipendija, što je u nadležnosti

Ministarstvaprosvjete.

- Oni slučajevi za koje su done-

sena pozitivna rješenja isključi-

vo su riješena na osnovu dobre

volje pojedinaca, koji su bili

spremni da studentima s invali-

ditetomizađuususretiolakšaju

im, ionako težak položaj – ista-

kla jeMiličić.

Prema njenim riječima, Mini-

starstvoprosvjete„seoglušilona

brojnemolbeizahtjevepoštova-

nja principa afirmativne akcije“

za studente s invaliditetom.

-Uzaludnisubilipokušajidasa-

znamo zbog čega je u prethod-

noj školskoj godini 21 korisnik

usluga ostao bez studentskog

kredita, zbog čega namni na je-

dan od četiri dopisa upućena

ministru nije odgovoreno – na-

vedeno jeusaopštenju.

Slična situacija, dodali su iz

UMHCG, ponavlja se i u ovoj

godini, ali u „nešto blažim raz-

mjerama“.

-Zbogčegasenesprovodičlan2

zakona koji se odnosi na obe-

zbjeđivanjeuslova zanesmetan

pristup visokom obrazovanju?

Zbog čega su, suprotno odredbi

člana 23 Zakona o visokom

obrazovanjutokomlicenciranja

UniverzitetaCrneGore,licencu

zaraddobileionevisokoškolske

ustanovekojenemajuobezbije-

đene uslove i nesmetan pristup

za lica sa invaliditetom, takođe,

definisane i Zakonomo uređe-

njuprostoraiizgradnjiobjekata

–pitaju, izmeđuostalog, izovog

udruženja.

J.B.

PODGORICA

- Institutza

javnozdravljesaopštio je juče

da jeunašoj zemlji odpočetka

godineregistrovano14pacije-

nataoboljelihodmalihbogi-

nja–morbila.

Ubolnici na liječenju su tri oso-

be.

- U 12 slučajeva definitivna po-

tvrda dijagnoze obavljena je u

laboratorijama Instituta, dok su

rezultati seroloških analiza kod

dvaslučaja, zakojepostoji jasna

epidemiološkapovezanost i kli-

nička slika, granični – naveli su

izovezdravstvneustanove.

Najveći broj oboljelih, kako su

dodali, inficirani su izvan Crne

Gore ili su povezani sa uvozom

virusa(78odsto),dokjekodpre-

ostalihepidemiološkoistraživa-

njeu toku.

- Najpogođenije grupe su djeca

mlađa od pet godina (64 pro-

centa), a zatim stariji od 30 (36

odsto). Od oboljelih 10 nije vak-

cinisano protiv malih boginja,

dok za četiri odrasle osobe ne

postoji podatak o ranije sprove-

denoj vakcinaciji i najvjerovat-

nije nijesu vakcinisani – kazali

su iz Instituta.

Oniističudasuradisprečavanja

daljeg širenjaobolijevanjaupo-

pulaciji svi oboljeli liječeni u

nadležnim bolnicama i Klinič-

komcentru.

- Za dalje sprečavanje širenja

obolijevanja u populaciji od po-

sebnog značaja je vakcinacija

protivmorbila.Onasenesmeta-

no sprovodi u svim godištima

djecekojasupredviđenazavak-

cinaciju, posebnomeđu predš-

kolcima, ali imeđuostalomdje-

com koja na vrijeme nijesu

vakcinisana,kaoimeđuodrasli-

ma koji su identifikovani da se

nalaze pod povećanim rizikom

kakoodoboljevanjatakoiodda-

ljeg širenja virusamorbila – na-

veli su iz Instituta.

Institutzajavnozdravljeprepo-

ručio je ranije osobama koje su

bileukontaktu sa oboljelima od

malih boginja, a koje pritomne

znajuda li suvakcinisani ili pre-

ležali tu bolest, da telefonom

obavijeste izabranog doktora ili

epidemiološkuslužbu.

Iz Instituta su poručili timoso-

bama da izbjegavaju sve druš-

tvene kontakte dok traje zara-

znost.

Sl.R.

PODGORICA

–UMinistar-

stvuprosvjete jučenijesuže-

ljelidakomentarišuzahtjev

Sindikatazapovećanjeplata,

aprvi čovjekovesindikalne

organizacijeZvonkoPaviće-

vićkazao jedaće inicijativu

danasdostavitiVladi.

- Javnost će biti informisana o

stavovima svih strana na tu te-

muuperioduprednama–reče-

no jePobjedi uMinistarstvu.

Oni su istakli da „Ministarstvo

prosvjete intenzivno radi na

unapređenju položaja prosvjet-

nih radnika kroz aktivnosti na

rješavanjustambenihpitanja“.

- Uložen je i značajan napor da

sprovedena reforma ne ugrozi

radnamjesta– saopštili su izpi-

ar službe.

UpetakjeglavniodborSindika-

ta prosvjete donio odluku da

Vladi uputi zahtjev za pregovo-

re o povećanju zarada zaposle-

nihuovomsektoru.

Pavićević je tada rekao Pobjedi

da će predložiti tri modela. Prvi

prijedlog je da se napravi zajed-

nička komisija Ministarstva i

Sindikata koji bi uradili kontro-

lu „rasta i trošenja finansija vas-

pitno-obrazovnihustanova“.

-Druginačinjeusklađivanjena-

šeg kolektivnog ugovora sa Za-

konom o zaradama u javnom

sektoru, dok bi treći način bio

rebalans budžeta, imajući u vi-

du da je ekonomska situacija u

usponu i da bi Vlada mogla da

nađe prostora za povećanje za-

radazaposlenihuprosvjeti–re-

kao jeon.

Istakao jeda će tokompregovo-

ra biti definisan procenat pove-

ćanjazarada.

- Vidjećemo da li će Vlada pri-

stati na pregovore - kazao je Pa-

vićević.

Dodao je da će Sindikat tražiti

da plata bude „minimum pro-

sjeknadržavnomnivou“.

- Krajnji cilj je da se plate upro-

svjeti izjednače sa prosjekom

plata u javnoj upravi - pojasnio

jePavićević,uzpojašnjenjedaje

prosječna plata u prosvjeti 485,

a prosjek na nivou države 512

eura.

K.K.

Ministarstvonaukeu saradnji saUCG i CERN-omorga-

nizujedrugiMeđunarodni čas fizike čestica „Mastercla-

sses -Hands onParticlePhysics“ 23.marta.

Ovaj časjeobrazovno-istraživačkiprogramukojemučestvu-

je oko 200 naučnika iz 55 zemalja širom svijeta. To će biti je-

dinstvenaprilikazaučenike srednjihškoladaboljeupoznaju

pravi istraživački život u jednoj od najatraktivnijih oblasti –

fizike čestica.

J.B.

Damjanović će 15.martaprisustvovati TIARAsastanku,

odnosnokonzorcijumunajznačajnijihorganizacijauobla-

sti istraživanja i razvoja akceleratora, uCERN-uuŽenevi.

I na tom sastanku će se razmotriti mogućnosti dobijanja po-

drške zameđunarodni naučni institut. Uovomkonzorcijumu

su Francuska, Španija, Njemačka, Italija, Švedska, Poljska,

UjedinjenoKraljevstvoiŠvajcarska,kaoimeđunarodneorga-

nizacijepoputCERN-a. Kako surenomirani naučni i razvojni

instituti iz ovihzemalja, postojimogućnost pružanja podrške

novimprojektima.

NakonŽeneve, Damjanović ideuSkoplje gdje ćeprisu-

stvovati sastankuo istraživanju i inovacijamanaZapad-

nomBalkanu21. i 22.marta. Domaćinovog sastanka je

makedonskoMinistarstvoobrazovanja i nauke, aorgani-

zatorGeneralni direktorat za istraživanje i inovacije

Evropskekomisije.

Cilj je da se ukaže na status realizovanih aktivnosti zemalja

Zapadnog Balkana od sastanka Upravljačke platforme za

istraživanje i inovacije, dok će drugog dana poseban fokus

biti stavljen na međunarodni institut za održive tehnologije

na prostoruJugoistočneEvrope.

PredstavniciUniverzitetaCrneGore, odnosnoMašinskog,

Elektrotehničkog,Metalurško-tehnološkogfakulteta,Cen-

tra izvrsnostiBIO-ICT, ali ipredstavnici saUniverzitetaDo-

njaGorica iMediteraniZavodazageološka istraživanjaće22.

i 23.martapohađati radioniceEvropskesvemirskeagencije.

Upoznaćeseoraduoveagencije,njenimprogramomiaktivnosti-

ma, ali ćemoći dapredstave i svojeprijedlogeprojekataza sarad-

nju.Naučno-istraživačkazajednica imaćemogućnostdasarađu-

je saEvropskomsvemirskomagencijomkrozmanjeprojekte, ali

i dakoristi njenepodatke.

Senatori Univerziteta Crne Gore nastavljaju tradiciju odbijanja kandid

Trojeprofeso

zvanjaemerit

Ni prošle

godine

senatori

nijesu izabrali

nijednog

emeritusa, a

kandidati su

bili profesori

Pomorskog

i Mašinskog

fakulteta

SlavicaM.

Perović i Petar

Vukoslavčević

UMinistarstvu prosvjete za sada bez komentara o zahtjevu za povećanje zarada

Sindikalci nećepristati na

manjeodprosječneplate

ZgradaMinistarstvaprosvjete

Tri pacijentaoboljelaodboginjaubolnici

Iz Instituta za bolesti djece saopštili da je do sada registrovano 14 osoba zaraženihmorbilama

Iz UMHCG ocijenili da se zakoni selektivno primjenjuju

Studenti sa invaliditetom

nezadovoljni statusomna

visokoškolskimustanovoma

Novosti izMinistarstvanauke