Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 6. mart 2018.

Ekonomija

USD

1.23070

JPY 130.02000

GBP 0.89070

CHF

1.15490

AUD

1.58870

CAD

1.59140

Kursna lista

biblioteka i učionica sa kompjuterima, koji se

stalno kvare. Glavni izvršni direktor NLBMar-

tin Leberle ocijenio je da im je čast što je Elena

ove godine dio njihovog tima i što je omogući-

la da sagledaju stvari iz dječijeg ugla.

M.P.M.

PODGORICA

Predstavnici organa za

civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i

Irske potpisali sumemorandumo razu-

mijevanju kojim je predviđena razmjena

informacija i iskustava u svim aspektima

civilnog vazduhoplovstva.

Memorandum su, na marginama svjet-

skog ATM kongresa u Madridu, potpisali

direktor Agencije za civilno vazduho-

plovstvo Dragan Đurović i direktor vaz-

duhoplovnih vlasti Irske Peter Karnej.

- Memorandumom je de inisan okvir za

saradnju, koji će obuhvatiti razmjenu

informacija i iskustava u svim aspektima

civilnog vazduhoplovstva. Dogovoreni

su i zajednički ciljevi u oblasti bilateralne

saradnje - kaže se u saopštenju.

Pored saradnje sa vazduhoplovnim

vlastima Irske, slične memorandume o

saradnji Agencija za civilno vazduho-

plovstvo sklopila je sa još 15 zemalja.

S.P.

Memorandumvazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Irske

Predviđena

razmjena

informacija i

iskustava

PODGORICA

Doskorašnji gradona-

čelnik Bijelog Polja Aleksandar

Žurić jednoglasno je izabran

na jučerašnjoj sjednici odbo-

ra direktora Monteputa za

predsjednika borda direkto-

ra ove kompanije.

Doskorašnji predsjednik

odbora direktora

Monteputa i

bivši gradona-

čelnik Cetinja

Aleksandar

Bogdanović

je ranije pod-

nio ostavku, jer je 29. decembra proš-

le godine izabran za ministra kulture.

Ostali članovi odbora direktora

su Jusuf Kalamperović i Zahit

Ličina.

Monteput je osnovan 2005.

godine, gazduje tunelom

Sozina i prilaznim saobra-

ćajnicama, a obavlja i

druge poslove koje

mu povjeri Vlada u

vezi sa razvojem i

izgradnjom auto-

puteva i putnih

objekata.

S.P.

ŽurićnačeluMonteputa

Aleksandar Žurić

PODGORICA

KotorskakompanijaSi

trejduredićeuTivtudio riveSeljanovo

saplažnimbaromi terasamanaurbani-

stičkimparcelama 24 i 20uzahvatudr-

žavne studije lokacije ,,Dio sektora 22“.

Dobili su saglasnost glavnogdržavnog

arhitekteDušanaVuksanovićana idej-

no rješenje, koje jeuradilapodgorička

firmaM-projekt.

Površina parcele 20 je 4.514 kvadrata, a

parcele 24 je 95 kvadrata i na njoj je pred-

viđenugostiteljski objekat od76kvadrata,

sakuhinjomidijelomzaprodajubrzehra-

ne.Planiranojeuređenjeobalnogšetališta

širine tri metra. Čitavom dužinom šetali-

šta pruža se zid obložen kamenom, visine

45 centimetara, koji razdvaja plažu od še-

tališta i služi i kao klupa za sjedenje.

Šetalište predstavlja najkraću komunika-

cijuduž riveSeljanovo. Postojećeponte se

rekonstruišu, a dograđuju nove, kao što je

i predviđenodržavnomstudijomlokacije.

Šetališteseoblažesitnoštokovanimkame-

nimpločama debljine tri centimetra, širi-

ne 30 centimetara. Saobraćajnica i par-

king mjesta su popločani granitnim

kamenim kockama, a pješčana plaža je

ukupne površine 2.393 kvadrata i izdije-

ljena je pontonima.

U sklopu urbanističke parcele 20 predvi-

đeno je igralište za djecu površine 52 kva-

drata i otvorena teretanaod80,8kvadrata.

Predviđene su i dvije terase plažnih baro-

vapovršine 58,6 i 85,6kvadrata. Uz terasu

C predviđen je infrastrukturni objekat sa

šesttoaletaišesttuševa,brutopovršine44

kvadrata.Udijeluuzpješčanirtgdjesesu-

srećudva pravca šetnica, predviđen je trg.

Na ponti br. 6 predviđa se gazebo za orga-

nizovanje vjenčanja, a na ponti 7 di-džej

pult.

Projektom je predviđeno 30 parkingmje-

sta,224mjestazasjedenje,desetkabinaza

presvlačenje, deset tuševa i 252 ležaljke.

Osnivači Si trejda suRenat Zadorin, Alek-

sandraGlinenko i Valeri Litvak.

S.P.

Kotorska kompanija Si trejd dobila saglasnost glavnog državnog arhitekte

Lungomare, restoran

i teraseuSeljanovu

Budući izgled riveuSeljanovu

liona eura

,

Pro t 12

banaka je 38

miliona eura.

Tri banke su

godinu završile

sa ukupnim

gubitkomod

3,2miliona eura

- Nova od 1,56

miliona, Zirat

banka 865.000

i Invest banka

Montenegro

772.000 eura

479.000 - od kamata 4,59mi-

liona a od naknada i provizija

6,400 eura. Profit Univerzal

kapital banke je 364.000, od

kamata je prihodovala 2,48

miliona, aodnaknada iprovi-

zija344.000eura.ProfitAtlas

banke je 310.000 - od kamata

3,6 miliona, a od naknada i

provizija 7,9miliona eura. Pr-

va banka je u plusu 252.000

eura -odkamata8,4milionaa

2,37 miliona od naknada i

provizija. Zapad banka je u

plusu 17.000 eura, od kamata

je uzela 1,89 miliona a od na-

knada i provizija 779.000 eu-

ra.

ZARADA

Podsjetimo da je opšta ocje-

na, očemu jePobjedapisalau

nekolikonavratauposljednje

vrijeme, da su kamate, kao i

provizije i naknade u banka-

ma visoke.

Bankarski sektor je treći

kvartal prethodne godine za-

vršio uplusu 29,6miliona eu-

ra. Deset banaka je tada

ostvarilo ukupan profit od

32,6 miliona eura, a pet –

IBM, Prva banka, Zapad, Zi-

rat i Nova gubitak od tri mili-

ona. Najveći profit i tada je

imalaCKB - 8,2miliona eura,

koja je od kamata i provizija

uzela ukupno 22 miliona. Na

drugommjestu je bila Sosije-

te ženeral sa profitom od 7,2

miliona. Ova banka je od ka-

mata, naknada i provizija ta-

da uzela 18,4 miliona eura.

Trećupozicijudržala jeErste

banka sa profitomod6,17mi-

liona eura – od kamata i na-

knada je uzela 16,7 miliona

eura. NLB je bila četvrta sa

profitomod4,76milionaeura

- odkamata i naknadazaradi-

la je 15,6miliona.

M.P.M.

HERCEGNOVI

Očekujemo

da seočuvadjelatnost

Instituta, pa time i postojeća

radnamjesta, kao i da se

obezbijedeprimjerene

zarade i bolji uslovi rada, sa-

opšteno je izkompanijskog

sindikata.

Naveli su da su iz medija sa-

znali za raspisivanje petog

tenderazaprivatizacijuInsti-

tuta, kao i za to da je član Sa-

vjeta za privatizaciju iz redo-

va sindikalaca Srđa Keković

izdvojio mišljenje, što ih je

zabrinulo. Podsjetili su da je

na četvrtom tenderu bilo

predviđeno rušenje prve faze

Instituta i izgradnja kondo

hotela i vilanaplacuInstituta.

- Imajući u vidu sve polemike

vezanezaprethodnetendere,

ostajemo za sada suzdržani -

poručili su izsindikalneorga-

nizacije, podsjećajući da je

sva odgovornost za uspjeh

privatizacije na vlasniku, s

obziromna značaj i ulogu In-

stituta uCrnoj Gori.

Članica lokalne vladajućeko-

alicijeNovska lista je saopšti-

la da će tražiti da opština ot-

kupi većinski paket akcija,

kako bi brinula o sudbini In-

stituta.

- Ideja opštine je adekvatan

razvoj grada i zdravstvenog

turizma, po čemu je Institut

prepoznat i van granica Crne

Gore. Na taj način bi benefite

imaligrađaniHercegNovog,a

ne tajkuni iz sjenke i takozva-

ni investitori - tvrde izNovske

liste i naglašavaju da će se

svim raspoloživim sredstvi-

ma boriti da Institut ne doživi

sudbinu Boke, Brodogradili-

šta, BolniceMeljine, Prvobor-

ca, Južnog Jadrana, Vinopro-

meta i drugih bivših giganata

novske privrede.

Ž.K.

Povodomnajavljene privatizacije lječilišta u Igalu zaposleni očekuju

očuvanje djelatnosti, postojećih radnihmjesta i bolje uslove rada

Novska listapredlaže

da Institut kupi opština

PODGORICA

Ministarstvo

poljoprivrede objavilo je drugi

po redu javni poziv za dodjelu

podrške pokretanju poslova-

nja mladih poljoprivrednika,

koji po odobrenombiznis

planu dobijaju bespovratnu

podršku do 10.000 eura. Ova

mjera podrške je šansa da

nezaposleni od 18 do 35 godi-

na započnu svoj biznis. Uslov

je da imaju završenu srednju

poljoprivrednu/veterinarsku

školu ili poljoprivredni/bio-

tehnički/veterinarski fakultet,

te da posjeduju svoje poljo-

privredno zemljište, ili su ga

zakupili.

Novac mogu upotrijebiti za

kupovinu stoke i pčelinjih

društava, sjemenskog i sad-

nogmaterijala, adaptaciju i/

ili rekonstrukciju objekata,

plastenika i drugih pomoćnih

objekata, podizanje zasada i

nabavku opreme, mehanizaci-

je, sistema za navodnjavanje i

protivgradne mreže.

S.P.

Mladima

podrškado

10.000eura

Ministarstvo poljoprivrede

objavilo još jedan javni poziv

PODGORICA

Kroz oba aero-

droma je tokomprva dva mje-

seca ove godine prošlo 151.242

putnika, 25.000 više nego u

istomprošlogodišnjemperiodu,

saopšteno je iz Aerodroma Crne

Gore.

- Na Aerodromu Podgorica opslu-

ženo je 114.863 putnika, što je

rast od 18 odsto, a na tivatskom

36.379 putnika, 26 odsto više, dok

je promet aviona veći 14 odsto

– saopšteno je iz kompanije. Na

linijama za Beograd opsluženo je

54.436 putnika, za Moskvu 19.235

i Istanbul 11.448.

S.P.

U prva dvamjeseca povećan promet na aerodromima

Opslužili 25.000 putnika više

ElenaKadija

Institut Igalo