Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 6. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Cijene goriva osta-

će nepromijenjene u naredne dvije

sedmice, saopšteno je iz Ministarstva

ekonomije. Cijene eurosupera 95 i 98

iznosiće 1,27 eura, odnosno 1,31 eura.

Cijena eurodizela će naredne dvije

sedmice iznositi 1,2 eura. Lož-ulje

za veleprodaju će koštati 1,13 eura.

Posljednje promjene cijena goriva bile

su 20. februara, kada su sve vrste gori-

va, osim eurodizela, pojeftinile četiri do

pet centi.

Maksimalne maloprodajne cijene

goriva u Crnoj Gori usklađuju se sva-

kog drugog ponedjeljka, u zavisnosti

od promjene cijena naftnih derivata

na međunarodnom tržištu i valutnog

odnosa eura i američkog dolara.

S.P.

Tržište na nih derivata

Gorivopostarom

PODGORICA

Elena Kadija (8)

učenica OŠ „Lovćenski partizanski

odred“ na Cetinju, pobjednica kon-

kursa „Crtaj, štedi i pobijedi“, izabrana

je za počasnog člana tima za raspo-

djelu sredstava za donacije NLB-a.

- Nakon što je nagradu osvojenu na

konkursu usmjerila za liječenje bole-

sne djevojčice i osvojila srca građana,

NLB je Elenu Kadiju zbog altruizma

izabrao za počasnog člana tima koji

je zadužen za de inisanje smjernica

za donatorske projekte i aktivnosti

tokom 2018. Elena je svoje prijedloge

usmjerila ka razvoju i poboljšanju

uslova u svomgradu – saopšteno je

juče iz banke.

Kadija je kazala da bi voljela da u

njenoj školi djeca imaju salu za izič-

ko vaspitanje, da se uredi školska

Odluka Nove ljubljanske banke

ElenaKadijau

timuzadonacije

PODGORICA

Novuprocje-

nurejtingaCrneGoreStan-

dard i Purs trebalobi da sa-

opšti dokrajamarta,

saopšteno je izMinistarstva

finansijanakon sastanka sa

predstavnicimaove rejting

kuće.

- Ministarstvo finansija će na-

staviti sa reformama Poreske

upravekakobipovećalinaplatu

prihoda,racionalizacijuiefika-

snost državne administracije,

kao i usvajanjemzakonakoji su

pretpostavka snaženja konku-

rentnosti kao što su zakoni o

javnomprivatnompartnerstvu

i o javnimnabavkama - kazao je

ministar finansijaDarkoRadu-

nović na sastanku sa analitiča-

rima kreditne rejting agencije

Standard i Purs, na čelu sa di-

rektorom za našu zemljuMak-

simom Ribnikovim. Reforma

će se sprovoditi paralelno sa

primjenom mjera iz fiskalne

strategije.

IzMinistarstva je saopštenoda

je povod posjete prikupljanje

podataka o aktuelnoj ekonom-

skoj situaciji u Crnoj Gori na

osnovukojihćesevršitiprocje-

na rejtinga.

- Radunović je prezentovao

osnovne parametre koji su obi-

lježili prethodnu godinu, a koji

se ogledaju u visokim stopama

rasta i snaženju stabilnosti i

održivosti javnih finansija. Mi-

nistarjenaglasiodajeCrnaGo-

raprviputnakon2008.dostigla

suficit tekućegbudžeta, teda je

Vlada kreirala kredibilan plan

fiskalne konsolidacije, čija će

dosljedna primjena, shodno

projekcijama,dovestidosufici-

tacentralnogbudžetaismanje-

nja nivoa javnog duga ispod

mastrihtske granice 2020 - sa-

opšteno je izMinistarstva.

M.P.M.

Ministar nansija sa predstavnicima rejting agencije Standard i Purs

Procjena rejtinga

dokrajamarta

PODGORICA

Bankarski

sektor jeprošlugodinuza-

vršio saukupnimprofitom

od35,8miliona eura. Odka-

mata subankeuzele 124,5

miliona, aodprovizija i na-

knada47,34miliona, ili uku-

pno 171,8miliona eura.

PLUS IMINUS

Tri banke su godinu završile

sa gubitkom - Nova od 1,56

miliona, Zirat banka 865.000

i Invest banka Montenegro

772.000 eura, odnosno 3,2

miliona ukupno.

Profit 12banaka je 38miliona

eura.

Rekorderuposlovnomrezul-

tatu je CKB koja je ostvarila

profit od 9,1 milion eura - od

kamata je uzela 20,8 miliona

a od naknada i provizija 8,7

miliona eura. Na drugom

mjestu po profitu je Erste

banka sa 7,89 miliona, od ka-

mata jeprihodovala 19,5mili-

ona, a od naknada i provizija

3,16 miliona. Na trećemmje-

stu je Sosijete ženeral banka

sa 7,3 miliona - od kamata

19,98 miliona, a od naknada i

provizija 4,59miliona eura.

NLB je na četvrtoj poziciji sa

5,99 miliona eura dobiti - od

kamata 17 miliona, a od na-

knada i provizija 3,6 miliona

eura. Potom dolazi Hipote-

karna banka sa profitom od

4,2 miliona – od kamata 12,8,

od naknada i provizija 7,09

miliona.ProfitAdikobankeje

1,4 miliona - od kamata 7,69

miliona, aodnaknada iprovi-

zija 1,4miliona eura.

KomercijalnabankaBudva je

uplusu757.000, odkamata je

uzela 3,7miliona, a odnakna-

da i provizija 1,02miliona eu-

ra. Lovćen banka je godinu

završila sa profitom od

Bankarski sektor prošlu godinu završio u plusu 35,8m

Odkamat

provizija i

naknada

172milion

PODGORICA

Premijer

DuškoMarkovićkazao je ju-

čena sastanku sadelegaci-

jomMeđunarodnogmone-

tarnog fondadabi CrnaGora

ove godine trebaloda se

skoncentrišena reformupo-

reskepolitike, posebnoudi-

jelu smanjenjaporeskogop-

terećenja rada i napodršku

jačanju fiskalneodgovorno-

sti opština.

Nakon sastanka Markovića sa

šefomMisije MMF-a za Crnu

GoruMartinom Petrijem sao-

pšteno je da je prošla godina

bila godina uspjeha za Vladu u

vođenju ekonomske politike,

uz dobre šanse da se taj trend

nastavi i u ovoj godini. Petri je,

kako je saopšteno iz Vlade, ka-

zao da bi trebalo raditi i na re-

formi penzionog sistema i jav-

ne uprave.

Članovi delegacije MMF-a

smatraju da treba raditi na re-

formi tržišta rada, kao i da bi

novi zakon o radu trebalo da

budekoncipirantakodadopri-

nese povećanju zaposlenosti.

-Marković je saopštio da je va-

žan novi zamah u privredi Cr-

ne Gore u okviru širih integra-

cionih procesa i dodao da je

Vlada riješena da istraje u pro-

cesu reformi, koje uz podršku

međunarodnih partnera, treba

da doprinesu napretku zeml-

je.Zahvalio jeMMF-unasnaž-

noj podršci u spovođenjumje-

ra fiskalne konsolidacije u

tadašnjem nepovoljnom poli-

tičkomambijentu–navodi seu

saopštenju i dodaje da je trend

jačanja fiskalne stabilnosti i da

je u prva dva mjeseca prihod

centralnog budžeta veći 26,1

miliona nego lani u istomperi-

odu.

- Očekujemo i nastavak rasta

investicione aktivnosti, koji

treba da podstakne plan priva-

tizacije za ovu godinu. Projek-

tovanomgodišnjemrastuodtri

odsto trebalo bi da doprinesu

privatizacija i nastavak struk-

turnih reformi u oblastima dr-

žavne uprave, zdravstva, obra-

zovanja i tržišta rada - saopštio

je Marković i podsjetio da je

Svjetska banka ocijenila kredi-

bilnom ekonomsku politiku

naševlade i odobrilaCrnojGo-

ri 80 miliona eura garancija,

kojima je moguće obezbijediti

refinansiranje javnog duga do

250milionapopovoljnimuslo-

vima.

M.P.M.

Premijer DuškoMarković sa delegacijomMMF-a

Ufokususmanjenje

dažbinanazarade

PODGORICA

U Port of Adria je uplovio

brod koji je iz Kine dopremio 243 koleta za

potrebe izgradnje vjetroelektrane na Možuri.

To je prvi od dva broda koji će dopremiti

ukupno 8.820 tona koleta. Uplovljavanje

drugog broda se očekuje u aprilu.

Izvršni direktor Port of Adrije Sedat Kara je

kazao da uređuju otvoreni skladišni prostor

od četrdeset hiljada kvadrata na terminalu.

S.P.

Stigli djelovi zaVEMožura

PODGORICA

Skupštinski Za-

konodavni odbor, a ranije i Vlada

predložili suUstavnomsududa

odbijeprijedlogpet poslanika

opozicije zapokretanjepostup-

ka zaocjenu saglasnosti saUsta-

vomodredaba članova 15-29, 32,

36 i 174Zakonaoplaniranjupro-

stora i izgradnji objekata.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti pod-

nijeli su poslanici Aleksa Bečić,

MiodragLekić,RankoKrivokapić,

Danijela Pavićević i DritanAbazo-

vić,tvrdećidaseovim„odredbama

narušava sistem lokalne samou-

prave i centralizujuposlovi iznad-

ležnosti opština, suprotnoUstavu i

Evropskoj povelji o lokalnoj samo-

upravi“.Izodborasuobrazložilida

sporni članovi zakona ne suspen-

duju pravo na lokalnu samoupra-

vu, niti se opštini ograničava vrše-

njesvojinskihovlašćenjananjenoj

imovini, kako se navodi uprijedlo-

gupetposlanika,većsenadrugači-

ji način afirmiše sistem lokalne sa-

mouprave.

- Zakonom je predviđeno učešće

opština u izradi planskihdokume-

nata kroz učešće u stručnomtimu,

davanjesmjernicazaplangeneral-

ne regulacije Crne Gore, davanje

mišljenja na nacrt planskog doku-

menta prije javne rasprave, obave-

zno učešće u Savjetu za reviziju

plana. Član 33 definiše javnu ra-

spravu o nacrtu planskog doku-

menta, član42 iniciranje izmjena i

dopuna,član45donošenjeurbani-

stičkog projekta, 46 izradu projek-

tnog zadatka od strane glavnog

gradskog arhitekte, 47 komisiju za

reviziju urbanističkog projekta,

dok je komunalno opremanje gra-

đevinskog zemljišta regulisano

članovima 57 do 66, a preneseni

poslovi glavnom gradskom arhi-

tekti član 88, program privreme-

nih objekata član 116, legalizaciju

bespravnih objekata 152-171 - na-

vodi se u obrazloženju prijedloga

da Ustavni sud odbije zahtjev po-

slanika opozicije.

Iz Vlade podsjećaju da Ustavom

nije garantovano da je oblast ure-

denjaprostoranadležnostopštine,

kao ni Evropskom poveljom o lo-

kalnoj samoupravi.

M.P.M.

Zakonodavni odbor i Vlada traže da Ustavni sud odbaci inicijativu pet poslanika

Tvrdedazakonoplaniranju i

gradnji neograničavaopštine

PODGORICA

– Na Montene-

groberzi je u februaru promet

bio 1,29miliona eura, što je 69

odstomanje nego u januaru,

navodi se u novombiltenu ove

berze. U poređenju sa februa-

romprošle godine promet je

manji 86 odsto.

Najviše se trgovalo akcijama

Crnogorskog Telekoma, Jugo-

petrola, Otrantkomerca, Port of

Adrije i Rudnika uglja Pljevlja.

M.P.M.

Promet 69

odstomanji

Montenegroberza

Sa sastanka

Zakonodavni odbor

Premijer saMartinomPetrijem