Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 6. mart 2018.

Politika

PODGORICA

–Specijalnopolicijsko

odjeljenjeobavijestiće zvaničnoda-

nasVijećeVišeg sudauPodgorici da

jeAndrijaMandić, kojemse sudi u

procesuzapokušaj terorizma, unoći

između 1. i 2.martaprekršio sudsku

mjeruograničenjakretanja i ilegalno

napustio teritorijuCrneGore i pre-

šaouSrbiju.

Na osnovu tog zahtjeva, kako saznaje

Pobjeda,VijećeVišegsudaćeodlučiva-

tida li susestekliuslovi zaodređi-

vanje pritvora lideru Nove srp-

ske demokratije i jednom od

lidera Demokratskog fronta.

Specijalnopolicijskoodjeljenje

je prikupilo dokumentaciju od

svih nadležnih institucija, veza-

nu za Mandićev nedozvoljeni

prelazak granice, i nakon toga je

odlučilo da proslijedi zahtjev Vi-

šemsudu.

Mandić, kojemsesudi zaučešćeuor-

ganizaciji terorističkognapadanadan

parlamentarnih izbora 2016. godine,

poprijavi srpskepolicijeprekršajnoće

odgovarati zbog ilegalnog prelaska

granice. On,međutim, nijekažnjen, niti

saslušan u Tužilaštvu zbog ilegalnog

prelaska crnogorske granice.

Mandić jenedozvoljenoprešaouSrbiju

saMilanomLekićem,šefomOpštinskog

odbora Nove u Pljevljima, i aktivistima

Nove Blažom Kotlajom i Vojom Pića-

nom. Mandić i Lekić negirali su, nakon

povratka iz Srbije, navode o bjekstvu iz

države, tvrdeći da su slučajno zalutali

usljed loših vremenskih prilika. Oni su

na konferenciji za medije u Pljevlji-

ma ispričali da su u četvrtak veče,

nakon promocije knjige Bojana

Strunjaša, a u susret predstoje-

ćimizborima,krenuliuobilazak

pljevaljskog sela Poblaće, pri

čemususe, kako tvrde, izgubi-

li i slučajno zalutali na terito-

rijudrugedržave. Poručili su

da su imživoti bili ugroženi,

te da su umjesto očekivane

solidarnosti, od policije do-

bili prekršajne prijave.

Mandić je kazao i da nikada

nijebježao, teda toneće radi-

ti ni ubuduće.

I.K.

PODGORICA

–Osnovni sud

uPodgorici odbio je juče za-

htjev lideraDemokratskog

frontaMilanaKneževića za

odgađanje četvoromjesečne

zatvorskekaznenakoju je

osuđenzbognapadanapoli-

cajca 17. oktobra 2015. godi-

ne tokomprotestaFronta.

Uzahtjevuzaodlaganjekazne

Knežević sepozivaonapovre-

du ramena i poslovne obaveze

u susret predstojećim pred-

sjedničkim i lokalnim izbori-

ma, a sud je te navode progla-

sioneosnovanim.

-Osuđenijedužandasenakon

eventualne pravosnažnosti

ovog rješenja odmah javi refe-

rentu za izvršenje krivičnih

sankcijaovogsuda,radiupući-

vanjanaizdržavanjepredmet-

ne kazne zatvora – navodi se u

odluci Osnovnog suda.

Uobrazloženju rješenja sena-

vodida jepredsjedniksuda, na

osnovu nalaza i mišljenja vje-

štaka medicinske struke, za-

ključio da Kneževićev zahtjev

treba odbiti kao neosnovan.

Dodaje se i da razlozi koji su

naznačeni uzahtjevunepred-

stavljaju uslove iz čl. 18 Zako-

na o izvršenju kazni zatvora,

koji bi opravdali odlaganje iz-

vršenja kazne.

- Imajućiuvidučinjenicuda je

vještak medicinske struke u

svomnalazu i mišljenju naveo

da navedena tjelesna povreda

ne predstavlja ekvivalent teš-

kom akutnom oboljenju, niti

teškom akutnom pogoršanju

osnovnog hroničnog obolje-

nja, ada seposljedicepovređi-

vanja u daljem toku liječenja

mogu otkloniti i u okviru

zdravstvenog sistemaZIKS-a,

i u zdravstvenim ustanovama

sa kojima ZIKS sarađuje, na

isti način kao i u vanzatvor-

skim okolnostima, to je nave-

deni zahtjev odbijen kao neo-

snovan – navodi se u odluci

Osnovnog suda i dodaje da će

Kneževiću u ZIKS-u biti u

potpunosti obezbijeđenja

zdravstvena zaštita.

Kada je riječ o dijeluKneževi-

ćevog zahtjeva koji se odnosi

na poslovne obaveze, sud je

zaključio da onuz zahtjev nije

priložio ni jedan dokaz koji bi

upućivao na to da je on zapo-

čeo posao čijim će neobavlja-

njemnastati znatnamaterijal-

na šteta.

- Zbog čega je predsjednik su-

da našao da se zahtjev osuđe-

nog i u tom dijelu treba odbiti

kao neosnovan, jer u konkret-

nom slučaju ne postoje uslovi

iz čl.18 Zakona o izvršenju ka-

zni zatvora, koji bi opravdali

odlaganje izvršenja predmet-

ne kazne – zaključuje se u od-

luci suda.

MilanKneževićmožedauloži

žalbu na ovu odluku Osnov-

nog suda. Novu odluku u tom

slučajudonijećeViši sud.

Đ.Ć.

BERANE

-Napet biračkih

mjestauBeranama izbori će

biti ponovljeni danas.

Izbori će, kako je saopšteno iz

Opštinske izborne komisije,

biti održani na biračkimmje-

stima broj 13Mašte, 21 Zagor-

je, 27Mezgale, 48 Novo Nase-

lje I i 51 Pešca I.

Predsjednik Opštinske izbor-

ne komisije Vladimir Obrado-

vićkazao jeda je izbornimate-

rijal raspoređen, i da je sve

spremnozaotvaranjebiračkih

mjesta.

- Ubiračke spiskove na tih pet

biračkih mjesta upisano je

1.799 birača, kazao je Obrado-

vić.

IzOIK-a su dodali da će na bi-

račkimmjestimabroj 13, 21, 27

i 51, glasanje biti obavljeno u

prostorijama na kojima su bi-

rači glasali i 4. februara, dokće

se izbori na biračkommjestu

broj 48Novo naselje održati u

prostorijama Fudbalskog sta-

diona, ulica Đačka, umjesto u

Osnovnoj školi „Vuk Karad-

žić“, kako bi učenici te škole

moglinesmetanopohađatina-

stavu.

Biračkamjestabićeotvorenau

sedamčasova pa sve do 20 ča-

sova.

Na izborima4. februara, koali-

cija „Zdravo Berane“ osvojila

je 14 mandata, Demokrate su

osvojile četiri, dok je koalicija

DPS–SD–BSosvojila17man-

data.

Podsjećamoda suuBeranama

koalicija Zdravo Berane i De-

mokrate vodile pregovore o

formiranju vlasti. Međutim,

Državna izborna komisija pri-

hvatila je prošle sedmice pri-

govore koalicije Demokratske

partije socijalista, Socijalde-

mokrata i Bošnjačke stranke, i

odlučila da izbori budu po-

novljeni na ovih pet biračkih

mjesta. Nakon toga OIK je za-

kazalaponavljanje izboraza6.

mart.

Ponovljeni izbori su važni za

sve političke subjekte u Bera-

nama jer će odlučiti apsolut-

nog podjednika u Beranama.

Razlika na lokalnim izborima

održanim 4. februara bila je

mala, pa je svaki glas na ovih

pet biračkih mjesta bitan - ili

će koalicija Zdravo Berane i

Demokrate osvojiti onoliko

mandata koliko su imali, ili će

koalicija DPS, BS i SD osvojiti

još jedan mandat, što bi im

omogućilo apsolutnu vlast. Za

toimjepotrebnodaosvojeno-

vih77glasova, adaDemokrate

ostanu na istomnivou ili imse

smanji podrška.

Na izborima održanim 4. fe-

bruara,DPS jena tihpet birač-

kihmjestaosvojio547glasova,

koalicija Zdravo Berane 535, a

Demokrate 132.

V.J.

PODGORICA

-Američki ambasador

naKosovuGregDelavi ocijenio jeda

nikadanijebiobliži dogovor oglasa-

njuratifikacije sporazumaodemarka-

ciji saCrnomGorom.

On se na Tviteru obratio poslanicima

Skupštine Kosova i naveo da je krajnje

vrijemedaokončajupitanjedemarkacije.

-Mnogonapornogradapolitičkihpartija

je sporazum o demarkaciji s CrnomGo-

romdonijelo bliže ratifikaciji nego ikada

prije. Poslanici, vrijeme je da ga ove ne-

djelje prenesete preko linije cilja, napi-

sao jeDelavi naTviteru.

U Skupštini Kosova proteklih dvadese-

tak dana bila su tri neuspješna pokušaja

da se ratifikuje sporazumo demarkaciji

sa Crnom Gorom. Zbog nedovoljnog

broja glasova poslanika odustajalo se da

se ova tačka stavi na dnevni red.

Očekuje se da će sjednica skupštine biti

nastavljena tokomove nedjelje.

Prištinski mediji su objavili da je „posti-

gnutasaglasnostdaposlaniciSrpskeliste

podrže i daglasaju“za ratifikacijuspora-

zuma.Međutim, izSrpske liste jošseuvi-

jekneoglašavajutimpovodom.Ranijesu

kazali da je za njih važnije da se otvori

rasprava u parlamentu o zajednici srp-

skih opština, od sporazuma o granici sa

CrnomGorom.

Z.D.

Osnovni sud odbio zahtjevMilana

Kneževića za odlaganje zatvorske kazne

Osuđeni je dužan

da se nakon

eventualne

pravosnažnosti

ovog rješenja

odmah javi

referentu za

izvršenje krivičnih sankcija ovog

suda, radi upućivanja na izdržavanje

predmetne kazne zatvora – navodi se

u odluci Osnovnog suda

Povrijeđeno

ramemože

liječiti i u

ZIKS-u

Odaljimkoracima se

pitajumajka i Front

Reagujući na odluku Osnovnog suda, Milan Knežević

je ponovio da u zatvor neće ići dobrovoljno, te da će se

o daljimpotezima prvenstveno konsultovati sa svojom

majkom, a potom i sa PredsjedništvomDF-a.

- Kao što sam i najavljivao, treba da napravimpravnu

analizu sa svojommajkom, koja još nije vidjela rješenja

Osnovnog suda, zatim sa PredsjedništvomDF-a, a onda

će javnost vrlo brzo imati odgovor - izjavio je Knežević

ispred Osnovnog suda, gdje je juče nastavljeno suđenje

poslanicima DF za nasilničko ponašanje u holu Skupšti-

ne.

On je rekao da bi eventualna žalba Višem sudu trebalo

da bude upućena i onima koji su, kako je naveo, potvr-

dili optužnicu za lažni državni udar, za pranje novca i

koji su Saši Sinđeliću dozvolili da napusti Crnu Goru i

time potvrdili status svjedoka saradnika.

- Imajući u vidu sve te okolnosti, moja majka će vrlo bri-

žljivo izanalizirati ovo rješenje Osnovnog suda i nakon

toga ćemo sa PredsjedništvomDF-a poslati jasnu poru-

ku koji su naši dalji potezi - poručio je Knežević.

Dodao je i kako od Višeg suda ne očekuje ništa dobro.

- Ja se neću dobrovoljno odazvati pozivu za odsluže-

nje kazne, niti ću se javiti referentu u ZIKS-u. Nemam

namjeru da bježim. ZIKS, Osnovni sud i sva javnost biće

obaviješteni gdje ću se nalaziti toga dana, a onda će

predstavnici pravde morati da me privedu – zaključio je

Knežević.

Specijalno odjeljenje danas zvanično obavještava Viši sud o

ilegalnomprelasku granice lidera Nove srpske demokratije

Sudćeodlučiti o

pritvoruzaMandića

Na pet biračkihmjesta u Beranama danas ponavljanje izbora

Glasajuobudućoj vlasti

Poruka američkog ambasadora na Kosovu Grega Delavija

Vrijeme je za rati kaciju

sporazuma sa CrnomGorom

AndrijaMandić

MilanKnežević