Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 6. mart 2018.

Politika

PODGORICA

–NATOove

godineneće testirati spo-

sobnosti crnogorskevoj-

ske jernjeni pripadnici u

godišnjimplanovimanije-

sudodijeljeni snagama

Alijanse za gotovost.

To je Pobjedi saopšteno iz

NATO-a u odgovoru na pi-

tanje da li će Alijansa testi-

rati crnogorsku vojsku ove

godine, imajući u vidu da

slovenački vojnici nijesu

prošli standarde NATO,

zbog čega je i načelnik Ge-

neralštaba podnio ostavku.

- NATO saveznici su sami

odgovorni za svoje vojne

snagekada jeupitanju ispu-

njavanje standarda koje su

postavile Savezničke ko-

mandne operacije (ACO /

SHAPE), koje nadgledaju

sve misije, operacije i aktiv-

nosti pod vođstvomNATO,

saopštio je Pobjedi zvanič-

nikNATO.

EVALUACIJA

Iz NATO objašnjavaju da se

programievaluacijevodena

nacionalnoj osnovi.

- Jedino kada vojska iz ze-

mlje članice podliježe pro-

cjeni NATO je onda kada je

dodijeljena NATO snagama

za gotovost, kao što su, na

primjer, NATO snage za re-

agovanjeivođstvopodnazi-

vomZajednička radna gru-

pa vrlo visoke gotovosti

(VJTF). Zbog toga su slove-

načke snage testiraleNATO

evaluatori. Isti princip se

primjenjuje i za crnogorsku

vojsku. Ove godine nijesu

dodijeljenenijednoj od sna-

ga visoke borbene gotovosti

NATO, kazano je izNATO.

Vojni analitičar Aleksandar

Radić objašnjava da svaka

zemljakoja ječlanica ili par-

tnerska zemlja NATO de-

klariše svoje jedinice za

PODGORICA

PoslanicaSo-

cijaldemokratskepartijeDra-

ginjaVuksanović juče je jed-

noglasno, na sjednici Glavnog

odborapartije, izabranada

budekandidatkinjanapred-

stojećimpredsjedničkimiz-

borima.

Ona je prihvatila kandidaturu i

obećaladaće istrajati uborbi za

„slobodnu Crnu Goru gdje vla-

dajupravda i zakon“.

- Postoje stvari oko kojih nema

spora. Nema spora da su pro-

mjene potrebne i nužne. Sebe

ne doživljavam većom od tih

promjena–rekla jeVuksanović.

Navela je kako ona i partija kojoj

pripada žele „slobodnu državu

dostojnužrtavasvojihpredaka“.

- Nikada neću dozvoliti da jed-

na elita bude smijenjena zarad

neke druge elite. Crna Gora će

nakon promjena pripadati

svimnjenimgrađanima. Iskre-

nošću i borbenošću stvaramo

boljuCrnuGoru, kojuvode lju-

di čistih ruku i čistog srca - re-

kla jeVuksanović.

Lider SDP-a Ranko Krivokapić

je,govorićiokandidaturiDragi-

njeVuksanović,ocijeniokakoje

to investiranje u građansku Cr-

nuGoru.

- Mi dajemo kandidata koji je

spreman da okupi Crnu Goru.

Od majke Užičanke i oca Cr-

mničanina, Draginja Vuksano-

vićjestasalaudobrojkući.Mije

dajemo da brani građansku Cr-

nuGoru– rekao jeKrivokapić.

Đ.Ć.

PODGORICA

Predsjedniš-

tvoDemokratskog fronta

danas ćeobjelodaniti ime

svogpredsjedničkogkandi-

data, saznajePobjeda. Pre-

mapouzdanimsaznanjima

našeg lista, razgovori sabiv-

šimministromunutrašnjih

poslovaAndrijomJovićevi-

ćemsuuzavršnoj fazi i po-

stoji velikavjerovatnoćada

onprihvati kandidaturu.

- Predsjedništvo DF-a će da-

nasdonijetiodlukuokandida-

tu, a nakon sjednice je predvi-

đenakonferencijazanovinare.

Postojinekolikoopcija,alinaj-

realnija je da Jovićević bude

naš kandidat, rekao je izvor

Pobjede.

Andriju Jovićevića su lideri

Demokratskog fronta predla-

gali inazajedničkomsastanku

lidera opozicije, kada je defi-

nitivno propala ideja o jedin-

stvenom opozicionom kandi-

datu.

Andrija Jovićević na političku

scenu Crne Gore dolazi kra-

jem 2001. godine kada je na

prijedlog premijera Mila Đu-

kanovića izabran za ministra

unutrašnjihposlova.

ImenovanjeJovićevićajeiza-

zvalo iznenađenje, jer je do

tada bio nepoznat široj poli-

tičkoj javnosti uCrnoj Gori.

Sredinom 2003. biva smije-

njensa togmjestazbog„afere

S. Č.“, odnosno vlastite uloge.

Vladina komisija iz 2004. go-

dine zaključila je da jeAndri-

ja Jovićević, sa svojimnajbli-

Crnogorska vojska još nije pod lupomevaluatora iz Alijanse

NATOovegodine

neće testirati VCG

PješadijauskladusastandardimaAlijanse

koncept operativnih sposob-

nosti.

- Nakon toga se definiše šta ta

jedinicamorada imaodopre-

me, šta mora da dosegne u

standardu obuke, nakon čega

sesprovodeevaluacije.NATO

evaluatori procjenjuju da li je

jedinica sposobna, i tu nema

skaleocjena.Ilijesposobnaili

nije sposobna, rekao je Radić

zaPobjedu.

On dodaje da svaka zemlja

koja ima ambiciju da sara-

đuje sa NATO deklariše

neke od svojih jedinica za

koncept operatovnih spo-

sobnosti.

ČETA

- Crna Gora je prije nego što

je postala članica NATO de-

klarisala dio svojih snaga,

pješadijsku četu, sad je de-

k l a r i s a l a j o š j e d n u

pješadijsku četu i te jedinice

prolaze kroz proceduru

ocjenjivanja i evaluacije,

dodao je Radić. Napominje

da se radi o nacionalnim

odlukama,idasunakontoga

jedinice osposobljene za

učešćeuNATOoperacijama.

- Svaka zemlja prema svo-

jim potrebama, prema

svom konceptu odlučuje

šta će da deklariše. Što je

vojska manja, oni će veći

broj jedinica deklarisati,

Crna Gora imamisije u Av-

ganistanu i jakomnogo lju-

di sobziromnamalobrojno

stanje vojske, kažeRadić.

Napominje da je važno

istaći dani u jednomsluča-

ju nije deklarisana čitava

Vojska Crne Gore i da ona

ne prolazi u cjelini kroz

NATOocijenjivanje.

-Nedolazi niko izNATOko

će tek takodaprovjerava je-

dinice, već samo deklarisa-

nejednicepodliježuprocje-

ni. Ako ste rekli da će one

dostići neki standard, onda

treba i da ga dosegnu. To je

onoštojebioproblemuSlo-

veniji, deklarisali su jedini-

cukojanijeuspjeladazado-

volji NATO standarde,

objasnio jeRadić.

To, dodaje on, nije mehani-

zam koji je nametnut jer je

Crna Gora članica NATO,

već i drugezemljedeklarišu

svoje jedinice.

J.ĐURIŠIĆ

SDP prvi od ,,građanske opozicije“ izabrao svog kandidata za izbore 15. aprila

DraginjaVuksanović

upredsjedničkoj trci

Državna izborna komisija potvrdiće na današ-

njoj sjednici predsjedničke kandidature lidera

Stranke pravde i pomirenja u Crnoj Gori Hazbije

Kalača i nezavisnog kandidata Vasilija Miličko-

vića, potvrdio je za Pobjedu sekretar DIK-a Veljo

Čađenović.

- Mi smo u skladu sa našimobavezama kontro-

lisali potpise koje su namdostavili Miličković i

Kalač. Oni imaju više od zakonskogminimuma

od 7.933 potpisa i mi ćemo na sjednici donijeti

rješenje o potvrđivanju njihove kandidature –

rekao je Čađenović.

DIKdanaspotvrđuje

kandidaturu

KalačaiMiličkovića

Najjača opoziciona grupacija zvanično ulazi u predsjedničku trku

Front danas

predstavlja

kandidata

žim saradnicima, davao

podstrek za vođenje ove afe-

re, samotivomkoji najviše li-

či na karijerizam i političke

ambicije.

U februaru 2006, u jeku refe-

rendumske kampanje za po-

vrataknezavisnosti CrneGo-

re, Andrija Jovićević je

pokušaodasevratiupolitički

život Crne Gore - pojavio se

kao jedanodaktivnihučesni-

ka političkog bloka koji je bio

protiv projekta nezavisnosti.

Bio je dio „alternativne če-

tvorke“, koju su osim njega

činili Predrag Bulatović, Ne-

bojša Medojević i Miodrag

Lekićikojaseotvorenoproti-

vilaorganizaciji crnogorskog

referenduma, ukazujući da

ne postoje uslovi za demo-

kratsko izjašnjavanje crno-

gorskihgrađana.

N.Z.

DraginjaVuksanović

DONOSEODLUKUOPREDSJEDNIČKOM

KANDIDATU:

Predsjedništvo DF-a

U izvještaju o stanju Vojske Crne Gore za

2017. godinu navodi se da su deklarisane

pješadijske jedinice uspješno razvijale spo-

sobnosti u skladu sa vrlo zahtjevnimNATO

standardima.

- Pješadijske jedinice uspješno su razvijale

sposobnosti u skladu sa vrlo zahtjevnim

NATO standardima. U 2017. godini je rea-

lizovano ocjenjivanje 1. Pješadijske čete

po programu CREVAL1. Planinska četa iz

Pješadijskog bataljona, zajedno sa pripad-

nicima oružanih snaga Republike Austrije i

Republike Makedonije, uspješno je realizo-

vala međunarodnu vježbu planinskih jedi-

nica „Zajednički izazov 2017“ u Kolašinu,

piše u izvještaju.

Dodaje se i da je nacionalna vježba pod

nazivom ,,Odlučan odgovor 17“ realizovana

od 18. do 22. septembra 2017. godine u oko-

lini Pljevalja, i da je testirana od NATO tima.

- Na vježbi je učestvovalo oko 300 pripad-

nika Vojske i 11 PELT – eng. Programme for

English Language Training 15 stranih ocje-

njivača, kontrolora i posmatrača. Cilj vježbe

bio je da se izvrši ocjenjivanje 1. Pješadijske

čete iz sastava Pješadijskog bataljona,

deklarisane za ocjenjivanje u skladu sa

NATO programom za ocjenjivanje kopne-

nih snaga (CREVAL). Ocjenjivanje jedinice

izvršio je ocjenjivački timNATO, uz asisten-

ciju nacionalnih serti ikovanih ocjenjivača,

napominje se u dokumentu Ministarstva

odbrane.