Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 6. mart 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

-Uprotekla

četirimjesecauspješno jerea-

lizovano19događajauokviru

zimskogprograma„Orjen

planinakrajmora“kojuorga-

nizujeAgencijazarazvoj i za-

štituOrjena.Uprogramima je

učestvovalooko750osoba.

Jedanodpromotivnihobila-

zakahercegnovskogzaleđa

organizovanjeproteklene-

djelje.

Oko 40 učesnika, kroz šetačku

turu obišlo je niz zanimljivosti:

Kotobilj,mjestočuvenebitkeza

oslobođenje Herceg Novog od

Turaka, Tajno brdo, utvrđeni

položaj, korišćen i nadograđi-

vanudugomrasponuodvreme-

naAustrougarskepa svedokra-

ja SRJ, ukopane tunele,

odnosno, masivno betonsko

sklonište s kraja SFRJ, Šilobod,

vrh korišćen za odbranu još od

predrimskog doba, Đevojačke

grede,kompleksnekropola(go-

mila), upotrebljivanih za sahra-

njivanjeu ilirskomrazdoblju, te

na kraju, Crkvu Sv. Jovana sa

prostranom portom i nedavno

renoviranomcrkvenomkućom.

- Postoje značajne mogućnosti

koje hercegnovsko zaleđe ima

za razvoj izletničkog turizma, a

uokolini selaKamenoskoncen-

tisanojenamalomprostoruviše

atraktivnih lokaliteta koje nei-

zostavno treba obići – saopštili

su izAgencije.

Podsjećaju da je ideja vodilja da

se mještanima kontinuirano

ukazuje kroz različite sadržaje

na vrijednosti hercegnovskog

zaleđa, jer, smatraju u Agenciji,

mještani su upravo ti koji sjutra

treba gostima da preporuče po-

sjetuOrjenu.

Čitavprogramdobio jenakvali-

tetu i masovnosti, jer su pored

Agencije u organizaciji pojedi-

nih segmenata programa uče-

stvovali brojni sportski klubovi,

nevladine organizacije i opštin-

ski organi: PK Subra, NVO Or-

jen Outdor, AKNiskogorci, Se-

kretarijatzakomunalneposlove

i ekologiju,MZKameno - Žlije-

bi, MZ Sušćepan - Ratiševina

-Trebesin,NVOOrka.Zahvalju-

jući učešćuHPD „Dubrovnik“,

programjedobio i prekogranič-

nu notu. U nastavku, u ulozi

organizatora naći će se i kono-

ba „Sikimić“ , NVOEko Boka i

paraglajding klub ,,Adriaflaj“.

Program „Orjen, planina kraj

mora“ završava se 22. aprila –

obilježavanjem Svjetskog dana

planete Zemlje – tada su plani-

rani radovi na očuvanju austro-

ugarskogpoložajaGrab.

ZimskamanifestacijanaOrjenu

realizuje se uz podršku opštine

Herceg Novi i Turističke orga-

nizacije.

Ž.K.

HercegNovi:

Orjen sve zanimljiviji izletnicima

Đevojačkegrede

privlače izletnike

KOLAŠIN

– Jedanodbivših

radnikaopštinedobio jepre-

suduUpravnog sudapokojoj

lokalnauprava trebada ga

vrati naposao.Odluka jeoba-

vezujuća za rukovodstvoop-

štine–kazao jepravni zastu-

pnik radnikapri Savezu

samostalnih sindikataGoran

Ćulafić.

On je na sastankubivših radni-

ka lokalne uprave kojemje pri-

sustvovao i predstavnik gran-

skog sindikata pravosuđa i

upraveNenadRakočevićocije-

nio da je tom presudom zavr-

šen „ping pong“ koji institucije

sa radnicima igraju tri godine.

– Komisija za žalbe kolašinske

lokalne uprave, godinama blo-

kira odluke Upravnog suda.

Radnici lokalne uprave suoba-

vještenjima ostali bez posla, a

ne rješenjima kako su i zasno-

valiradniodnoskojijebiostva-

ran, a ne faktički na čemu je

upornoinsistiralorukovodstvo

kolašinske opštine – kazao je

Ćulafić.

On je najavio da će narednih

dana tražiti prijem delegacije

radnika kod ministarke javne

uprave i predsjednice Vrhov-

nog suda.

Najučerašnjemsastankujena-

javljenoda će biti osporen i na-

čin na koji je u kolašinskoj lo-

kalnoj upravi formirano novo

sindikalno rukovodstvo sa no-

vim nadzornim odborom. Go-

ranĆulafić kažeda je tourađe-

no uz saglasnost predsjednice

opštine Željke Vuksanović, a

da je pritom prekršen Statut

SSCG.

- Darko Bulatović vodi spor

pred Sudom da sačuva radno

mjesto i nije mogao biti smije-

njen sa mjesta predsjednika

organizacije Sindikata. Cilj

svega je da se kontrolišu sindi-

kalna sredstva koja su izdvajali

nekadašnji radnici i koja se na-

lazena žiro računuopštine i da

se stave na raspolaganje novoj

sindikalnoj organizaciji - tvrdi

Ćulafić.

On je najavio pokretanje po-

stupka zbog povrede Statuta

SSCG.

Dr.D.

SeLoKAMeNoiMAveLiKePoTeNciJALe:

Šetnjazaleđem

GoranĆulafić

KoLAšiN:

Zastupnik bivših radnika lokalne uprave

Ćulafić: Završen „ping

pong“ sa radnicima

BIJELOPOLJE

- Fiskultur-

na salaOsnovne škole ,,Mar-

koMiljanov“biće renovira-

na. Posaovrijedan 100.000

eura finansiranajvećimdije-

lomMinistarstvo sporta.

Radove je jučenajavio resor-

niministarNikolaJanović.

On jekazaoda timprojek-

tompočinjedrugi investici-

oni ciklus unapređenjapo-

stojeće i izgradnjenove

infrastrukture, posebnona

sjeveruCrneGore.

Ministar je na sastanku sa

predsjednikom opštine Pe-

trom Smolovićem istakao da

će taj Vladin resor u kontinui-

tetu ulagati u sportsku infra-

strukturu koja će doprinijeti

razvoju crnogorskog sporta.

UGOVORI

On je podsjetioda jeMinistar-

stvoprijepola godinepotpisa-

lo ugovore sa devet crnogor-

sk ih opšt ina , ko j ima j e

precizirana lista prioritetnih

sportskih objekata koje je ne-

ophodno rekonstruisati ili iz-

graditi, za šta je opredijeljeno

345.000 eura.

–Očekujemo da najkasnije do

ljeta, Šavnik i Žabljak dobiju

otvorene terenemalih sporto-

va. Privodi se kraju izgradnja

otvorenog vježbališta u sport-

skoj zoni uMojkovcu i renovi-

ranjegradskogsportskog igra-

lišta u Plužinama. Petnjica bi,

kako je planirano, trebalo da

završi izgradnju sportskih te-

AFirMAciJASPorTA:

Smolović i Janović

ŽABLJAK/ŠAVNIK

- Pred-

stavniciMinistarstvapoljo-

privrede i ruralnog razvoja

predstavili supoljoprivred-

nimproizvođačima sapod-

ručjaŽabljaka i Šavnikamje-

repodrškekoje su imove

godinena raspolaganjukroz

Agrobudžet.

Poljoprivredni proizvođači,

naročitomladi,iskazalisuinte-

resovanje za sve mjere podrš-

ke, ne samo u dijelu stočarstva

kojim se pretežno bave, već i u

organskoj proizvodnji, ratar-

skoj proizvodnji, uzgoju ljeko-

vitog bilja, pčelarstvu, ribar-

stvu. Posebnosuimpojašnjene

novine uodnosuna prethodnu

godinu koje idu u pravcu šire-

nja obuhvata korisnika, sma-

njivanjem kriterijuma za pre-

mije u stočarstvu, subvencije

po hektaru u biljnoj proizvod-

nji, uvođenje premija za prera-

dumlijeka na gazdinstvu, kao i

ostale. Bilo je riječi pojedinač-

no o svim javnim pozivima za

podršku investicijama, koji se

objavljuju krozmjere ruralnog

razvoja.

Predstavnici Ministarstva su

detaljno predstavili i javni po-

ziv za podršku pokretanju po-

slovanja mladih poljoprivred-

nikakojijejučeobjavljen,adaje

mogućnostmladimnezaposle-

nimljudimakojisuzavršiliško-

lu ili fakultet poljoprivredne

struke da sa bespovratnompo-

drškomMinistarstva u iznosu

od 10.000 eura započnu sop-

stveni biznis u poljoprivredi.

Kaopodsticajmladimaupoljo-

privredi, ove godine jedodatno

unaprijeđena podrška, jer ima-

jumogućnost da kroz višemje-

ra ostvare podršku investicija-

ma i do 70odstoulaganja.

Posebno interesovanje poljo-

privredni proizvođači iskazali

su za podršku za nabavku no-

vih grla stoke, izgradnju baze-

na za odlaganje stajnjaka, ku-

povinu muzilica i laktofriza,

kao i izgradnju bunara i bisti-

jerni.

S obzirom na značajno intere-

sovanje poljoprivrednika za

podrškukrozIPARDprogram,

kroz koji je nedavno raspisan

prvi javni poziv, predstavnici

Ministarstvainformisalisupo-

ljoprivrednikeovrstiinvestici-

ja koje će biti podržane i suge-

risali im da prisustvuju

radionicama koje će se uskoro

realizovati u okviru informa-

tivne kampanje po opštinama

za IPARDprvi javni poziv.

I ovom prilikom proizvođači

su pozvani da se upišu u Regi-

star poljoprivrednih gazdin-

stava koji je osnovni uslov za

korišćenje bilo koje vrste po-

drške.

C.G.

veLiKoiNTereSovANJe:

SaprezentacijeuŠavniku

Predstavnici Ministarstva

poljoprivrede i ruralnog

razvoja predstaviće Agro-

budžet za 2018. godinu

poljoprivrednimproizvođa-

čima sa područja opštine

Plužine. Prezentacija će se

održati u sali Centra za kul-

turu, u 11 sati.

- Poljoprivrednicima i zain-

teresovanim stranama biće

predstavljene mjere podrš-

ke Agrobudžeta, način i

dinamika njihove realizaci-

je, a poseban akcenat biće

na novimmjerama i proce-

durama koje je neophodno

ispuniti u cilju ostvarivanja

prava na podršku – saop-

šteno je iz Ministarstva.

Danasu

Plužinama

U Šavniku i na Žabljaku predstavljenAgrobudžet

Mladimogudobiti

podršku i do70odsto

BiJeLo PoLJe:

Ministar Nikola Janović najavio nastavak ulaganja

Za fiskulturnu

salu 100.000

Ministar Nikola janović najavio je mogućnost otvaranja

prvog omladinskog centra za sjeverni region države, sa

sjedištemu BijelomPolju. Riječ je o projektu koji je bio kan-

didovan za kapitalni budžet 2019. godine.

– Razmatrali smomogućnost da u skorije vrijeme otvorimo

omladinski centar u BijelomPolju, kao administrativni cen-

tar sjevera države, nakon što smo sličan centar otvorili u

Podgorici – kazao je Janović.

Mogućeotvaranje

omladinskogcentra

Predsjednik opštine Petar

Smolović kazao je da će

biti obnovljena Sportska

sala koja će imati i

teretanu, a uplanu je

izmeđuostalog i

natkrivanje tribine

naGradskom

stadionu

Ministarstvo je pot-

pisalougovore sa

devet crnogorskih

opština, kojima je

precizirana lista

prioritetnih sports-

kihobjekata koje je

neophodno rekon-

struisati ili izgraditi,

za šta je opredijeljeno

345.000eura

rena, a opština Rožaje jedan

fudbalski teren. Ugovor smo

potpisali i sa Andrijevicom,

gdje bi trebalo da se gradi tri-

binanastadionuFKKomovi, a

očekujemo i da ulcinjska OŠ

,,MaršalTito“ završi renovira-

nje fiskulturne sale – kazao je

ministar Janović.

Prema riječima prvog čovjeka

opštine Petra Smolovića, ta

opština planira značajna ula-

ganjaunarednomperioduko-

jaćeseodnositinarenoviranje

postojeće, ali i izgradnju nove

sportske infrastrukture te da

će sa resornim ministarstvi-

ma, nacionalnim savezima i

klubovimanastaviti da afirmi-

še sport uBijelomPolju.

– Planirana je rekonstrukcija

gradske Sportske sale koja će

dobiti i teretanu, a u planu je

između ostalog i natkrivanje

tribine na Gradskomstadionu

–kazao Smolović.

UTAKMICE

Ministar sporta Nikola Jano-

vić je na kraju radne posjete

opštini BijeloPolje, prisustvo-

vao finalnim utakmicama

podgrupa u košarci i odbojci,

učenikašestogisedmograzre-

da OŠ ,,Dušan Korać“ , OŠ

,,Pavle Žižić“ iz Bijelog Polja i

OŠ,,RistanPavlović“izPljeva-

lja. Riječ je o novom sistemu

takmičenja koje je iniciralo

Ministarstvo sporta i u kojem

učestvuje 67 crnogorskih

osnovnih škola.

V.Šb.