Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 6. mart 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

BijeloPolje:

od 9 do 15 sati

Rasovo, Nedakusi i Malo Polje.

Cetinje:

od 9 do 9:30 sati

Rijeka Crnojevića, sela Riječke

nahije i Ljubotinj.

HercegNovi:

od 10 do 12 sati

Igalo (dio potrošača oko Dječi-

jeg vrtića).

Kolašin:

od 9 do 14:30 sati

Ravni i Vrujci.

Kotor:

od 10 do 12 sati Škaljari

(naselje Kongo); od 10 do 13

sati: Kostanjica i Dobrota.

Nikšić:

od 9 do 11 sati potroša-

či na području Župe (Jugovići,

Miolje Polje i Staro Selo).

Ulcinj:

od 8 do 8:30 sati dio

grada od Doma zdravlja do iza

pijace, dio Pinješa kod spomeni-

ka, kao i dio Pristana; od 8:30 do

13 sati Zgrade solidarnosti.

I. T.

TIVAT

–Usklopudvodnev-

nogobilježavanja 5.marta,

svjetskogDana energetske

efikasnosti, juče jeopštinski

Sekretarijat za zaštituživot-

ne sredine i energetskuefi-

kasnost podijeliograđanima

500 štedljivih (led) sijalica, a

zaučenikepetog razreda

Osnovne škole „DragoMilo-

vić“ organizovao je radioni-

cuna tu temu.

Edukativni film „Tata štediša“

prikazan je osnovcima umul-

timedijalnoj sali zgrade opšti-

ne Tivat, a nakon toga đaci su

bili učesnci kviza, tokomkoga

su pokazali zavidno znanje o

energetskoj efikasnosti.

- Poseban utisak su ostavila

djeca koja su i nakon kviza

imala potrebu da sa prisutni-

ma podijele svoja znanja. Po-

jediniučenici suna licumjesta

crtali svoje šeme zagrijavanja

vode u domaćinstvima i poka-

zalo se da u najmlađima zasi-

gurno leži najveći potencijal

budućih inovatora - kazala je

sekretarka opštinskog Sekre-

tarijata za zaštitu životne sre-

dine i energetsku efikasnost,

Tatjana Jelić, napominjući da

su radionici prethodili „časovi

energetske efikasnosti“, koji

suprotekle sedmice održani u

OŠ „DragoMilović“.

Za pokazano znanje, učenici-

ma su podijeljeni edukativni

materijal, energetski efikasne

sijalice i kućni uređaji za mje-

renje potrošnje energije.

Za grupuđaka koji supohađa-

li časove i prisustvovali juče-

rašnjoj radionici, Sekretarijat

planiraposjetuTermoelektra-

ni „Pljevlja“ i Vjetroparku

„Krnovo“.

S.K.

KOTOR

–Umodernizaciju i

unapređenjeuslugaulo-

ženo jedosta, ali je to

dalekoodonoga što

jepotrebnoOpštoj

bolnici. Jer, ako

smo turizampro-

glasili za strateš-

kuprivrednu

granuCrneGo-

re, abolnica se

nalazi ucentru

turističke regije,

ondaona i infra-

strukturnomora

da zadovolji uslove

savremene turistič-

keprivrede - kažedi-

rektor te zdravstvene

ustanoveprim. dr Ivan Ilić.

Najveći problem, dodaje on,

imajusaprostorom,aposebno

sa smještajem operacionih

blokova, intenzivne njege.

- Da bi kotorska bolnica zado-

voljila potrebe savremenog

zdravstva, za njenu rekon-

strukciju bilo bi potrebno

5.000.000 do 6.000.0000 eu-

ra. Zato je još bolje dugoročno

riješiti problem, tako što će se

izgraditi nova bolnica u okoli-

ni industrijske zone, koja bi

objedinila tri postojeće bolni-

ce u opštini Kotor i to Risan-

sku, Psihijatrijsku i Opštubol-

nicu. Ova investicija bi koštala

oko 25 do 35.000.000 eura. U

tom slučaju bi kao mogući

izvorprihoda, trebalonapravi

način utvrditi vrijednost po-

stojećeg zemljišta, tj. placeva

na kojima se sada nalaze te

medicinske ustanove u našoj

opštini - predlaže dr Ilić.

REZONANCA

Dr Ilić objašnjava da opšta

bolnica treba da bude tzv. si-

gurna bolnica, što znači da u

svakomtrenutku24sataunjoj

budu sadržaji koji obezbjeđu-

ju neophodnu urgentnu

zdravstvenupomoć, prisustvo

anesteziologa, kardiologa in-

terniste, ginekologa, hirurga…

U postojećimuslovima to nije

moguće stopostotno realizo-

vati.

Zdravstevnoj ustanovi na či-

jemječelupotrebnaje,kažedr

Ilić, magnetna rezonanca, jer

najmanje3.000do4.000paci-

jenatasapodručjaBokeodlazi

uKliničkicentarCrneGorena

snimanje.

– Kotorska bolnica je posljed-

nja u Crnoj Gori, 2015. godine

dobila skener, a tokom prošle

godine u našoj bolnici je lije-

čenooko7.000bolničkihpaci-

jenata, a ambulantno oko

53.000. Rendgen dijagnostiku

jeuradilooko29.000,alabora-

torijske usluge oko 250.000

pacijenata –kaže dr Ilić.

Konstatujeda su, nažalost, za-

mrle procedure iz oblasti oto-

rinolaringologije.

– Za očne bolesti postoji samo

ambulanta, a u okviru rekon-

strukcije hitnog prijemnog

blokaradisejošjednaoperaci-

onasala.Patologija je još jedna

oblast koju kotorska bolnica

nema,aprioritetnaje.Zapato-

logiju je ponovo raspisana

specijalizacija jer su dva ško-

lovana kadra nažalost ostala

da rade u drugimbolnicama –

podsjetio je Ilić.

TRADICIJA

On podsjeća da bolnica ima

bogatu i plodnu tradiciju. Prvi

sačuvani pisani dokument o

ljekarima u Kotoru potiče iz

1326. godine. U srednjevje-

kovnomKotorujetadaordini-

rao doktor Filip iz Ferma. Toj

ustanovi predstoji donošenje

strategije razvoja, a njen čel-

nik očekuje da se nadležne dr-

žavne institucije više uključe.

–Država jeosnivač, pa trebada

bude glavni investitor. Višepu-

ta obećavan je susret resornog

ministra i direktora Fonda za

zdravstveno osiguranje koji

treba da obiđu kotorsku bolni-

cu i ustanove strategiju razvo-

ja. Do tog susreta jošnijedošlo.

Vjerujem da će se on uskoro i

realizovati. To je vrlo važan

uslovdaljegradairazvojausta-

nove –kaže dr Ilić.

S.MANDIĆ

BAR–

Parcelapovršine

2.290kvadratnihmetarau

Popovićimaustupljena je

penzionerima za izgradnju

stanova. Saglasnost za tood-

bornici sudali jučenakon

usvajanjaodluke (21 za, pet

uzdržanih) oprenosuprava

svojinena građevinskomze-

mljištu. Prethodno je lokal-

naupravadobilaodobrenje

Vlade zaotuđenjekatastar-

skeparcele.

Opozicija je predložila da se

prije potpisivanja ugovora o

prenosu zemljišta između op-

štine i Udruženja penzionera,

uradi glavni projekat zgrade

na osnovu kojeg će se graditi

zgradazapenzionere.Takođe,

predlagali sudruguparcelu (u

Makedonskom naselju, kod

vrtića) ali ona, kazao je sekre-

tar za imovinu i investicije Vi-

do Dabanović, nije prošla

prethodnuproceduru.

- Penzioneri su iskazali potre-

bu za izgradnju objekta od 75

stanova, postupak izrade pla-

naza taj prostor jeu toku.Nig-

dje u odluci nije navedeno da

se prenosi urbanistička, već

katastarska parcela koju GUP

definiše da ima tretman grad-

skog građevinskog zemljišta,

pa tako ovdje nema nikakve

obmane. Odluka je prošla svu

proceduru od katastra, preko

ministarstava finansija, održi-

vog razvoja i poljoprivrede i

svi su dali saglasnost opštini

da za tunamjenuda zemljište.

Inicijativa je stigla od penzio-

neraprijemožda ima i godinu.

Opština nije rekla da će ona

biti investitor togobjekta, to je

obaveza Saveza penzionera -

kazao je Dabanović. On je de-

mantovao i tvrdnje da je u pi-

tanju zemljište bivše vojne

kasarne.

- Ta lokacija nikad nije bila u

posjedu Vojske – kazao je Da-

banović.

Aleksandar Lekić (DF) pro-

cjenjujedajeovaodlukapoka-

zatelj odnosa i rada vladajuće

koalicije prema građanima,

odnosno najstarijoj populaci-

ji, penzionerima.

-Ustupanjeparcelekategorije

pašnjaka, koja nije obuhvaće-

na detaljnim DUP-om, nije

dobro rješenje - kazao je on.

Savo Vujošević (Demos) je

istakao da ta odluka, kao i sve

prethodne, ima dosta nezako-

nitosti.

- Nemamo posjedovni list, ko-

piju plana, da vidimo gdje se

nalazi ovo zemljište. Smiješno

je raspravljati o ovako ozbilj-

noj tački ako nemamo sve po-

datke. Ovo ne može da bude

građevinsko zemljište, jer nije

obuhvaćeno DUP-om. DUP

koji seovdjepominjaoprestao

je da važi. Ova odluka je nepo-

voljna za penzionere, prema

mommišljenju, vladajuća ko-

alicija pokušava da na perfi-

dan način zamaže oči penzio-

nerima. Katastarska parcela o

kojoj je riječ u odluci nalazi se

u rejonuDUP-a Rena - Bjeliši.

OdlukaoovomDUP-udonije-

ta je 2013. godine. Dakle, pet

godina vlast nije bila u stanju

da sprovede izradu DUP-a -

istakao jeVujošević.

Osman Subašić (SDP) je ista-

kao da bi svi glasali za takvu

odlukukadabi znali dana tom

prostoru zaista može da se

gradi zgrada.

Sekretarka za planiranje pro-

stora, sambeno-komunalne

poslove i zaštituživotnesredi-

ne Suzana Crnovršanin je po-

jasnila da je ,,parcela u zahva-

tuDUP-aRena -Bjeliši koji još

nije završen, jer nema ade-

kvatnihpodloga“, pa suu toku

dodatna snimanja, a rok zavr-

šetka je 15. jul.

V.K.V.

Direktor kotorske zdravstvene ustanove smatra da se ne isplati raditi rekonstrukciju objekta

Ilić: Najbolje rješenje je

graditi novubolnicu

Da bi bolnica

zadovoljila potrebe

savremenog zdravstva, za

njenu rekonstrukcij potrebno

je oko 6.000.000 eura. Zato

je bolje graditi novi objekat

u okolini industrijske zone,

koja bi objedinila Risansku,

Psihijatrijsku i Opštu

bolnicu - kaže prim. dr

Ivan Ilić

ODAVNOTIJESNA:

OpštabolnicaKotor

Jedini uCrnoj Gori rade laparaskopsku

operaciju tumoradebelogcrijeva

Direktor Opšte bolnice prim. dr Ivan Ilić ističe

da su kada je o hirurgiji riječ, u toj zdravstvenoj

ustanovi posebno ponosni na laparaskopiju.

- Hirurgijske metode postale rutinske i lapa-

raskopske operacije žučne kese su postale

zlatni standard. Jedini u Crnoj Gori radimo

laparaskopsku operaciju tumora debelog

crijeva, kao i operacije trbušnih kila. Prošle

godine smo u Beogradu prikazali metodu

operacije trbušne kile kod stome, kada se

mora izvesti crijevo na trbušni zid i jedina

takva operacija na ovomprostoru Balkana je

do sada urađena u Kotoru. Takođe se radi i

dosta laparaskopskih ginekoloških operacija,

dijaliza se rutinski radi za pacijente Kotora i

Tivta - s ponosom je kazao dr Ilić.

Ilić: Bolnici je potrebnamagnetna

rezonanca, jer najmanje 3.000do 4.000

pacijenata sa područja Boke odlazi u

Klinički centar na snimanje

Dr Ivan Ilić

Bar:

Skupština usvojila odluku o prenosu prava svojine na građevinskomzemljištu

Penzioneri dobili plac za zgradu

Zbog izborabez radioprenosa

Jučerašnje zasijedanje SO nije prenosio loklani javni emiter

Radio Bar. Taj medij je, kako je saopšteno, na osnovu Zakona o

elektronskimmedijima 1. februara usvojio pravila o predstav-

ljanju kandidata za predsjednika Crne Gore u kojima je, između

ostalog, predviđeno da odmomenta predaje kandidatura sjed-

nice SO Bar neće prenositi. Odbornik Savo Vujošević je istakao

da su u pitanju predsjednički izbori, te da „direktan prenos zasi-

jedanja lokalnog parlamenta ni na koji način ne može uticati na

izbornu kampanju“. On je na uvid tražio pismenu potvrdu koju

je Radio Bar uputio skupštinskoj službi.

OPOZICIJAPREDLAGALA

DRUGEPARCELE:

Sa sjedniceSO

CEDIS

Dio Bijelog

Polja šest sati

bez struje

Tivat

Građanima

poklonili 500

led sijalica

Sapodjele sijalica