Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 6. mart 2018.

CrnomGorom

BIJELOPOLJE

Nakondva i podana

blokade juče je, u 15 sati, uspostavljen

saobraćaj prekoDobrakova, granič-

nogprelazapremaSrbiji. Iz Mini-

starstva saobraćaja saopšteno jeda

ćevozila tomdionicomnamagistral-

nomputuBijeloPolje - Prijepolje

prolaziti jednomtrakom, teda jepo-

stavljenaodgovarajuća signalizacija.

- Sanacijomkosine i otklanjanjem

odrona stvoreni suuslovi zaodvija-

nje saobraćaja jednomtrakom, naiz-

mjenično–navedeno jeu saopštenju.

Radovi na sanaciji oštećenog trupa puta

biće nastavljeni u narednih 20 dana do

mjesec, kakobi se spriječiloda se pukoti-

na proširi.

Saobraćaj na graničnomprelazu sa Srbi-

jomprekinut je unoći između petka i su-

botenakonštoseodronilavelikakoličina

zemlje i stijena. Od siline udara odronje-

nog materijala došlo je do pucanja kolo-

voza. Materijal sa puta uklonila jemeha-

nizacija Direkcije za saobraćaj, Crna

Goraputa i opštine, apomagali su i plani-

nari.

Douspostavljanjasaobraćajakorištenisu

alternativni putni pravci i granični prela-

zi Jabuka i Špiljani.

Iz Automoto saveza saopšteno je da se u

Crnoj Gori saobraća po mokrim i kliza-

vim putevima i upozorili su na pojavu

odronanaputevimakoji vodedužklisura

i usjeka.

Neprohodni putevi suMioska - Semolj -

BoaniTrešnjevik-Andrijevica.Kamioni-

ma sa prikolicomi šleperima je zabranje-

nokretanjenaputuNikšić-Šavnik-Žabljak.

NadioniciKošljun-Zavala iBrajići -Lap-

čići, namagistralnomputuCetinje - Bud-

va saobraćaj se obavlja jednom trakom

naizmjenično, a regulisan je semafor-

skomsignalizacijom.

NadioniciUlcinj -Kruteće, zbog izvođe-

nja radova doći će do potpune obustave

saobraćaja od devet sati do 12 sati i od

14:30 do 15:30. Mimo ovih termina sao-

braća se jednomtrakomnaizmjenično.

Zbog druge faze rekonstrukcije puta Pe-

trovac-Podgorica,odraskrsnicesaobila-

znicom Golubovci do raskrsnice sa pu-

tem za aerodrom, promijenjen je režima

saobraćaja sa dvosmjernog na jedno-

smjerni.

Zbogminiranjanajužnomportalutunela

Vežesnik autoputaBar - Boljare, na prvoj

sekciji Smokovac - Uvač -Mateševo sao-

braćaj će biti obustavljen do 30minuta u

terminima od jedan do pet sati, od deset

do 12 sati i od 14do 16 sati.

Zbog izgradnje pješačke staze uz magi-

stralni put Risan - Perast promijenjen je

režimsaobraćaja sa dvosmjernog na jed-

nosmjerni.

Dozavršetka rekonstrukcijena regional-

nom putu Cetinje - Njeguši saobraća se

jednomtrakomnaizmjenično.

- Zbog rekonstrukcije puta Petrovići -

Vraćenovići - Deleuša promijenjen je re-

žimsaobraćajasadvosmjernogna jedno-

smjerni- saopšteno je iz Automoto

saveza.

V.Šb

.

Uspostavljen saobraćaj namagistralnomputu Bijelo Polje - Prijepolje

PrekoDobrakova

jednomtrakom

HERCEGNOVI

Južni vje-

tar koji jeproteklihdana

duvaonapodručjuHerceg

Novogpodigao je sadna

muravu,morsku travukoja

jeprekrilaplažeu Igalukod

restorana ,,Nautilus“.

Murava (Posidonia oceanica)

uglavnom raste na dnu do 50

metara dubine koje se sastoji

odpijeska,mulja i šljunka.

Svojim korijenjem učvršćuje

podlogu na kojoj raste. Ima

duge listove kojima smanjuje

uticaj talasa.

Murava je dio lanca kompo-

nenti koje stvaraju ljekovito

igaljsko blato.

Prema riječima dr VesneMa-

čić iz kotorskog Instituta za

biologijumora, zimi otpadaju

stari listovi koji padaju na

dno, ali kada je jak jugo, kao

prethodnih dana, onda more

muravu izbacuje na obalu.

- To je uobičajeno za zimski

period - kažeMačić.

Murava je endemMeditera-

na. Po međunarodnim zako-

nima livade te morske trave

suprioritetnazaštićenastani-

šta.

Veoma je osjetljiva i sporo ra-

ste, a još sporije se obnavlja.

Najviše je ugrožena ljudskim

aktivnostima, kao što su ribo-

lovkočomidinamitom,sidre-

nje i onečišćenjemora.

Ž.K.

OSJETLJIVAJEISPORORASTE:

Muravana igaljskimplažama

HercegNovi:

Snažan južni vjetar probudiomore

Muravapokrila

plažeu Igalu

PLJEVLJA

Na centralnoj

javnoj raspravi onacrtuod-

lukeonaknadi zakomunal-

noopremanje građevinskog

zemljišta zabespravno iz-

građeneobjekte, najvišepri-

mjedbi građani su imali na

cijenukomunalija.

Prema nacrtu naknada, po

kvadratu, u prvoj zoni iznosi

58,54 eura, za drugu zonu

50,73 eura, za treću 40,98, če-

tvrtu31,22,azapetuzonu23,41

euro.

Građani su ocijenili da su cije-

ne previsoke, te da su komu-

nalnije u Pljevljima najskuplje

na sjeveruako seporede saop-

štinama koje imaju približno

istupovršinuibrojstanovnika.

Premanjihovommišljenjutre-

balo je predvidjeti različite ci-

jene za stare objekte i novoiz-

građene.

Sekretarka sekretarijata za

uređenje prostora Mira Čolo-

vić objasnila je da je u pitanju

nacrt odluke koja se može ko-

rigovati prijeusvajanjauzuva-

žavanje sugestija i prijedloga.

Nagovijestili su da bi bilo pri-

hvatljivo smanjenje cijena u

trećoj,četvrtojipetojzoni,ada

cijene za prvu i drugu ostanu

iste.

- Novina je što se u ovoj odluci

naknada obračunava umjesto

po bruto, po metru kvadrat-

nomnetopovršineobjekta, što

znači da će cijene bitimanje 15

do 20 odsto. Naknada za be-

spravne objekte osnovnog sta-

novanja plaća se jednokratno

ili u jednakimmjesečnimrata-

ma, a najviše u 240 mjesečnih

rata. Zaostaleobjekte, plaća se

jednokratno ili u najviše 120

mjesečnih rata. Ukoliko vla-

snik odluči da uplati jedno-

kratno, ima umanjenje od 30

odsto imislimda smo jedna od

opština sa najvećim umanje-

njem. Ukoliko vlasnik be-

spravnog objekta zadocni sa

plaćanjem rate definisane

ugovoromdužeodtrimjeseca,

smatraće se dospjelim cjelo-

kupni iznos duga, shodno če-

mu će Opština aktivirati sva

ugovorena sredstva obezbje-

đenja –kazala jeČolović.

Ona je podsjetila na procedu-

ru legalizacije.

– Bez obzira da li je objekat

uknjižen u katastar ili ne, oba-

vezan prilog je elaborat pre-

mjera izvedenog stanja izgra-

đenog objekta koji je izradila

ovlašćena geodetska organi-

zacija, a ovjerio katastar. To

moraju svi da urade da bi uop-

štepristupililegalizacijiidana

osnovu tog elaborata uknjiže

objekat akonijeuknjižen–ka-

zala jeČolović.

Prema njenimriječima građa-

nimakoji suušli uproces lega-

lizacije biće priznat svaki pla-

ćeni kvadrat.

Čolović je objasnila da će po

proceduri prijedlog odluke o

naknadizakomunlanoprema-

nje proslijediti Ministarstvu

održivog razvoja i turizma.

Ukoliko dobijemo saglasnost

stvoriće se uslov za donošenje

odluke na sjednici skupštine

opštine. Očekujemo da će se

prijedlogodlukenaći nadnev-

nom redu prve naredne sjed-

nice lokalnog parlamenta –

pojasnila jeČolović.

U opštini Pljevlja ima oko

3.000 neformalnih objekata

odčega 1.000do1.200pomoć-

nih, tako da se može reći da

ima oko 1.800 do 2.000 ,,pra-

vih“ neformalnihobjekata.

Do sada, za legalizaciju su

podnešena 84 zahtjeva.

A.S.

PLJEVLJA

: Predstavnici lokalne uprave na javnoj raspravi o legalizaciji ,,divljih“ objekata najavili korekciju odluke

Mogućedapojeftinekomunalije

u trećoj, četvrtoj i petoj zoni

Prema nacrtu,

naknada za

komunalno

opremanje, po

kvadratu, u prvoj

zoni iznosi 58,54

eura, za drugu

zonu 50,73 eura, za

treću 40,98, četvrtu

31,22, a za petu

zonu 23,41 euro

84

zahtjeva za legalizaciju

bespravno izgrađenih

objekata podnijeta su

opštini Pljevlja

IMAPROSTORAZAKOREKCIJE

:

Sa javne rasprave

Saobraćaj na graničnomprelazu sa Srbijom

prekinut je u noći između petka i subote

nakon odrona. Od siline udara odronjenih

stijena došlo je do pucanja kolovoza

SANACIJANASTAVLJENA:

Dionicakoja jedo jučebilablokirana

BUDVA

Navoz za izvlačenje barki lokalnog stanovništva u Luci

Budva biće završen do sredine marta - najavili su iz Javnog pre-

duzeća za upravljanje morskimdobrom koje inansira taj projekat

vrijedan 9.894 eura. Krajem februara JP potpisalo je ugovor sa

kompanijom ,,Flemer Ston-AG“.

- Pri izradi ovog i sličnih projekata dodatno vodimo računa o javnom

interesu i potrebama lokalnog stanovništva, u smislu kreiranja dodat-

nih sadržaja za vlasnike komunalnih vezova i funkcionisanje Luke

Budva kao javnog sadržaja. Saradnik Morskog dobra na tomposlu je

lokalna nevladina organizacije ,,Porat“ – navodi se u saopštenju.

Navoz je površina uz obalu na koju se brod izvlači radi pregleda,

popravke.

I. T.

Do krajamjeseca novi sadržaj u Luci Budva

Imaćeprostor za

izvlačenjebarki

Murava raste na dnudo

50metara dubine koje

se sastoji odpijeska,

mulja i šljunka