Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

- EkipeDirek-

cije za saobraćaj i CrnaGora

puta i juče su intenzivno ra-

dilena saniranjuposljedica

odronanaputukodgranič-

nogprelazaumjestuDobra-

kovo, kakobi se stvorili uslo-

vi zanormalnoodvijanje

saobraćaja.

Kako je Televiziji Crne Gore

saopštenoizMinistarstvasao-

braćaja, još nemogu da potvr-

de da će sanacija puta biti za-

vršena danas, ali će, kako

navode, biti omogućen prola-

zakuhitnimsituacijama.

Inspektor za državne puteve

danas će obići lokalitet nakon

čega će biti donesena odluka

da li su se stekli uslovi za otva-

ranja saobraćaja.

Prioritet je, navode u Mini-

starstvu,obezbijeditisigurnui

bezbjednuvožnjunatojdioni-

ci puta.

Ranije je direktor Direkcije za

saobraćaj Mijo Bakrač kazao

Radiju Crne Gore da bi sao-

braćaj trebalo da bude pušten

danas.

-Nakonštosuplaninari uspje-

li da obruše labilni dio brda,

koji je ugrožavao bezbjednost

radnika, sinoć, tokom večeri i

jutros uklonjene su velike na-

slage zemlje i kamena sa puta,

pa će saobraćaj biti pušten

znatnoranijenegoštosutopr-

veprocjene govorile. Utoku je

postavljanje žičanih mreža i

betonskih elemenata kako bi

se put zaštitio od novih obru-

šavanja - kazao jeBakrač.

On je dodao da će se saobraćaj

odvijati jednom trakom naiz-

mjenično, dok se na osnovu

stručnih procjena ne definišu

dalji potezi u cilju obezbjeđi-

vanja sigurnog korišćenja i

druge saobraćajne trake.

R.P.

PERAST

-Ucijeloj priči o

„rekonstrukciji urbanema-

trice“, uokvirukojeobrise

dobija hotelski kompleks

Smekja/Jadranna lokaciji

bivše fabrikekonfekcijeu

Penčićima, jedan je sakralni

objekat ostao izolovangrad-

njomi van fokusa javnosti

zabrinute za gabarite i kom-

patibilnost budućeg zdanja

sabaroknimidentitetomPe-

rastakaodijelabaštine

UNESCO-a.

Riječ je o Crkvi Svetog Marka,

sagrađenojpolovinom18.vijeka,

u čiji sastav je tada ušla i kapela

peraške porodice Štukanović

(dalaijednogbarskognadbisku-

pa) sa pripadajućim grobnica-

ma. Sveti Marko će ostati okru-

žen hotelskim posjedom

zahvaljujući, kako tvrde u Ko-

torskoj biskupiji, sudskoj odluci

kojomjeuvaženkrivi upis drža-

venadcrkvenomimovinom.

SudSki SPoR

Kotorska biskupija je, naime,

10 godina vodila spor sa drža-

vom pokušavajući da dokaže

da je prevođenje njene imovi-

ne u državnu protivno, kako

tvrde, svim dokazima i činje-

nici da je upravo fabrika ,,Ja-

dran“ za te nekretnine plaćala

Biskupiji zakupninu tokom

više od četiri decenije.

Nekretnine koje su bile pred-

metvažećegugovoraozakupu

prepisane su, kažuuBiskupiji,

1994. godine na državu, odno-

sno preduzeće ,,Jadran“, koje

jeprivatizacijom2006.godine

pripalo firmi Imobilia, lokal-

nom partneru španskog Ibe-

rostara u čijem vlasništvu je

kompleks Smekja/Jadran u

Perastu.

Zbog ocjene da su joj na neza-

konit način oduzeti djelovi

parcelekojesubilisastavnidio

crkvene imovine, Biskupija je

sudski spor vodila od 2007. do

proš l e godine. Presudu

Osnovnog sudauKotoruuko-

rist države potvrdio je Viši

sud, a potomi Vrhovni sud.

- Sudski spor koji se vodio iz-

međuKotorske biskupije i ne-

kadašnje fabrike ,,Jadran“,

nažalost, okončan je na štetu

Kotorske biskupije. Za nas je

to prilično neshvatljiv ishod,

budući da je u samom sporu

Biskupijadostavila470strani-

ca dokumentacije koja doka-

zuje da supotraživanjaKotor-

ske biskupije zakonita i

utemeljena – saopštio je Po-

bjedi kancelar Kotorske bi-

skupije donRobert Tonsati.

PRePiSnadRžavu

Ugovor između Biskupskog

ordinarijataKotoripreduzeća

,,Jadran“Perastsklopljenje15.

septembra 1959. godine.

-Predmetugovorabilojekori-

štenje čestice zgrade 101, če-

stice zgrade 103 i idealnog di-

jela čestice zgrade 105/2 (u

vlasništvu župe Sv. Nikole u

Perastu, Biskupije Kotor). Po-

sljednji aneks ugovora sklo-

pljen je 1. januara 1991. godine,

a po navedenom ugovoru o

zakupu plaćena je zakupnina

do 16. septembra 1999. godine

–navodi on.

Uprkos tome, kako kaže, to-

kom 1994. za područje kata-

starske opštine Perast sprove-

den je postupak izrade novog

katastarskog operata (digital-

ni katastar) i izmijenjeno sta-

nje na terenu.

- Tom prilikom došlo je do

promjene oznaka nepokret-

nosti, tako je na zemljištu

označenom kao katastarska

parcela 84 K.O. Perast I, a kao

sukorisnici upisuju se ,,Ja-

dran“ Perast za 18/19 idealnog

dijela i Kotorska biskupija za

1/19 idealnog dijela (odnosi se

na Crkvu Sv. Marka, koja je u

prethodnom katastru bila

označenakaočestica 101). Če-

stice 103 i 105/2 su prilikom

novogupisabez ikakvogzako-

nitog utemeljenja oduzete od

crkve –navodi Tonsati.

On ističe da je navedenim no-

vim upisom Crkva Sv. Marka

vraćena Biskupiji, odnosno

župi.

-Upisna imedržave, preduze-

ća, odnosno nekretnine ,,Ja-

dran“ Perast izvršen je bez

ikakvog pravnog osnova. Do-

kaz tome je plaćanje zakupni-

ne do 1999. godine – navodi

Tonsati stavBiskupije.

Radovi

Rekonstrukcija hale fabrike

konfekcije i gradnja još dva

objekta na nekadašnjem par-

kingu, kao i jednog objekta iza

zdanja palate Smekja dio su

investicije na koju je vlasnik

,,Jadrana“ čekao nekoliko go-

dina.Gradnja jepočelakrajem

prošlegodine, aod tadaplijeni

pažnju javnosti, mještana Pe-

rasta i nevladinih i građanskih

udruženja koji tvrde da inve-

stitor odstupa kako vizuelno,

tako i u gabaritima od peraš-

kog ambijenta i nasljeđa.

Ministarstvo održivog razvoja i

Uprava za zaštitu kulturnih do-

bara tvrde da je sve po zakonu i

da eventualna odstupanja u po-

gledumaterijala i izgledanijesu

opasna za istorijsko-kulturno

nasljeđe Perasta i njegov status

zaštićenogdobra.

i.PeRiĆ

Od subote traje sanacija odrona na putu ka prelazu Dobrakovo

Prolazak samou

hitnimsituacijama

Preksinoć je propušteno

37 teretnih vozila koja su

se našla umeđuprostoru,

a ostali vozači kamiona

čekaju u kilometarskim

kolonama.

- Čekamo oko 46 sati.

Dobili smo nezvaničnu

informaciju da bi sjutra

poslije podne trebalo da

izađe inspektor na teren

i da procijeni smiju li

kamioni da prolaze. Ako

ocijene da ne smiju, onda

ćemo ostati ovjde ko

zna do kada - kazao je za

TVCG jedan od vozača.

Dodao je da zbog troško-

va neće koristiti alterna-

tivne pravce.

Čekajupo

dvadana

U sjenci gradnje u Perastu ostala zanimljiva sudbina crkve okružene budućimhotelskimkompleksom

SvetiMarkoni nanebuni nazemlji

Sudski spor koji

se vodio između

Kotorske biskupije

i nekadašnje

fabrike ,,Jadran“

okončan je na štetu

Kotorske biskupije

iako je u samom

sporu dostavljeno

470 stranica

dokumentacije

koja dokazuje da su

naša potraživanja

zakonita i

utemeljena –

navode iz Biskupije

Prema stavu Kotorske biskupije, pitanje svojine definisano

je na njihovu štetu, a preostalo je da se naknadno pokuša

pregovorima premostiti pristup za taj sakralni objekat.

- Jednostavno rečeno, po novonastaloj situaciji Biskupiji je

ostala Crkva Sv. Marka, koja je u sklopu nekadašnjeg kom-

pleksa ,,Jadran“ AD Perast izolirana kao ,,otok umoru“: do

nje nema slobodnog pristupa (puta) jer je svo zemljište oko

nje u tuđem vlasništvu.

Bilo je različitih intervencija i razgovora u vezi toga. Tre-

nutno se radi na ugovoru koji bi ublažio posljedice ovakve

situacije – naveo je Tonsati.

On navodi da je Crkva Sv. Marka značajna kao sakralni

objekat, a u njoj se nalaze i grobnice znamenitih Peraštana,

između ostalog i jednog nadbiskupa.

Ostrvoumoru

CrkvaSvetogMarkanaprikazu rješenja

budućeghotelskogkompleksa između

palateSmekjainekadašnjehale ,,Jadran“

EkipeDirekcijeza saobraćaj i CrnaGoraputa i jučena terenu