Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. mart 2018.

Hronika

PODGORICA

-Da li jedvi-

je godine zatvoradovoljno

rigoroznakazna zaobljubu

naddjetetom, pitanje je za

struku i krivičare. Upraksi,

toliko je iznosila jedinapra-

vosnažno izrečenakazna

predOsnovnimsudomu

Podgorici tokomproteklih

šest godina.

Prema podacima koje je Po-

bjeda dobila u tom sudu, u

perioduod2010. do2016. go-

dine formirana su još dva

predmetazaobljubunaddje-

tetom,alisuoptužbeodbače-

ne jer nije bilo dokaza da su

okrivljeni počinili krivično

djelo za koje su terećeni.

KAZNENAPOLITIKA

Kako je Pobjedi saopšteno iz

Osnovnog suda, za krivično

djelo nedozvoljene polne

radnje, gdje su uglavnom žr-

tvebilemaloljetneosobe, do-

nijeto je11pravosnažnihpre-

suda. Okrivljeni su u ovim

postupcima kažnjavani sa

kaznamaodčetirimjesecado

godine zatvora, ali i novčano.

Kuriozitet je što izrečene ka-

znu u slučaju obljube iznose

ispod zakonski propisanog

raspona...

Kako je za Pobjedu pojasnila

advokatica Gorica Vujisić,

Zakonikom o krivičnom po-

stupkupropisana jekaznaod

tri do 15 godina za obljubu

naddjetetom.

UOsnovnomsudu u Podgorici za šest godina tri puta suđeno za obljubu nad djetetom, jedna pravosnažna presuda

Kaznezapedofile

morajubiti strožije

U slučaju obljube nadmlađimmaloljetnicima, ili ako je bilo

više počinilaca krivičnog djela, trebalo bi uvesti i maksimalne

zatvorske kazne jer u takvimslučajevima resocijalizacija

učinioca prosto nijemoguća - smatra advokatica Gorica Vujisić

Za krivično djelo nedozvoljene polne radnje, koja su češća u

praksi od obljube nad djetetom, čl. 208 st.1 Krivičnog zakoni-

ka načelno propisuje novčane kazne ili zatvor do dvije godine.

- Ako je usljed ovog djela nastupila teška tjelesna povreda kod

žrtve ili ako je u djelu učestvovalo više lica na naročito svirep

ili ponižavajući način, propisana je kazna zatvora od dvije do

10 godina. Ukoliko je krivičnimdjelomnastupila smrt žrtve,

kazna je od tri do 15 godina - pojašnjava Vujisić.

Zanedozvoljeneradnje

idodesetgodina

- Ako su krivičnim djelom na-

stupile teške tjelesne povrede

djeteta, ili ako je krivično djelo

učinilo više osoba, ili je žrtva

zatrudnila, optuženima prijeti

od5do 15godina - navodi Vuji-

sić.

Ona ističedauslučajuda jena-

stupila smrt djeteta počiniocu

prijeti najmanje 10 godina za-

tvora.

Vujisić smatra da se kaznena

politika za ovakve slučajeve

mora pooštriti kroz izmjene

Krivičnog zakonika, tako da se

propišu isključivo duže za-

tvorske kazne.

- Za pojedine oblike ovih kri-

vičnih djela, u slučaju da su žr-

tvemlađimaloljetnici,ilijebilo

više počinilaca, trebalo bi uve-

sti i maksimalnu zatvorsku ka-

znu jer smatram da u takvim

slučajevima resocijalizacija

učinioca prosto nije moguća.

Društvo je dužno da pruži

maksimalnu zaštitu maloljet-

nicima,naročitovodećiračuna

o tome da su ovakva krivična

djelaostavilaizrazitoteškepo-

sljedice po žrtve - ističe Vuji-

sić.

Ona navodi i primjer Francu-

ske, gdje je već urađen prijed-

log izmjena ukrivičnomzako-

nu, po kojima će obljuba nad

djetetommlađimod 15 godina

biti tretirana kao silovanje.

REGISTAR

Sagovornica ističedabi treba-

lo propisati uvođenje poseb-

Prema riječima advokatice

Gorice Vujisić, postoje

odstupanja od kaznene

odgovornosti u slučajevi-

ma obljube.

- Stavom4 člana 206

KZCG je propisano da se

neće kazniti učinilac koji

izvrši obljubu i sa njom

izjednačen čin sa djetetom

ako između njih ne postoji

značajnija razlika u njiho-

voj duševnoj i tjelesnoj

zrelosti – precizirala je

advokatica.

Izuzeciod

krivične

odgovornosti

nih registara – evidencija za

pravosnažno osuđene učinio-

ce ovihkrivičnihdjela.

-Razlogza to je činjenica što

i nakonodslužene zatvorske

kazne oni predstavljaju opa-

snostpodjecu-ističeVujisić.

Prema njenim riječima, op-

tuženi za obljubu ili nedo-

zvoljene polne radnje nad

maloljetnicima se obično

brane negirajući da su poči-

nili krivičnodjelo.

- Dosta pratimmaloljetnič-

ko zakonodavstvo, kako u

građanskoj tako i u krivičnoj

materiji, pa sam imala prili-

kedapročitamdaseunekim

slučajevima odbrana osum-

njičenih zasniva na navod-

nom pristanku maloljetne

osobe, naročito kada su u pi-

tanju stariji maloljetnici (od

16do18godina)-navodiona.

Vujisić smatra da nije teško

dokazati ova krivična djela,

kao ni većinu postupaka iz

grupe krivičnih djela protiv

polne slobode.

- Maloljetna lica, pogotovo

djeca i mlađi maloljetnici,

moraju imati svaki vid zašti-

te u našemdruštvu, pa tako i

prilikom dokazivanja izvr-

šenja navedenih krivičnih

djela. Koliko smou stanjuda

zaštitimonašenajmlađekoji

tek treba da počnu da žive, u

tome se ogleda koliko smo

jako društvo - zaključuje

ona.

M.LAZAREVIĆ

GoricaVujisić

PODGORICA

Razmatra-

njeoptužniceprotivbivšeg

predsjednikaberanskeop-

štineVukeGolubovića i nje-

govih saradnika zakazano je

zadanas predvijećemVišeg

suda.

Optužnicom Specijalnog dr-

žavnog tužilaštva, Golubović,

njegov brat Milan Golubović i

bivšinačelnikberanskogkata-

stra Darko Mališić i Momčilo

Sajičić terete se da su zloupo-

trebom službenog položaja

gradskukasu ,,olakšali“zaviše

hiljada eura.

DOKUMENTACIJA

Za zloupotrebu putempoma-

ganja se terete vlasnik geodet-

ske agencije Vučeta Mališić,

kompanija ,,Tehnostar“ i njen

vlasnikŽarkoBarjaktarović.

Prema navodima naredbe za

istragu koju je potpisala tuži-

teljka Tatjana Žižić, Vuka Go-

lubovićseteretidajeopštinski

budžet oštetio za više od dva-

deset hiljada eura.

Provjerom finansijske doku-

mentacije beranske opštine

tužilaštvojepronašlodajeGo-

lubović2011. godine, bezprav-

nog osnova, investitora, kom-

paniju ,,Tehnostar-izgradnja“

iz Berana oslobodio plaćanja

naknade za uređivanje građe-

vinskog zemljišta.

Ova kompanija planirala je iz-

gradnju poslovno-stambenog

objektapovršine2.560metara

kvadratnih na opštinskoj par-

celi.

KORIST

-Okrivljeni VukaGolubović je

20. septembra 2011. godine u

Beranama, kao javni funkcio-

ner, prekoračenjem granica

svog službenog ovlašćenja,

pribavio imovinsku korist pri-

vrednom društvu ,,Tehnostar

izgradnja“ na štetu opštine

Berane. On je kompaniju

,,Tehnostar izgradnja“ kao in-

vestitora oslobodio plaćanja

naknade pozivajući se neo-

snovano na odluku Skupštine

opštine Berane koja se odnosi

na GP ,,Izgradnja“ Berane, a

kojom se ona oslobađa plaća-

nja ove naknade za izgradnju

na drugoj katastarskoj parceli

– navodi se u naredbi za istra-

gu.

Golubović je, prema sumnja-

ma istražitelja, po istom sce-

nariju kompaniju ,,Tehnostar

izgradnja“ još u dva navrata

oslobodio plaćanja naknade

za uređivanje građevinskog

zemljišta, a svena štetuberan-

ske opštine.

M.L.

Razmatranje optužnice protiv bivšeg predsjednika beranske opštine

Golubovićdanaspred

sudomzbog zloupotreba

PODGORICA

–Cetinjska

policija juče je zajedno sa

posebnomjedinicompre-

tresla stanovena šest lokaci-

jauPodgorici i Cetinju, koje

koristebezbjednosno inte-

resantneosobe. Uakciji je

zaplijenjenooružje,munici-

ja imobilni telefoni.

Kako je saopštila Uprava

policije, pretresom stana I. M.

(22) na Cetinju i u Podgorici

pronađena su dva mobilna

telefona „samsung S5“ i ajfon.

Pretresomlokacijakojekoristi

V. V. (23) iz Cetinja u tom gra-

du iPodgorici pronađeno je39

komada detonatorskih kapisli

i kolska radio veza „motorola

TM-360“.

Pretresom prostorija koje ko-

ristiF.K.(29)izCetinjaoduze-

ta je lovačka puška „green EC

&son“, kal. 12mm, saoružnim

listomna imeM. K. iz Cetinja,

pištolj „crvena zastavaM-70“,

kal. 7,65 mm, sa dva okvira i

oružnim listom takođe na ime

M. K. izCetinja.

-PretresomkodF.K.pronađe-

na su 142 metka kal. 7,65 mm,

78 puščanih metaka kal. 12

mm, nož – britva, dva dvogle-

da marke „norcomia“, tri sim

kartice, omot za sim karticu,

tablet marke „samsung“ i pet

mobilnih telefona -piše u sa-

opštenjupolicije.

O svemu je upoznat tužilac u

Višem državnom tužilaštvu u

Podgorici, koji će se nakon

vještačenja oduzetih stvari u

Forenzičkom centru izjasniti

o kvalifikaciji djela.

M. L.

Pretresi stanova koje koriste bezbjednosno

interesantna lica na Cetinju i u Podgorici

Zaplijenjenooružje,

municija i telefoni

Sa saslušanjaGolubovićauTužilaštvu

Zaplijenjene stvari uakciji policije

ILUSTRACIJA