Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. mart 2018.

Aktuelno

PODGORICA - Vojnu for-

maciju crnogorske odbrane

činilo je u 2017. godini 1.769

vojnika, pokazuje izvještaj o

stanjuuVojsci za prethodnu

godinu, koji jeVlada usvojila

na posljednjoj sjednici.

Prema podacima iz izvještaja,

od 1.796 pripadnika vojske,

njih 237 su oficiri, 470 podofi-

ciri, 243 civilna lica, dok je 549

vojnika angažovano po ugov-

oru. U Vojsci je zaposleno 177

žena (70 žena su profesionalni

vojnici, a 107 žena su civilna

lica u službi u Vojsci).

- Prosječna starost lica zapos-

lenih u Vojsci je 40 godina.

Najnepovoljnija starosna

struktura je kod podoficira i

iznosi 43 godine. Najpovoljni-

ja starosna struktura je kod

vojnika po ugovoru i iznosi

32 godine - dodaje se u doku-

mentu Ministarstva odbrane.

StRAnemISIje

Kad su u pitanju strane misije,

tokom 2017. godine pripadnici

Vojske su bili angažovani u

četiri međunarodne misije.

Umisiji ,,Resolute Support“

u Avganistanu tokom 2017.

godine bila su angažovana tri

crnogorska kontingenta.

- Pripadnici Vojske umisiji

,,Resolute Support“ bili su

angažovani na dužnostima

štabnog osoblja u Koman-

di za obuku, savjetovanje

i pomoć ,,Sjever“ i jedinici

za obezbjeđenje timova za

obuku, savjetovanje i pomoć

avganistanskimnacionalnim

snagama bezbjednosti - obja-

šnjeno je u izvještaju.

U Komandi operacije ATA-

LANTA u Nortvudu u Velikoj

Britaniji učestvovala su dva

oficira Mornarice Vojske.

Rotacija u ovoj misiji traje do

godinu dana. Jedan podoficir

Mornarice bio je angažovan

na italijanskom ratnombrodu

,,Virginio Fasan“. Devet pri-

padnika Vojske je bilo angažo-

vano u Samostalnom timu za

zaštitu broda (AVPD) na trgov-

ačkombrodu „Esbjerg“.

Tri oficira umisiji EUTM bila

su na dužnosti vođe logis-

tičkog instruktorskog tima

za obuku jedinica oružanih

snaga Republike Mali. Smjene

pripadnika Vojske na dužnosti

umisiji izvršene su 16. febru-

ara i 14. avgusta 2017. godine,

a vojnici se mijenjaju na šest

mjeseci.

U toku 2017. godine umisiji

posmatrača Ujedinjenih nacija

učestvovala su četiri oficira.

Dva oficira su angažman u

misiji završili 26. novembra

i 31. decembra 2017. godine,

dok su dva oficira upućena u

misiju 21.

BuDžetVOjSke

Vojsci su u 2017. godini odo-

brena sredstva iz budžeta u

iznosu 32.716.939,05 eura,

pokazuje izvještaj.

- Pored sredstava iz tekućeg

budžeta, shodno članu 6. stav

4 Zakona o budžetu Crne

Gore za 2017. godinu, odo-

breno je korišćenje prihoda

obezbijeđenih putemprodaje

naoružanja i vojne opreme,

izdavanja neperspektivnih

nepokretnosti i pružanja uslu-

ga. Ukupna odobrena sredst-

va po ovimosnovama iznosila

su 5.400.000 eura, a utrošeno

je 1.560.000 eura, navodi se u

dokumentu Vlade.

Dodaju i da su značajna sred-

stva, pribavljena od prodaje

naoružanja i vojne opreme

potrošena za realizaciju part-

nerskih ciljeva i opremanja

Vojske u skladu sa NATO stan-

dardima.

- Ostvareno je 1.766.314,66

eura ili 33 odsto u odnosu na

ukupno odobrena sredstva

na ime prihoda. Od ostva-

renog iznosa utrošeno je

1.760.886,23 eura ili 99,69

odsto. Sredstva su korišćena

za finansiranje realizacije

partnerskih ciljeva i opreman-

ja Vojske u skladu sa NATO

standardima - zaključuje su u

dokumentu.

j. ĐuRIŠIĆ

DUBROVNIK

-ČlaniceAso-

cijacijeposlovnihženaCrne

Gore suučestvovalenape-

tomRegionalnomsamitu

preduzetnikaSrednje i Jugo-

istočneEvrope „300najbo-

ljih“, koji jeodržanuDubrov-

nikuod 2. do4.marta.

Samit, čiji je organizator Me-

đunarodni ekonomski forum

,,Perspektive“, svake godine

okuplja najistaknutije predu-

zetnike i preduzetnice iz čita-

vog regiona, koji imaju priliku

da se predstave i povežu u cilju

poslovne saradnje. Jedan od

najznačajnijih segmenata je i

dodjela nagrade ,,Stvaratelji za

stoljeća“.

Među ovogodišnjimdobitnici-

ma su, navode iz ove organiza-

cije, i četiri članice Asocijacije

poslovnih ženaCrneGore: An-

gelinaVuković,vlasnicapredu-

zeća ,,Osmi red“, Biljana Ara-

p o v i ć , NHN k omp a n i ,

Miroslava Uljarević, vlasnica

izdavačkekućeObodskoslovoi

DragicaBožović,vlasnicalabo-

ratorije Invitro. Nagrade su im

dodijeljene za doprinos razvo-

ju preduzetništva u Srednjoj i

Jugoistočnoj Evropi.

Predsjednik Međunarodnog

komiteta za dodjelu nagrada i

priznanja ,,Stvaratelji za stolje-

ća“ Siniša Zarić kazao je da se

projektom dodjele nagrada za

doprinos razvoju preduzetniš-

tva u Srednjoj i Jugoistočnoj

Evropi želi javno odati prizna-

nje i široj javnosti skrenuti pa-

žnja na nelike vizionare i lidere

sjutrašnjice, čija su ,,neustraši-

vost, rad, znanje, kreativnost i

vrhunskirezultatitemeljiglav-

ni pokretač napretka zajednice

u kojoj živimo, te kreator ra-

zvojnih izazova za novo vrije-

me“.

Crnogorski privrednici su, na-

vode iz Asocijacije, imali zapa-

žen nastup na ovogodišnjem

samitu, kako po broju nagrada,

takoiponastupimaupanelima.

Jedna od nagrada je pripala i

Birou za ekonomsku saradnju i

podršku biznis zajednici Glav-

nog grada, sa kojimAsocijacija

ima izuzetnu saradnju, prije

svega kroz rad Biznis savjeto-

vališta za žene i mlade, koje re-

alizuju već drugu godinu.

R.P.

Zaposleno237

oficira, prosječna

starost 40godina

Samit preduzetnika „300 najboljih“ održan u Dubrovniku

NagradazačlaniceAsocijacije

poslovnihženaCrneGore

SadodjelepriznanjauDubrovniku

Crnogorski vojnici prošlegodinebili učetirimisije

Kadrovsko jačanje Vojske Crne Gore