Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Ministar-

stvoekonomije, u saradnji

sanjemačkomfondacijom

„HansZajdel“, organizova-

ćeodutorkadočetvrtkau

Kolašinupetukonferenciju

onacionalnombrendiranju,

koja će seodržati uhote-

lu„FourPoints byShera-

ton“.

Generalni direktor za razvoj

nacionalnog brenda i zaštitu

potrošačauMinistarstvueko-

nomije Jovo Rabrenović ka-

zao je Pobjedi da je konferen-

cija od velikog značaja za

proces brendiranja države

CrneGore, jer brendiranje dr-

žave kao potpuno ekonomska

kategorija predstavlja jedan

od osnovnih modela razvoja

današnjihmodernih i progre-

sivnih država i njihovih pri-

vreda u svijetu.

- Cilj ovogodišnje konferenci-

je je da se odrede smjernice za

pozicioniranje Crne Gore u

inostranstvu, odnosno da se

utvrdi kako i na koji način Cr-

na Gora treba da se predstavi

inostranoj javnosti. Na konfe-

renciji će biti razmatrane te-

me koje su veoma značajne za

dalji put Crne Gore u procesu

izgradnje brenda države - ka-

zao jeRabrenović.

Konferencija će, kako najav-

ljuje Rabrenović, obuhvatiti

četiri panela koja će biti po-

svećena sljedećim temama –

masovni, elitni ili eko i kultur-

ni turizam, zatimindividualni

sportisti ili reprezentacija kao

ambasadori brenda države,

potrošački etnocentrizam i

brendiranje države i tradicio-

nalne ili moderne vrijednosti

za pozicioniranje države.

- U tim oblastima se ogledaju

neki od najznačajnijih poten-

cijala na kojima počiva brend

države Crne Gore, a čijom va-

lorizacijom se ostvaruje pre-

poznatljivost na međunarod-

nom nivou, te na taj način

gradi pozitivan imidž, što u

krajnjem doprinosi stvaranju

uslova za postizanje konku-

rentske prednosti crnogorske

privrede u svijetu - kazao je

Rabrenović.

Održavanje konferencije će,

smatra Rabrenović, biti dobra

prilika da se razmjenom isku-

stava, informacija i stručnog

mišljenja definišu smjernice

za dalje aktivnosti u cilju ra-

zvoja nacionalnog brenda Cr-

neGore.

- Ali i da se, uz prethodno odr-

žane četiri konferencije, daju

polazneosnoveza izradustra-

tegije razvoja nacionalnog

brenda, čija izrada je planira-

na u narednom periodu - ka-

zao jeRabrenović.

Konferencija o nacionalnom

brendiranju će okupiti emi-

nentne univerzitetske profe-

sore, istaknute crnogorske

sportiste, predstavnike mini-

starstava iz Crne Gore i regio-

na, te rukovodioce značajnih

crnogorskih i regionalnih in-

stitucija, koji ćekrozdiskusiju

u okviru četiri panela konfe-

rencijedatiznačajandoprinos

definisanju smjernica za dalje

aktivnosti u procesu razvoja

nacionalnog brenda Crne Go-

re.

- Konferencija se održava sa

ciljemda se predstave ključne

politike u nacionalnom bren-

diranju i da se istraže moguć-

nosti u oblastima koje su teme

panela, a sve to zajednički tre-

ba da doprinese jačanju bren-

dadržaveinjenogboljegimid-

ža u svijetu - zaključio je

Rabrenović.

S. P.

Peta konferencija o nacionalnombrendiranju

održava se ove sedmice u Kolašinu

Ostvariti prepoznatljivost

nameđunarodnomnivou

Cilj ovogodišnje

konferencije je

da se utvrdi kako

Crna Gora treba

da se predstavi

inostranoj

javnosti, naveo

je generalni

direktor za razvoj

nacionalnog

brenda i zaštitu

potrošača Jovo

Rabrenović

daodržavaminimalne rezerve

sirove nafte i naftnih derivata.

Savjet ministara Energetske

zajednice je još u oktobru

2012. donio odluku koja člani-

ce obavezuje da najkasnije do

1. januara 2023. primijene ovu

direktivu koja podrazumijeva

rezerve za trimjeseca.

PLAN

Uovoj godini trebalo bi da bu-

de donesen i predlog zakona o

elektronskoj fiskalizaciji, koji

trebadadovededovećenapla-

te poreskih prihoda, smanje-

nja sive ekonomije i poreske

evazije, efikasnijeg i kvalitet-

nijeg mehanizma inspekcij-

skog nadzora. U planu je i za-

kon o sanaciji banaka, o

bankama, zaštiti depozita, po-

reskim savjetnicima, igrama

na sreću...

Planirano je i donošenje pred-

loga zakona o zaštiti građana

na radu u inostranstvu, izmje-

ne zakona o međunarodnim

restriktivnimmjerama kojim

ćesepropisatiefikasnijimeha-

nizmi u borbi protiv pranja

novca, predlog zakona o dr-

žavnoj upravi, kojimće se pro-

pisati jasni kriterijumi zaosni-

vanje organa uprave, na

osnovučegaćeseutvrditinova

efikasnijastrukturaiorganiza-

cija državne uprave. Planirane

su i izmjene zakona o spreča-

vanju pranja novca i finansira-

nja terorizma, unutrašnjim

kontrolama u javnom sektoru,

bezbjednosti saobraćaja na

putevima, komunalnoj polici-

ji, detektivskoj djelatnosti,

graničnojkontroli,posredova-

nju,oobligacionimodnosimai

osnovama svojinsko-pravnih

odnosa u vazdušnom saobra-

ćaju, o finansiranju opština, o

Socijalnomsavjetu,javnimna-

bavkama, administrativnim

taksama, koncesijama, Fondu

rada, zaštiti klime, industrij-

skimemisijama...

Planiranojeiusvajanjepredlo-

ga izmjena zakona o unutraš-

njim poslovima, o izvršenju

uslovne osude i kazne rada u

javnom interesu, o izvršenju

kazni zatvora, novčane kazne i

mjera bezbjednosti, o ovjera-

vanjupotpisa,rukopisaiprepi-

sa, o pravosudnoj saradnji u

krivičnim stvarima sa članica-

ma EU, o zaštiti kulturnih do-

bara, državnimnagradama, ki-

nematografiji, parničnom

postupku,posredovanju,zašti-

ti i zdravlju na radu, radnom

vremenuipauzamautokurad-

nogvremenamobilnihradnika

i uređajima za evidentiranje u

drumskom prevozu, željezni-

ci, ograničavanjuupotrebe du-

vanskihproizvoda,posredova-

n j u p r i z a p o š l j av a n j u ,

volonterizmu, efikasnijemko-

rišćenju energije, šumama...

MiraPOPOVIĆ MILOVIĆ

ravima

USD

1.23120

JPY 129.77000

GBP 0.89320

CHF

1.15120

AUD

1.58850

CAD

1.58580

Kursna lista

Javni servis

Vlada je u programu rada za tekuću godinu planirala i usva-

janje izmjena Zakona o RTCG, koje će morati prethodno da

se dostave EK na mišljenje. Izmjenama će se zakonska rješe-

nja usaglasiti sa međunarodnim standardima i komparativ-

nompraksom.

- Cilj je snaženje mehanizama političko-institucionalne neza-

visnosti javne radiodifuzije. Izmjene će se bazirati na prepo-

rukama Savjeta Evrope shodno analizi medijskog sektora

Crne Gore za 2017. inicirane od EK u okviru regionalnog pro-

jekta ,,Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i

medijima u Jugoistočnoj Evropi“ - objašnjeno je u Vladinom

programu.

Ljekovi,

oplodnja

Za ovu je godinu

planirano donošenje

predloga zakona o

ljekovima kojim će

biti propisani uslovi za

proizvodnju, promet i

ispitivanje ljekova za

humanu i upotrebu u

veterinarstvu, mjere

za obezbjeđivanje

kvaliteta, bezbjednosti

i e ikasnosti ljekova.

U planu je i donoše-

nje zakona omedi-

cinski potpomognu-

toj oplodnji, kojim

će se urediti uslovi i

način njenog obav-

ljanja, vrste postupa-

ka, dobijanje polnih

ćelija, polnih tkiva i

ranih embriona za

primjenu postupaka.

Ova dva zakonska

teksta, kao i predlog

zakona omedicin-

skim sredstvima

takođe će morati na

mišljenje u Brisel.

JovoRabrenović