Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Brutokon-

zumelektrične energijeu

Crnoj Gori zaovugodinu

planiran jena 3,53hiljade gi-

gavat sati (GWh) uenerget-

skombilansu, odčega je za

KAPplanirano766GWh, sa-

opštio je generalni direktor

za energetikuMiodragČa-

nović.

Za Željezaru je planirano 47

GWh, Željezničku infrastruk-

turu 22 GWh, a za potrošnju

termoelektrane iz mreže 19

GWh.

- Neto potrošnja distribucije

je planirana na 2,22 hiljade

GWh, agubiciudistribucijina

333 GWh, što je 13 odsto u

ukupnoj distributivnoj po-

trošnji. Gubici u prenosnoj

mrežisuplaniranina131GWh

- rekao je Čanović listu Elek-

troprivreda i objasnio da će

nedostajati278GWhili 7,9od-

sto.

PlaniranaproizvodnjaHEPe-

rućica bilansirana je na 920

GWh, HE Piva na 750 GWh,

malih HE vlasništvo EPCG i

Zeta enerdži na 19GWh, a TE

1,32 hiljade. Planirana proi-

zvodnja malih HE za koje se

daju posebni podsticaji je 70

GWh, a vjetroelektrana 180

GWh.

U ovoj godini planirano je da

Rudnik uglja za TE Pljevlja

proizvede 1,46 miliona tona

uglja, što iznosi 98 odsto po-

trošnje lignita u Crnoj Gori.

Ukupan promet naftnih deri-

vata planiran je na 296,3 hilja-

da tona. Najveću potrošnju

energenata imaeurodizel 65,4

odsto. Za potrebe TE Pljevlja

planirano je 600 tonamazuta.

Čanović je kazao da je ener-

getski bilans za prošlu godinu

djelimičnoostvarenjer jepro-

izvodnja hidroelektrana bila

mala zbog suše, dok u dijelu

potrošnje uglja i goriva u naj-

većojmjeri je ostvaren.

Minabizis

BRISEL/PODGORICA

-

Asocijacijaprivrednihko-

moraEvrope (EURO-

CHAMBRES) unaredna tri

mjesecapripremićedekla-

racijuopreduzetničkim

pravima, saopšteno je iz

PrivrednekomoreCrne

Gore.

Dogovor o deklaraciji posti-

gnut je na sastanku u Briselu

predsjednika privrednih ko-

moraEvrope, nakome jeuče-

stvovao i predsjednik PKCG

Vlastimir Golubović. U saop-

štenju se navodi da je pred-

sjednik EUROCHAMBRES i

Savezne austrijske Privredne

komore Kristof Leitl predo-

čio da je namjera da deklara-

cija obuhvati najvažnije po-

trebe kompanija.

-Moramo se suprotstaviti ne-

dostatku stručnjaka kroz ob-

razovanje i obuku - rekao je

Leitl na skupu kojim je pred-

sjedavao, a čija je tema bila

budućnost te asocijacije. De-

klaracija će, kako je dogovo-

reno, biti predstavljena pred-

sjedniku Evropske komisije

Žan-KlodJunkeru.

Kako je saopšteno iz PKCG,

kroz diskusiju u kojoj su uče-

stvovali čelni ljudi 43 evrop-

ske komore, definisani supri-

oriteti djelovanja i rada za

naredni period. Riječ je o ja-

čanju uloge komora u zastu-

panju privrede na nacional-

nom i međunarodnomnivou,

podrška kompanijama člani-

cama kroz servise i projekte,

edukaciji i digitalizaciji.

- Golubović se osvrnuo na ak-

tuelnuekonomskusituacijuu

Crnoj Gori, govoreći o na-

pretku od 2006. godine, na-

glašavajući kontinuirano

unapređenje poslovnog am-

bijenta i visok priliv ulaganja

- navedeno je u saopštenju.

S obzirom da se kao veoma

važna tema u daljemdjelova-

nju i radu EUROCHAM-

BRES-a prepoznaje susjed-

ska politika, Golubović se

posebno osvrnuo na tok pro-

cesa u postupku pregovora

koje Crna Gora vodi za član-

stvo uEU. Sastanak je bio pri-

lika da se predstavi i novi za-

konoprivrednojkomori, čijoj

su izradi doprinijele komore

Austrije, Njemačke, Srbije i

Hrvatske.

EUROCHAMBRES je asoci-

jacija najveće mreže privred-

nika u Evropi, koja zastupa

privredne komore i preduze-

ća svih veličina i privrednih

grana i, po ocjeni Leitla, ,,naj-

važniji je partner donosioci-

maodlukauEUi relevantnim

akterima kada su u pitanju

uslovi privređivanja, tržište i

resursi neophodni da bi pre-

duzeća ostvarila rast“.

- Potreban nam je brz napre-

dak na smanjenju birokratije

u odnosu na obrazovanje i

usavršavanje, istraživanje i

razvoj kao i integracije - ista-

kaoje, kakojesaopšteno,Leitl

u razgovoru sa Junkerom.

J.Đ.

PODGORICA

–Uprogramu

radaVlade za tekućugodi-

nu, koji jeusvojen 15. februa-

ra, aobjavljen sada, predvi-

đeno jedonošenje99

zakonskihrješenja,među

kojima izmjene zakonao

PIO, PDV, porezunadobit,

radu... Većina zakonskihrje-

šenja će, prijeusvajanja, biti

dostavljenaEvropskoj ko-

misiji.

Programom je predviđeno

praćenje 23prioritetna razvoj-

na projekta i 236 obaveza iz te-

matskog i normativnog dijela.

IzMJene

Učetvrtomkvartalupredviđe-

no je usvajanje izmjena Zako-

na o penzijskom i invalidskom

osiguranju. U dokumentu je

navedeno da će se preispitati

zakonski uslovi koji omoguća-

vaju ranije penzionisanje, ka-

kobi seosigralaodrživostpen-

zijskog sistema i postigla veća

pravednost.

-Izmjenebitrebalodautičuna

sprečavanje ranog napuštanja

tržišta rada i ranijeg penzioni-

sanja. Propis će imati uticaj na

građane i budžet države, zbog

čega ćeMinistarstvo rada i so-

cijalnogstaranjauraditidetalj-

nu analizu - navedeno je u do-

kumentu.

Vlada je planirala i izmjene

Zakona o PDV-u, kako bi ga

uskladilasadirektivamaEU.U

dokumentusenenavodedeta-

lji, ali se kaže da su planirane

izmjene u dijelu koji se odnosi

naoporezivanjepolovnihpro-

izvoda i putničkih agencija.

- Izvršiće se usklađivanje s

evropskimdirektivamaoutvr-

đivanju pravila za povraćaj

PDV-a poreskim obveznicima

koji nemaju sjedište u državi

članici koja vrši povraćaj ovog

poreza - objašnjeno je, uz na-

znaku da će i ovaj zakonski

tekstmorati da se dostavi EK.

Planirane su, takođe u četvr-

tomkvartalu, izmjene Zakona

o porezu na dobit pravnih lica,

koji je sada devet odsto.

-Ciljjeeliminisanjedvostrukog

oporezivanja prihoda po osno-

vudividendiidrugepodjeledo-

bitikojezavisnekompanijepla-

ća j u ma t i čnim f i rmama .

Uskladiće se i sa direktivama o

kamatama i autorskim nakna-

damameđupovezanimkompa-

nijama u različitim državama

članicama - ističe se u Vladi-

nomdokumentu. I ove izmjene

ćebitidostavljeneEKnamišlje-

nje.

Za treći kvartal je planirano

usvajanje predloga zakona o

radu, koji će takođe ići EK.

U posljednjimmjesecima te-

kuće godine Vlada je planirala

da donese i predlog zakona o

javno-privatnompartnerstvu.

- Urediće se pitanje javno-pri-

vatnogpartnerstvauciljupro-

movisanja modela investira-

nja, kojim će država, kroz

dugoročno partnerstvo sa pri-

vatnimsektorom,unapređiva-

ti javnu uslugu na efikasan,

inovativaniproduktivannačin

- objašnjeno je uprogramu.

Ipredlogzakonaosnabdijeva-

nju naftnim derivatima u slu-

čaju poremećaja na tržištu, či-

je donošenje je planirano za

četvrti kvartal, moraće da se

dostavi EK na mišljenje. U pi-

tanju je takođe harmonizacija

saEU,odnosnoobavezidržave

Vlada objavila plan rada za tekuću godinu

Planirali

donošenje

99zakona

Programom rada Vlade za ovu godinu predviđeno je

praćenje 23 prioritetna razvojna projekta i 236 obaveza iz

tematskog i normativnog dijela. Većina zakonskih rješenja

će prije usvajanja biti dostavljena Evropskoj komisiji

Sastanak predsjednika privrednih komora Evrope

Deklaracijaopreduzetničkim

NATOi EU

U programu Vlade se apostrofira posvećenost sprovođenju

bezbjednosne politike u skladu sa standardima NATO i ispu-

njavanju obaveza iz pregovora za članstvo u EU. Cilj je, kako

se navodi, bolji i kvalitetniji život građana.

- Razvijanje bilateralne i multilateralne saradnje, jačanje i

unapređenje regionalne saradnje i vođenje politike dobro-

susjedskih odnosa, ostaju vanjski prioriteti. Vlada će biti

posvećena nastavku reformi u oblasti pravosuđa, jačanju

administrativnih kapaciteta u svimoblastima, posebno u

institucijama nadležnim za borbu protiv korupcije i organizo-

vanog kriminala - navedeno je u Vladinomprogramu.

Istopolnezajednice

U drugoj polovini godine planirano je donošenje zakona o

registrovanompartnerstvu kojim će se, kako je objašnjeno,

urediti položaj istopolnih zajednica u Crnoj Gori, prava i oba-

veze članova tih zajednica u skladu sa pravnim sistemom

Crne Gore, ali uz uvažavanje međunarodnih standarda u

ovoj oblasti. I ovaj zakonski tekst će ići u Brisel na čekiranje.

Usvojen energetski bilans za ovu godinu

Falićeosam

odstostruje

Vlada

SakonferencijeuBriselu

PEKING/BANJALUKA

-Kineskanacionalna aerotehno-

loškakorporacija zameđunarodni inženjering (AVIC) po-

kazala je interes dabudepartnerRepublikeSrpskeu iz-

gradnji hidroelektraneBukBijela, rekao jeministar

energetike i rudarstvaRSPetarĐokić.

On je saopštio da su i predstavnici Kineske industrijsko-komer-

cijalne banke (ICBC) zainteresovani da budupartneri u realiza-

ciji energetskih, ali i drugih projekata u RS. Prema riječima Đo-

kića, tubankuunjenimaktivnostimaprati iKorporacijaza izvoz

iosiguranjekreditaKine(SINOSURE),kojabiosiguravalaeven-

tualnekredite. VladaRS iAVIC potpisali suu juluprošlegodine

memorandum o saradnji na projektu izgradnje HE Buk Bijela.

Đokić je izgradnju HE Buk Bijela najavio za ovu godinu. Taj bi

pogonbioupotpunostiuvlasništvuElektroprivredeRS.Investi-

cija seprocjenjujena 200miliona eura, aprocijenjena snagaHE

je 93,52MW. Od 1956. godine datira projekat izgradnje oveHE.

Prije 14godina, kadsusevlastiCrneGore iRSsložileda se izgra-

di HE kapaciteta 450megavata, crnogorski parlament je donio

deklaracijuo zaštiti Tare, kojomse taj plan stopira.

R. e.

Komšije ne odustaju od hidrocentrala na Drini

Kinezi hoće da budu

partneri za Buk Bijelu