Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. mart 2018.

Politika

PODGORICA

-Demokrat-

skapartija socijalista (DPS)

višedecenija jenajjačapar-

tijana crnogorskoj politič-

koj sceni i jednaodrijetkih

partijana evropskompro-

storučijapopularnost godi-

namaunazad, ukontinuite-

tu, iznosi između40 i 45

procenata, poručili su iz

DPS-a.

Ovo su saopštili povodom, ka-

ko kažu, ,,učestalog plasiranja

medijskihspinovaukojima se

tendenciozno i neprofesio-

nalno Demokratskoj partiji

socijalista Crne Gore pripisu-

je pad popularnosti, i to tako

štosezlonamjernoupoređuju

podaci saparlamentarnih i lo-

kalnih izbora, za koje svako

iolepolitički pismenznada su

neuporedivi“.

-Ovako visoka podrška birača

predstavlja pravi politički

podvigzazemljekoje suproš-

le tranziciju. Takođe, posma-

trano i u regionalnom i širem

kontekstu, ovaj rezultat je im-

presivan. Činjenica je da De-

mokratska partija socijalista

na svakim novim izborima

osvaja gotovo isto ili ubjedlji-

vo više glasova od svih opozi-

cionih partija zajedno. Iz iz-

bornog procesa u proces

uglavnomuspijevamo da svo-

jom politikom, a prije svega

postignutim rezultatima, ani-

miramo svevišebirača - saop-

štio jeDPS.

R. P.

Demokratska partija socijalista poručila oponentima

Jedina smopartijakojupodržava

od40do45odstograđana

PODGORICA

- Predsjednik

Demokratskepartije socija-

listaMiloĐukanovićotpo-

čeo jepojedinačne razgovo-

re sapredsjednicima svih28

koordinacionih tijelaDPS-a

uPodgorici.

Prema pouzdanim saznanji-

ma Pobjede, Đukanović po-

sljednjih dana svakodnevno

obavlja razgovore u ,,četiri

oka“ sa svojim saradnicima

kako bi podigao stranačku in-

frastrukturu u Podgorici na

najveći nivo.

- Đukanović nije zadovoljan

trenutnim stanjem i radom u

podgoričkomodborui svojom

energijom i radom pokušava

da popravi stvari. Izbori u

Podgorici su krucijalni za bu-

dućnost partije, sigurno

na nivou pred-

sjedničkih ako

ne i značajniji –

rekao je izvor

Pobjede, koji je

dobro upućen u

z b i v a n j a u

DPS-u glavnog

grada.

Predsjednici ko-

ordinacionih tije-

la u Podgorici su

ministri, direktori

javnih i privatnih

preduzeća kao i viso-

ko pozicionirani čla-

novi Vlade.

- Đukanović nije za-

dovoljan kako rade

koordinaciona tijela. Pa sa svi-

ma njima samostalno razgo-

vara. Primijetio je da se poje-

dina koordinaciona tijela

uopšte ne sastaju, što nije do-

bro - rekao je izvor Pobjede

koji je prisustvovao sastanku

saĐukanovićem.

Izvordodaje i šta sukonkretni

zadaci koje su koordinatori

dobili od Đukanovića i da su

sastanci veomakonstruktivni.

- Predsjednik partije insistira

na terenskom angažovanju i

navrlokonkretnimzadacima.

Sastanci su izuzetno korisni i

praktični - kazao je jedan

izvor.

Procjene centrale, ali i baze

DPS-a kažu da se značajnije

mora podići nivo partijske in-

frastrukture i rada na terenu

ako se želi sustići minus u od-

nosu na parlamentarne izbo-

re.

-Postoje različiteprocjene, ali

potrebno je barem nekoliko

hiljada glasova da bi se obez-

bijedila sigurna pobjeda u

Podgorici - kaže izvor.

Izvori Pobjede iz DPS-a kažu

da je partijska infrastruktura

ipak na takvomnivou da će

aktivisti partije za jedno

popodne prikupiti više-

struko više potpisa ne-

go što je predviđeno

zakonom za pred-

sjedničke izbore.

Ukoliko Đuka-

nović ostane na

stanovištu po-

vlačenja sa dr-

žavnih funkci-

ja, onda se kao

mogući kandi-

dati najjače par-

tije pominju Milutin

Simović i Milica Pejanović-

Đurišić.

N.ZEČEVIĆ

Lider DPS-a se aktivno uključio u kampanju za podgoričke izbore

Đukanovićpozvaona

raport predsjednike

koordinacionih tijela

Prema pouzdanim saznanjima Pobjede, predviđeni su i odvojeni

sastanci sa gradonačelnikom Slavoljubom Stijepovićem i šefom

podgoričkog odbora VladanomVučelićem.

- Đukanović će ključnim ljudima DPS-a iznijeti svoje viđe-

nje situacije u Podgorici - rekao je izvor.

Kako je Pobjeda ranije pisala, Đukanović

nije prisustvovao na posljednje dvije

sjednice Opštinskog odbora DPS-a u

Podgorici što je protumačeno kao

tihi otklon od Vučelića. Posljed-

njoj sjednici Odbora na kojoj je

Vučelić govorio o svompoten-

cijalnomodlasku nije prisu-

stvovao ni gradonačelnik

Stijepović.

Predviđenisastanci isa

StijepovićemiVučelićem

ja u parlamentu

isni

ica loših

bicija

romkojeg su svi podržali, pa

nije prošlo nekolikomjeseci,

oni su se oprostili od njega.

Gotovo nikada se ne radi o

programskim razlikama, već

personalnim ambicijama da

se ruši prvi i da ja postanem

prvi, koji će eliminisati nje-

govu ekipu–kažeVuković.

Prema njegovim riječima,

postoji i treći razlog raspada

opozicionihsubjekata i poja-

ve nezavisnihposlanika.

- Treći razlog je da se to ne

dešava u samim političkim

subjektima, nego po diktatu

onih van Crne Gore koji su

njihovi vlasnici iponalozima

koji dolaze sa strane. Patroni,

mecene najvećeg broja poli-

tičkih subjekata opozicije

nalaze se van Crne Gore –

istakao jeVuković.

On kaže da ni otvorene liste,

uokvirukojihbi birači glasa-

li za pojedince, a ne partije,

ne bi spriječile pojavu neza-

visnihposlanika.

- Otvorenu, kao i zatvorenu

listu, pravi stranka. Partija

pravi raspored na njoj. Gra-

đani bi mogli zaokružiti 81.

umjesto prvog, ali ponovo su

to partijski kadrovi. Ne treba

imati iluziju da bi glasanje za

pojedincaeliminisalopojavu

nezavisnih poslanika. Svi na

listama su partijski izabrani

–kazao jeVuković.

ZADRŽAVAJUMANDATE

Poslanici imaju ustavnumo-

gućnost da, ukoliko napuste

partiju, ne moraju da vrate

mandat,većmogudanastave

samostalno da funkcionišu u

Skupštini. Crnogorski parla-

ment i u ranijim sazivima

imao je dosta sličnih primje-

ra, a u prošlom sazivu bio je

formiran i Klub samostalnih

poslanika.

Prvi nezavisni poslanik u

prošlom skupštinskom sazi-

vu bio je bivši član Pozitivne

Zoran Miljanić. On je od je-

senjeg zasijedanja 2013. go-

dine djelovao samostalno u

parlamentu, ali seu februaru

2014. priklonio Demokrat-

skom frontu. Nezavisni po-

slanik bio je i Novica Stanić,

koji je isključen iz Nove srp-

ske demokratije, a napustio

je kasnije i poslanički klub

DF.

Sukob Dritana Abazovića i

Mladena Bojanića sa pred-

sjednikom Pozitivne Dar-

kom Pajovićem završio je

njihovim isključenjem iz

stranke, ali i njihovom odlu-

komdazadržemandatiosta-

nu u parlamentu. SNP ostala

je bez tri poslanika zbog nji-

hovog sukoba sa tadašnjim

liderom te partije Srđanom

Milićem. Velizar Kaluđero-

vić, Neven Gošović, kao i

Obrad Gojković nastavili su

da djeluju kao nezavisni po-

slanici, uprkos apelu SNP-a

da vratemandate partiji.

MiodragLekić iGoranDani-

lović, kada su napustili DF,

formiralisuDemos,alinasta-

vili su da djeluju kao samo-

stalni poslanici. Nezavisni

poslanik bio je i Radovan

Asanović, nekadašnji član

Fronta.

Zbog zadržavanja poslanič-

kog mandata traje ,,vječni

rat“ izmeđumatične partije i

poslanika koji ju je napustio.

Partije neprestano pozivaju

da im se vrati mandat, ali ni-

jedan poziv do sada nije usli-

šen.

I.KOPRIVICA

Sjetimo se šta su

lideri Demosa

govorili nekada, a

šta suporučivali

kada su se ras-

tajali. Kako je

stvorenDF sa

lideromkojeg

su svi podržali,

pa nije prošlo

nekolikomjeseci,

oni su se oprostili

odnjega - kaže

Vuković

GoranRadonjić

MiloĐukanović

AnkaVukićević

Predsjednik parijte nije zadovoljan trenutnimstanjem i radomu

podgoričkomodboru i svojomenergijom i radompokušava da

popravi stvari. Izbori u Podgorici su krucijalni za budućnost partije,

sigurno na nivou predsjedničkih ako ne i značajniji – rekao je izvor

Pobjede, koji je dobro upućen u zbivanja u DPS-u glavnog grada

Slavoljub

Stijepović

VladanVučelić