Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. mart 2018.

Politika

PODGORICA

- Beograd je

lobirao, aPodgorica je radila,

zato jeStrategijaproširenja

ovakopostavljena. Nepra-

vedno je stavljati u isti polo-

žaj CrnuGoru, koja ima

otvorenih30poglavlja, i Sr-

biju, koja imaotvorenih 12 -

kaže zaPobjeduhrvatski

analitičarDavorĐenero. On

jekomentarišući posjetupr-

vog čovjekaEKŽan-Klod

Junkera regionunaglasioda

je to samodobarmarketing.

-Situacijajeovakva,Srbijanije

lobiralasamozasebe, već je lo-

birala iprotivzemaljakojesuu

procesu približavanja Uniji.

To ne bi trebalo raditi i to do-

nosi kratkoročnu korist jer su

rezultati na strani Crne Gore.

Srbija pregovara godinu i po

kraće odCrneGore, a imaju 12

otvorenih poglavlja, da ne po-

minjemproblem sa Kosovom.

Sdrugestrane,imateCrnuGo-

ru koja u potpunosti sprovodi

zajedničku evropsku vanjsku

politiku i već u svimpoglavlji-

mauvodi evropske standarde i

na neki način već funkcioniše

kaočlanicaEU.Tosusvečinje-

nice koje gospoda u Briselu ne

priznaju -poručujeĐenero.

Objašnjava da, u stvari, nema

nikakvenove strategijezapro-

širenje.

- Okviri za proširenje EU su

postavljeni Lisabonskim ugo-

vorom, sa jedne i Solunskom

agendom sa druge strane, i tu

nemamogućnosti da seredefi-

nišu novi kriterijumi. Ovo je u

suštinisamomarketingEvrop-

ske komisije prema regiji. Je-

dina racionalna politika za Cr-

nu Goru je - ne osvrtati se na

priče o regatama i konvojima,

ne gledati druge, nego raditi

svoj domaći zadatak, kao i do

sada. To je na neki način i Hr-

vatska radila, mi smo zanema-

rili sve priče i fokusirali se na

svoj put. Nekada smo mi bili

kratkougrupi saTurskom, on-

da smo se otisnuli i nastavili

sami. Na tomputu su namnaj-

veći saveznici bili zemljeViše-

gradske grupe. Nadam se da

Hrvatska neće biti manje fer

prema Crnoj Gori nego što su

V4 bile prema nama - kaže sa-

govornikPobjede.

Đenero podsjeća da je Hrvat-

ska tokompregovaranja imala

jedno vrlo važno tijelo jer je

postojao potpuni konsenzus

izmeđupozicije i opozicije.

- To je bioNacionalni odbor za

praćenje pregovora, kojim je

predsjedavalaevropskinajpre-

poznatljivija osoba hrvatske

opozicije. Sa ovakvim ponaša-

njem crnogorske opozicije to

je nemoguće, ali je veoma važ-

no da se kompletno društvo

uključi uproces - poručujeĐe-

nero.

M.JOVIĆEVIĆ

Hrvatski analitičar Davor Đenero kaže da je Strategija

proširenja samomarketing EK prema regionu

Srbija je lobirala, a

CrnaGora je radila

PODGORICA

-Srpskakoali-

cijasaopštila je jučeda ihje

sveštenikŽeljkoRojevićoba-

vijestiokakomujevladikabu-

dimljansko-nikšićki Joanikije

daoroksatdapovučekandi-

daturuzapredsjednikaCrne

Gore.

- Sveštenik Željko Rojević juče

je članovima predsjedništva

Srpske koalicije, nešto nakon 14

sati, saopštio da mu je vladika

budimljansko-nikšićki Joaniki-

je dao rok od jednog sata da po-

vuče kandidaturu, te da će, u

suprotnom, biti raščinjen. Mi

smo istoga trenutka saopštili je-

reju Rojeviću da se povuče. Na

njegov zahtjev, poslali smomu i

prijedlog obraćanja javnosti.

Imali smo u vidu i da mu je, po

naloguDemokratskog fronta, a

navodnouimeEparhije,danra-

nije raščinjenjem prijetio i iz-

vjesni Boban Jokić - saopštila je

Srpskakoalicija.

Oni su podsjetili da je episkop

Joanikije bio u nekoliko navra-

ta aktivan učesnik političkih

skupova ,,koje je organizovalo

lice koje je nedavno, na kraju

političke karijere, bježalo kroz

pljevaljske i prijepoljske šu-

me“.

- Niko nije tražio vladičinu ka-

nonskuodgovornostzboggovo-

ra na centralnom trgu u Podgo-

rici, na novogodišnjem skupu

Demokratskog fronta, jer je tou

domenu ljudskih i političkih

pravasvakoggrađanina,paivla-

dike.Takođe,nikadanijepokre-

nutopitanjeodgovornosti poje-

dinih arhijereja naše crkve u

Crnoj Gori koji su 1997. godine

doprinijeliMiluĐukanovićuda

pobijedi na predsjedničkim iz-

borima. A to su neuporedivo

krupnije stvari od kandidature

jednog sveštenika - navode iz

Srpskekoalicije.

R.P.

Joanikijenaredio

Rojevićudapovuče

kandidaturuza

predsjednika

Srpska koalicija tvrdi da je vladika budimljansko-

nikšićki uslovio njihovog kandidata

Vladika Joanikije

Jedina racionalna politika za Podgoricu

je - ne osvrtati se na priče o regatama i

konvojima, ne gledati druge, nego raditi

svoj domaći zadatak, kao i do sada. I

Hrvatska je to radila. Nekada smo i mi bili

kratko u grupi sa Turskom, onda smo se

otisnuli i nastavili sami - kaže Đenero

PODGORICA

–Sveveći

broj nezavisnihposlanikau

crnogorskomparlamentu

posljedica je lošeg ,,veziv-

nog“materijalaopozicio-

nihpartija, ali prije svega

nevjerovatnepotrebepoje-

dinacadauprvi plan isture

svoje ličnepolitičke ambi-

cije–kaže zaPobjeduMi-

odragVuković, poslanik

DPS-a i predsjednikUstav-

nogodboraSkupštineCrne

Gore.

Praksa zadržavanja posla-

ničkog mandata i samostal-

nog djelovanja u crnogor-

skom parlamentu, usljed

mimoilaženja sa matičnom

partijom, nastavljena je i u

ovomsazivu. I to isključivo u

opozicionimklupama. Samo

dva mjeseca od povratka di-

jela opozicije u Skupštinu,

samostalnodjeluju četiri nji-

hova poslanika. To su Alek-

sandar Damjanović, koji je

prije godinu napustio SNP,

kao i Goran Danilović i Go-

ran Radonjić, koji su nakon

svađe sa Miodragom Leki-

ćemizašli izDemosa i formi-

rali Ujedinjenu Crnu Goru.

Četvrti, ,,najsvježiji“ nezavi-

sni poslanik je Anka Vukiće-

vić, koja je, iako i dalje u boj-

kotu parlamenta, prije

nekoliko dana napustila Le-

kića i najavila samostalno

djelovanje u Skupštini. Broj

nezavisnih poslanika mogao

bi se povećati, ukoliko Srđan

Milić i Danijela Pavićević,

zbog političkog mimoilaže-

nja sa predsjednikomVladi-

mirom Jokovićem, napuste

SNP.

Miodrag Vuković kaže da

rast broja nezavisnih posla-

nika u crnogorskom parla-

mentu ,,nije incident“, većda

ihimaiudrugimparlamenti-

ma, ali, kako ističe, daleko

manje.

LOMOVI

Vuković smatra da se lomovi

unutar opozicionih politič-

kih subjekata, zbog kojih ih

pojedinci napuštaju i nastav-

ljajudadjelujukaonezavisni

poslanici,dešavajuzbogveli-

kih i nerealnihambicijaunu-

tar stranke. A te stranke su,

kakoističe,neubjedljivi,neo-

riginalni, neautonomni poli-

tički subjekti, koji nemaju

uporište u socijalnom i druš-

tvenombićuCrneGore.

- To su partije koje se prepo-

znaju u odnosu na predsjed-

nika, a ne na poruku. Svađe

unutar njih nijesu zbog par-

tijskog programa, već zbog

imanjailinemanjaprostorau

okviru tog subjekta za pro-

mociju ličnog interesa. Sjeti-

mo se šta su lideri Demosa

govorili nekada, a šta su po-

ručivali kada su se rastajali.

Kako je stvoren DF sa lide-

Nastavljena praksa samostalnog poslaničkog djelova

Vuković: Neza

poslanici poslje

partija i ličniha

Među

opozicijom

četiri

nezavisna

poslanika,

ali bi se taj

broj mogao

povećati

Miodrag Vuković kaže da je Ustav dovoljno demokratski

i širok za politički život, ali da nezavisnih poslanika nema

među vladajućimpartijama.

- Zašto se to ne dešava u vladajućimpartijama? U DPS-u

nema sukoba, jer nemamo pojedinaca nepotrošene potre-

be da svoju ličnu ambiciju javno saopštavaju kao navodno

problem koji je unutarstranački – kaže Vuković.

UDPS-unemasukoba

PODGORICA

-MarkoMila-

čićobjavio je jučekandidatu-

ruzapredsjedničke izbore,

koji ćeuCrnoj Gori biti odr-

žani 15. aprila. On je, na

osnivačkomkongresuPra-

veCrneGore, rekaoda je

tapartijanaGlavnomod-

borudonijela svojuprvu

odluku - danjegakandi-

duje zapredsjednika

CrneGore.

PoručiojedajeCrnojGo-

ri ,,dosta čekanja i istroše-

nih političara, režima, pro-

fesionalnihSrbaiCrnogoraca“.

– Ovo štomi počinjemo danas

jesvetadužnost, došlo jevrije-

me za političku smjenu gene-

racija. PravaCrnaGoraćegra-

ditimostovemirauCrnojGori

i van nje. Vrijeme je za novu

eru politike. Odnosi sa svije-

tommoraju biti postavljeni na

novim temeljima modernosti.

Treba namnova era odnosa sa

Srbijom i Rusijom. Ništa ma-

nje i nov i zdrav i poštenodnos

sa Zapadom – rekao je Mila-

čić.

R.P.

Milačićpredsjednički

kandidat PraveCG

AleksandarDamjanović

GoranDanilović

SkupštinaCrneGore

MarkoMilačić