Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. mart 2018.

Kultura

BAR

- Pozorišni program

Barskog ljetopisa i ove godi-

neponudićepublici veliku

produkciju inspirisanukla-

sičnimdjelomsvjetskeknji-

ževnosti. Kako jenajavljeno

izdirekcije festivala, biće to

predstava „Omiševima i lju-

dima“, kojućepomotivima

istoimenog romanaDžona

Stajnbeka režirati poznati

bosansko-hercegovački re-

diteljDinoMustafić.

Barski ljetopis ovaj projekat

realizovaće u koprodukciji sa

Gradskimpozorištem iz Pod-

gorice, a premijera je zakaza-

na za 23. jul u Baru, u okviru

31. izdanjaLjetopisa.

Uloge će tumačitiMišoObra-

dović, Miloš Pejović, Emir

Ćatović, Dejan Đonović,

Branko Ilić, Marija Đurić,

Pavle Ilić i Božidar Zuber.

Dramatizaciju i dramaturgiju

predstave „O miševima i lju-

dima“ potpisaće StelaMiško-

vić. Za scenografiju je zadu-

žena Smiljka Šeparović

Radonjić, dok će kostimogra-

fiju raditi LinaLeković.

Kakonavode izBraskog ljeto-

pisa, „O miševima i ljudima“

govori o posljedicama eko-

nomske krize u Americi tri-

desetih godina prošlog vijeka

i u tom smislu odlično kores-

pondira sa današnjimvreme-

nom.

-Ipak, naše čitanje stavlja fo-

kus na nit koju je i sam

Stajnbek suptilno provukao

kroz novelu: progovorićemo

o snovima, iluzijama kao ne-

ophodnosti opstanka u suro-

vomokruženjukojemargina-

lizuje drukčije, stare, bolesne

i osobesasmetnjamaurazvo-

ju.Obijeguuutopijukao jedi-

nommjestu na kojemmože-

mo biti srećni dok nas ne

ugrizu oštri zubi stvarnosti –

dok se ne suočimo sa činjeni-

com da se ovdje i sada prija-

teljstvo, humanost i sloboda

povlačepredstrahom, intere-

som i taštinom– saopšteno je

iz direkcijeLjetopisa.

Kako su naglasili, i ovogodiš-

njom produkcijom Ljetopis

afirmiše prošle godine ute-

meljenu ideju o saradnji Fe-

stivala sa profesionalnim do-

maćim pozorišnim

subjektima, angažmanu

isključivo crnogorskih

glumacaipozorišnih

djelatnika, kaoinji-

hovoj saradnji i

povezivanju sa

renomiranim i

regionalno pri-

znatim redi-

teljskim ime-

nima.

R.M.

„Omiševima i ljudima“ u režiji DinaMustafića

Barski ljetopis i Gradsko pozorište pripremaju zajednički teatarski projekat

Dino

Musta ć

PODGORICA

- Institut za jezikUniverzitetauSarajevu

organizujeDane Instituta za jezik2018, apozivdauče-

stvujuuprogramumanifestacijedobili suFakultet za cr-

nogorski jezik i književnost saCetinja i Institut zamake-

donski jezik „KrsteMisirkov“ izSkoplja.

Kako je saopšteno izFCJK, znatan jebroj programauradnom

dijelumanifestacijeukojimaće, uznaučnike Institutaza jezik

i Univerziteta u Sarajevu, učestvovati predstavnici institucija

iz Skoplja i Cetinja.

Fakultet za crnogorski jezik i književnost predstavljaće Sanja

Orlandić, Novica Vujović i Goran Drinčić. Crnogorski pred-

stavnici učestvovaće danas, pored ostalog, na radnom sastan-

ku „ Izazovi savremene južne slavistike“. Za sjutra je planiran

sastanak sa rektoromUniverziteta u Sarajevu i razmatranje

modela buduće saradnje, dok će javna tribina „Crnogorski je-

zik i savremenamontenegristika“ biti organizovana 7. marta...

NakonpozdravneriječiiuvodnihizlaganjadirektoraInstituta

za jezikUniverziteta uSarajevudr AlenaKalajdžije i profeso-

rice Filozofskoga fakulteta niverziteta u Sarajevu prof. drHa-

snijeMuratagić-Tuna,natribiniomontenegristicipredstavni-

ciFCJKgovorićeonaučno-obrazovnomeradu,međunarodnoj

saradnji i bogatoj izdavačkoj djelatnosti.

U zvaničnome pozivu organizatora navodi se „da su sve spo-

menuteaktivnostiodizuzetnevrijednostizaostvarenumeđu-

narodnusaradnju, aposebnosobziromna toda su i bosnistici,

i makedonistici i montenegristici u značajnoj mjeri potrebne

afirmacijske tendencije i aktivnosti, uza sve povoljnije prilike

i okolnosti za predstojeći napredak i razvoj“.

R.M.

Predstavnici FCJK

naDanima Instituta

za jezikuSarajevu

DODEST:

Filmska revija

posvećenaMeril Strip

PODGORICA

- Projekcijom

filma „Sofijin izbor” (1982)

večeras u20 sati uDodestu

ćepočeti revijaposvećena

Meril Strip, glumici sanajvi-

šenominacija zaOskara. U

naredna tri danapodgorička

publikabićeuprilici davidi i

ostvarenja „Žena francuskog

poručnika“ (1981), „Plaču ta-

mi“ (1988) i „MojaAfrika“

(1985).

Reviju organizuje KIC „Budo

Tomović” u okviru filmskog

programa. Ulaz je besplatan.

Meril Strip nominovana je za

više od 260 nagrada, a dobitni-

ca je više od 170. Osvojila je tri

Oskara i to glumeći u filmovi-

ma: „Ledena dama”, „Sofijin

izbor” i „Kramer protiv Kra-

mera”. Za nagradu Zlatni glo-

bus nominovana je 25 puta, a

osvojila jeukupnoosam. Pored

filmskihnominacija, dobila je i

dva Emija za najbolju glumicu

u jednoj seriji, a 1998. godine

dobilajeizvijezdunaBulevaru

slavnih u Holivudu. Američki

filmski institut dodijelio joj je

2004.nagraduzaživotnodjelo.

Meril Strip je do sada igrala u

preko 60 filmskih projekata.

Izdvajaju se „Lovac na jelene”

(1978), „KramerprotivKrame-

ra” (1979), „Žena francuskog

poručnika” (1981), „Sofijin iz-

bor” (1982), „Razglednice iz

pakla” (1990), „Divlja rijeka”

(1994), „Đavo nosi Pradu”

(2006), „Čelična dama” (2011),

„Avgust u okrugu Osjedž”

(2013), „Začarana šuma”

(2014).

R.K.

PODGORICA

- Sanjao sam

nešto štomeprobudilo...

Ustao sami počeodapišem,

potpunodrugačijimstilom

negodo tada. Prvapričana-

stala jeuzoru, objavio sam

jenaFejsbuku i tada jepoče-

lopotpuno „ludilo“. Lajkovi,

podrška, komentari... Svi su

mepitali ko jepisac, nijesam

naveoautora, ipak sambio

na svom„zidu“.Moj budući

dizajnermislio jedaobjav-

ljujemodlomke izprevoda

neke straneknjige. I druga i

trećapriča izazvale sudobre

reakcijenamreži, aonda su

krenuli da sepojavljuju i iz-

davači. Knjiga jeobjavljena

poslije godinu, u izvornom

izdanju–pričaBeograđanin

GoranStojičić (52), koji je

nedavnouKIC-u„BudoTo-

mović“predstavio svojupr-

vuknjigu„Besani“.

TANKALINIJA

Radi se o jedinstvenom

multimedijalnom pro-

jektu, jer jeknjigumogu-

ćečitati i uzmuzički oda-

bir autora. Stojičić kaže

da njegovih 35 kratkih

priča o ljubavi, objavlje-

nih u izdanju „Amonita“

izBeograda, podimenom

jedne od njih - „Besani“,

ne prestaju da osvajaju

publiku u regionu i šire.

Društvenamreža Fejsbuk

jeuovomslučajuodigrala

ulogu kulturnog me-

nadžera, jer se, kako kaže

autor, desilo nešto potpu-

no drugačije od

uobičajenog –

i z d a v a č j e

kont akt i rao

njega.

- To su priče o

životnim situa-

cijama u kojima se

svako od nas može prona-

ći. Volio bih kada bi se ljudi vi-

še pronalazili u onima sa sreć-

nimzavršetkom, ali nijesu sve

takve. Pišem o muško-žen-

skim odnosima, imena nema,

uvijek su samoOna iOn. To su

životne situacije gdje je tanka

linija između života i smrti,

ljubavi i mržnje, a na kraju vas

zatekne neočekivani obrt. To

seposebnosvidjeločitaocima.

Drama koja na kraju biva pot-

puno drugačija od onoga što

očekujete.To

jeuprincipufik-

cija, ali htjeli to ili ne, često se

sjetimo nekog detalja iz sva-

kodnevice koji dobro posluži

darazgranapriču–kažeStoji-

čić.

Onnaglašavadasupričeurba-

ne i mogu se smjestiti bilo

gdje: u Parizu, Londonu, Za-

grebu, Beogradu, Podgorici...

-Dragomi je da nijesamnapi-

saosezonskuknjigu,kojaćese

prodavati nekoliko mjeseci i

završiti svoj život, kao i da se

kratka forma priča svidjela

našim čitaocima na Balkanu,

kojiobičnovoleromane. Ispo-

stavilo se da je knjiga novog

autora i malog izdavača pro-

našla i još uvijek pronalazi

svoju publiku. Stalno dobijam

pozive za nova gostovanja.

Ljudi na promocijama su veo-

mazainteresovani zamoj radi

veomasamzadovoljantakvim

reakcijama - objašnjava Stoji-

čić.

SAMO ISKRENO

Kao jedna od osnovnih

stvarikojeremetedobarod-

nos Nje i Njega, kako priča

Stojičić, jeste nedostatak

komunikacijemeđupartne-

rima.

- Bavio sam se suštinomod-

nosa muškarca i žene. Istra-

živaosamnakojinačindvoje

ljudi funcionišu. Uz pretpo-

stavkuda se radi opravoj lju-

bavi, zanjenoočuvanje, defi-

n i t i vno j e neophodan

razgovor o svemu. Ljudi ne

žele da razgovaraju o onim

neprijatnim stvarima, guraju

probleme pod tepih,

na kraju se uda-

lje... Iako kliše,

ali veoma važan,

slažem se sa tim

da je„bolje imati

srećan razvod,

nego loš brak“.

Posebno je prema

djeci neiskreno ostati u ta-

kvimodnosima. Bolje je razići

senavrijeme,dabikasnijebiv-

ši partnerimogli imati norma-

lan odnos zbog djece – priča

Stojičić.

„Besane“ Gorana Stojičića

moguće jekupitinaAmazonu,

kao i u knjižarama „Delfi“ i

„Laguna“, a tokom februara

knjiga je stigla i u Crnu Goru.

Prevedena je na engleski jezik

pod nazivom „Sleepless“, a u

toku je prevod na hebrejski i

turski jezik.

IrenaČEJOVIĆ

Tanka je linija između života i

smrti, ljubavi i mržnje, a na kraju

vas zatekne neočekivani obrt. To

se posebno svidjelo čitaocima

Kratke priče, jednostavne

rečenice i slike koje se

projektuju u glavi čitaoca,

Stojičića su inspirisale da

knjigu učini još zanimljivi-

jom. Odlučio je da njegov

prvijenac bude praćen

muzikom, a zahvaljujući

novim tehnologijama, čita-

oci mogu, ako to žele, da

poslušaju njegove muzič-

ke ilustracije. Tu su Bouvi,

Nik Kejv, Kokto tvins,

Masiv atak, Roj Orbison...

- OčitavanjemQR koda na

pametnom telefonu, link

vas vodi na Jutjub, gdje

vas čeka neka od pjesa-

ma. Ljudi ovomasovno

koriste, neko tokom čita-

nja, neko poslije, a neko

pročita knjigu, kao i bilo

koju drugu. Napravili smo i

tzv. Hooktrac, pa na istom

kanalu postioji i kompi-

lacija „Besani“. I oprema

knjige je prilično neobična;

tu su ilustracije našeg

poznatog dizajnera Slavi-

mira Stojanovića Futroa,

kao i zanimljiv prelom,

korice, pa knjiga može

da se posmatra i kao neki

ukrasni predmet – rekao je

Stojičić.

Muzičke

ilustracije

Nijesam

napisao

sezonsku

knjigu

GoranStojičić

RIJEČ VIŠE:

Goran Stojičić

o svombestseleru „Besani“