Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 5. mart 2018.

CrnomGorom

BUDVA

- Tehnička služba

Regionalnog vodovoda otklo-

nila je kvar na cjevovodu na

plaži u Bečićima zbog čega je

bio obustavljen transport vode

u budvanskom selu Seoce,

a manji dotok zabilježen je u

Tivtu i Kotoru, saopšteno je

juče iz Regionalnog vodovoda.

U saopštenju se navodi da je

u nedjelju 4. marta u 00:15

časova, dežurna služba JP

Regionalni vodovod Crno-

gorsko primorje zahvaljujući

SCADA sistemu registrovala

kvar na cjevovodu u Bečićkoj

plaži, nakon čega je daljinskim

upravljanjem automatski

obustavljen transport vode na

spornoj dionici regionalnog

vodovodnog sistema.

- Tehnička služba Regionalnog

vodovoda je obilaskom terena

identi ikovala tačnu lokaciju

kvara i utvrdila da je uzrok

izazvan pomjeranjem cjevo-

voda koji se nalazi na plaži

zbog slabe nosivosti terena i

izuzetno nepovoljnih vremen-

skih prilika, što je uzrokovalo

naprsnuće spojnice na cjevo-

vodu 700mm. Sprovedene su

aktivnosti na pražnjenju vode

iz ugroženog dijela cjevovoda

i organizovane eksterne ekipe

podrške u cilju hitne realizacije

aktivnosti na popravci kvara

koje su podrazumijevale

značajne zemljane radove, a

zatimmontažu nove spojnice.

Tokomnoći su na lokaciju

kvara dopremljene potrebne

građevinske mašine, dok su

radovi počeli u 6:30 i završeni

su u rekordnom roku, iako se

realizacija radova odvijala u

nepovoljnim vremenskim

uslovima zbog jakih udara vje-

tra i kiše - navodi se u saopšte-

nju Regionalnog vodovoda.

Iz tog preduzeća su rekli da su

na ovaj način stvoreni uslovi

da se već u 12 časova uspo-

stavi redovan radni režim i na

tomdijelu regionalnog

vodovodnog sistema.

- U saradnji sa lokalnim

vodovodnimpreduze-

ćima je u toku radova

na popravci uspostav-

ljen režim isporuke vode koji

je minimizirao uticaj na vodo-

snabdijevanje građana Tivta i

Kotora, dok je do privremene

obustave vodosnabdijevanja

područja opštine Budve došlo

u naselju Seoce - zaključuje se

u saopštenju.

R. P.

Iz Regionalnog vodovoda saopštili

identi kacijakvarapola satanakonponoći

Priprema terena

Izgled terenanakonsanacijekvara

HERCEGNOVI

–Uorganiza-

cijiNVO„Omladinski centar

HercegNovi“ juče jeuDječi-

jemdomu„Mladost“ organi-

zovana „Tortazaosmijeh“,

manifestacijakojapunih15

godinauveseljavaštićenike

ustanoveuBijeloj.Udomje

jučestiglooko80torti izHer-

cegNovog,Kotora,Tivta,

Podgorice idrugihcrnogor-

skihopština, ali i oddugogo-

dišnjihprijatelja izMakedo-

nije i Slovenije.

Cijelu deceniju redovan gost

na ovoj tradicionalnoj manife-

staciji je Branka Bukovec iz

NovogMesta, koja po riječima

predsjednika „Omladinskog

centra“ Milijana Mijovića,

„žena sa srcem većim od raz-

daljine između Herceg Novog

i NovogMesta“.

-Siguransamdanijejedinakoja

jetolikoredovna,alijesteposeb-

na, jerpređepreko600kmdabi

bila s nama. Divna ljudska duša

kojasvakegodinedođeizSlove-

nijedabi donijela tortu i družila

se snama - kazao jeMijović.

On se zahvalio svima koji su i

ove godine poslali ili donijeli

torte, upravi doma i onima koji

su pomogli u organizaciji 15. po

redu„Tortezaosmijeh“.

- Najveće hvala koje svi mi mo-

žemo dobiti i jedino koje zaista

vrijedi – jesu upravo dječiji

osmijesi. Zato, hvala vama, dje-

co, za srdačnu dobrodošlicu, za

divno gostoprimstvo, za svaki

vaš osmijeh. Hvala vam što nas

ozarite vedrinom i što nam

omogućite da se osjetimo vri-

jednim i važnim na ovaj dan.

Hvala vamšto nas podsjetite na

sve ono što je zaista vrijedno u

životu. Sve ovo jeste samo zbog

vasisvismomiovdjesamozbog

vaših osmijeha - poručio jeMi-

jović.

Za15godinakolikomanifestaci-

ja traje u Dječiji dom u Bijeloj

stiglo jeoko1.200torti. Prvego-

dine torte su upućivali samo

Novljani da bi vremenom ova

manifestacija prerasla umeđu-

narodnu, jer su torte od pojedi-

naca, institucija, preduzeća,

ustanovaiorganizacijastizaleiz

cijele regije.

Mališane je tokom jučerašnje

tortijade zabavljao ansambl

,,Stari kapetan“.

Ž.K.

TIVAT

–Aktuelnomfinansij-

skomperspektivomprograma

IPAIICrnojGori jenaraspola-

ganju270milionaeura.

Umultimedijalnoj sali Gradske

kuće održana je tribina „Značaj

turizmauevropskimintegracija-

maCrneGore“,kojujeusaradnji

sa opštinomTivat organizovala

Crnogorska panevropska unija

(CPEU).

Otvarajući tribinu, predsjednica

opštineTivatdrSnežanaMatije-

vić je naglasila da se proces pri-

stupanjaEvropskojunijipovezu-

je i sa pristupanjem sredstvima

EU fondova. „Opština Tivat je,

osnivanjemSekretarijata za pre-

duzetništvo i ekonomski razvoj,

posebanfokusstavilanakancela-

riju za pisanje i implementaciju

projekata. U posljednjih osam

godinaopštinajeapliciralazabli-

zu 40 projekata, a sredstva smo

dobili za 14, od kojih smo u dva

bili vodeći partner. Benefiti se

mjeremilionimaeura,atrenutno

smo aktivni na četiri projekta od

kojihočekujemoskoropolamili-

ona eura“, kazala je drMatijević,

istakavši da je nautički turizam

razvojna šansaTivta.

„Ostajemo i na opredjeljenju

očuvanjabaštine,prirodnihikul-

turnih vrijednosti koje bi trebalo

valorizovati upravo kroz formu

autentične turističke ponude“,

naglasila je predsjednica opštine

Tivat.

Potpredsjednik CPEU i pred-

sjednikOdborazaevropskeinte-

gracije u Skupštini Crne Gore

Adrijan Vuksanović podsjetio je

prisutne da je u prethodnoj per-

spektivi IPA I Crnoj Gori bilo na

raspolaganju235milionaeura.

„Odtogajeiskorišteno95odsto,a

aktuelnom finansijskom per-

spektivom programa IPA II Cr-

noj Gori je na raspolaganju 270

milionaeura“,kazaojeVuksano-

vić, izražavajući zadovoljstvo što

se tribina održava uTivtu, koji je

mjestospajanjarazličitihkultura

i civilizacija i poželjna turistička

destinacija, oplemenjena kultur-

nimpluralizmom.

Na dvoiposatnoj tribini panelisti

subili zamjenica direktoriceNa-

cionalne turističke organizacije

Maja Liješević, koja je govorila

na temu „Podsticaji turističkoj

privredisaaspektaEUintegraci-

jasosvrtomnauloguNacionalne

turističke organizacije Crne Go-

re“, prof. dr Ivo Županović imao

jetemu„Strategijskirazvojturiz-

ma i iskustva zemalja iz regiona

sa posebnimosvrtomnaMaster

planikvalitativnimpromjenama

u smještajnim kapacitetima“, a

mr Đorđije Brajović je govorio o

destinacijskommenadžmentu.

S.KRSTOVIĆ

LOVĆENAC

-Uorganizaciji Crnogorskebiblioteke i čitao-

niceuLovćencu je jučeodržanovečepoezijeposvećenove-

likomcrnogorskompjesnikuAleksandruLesu Ivanoviću.

Organizacijom ovog kulturnog događaja, navode organizatori,

dat je doprinos i podrška inicijativi Matice crnogorske da se na

Cetinjupodigne spomenik ovompjesniku.

Programpod nazivom „Śećanje na Lesa“ izveli su najuspješniji

učesnici Druge pokrajinske smotre recitatora na crnogorskom

jeziku: Maša Bilić, Tanja Čelebić, Jana Krivokapić iMilutin Po-

pović. Umuzičkom dijelu programa nastupio je violinista An-

drašTot, a posjetiocima se obratiopublicistaNenadStevović.

Iz organizacije navode da će se Udruženje Crnogoraca Srbije

,,Krstaš“ iMjesnazajednicaLovćenacupisatiulistudonatoraza

izgradnjuspomenikanaCetinjuučast jednogodnajvećihcrno-

gorskih liričaraAleksandraLesa Ivanovića.

R.P.

Otklonjen

kvar na

cjevovodu

uBečićima

UTivtu održana tribina o programu IPA II

Evropski fondovi

šansaza turizam

Manifestacija „Torta za osmijeh“ u Dječijemdomu „Mladost“

Slatki zalogaji za štićenike izBijele

KOLAŠIN

-Nord fest u

svomdrugomizdanjuneće

biti jednodnevni većdvod-

nevni događaj. Kako sunaja-

vili izorganizacionogodbo-

ra, dva festivalskadanabiće

27. i 28. jul, ana taj načinće se

ustanoviti praksada će se fe-

stival stalnoodržavati vi-

kendima.

Duško Gošnić, koji je pokre-

tračiorganizatorNordfesta,je

sigurandaće festival nadmaši-

ti prošlogodišnji koji je obilje-

žennastupomRiblje čorbe.

– Drugi Nord fest će obilježiti

povratak grupe Bolero. Tako-

đe ćemo dočekati nastup gru-

pe TAP 011 i to u izdanju sa

Gocom i Ivanom, pa će to biti

prilika da se čuju „Bunda“,

„Vrapci“ i ostali hitovi „tapova-

ca“. Na drugomNord festu će

nastupiti i Dejan Najdanović,

nekadašnji solista grupa Smak

iGeneracije5.Sadaćenastupi-

ti sa svojim bendom Smak tri-

bute. Takođe će nastupiti ben-

dovi Akademija i kolašinski

Rudolf i to nije završen spisak

jer još pregovaramo sa nekim

izvođačima - istakao jeGošnić.

Premanjegovimriječima,oče-

kuje se veća podrška sponzora

a cilj festivala je da bude origi-

nalnadopunaturističkeljetnje

ponude sjevera države. Cijene

ulaznica biće naknadno objav-

ljene, aprvihsto ljubitelja roka

koji se jave organizatoru dobi-

ćepaketulaznicapocijeni od5

eura.

Dr.D.

Drugi Nord fest biće održan 27. i 28. jula

Bolero i TAP011 stižuuKolašin

Večepoezijeposvećeno

Lesu Ivanoviću

Podrška za podizanje spomenika velikompjesniku

Detalj sa tribine

Stiglo80 torti izCrneGore,Makedonije i Slovenije