Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 4. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

Mitropolija

crnogorsko-primorska jevan

zakona i iznaddržave, anjeni

poklonici u sudovima i svim

institucijamadržave sprovo-

de samovolju i bezakonje, sa-

opštili su juče izCrnogorskog

pokreta.

Onisunavelidanerazumijuka-

ko jemoguće da država ustano-

vi danijebilozloupotrebeprili-

kom up i s i van j a imov i ne

manastiraOstrogiŽdrebaoniki

pripadajućih zemljišnih parce-

la sa države na Beogradsku pa-

trijaršiju.

- Je li to njihova đedovina kad

tako velikodušno poklanjaju

ogromno državno bogatstvo po

osnovu toga što ljube rukuAm-

filohija Radovića. Zašto ćute

brojne NVO koje skaču, sa pra-

vom,nasvakuzloupotrebukoja

predstavlja beznačajnost u od-

nosuna kriminalneodlukepra-

vosuđa i državnih institucija ili

njihovononšalantnoponašanje

u otuđivanju državne imovine i

poklanjanju SPC bez ikakvog

osnova, kao da živimo u pravo-

slavnoj džamahiriji u kojoj SPC

ima vrhovnu moć. Možda je u

pravu Amfilohije Radović, koji

poručuje državi da treba da se

registruje kod njega - naveli su

izCrnogorskog pokreta.

- Kome odgovara stanje u kome

smo izgubili povjerenje u sve

institucije, stanje u kome osobe

optuženezanajtežadjelaprotiv

države slobodno šetaju i pono-

sno se svakodnevno šepure i

provocirajupomedijima,stanje

ukomepravosuđekrši propise i

procedure, u kome se, bez ikak-

vihposljedica,vrijeđajusudovi,

sudije, organi reda, otuđuje sa-

kralna imovina kriminalnim

sudskim postupcima umjesto

da se zakonski uvede red u tu

oblast. Zar neko stvarno misli

da je to politički oportuno za

njega. Sumnjamo da pravna i

politička anarhija bilo kome

možedonijeti dobra–zaključili

suuCrnogorskompokretu.

R.P.

Crnogorski pokret ogorčen zbog odluke suda da nema dokaza o nezakonitomupisuManastira Ostrog u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve

Poklanjajudržavnobogatstvo i

ljube rukuAmfilohijaRadovića

Oglasili se autori knjige „U odbranu autonomije Univerziteta Crne Gore“ nakon napada kolega

Akademska inkvizicija

PODGORICA

SenatUni-

verzitetaCrneGore, prvi

put otkadapostoji, izrekao

jeosudu jedneknjige i pro-

glasio jepamfletom, saop-

štili su jučepriređivači knji-

ge „Uodbranu

autonomijeUniverzite-

taCrneGore“ –bivša

rektorkaRadmila

Vojvodić i trojica

profesoraŽivko

Andrijašević,

PredragStani-

šić i Vladimir

Pešić.

Senat je na

e l ek t ronsko j

sjednici, prijene-

koliko dana, zauzeo stav da je

ova knjiga pamflet, podržava-

jući istovjetnu ocjenu koju je

na sjednici 19. februara zau-

zeo iUpravni odborUniverzi-

teta kojimpredsjedavaDuško

Bjelica.

ODGOVOR

Vojvodić, Andrijašević, Stani-

šić i Pešić saopštili su juče da

su njihove kolege, članovi Se-

nata, stav o knjizi zauzeli bez

rasprave, mehanizmom elek-

tronske sjednice, odnosno

izjašnjavanja za naročito hit-

ne i nesporne teme.

-Nijenampoznatoda jeSenat

SukobRadmile

Vojvodić i Vlade trajao

je petmjeseci, dok

Vlada nije uspjela da

obezbijedi većinuu

Upravnomodboru za

njenu smjenu, što je

bila i prva smjena re-

ktora u istoriji Univer-

ziteta CrneGore

nekog evropskog univerziteta

ikada učinio nešto slično, čak ni

u vrijeme diktature. Pogotovo

namnijepoznatodaSenatUCG

imastatutarnumogućnostdase

izjašnjava o knjizi koja nije na-

mijenjena nastavno-istraživač-

kom procesu i koja nije izdanje

Univerziteta. Zbog toga je osu-

da naše knjige i njeno proglaša-

vanje pamfletom odluka koju

Senat nema pravo da donese i

koja je nespojiva sa akadem-

skom praksom – upozorili su

oni.

U akademskoj zajednici i de-

mokratskimdruštvima, istakli

su, knjige sekritikuju i nauč-

noosporavaju,dokseu

totalitarnimsistemima

i zarobljenim politič-

kim institucijama

knjige osuđuju, za-

branjuju ili spaljuju,

a njihovi autori pro-

gone.

- Ambijent straha i

svojevrsne aka-

demske inkvizi-

cije, koji prijeti

kreiranju kakvog Index Li-

brorum Prohibitorum našeg

univerziteta, ispostavlja se,

nažalost, kaonastavakpokre-

nutogprocesakojimsedoku-

mentovano i studiozno bavi-

mo u knjizi „U odbranu

autonomije Univerziteta Cr-

neGore“ – saopštili suoni.

Iskazali sužaljenještoseova-

kvim postupanjem kompro-

mituje Univerzitet, a univer-

zitetska tijela i pojedinci,

kakosuistakli,dovodeupozi-

cijudaosuđujuidiskvalifikuju

univerzitetske profesore zbog

publikovanjaknjige zvaničnih

dokumenata i njihovog tuma-

čenja.

Knjigu „Uodbranu autonomi-

je Univerziteta Crne Gore“ či-

ni uvodna studija od65 strana,

66 dokumenata koji su auten-

tični i zvaničnogkaraktera i 33

teksta iz medija povodom su-

koba rektorke Vojvodić i nje-

nog tima saVladom, a izdavač

jeOKFCetinje.

SUKOB

Knjiga je upućena na više od

400 relevantnih adresa uCrnoj

Gori i regionu, a verzija na en-

gleskom jeziku poslata je i aka-

demskim institucijama u ze-

mljamaEvropske unije.

IzOKF-a su tadanaveli da sena

osnovu objavljenih dokumena-

ta jasno prepoznajumotivi, na-

logodavci i izvršioci političke

egzekucije rektorkeVojvodić.

Vlada se nije oglašavala povo-

dompublikacije. SukobRadmi-

le Vojvodić i Vlade trajao je pet

mjeseci, dok Vlada nije uspjela

da obezbijedi većinu u Uprav-

nom odboru za njenu smjenu,

što je bila i prva smjena rektora

u istoriji UniverzitetaCrneGo-

re. Vlada i Vojvodić nijesu se

saglasili oko statusaVisokeme-

dicinske škole. Akreditacijom

je bilo utvrđeno da ova škola iz

Berana bude

preselje-

Nije nampoznatoda

je Senat nekog evrop-

skog univerziteta ikada

učinionešto slično, čak

ni uvrijeme diktature

U akademskoj

zajednici i

demokratskimdruštvima,

istakli su autori, knjige se

kritikuju i naučno osporavaju,

dok se u totalitarnimsistemima

i zarobljenimpolitičkim

institucijama knjige

osuđuju, zabranjuju

ili spaljuju, a

njihovi autori

progone

Radmila Vojvodić

Živko Andrijašević

Vladimir Pešić

Predrag Stanišić

na u Podgoricu, jer nije zado-

voljavala sve kriterijume po-

trebnezaobukustudenata,ali

ovoj Vladi je to bilo nepri-

hvatljivo zato što se kosilo sa

njenomStrategijomza razvoj

sjevera. Vojvodić i njen tim

odbili su da se povinuju na-

redbi Vlade. Ona je to platila

smjenom,nakončegasunjeni

najbliži saradnici ili podnijeli

ostavke ili smijenjeni.

K.K.