Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 4. mart 2018.

U fokusu

PODGORICA

–Pokušajte

daugepekuautomobila

usredPodgorice, Nikšića ili

Kolašinaprovozate četiri-

pet kilograma eksploziva

pripremljenog za aktiviran-

je. Vjerovatnoćete, opra-

vdano, dobiti kartuza jed-

nomjesečni boravaku

istražnomzatvoru…

Sadrugestrane, akotuistuko-

ličinu eksploziva vozikate

pored mora, ili nosite u ruk-

saku kraj obale, pravosuđe će

vam progledati kroz prste i

iste večeri bićetepušteni - bez

obzira što ste prethodno jutro

aktivirali dva-tri klasa dina-

mita, ubili par stotina kilo-

grama ribe i potencijalno

ugrozili ronioce, uništili dio

morskog grebena i nakon toga

bili privedeni u policijsku

stanicu.

Ova anomalija, nakoju jePob-

jeda prošle godine u seriji tek-

stova ukazivala, nikako da se

promijeni iako je odavno bilo

neophodnopooštravanjekaz-

nene politike ili, makar, adek-

vatna primjena važećih

normi.

Praksa

Prema riječima advokataMil-

janaKneževića,zaoštrijukaz-

nenu politiku nijesu potrebne

čak ni komplikovane izmjene

zakonskih odredbi, potrebna

je, kaže on, dobra volja sa vrha

sudskih instanci.

- U konkretnom slučaju,

dovoljno bi biloda se na nivou

Vrhovnog sudadoneseobave-

zujaća odluka da se, po uzoru

na recimo posjedovanje au-

tomatskogoružja, zaposjedo-

vanje ili korišćenje eksploziva

ide–uzatvor,štojevećnormi-

rano u Krivičnom zakoniku –

kažeKnežević.

PODGORICA

-Odluka

Fonda za zdravstvenoosi-

guranjeda seumjestopa-

pirnihrecepataod sadako-

riste elektronski još je

jedanudaracnaosobe sa in-

validitetom, prvenstveno

nadjecu, štoće roditelji

osjetiti po svomdžepu, sa-

opštili su izNVO ,,Naše sun-

ce“.

Iz te organizacije su pozvali

FZO i Ministarstvo zdravlja

da obezbijede besplatno lije-

čenjeOSI, kao što je biloprije

uvođenja elektronskog re-

Što sprečava primjenu oštrije politike sankcionisanja dinamitaša i ostalih krivolovaca

Da jezatvor kazna,

dobrobi sezamislili

Država ne bi smjela,

kao prije desetak

godina, da propusti

priliku da krivolovce

disciplinuje

propisanim

kaznama. Jer su,

pokazalo se, gotovo

svi uhapšeni

tokomprošle i ove

godine uglavnom

povratnici u činjenju

istih krivičnih djela

za koja ranije nijesu

odgovarali

On je upozorio da sudska

praksa koju karakteriše gle-

danje kroz prste ili pribjega-

vanje blagim kaznama, uz

prateće nelogičnosti u kaz-

nen im odredbama , i du

naruku krivolovcima i, ujed-

no, obesmišljavaju ili makar

čine manje efikasnim sve po-

tezepolicije, građana i širokog

fronta koji je u Crnoj Gori st-

vorenprotiv krivolova.

Knežević jeupozorioda jene-

dopustiva pravna situacija u

kojoj sekrivičnodjelodržanja

dinamita, u praksi, ozbiljnije

sankcioniše nego sama upo-

treba, odnosno bacanje u

more, posebno ako se ima u

vidu da neke vrste upotrijeb-

ljenogeksplozivanipodkojim

okolnostimanebimoglebiti u

posjedu fizičkog lica.

Bivši komandir plovne jed-

inice u Budvi VasoMarić, koji

je prije desetak godina ulagao

lične vanredne napore da

stane na put dinamitašima,

smatra da je država davno

p r o p u s t i l a p r i l i k u d a

krivolovce na vrijeme ,,pelcu-

je“.

Povratnici

-Događalo se da pojedine koji

su bili pod uslovnom kaznom

zaprijećenog zatvora zbog

krivolova dinamitom, sud

nekim čudom i nakon ponov-

noghapšenjaoslobodi.Da

jeu

tom periodu, kada smo ter-

enskom inicijativompokušali

da suzbijemo krivolov, neko

odglavnihakterazavršiouza-

tvoru, teže bi se odlučivali na

povratak krivolovu. A upravo

osobe koje su hapšene u

proteklomperioduuBaru,Ul-

cinju ili na Luštici, povratnici

su u vršenju istog krivičnog

djela – ističeMarić.

Prema njegovim riječima,

zahvaljujućimekompristupu,

odnosno blagoj kaznenoj

politici obesmišljavaju se na-

pori i policije, ali prije svega

napori građana koji su ustali

protiv naopake prakse dina-

mitašenja i crnog biznisa, koji

pratituzabranjenudjelatnost.

On naglašava da se atmosfera

bitno promijenila, javnost i

pokret Stop krivolovu je

Prema riječima Vasa

Marića, u Crnoj Gori se

prstaci vade nemilice,

a kada inspekcija tu

zabranjenu vrstu školj-

ke pronađe u restorani-

ma taji imena tih lokala.

-U susjednoj Hrvatskoj

takav bi restoran zavr-

šio na naslovnici medija,

a vlasnik bi bio u ozbilj-

nomproblem zbog

visine kazne. Da je takav

pristup kod nas, ostali bi

se zamislili. Ovako, crno

tržište i rupe u obali

ostaju – tvrdi Marić.

Zakon je jedan za sve i

sve što treba je primijeniti

ga onako kako je propi-

sano i tu ne bi smjelo da

bude mjesta fleksibilnosti

i popuštanju raznim

vrstama krivolova, sma-

traju u neformalnoj grupi

građana Stop krivolovu

-Neko će reći da je to

“samo” ribokrađa, a treba

stvari posmatrati iz ugla

koliko je samo u posljed-

njem slučaju zaplijenjeno

eksploziva i što se sve sa

tolikom količinommože

uraditi - upozorava član

radne grupe za suzbija-

nje krivolova i predstav-

nik akcije Stop krivolovu

Alek Vuković.

On ističe da je za gotovo

godinu, spontanom akci-

jom sportskih ribolovaca,

ronilaca i građana uči-

njenomnogo da društvo

postane svjesno razmjera

problema krivolova.

- Doprinos daju policija

i inspekcija, pa je za

očekivati da tužilaštvo i

sudstvo adekvatno odgo-

vore na problem. Jer,

prava kaznena politika

će istovremeno djelovati

i preventivno – ističe

Vuković.

Zaštose

taješverceri

prstaca

Stop

krivolovu:

Zakon

treba

primijeniti

Kako je ranije za Pobjedu upozorio advokat Knežević, pravni

nonsens u kaznenoj politici uočava se samom analizom člana

326 Krivičnog zakonika koji normira sankcije za krivično

djelo nezakoniti ribolov i član 403 koji se odnosi na nedozvo-

ljeno držanje oružja i eksplozivnihmaterija.

-U članu 403, stavu prvom, krivičnog zakonika precizira se da

“ko neovlašćeno izrađuje, prodaje, nabavlja, vrši razmjenu,

nosi ili drži vateno oružje, municiju i eksplozivne materije

kazniće se zatvoromod tri mjeseca do tri godine”. Dakle,

definisana je donja granica za izricanje kazne od tri mjeseca.

Sa druge strane, član 326 za upotrebu eksploziva u nezako-

nitom krivolovu predviđa blažu kaznu. Naime, navodi se da

“ko lovi ribu ili druge vodene životinje eksplozivom, strujom,

otrovom, sredstvima za omamljivanje ili način štetan za raz-

možavanje tih životinja ili kojim se te životinje masovno uni-

štavaju kazniće se zatvoromdo tri godine”. To znači da nema

donje granice za kaznu, pa ona može biti i minimalna zakon-

ska od 30 dana, a u praksi se ni to ne izriče – istakao je on.

Umjestotrimjeseca–nidana

Nedopustivo je

da udanašnje vri-

jeme ,,preživljava“

pristupda je nekome

olakšavajuća okolnost

što je eksplozivnamije-

nio ribama – kažeMarić

Prema riječima advoka-

taMiljanaKneževića, za

oštriju kaznenupolitiku

nijesupotrebne čak ni

komplikovane izmjene

zakonskihodredbi,

potrebna je, kaže on,

dobra volja sa vrha

sudskih instanci

pokrenuo stvari, ali što prije

treba pribjeći rigoroznoj kaz-

nenoj politici ne samo prema

dinamitašima, već i prema

noćnom ronjenju i vađenju

prstaca.

- Zna se u zakonskom smislu

kakve posljedice nosi posje-

dovanje ili upotreba eksplozi-

va. Zato je nedopustivo da u

današnje vrijeme ,,preživlja-

va“ pristup da je nekome

olakšavajuća okolnost što je

taj dinamit namijenio ribama.

Za nepunih dva mjeseca

krenućeponovo jata cipolauz

obalu, a za njima lice, gofovi i

ostali predatori. Biće to ma-

mac kojemteškoda će odolje-

NVO ,,Naše sunce“ ukazuje na probleme novog sistema za izdavanje ljekova

Elektronski recept udaracnaosobe sa invaliditetom

cepta.

Direktorica te NVO Milka

Šćepanović ističe kako je

elektronski recept stvorio

brojne probleme djeci sa in-

validitetom, koja su primora-

na da zbog neke vrste hronič-

nihoboljenja ili virusakoriste

antibiotske preparate.

-Doknijeuvedensistemelek-

tronski recept, roditelji djece

sa posebnimpotrebama suna

teret Fonda mogli da podižu

ljekove besplatno. Nova lista

ljekova uvedena kroz infor-

macioni sistem i kod izabra-

nih ljekara i kod apoteka do-

vela je do novog problema pri

izdavanju pojedinog lijeka,

iako je direktor Fonda Sead

Čirgić naglasio da je ta lista

proširena - ističe Šćepanović.

Naglasila jeda je, poredprevi-

sokih finansijskih izdataka

koje imaju roditelji djece sa

invaliditetom, ova situacija sa

novom listom ljekova koja se

mora kupovati, a ujedno za

nju i mora imati izdati recept

od izabranog pedijatra, stvo-

rila konfuziju i ogorčenje, jer

je do sada ta osjetljiva grupa-

cija stanovništva u državnim

apotekama mogla podizati

ljekove na teret Fonda.

-Ovaodluka,kojajeodčetvrt-

ka u primjeni shodno odluci

Vlade i nova lista ljekova,

stvorila je mnogo problema i

apotekarima i građanima

Crne Gore, jer isti farmaceut-

ski radnici nijesu dovoljno

upoznati sa načinom primje-

ne novog sistema izdavanja

ljekova. Stoga molimo da

osobe sa invaliditetomdobiju

privilegiju i da mogu ljekove

nesmetano uzimati na teret

Fonda neovisno o novoj listi -

navela je Šćepanović.

Đ. Ć.

ti pritajeni krivolovci, ali i ve-

liki ispit za riješenost društva

da ovu temu na pravi način

pošalje u prošlost. Bez pravih

kazni – teško – zaključuje

Marić.

i.PEriĆ

MilkaŠćepanović

Eksplozivpronađenugepekuvozila

dvojicedinamitašanaLuštici

DinamitaškapozicijauGrblju