Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 4. mart 2018.

Hronika

KOTOR

-Osnovni suduKo-

torupotvrdio jeoptužnicu

protivdoktoramedicineJa-

neBovan (32) zanesavjesno

liječenjepokojnogSavaKo-

vačevića izBudve.

Prema navodima optužnice,

Bovan je kao dežurni ljekar 9.

septembra 2014. godine uHit-

noj medicinskoj pomoći u

Budvi prema pokojnom Savu

Kovačeviću primijenila nepo-

doban način liječenja, propi-

sujućimuterapijuzaalkoholi-

sano stanje i previdjela da je

stanje u kojem je doveden pa-

cijent mogao biti i rezultat

moždanog udara.

- Propustila je da uradi orjen-

taciono neurološki pregled

Kovačevića i da ga ponovo

pregleda nakon primljene te-

rapije. Nakon primljene tera-

pije Kovačević je poslat kući i

nijesupreduzete svepotrebne

radnjeudijeludijagnostike,pa

je zbog tih propusta nastupilo

pogoršanje stanjaKovačevića,

kojijenedugozatimpreminuo

–navodi se uoptužnici.

NEPOTPUNADIJAGNOZA

Prema nalazu specijaliste za

sudsku medicinu, doktorke

DraganeČukić,ukojijePobje-

da imala uvid, ljekarka Jana

Bovan je prilikomprijema pa-

cijentaSavaKovačevića9.sep-

tembra2014. godine, 45minu-

ta iza ponoći, ustanovila

nepotpunu dijagnozu – alko-

holisano stanje.

- Tačnije, dr Bovan je oslanja-

jući se prije svega na izjavu

Milorada Kovačevića, brata

pokojnog Sava Kovačevića,

uradila klinički pregled paci-

jenta iustanovilauredankrvni

pritisak, rad srca i disanje, ali i

da otežanohoda i komunicira.

Previdjela je da pored alkoho-

lisanog stanja kod Sava Kova-

čevića može postojati i drugi

razlogkliničkesimptomatolo-

gije pa nije uradila orjentacio-

ni neurološki pregled–navodi

se unalazu.

Propust dr Bovan, prema mi-

šljenju dr Čukić, je što Savo

Kovačević nije pregledan još

jednom, nakon primljene te-

rapije.

U nalazu se navodi da Bovan

nijedijagnostifikovalamožda-

ni udar već samo alkoholisano

stanje.

Onapojašnjava idasimptoma-

tologija moždanog udara i al-

koholisanog stanja može biti

veomaslična. Posebnoukoliko

seodpacijentailinjegoveprat-

nje dobije podatak da se radi o

alkoholisanomstanju,moguće

jeprevidjeti dauz to stanjepo-

stoje i drugi zdravstveni pro-

blemi.Obdukcioninalazpoka-

zao je i da je Savo Kovačević

bioupripitomstanju.

Terapija koja je data (infuzija

sa vitaminom B6) može po-

moći i kodmoždanog udara, u

smislu prevencije otoka moz-

ga,pojašnjavadoktorkaČukić.

- Smrt kod Kovačevića nastu-

pilajeusljedoštećenjazaživot

važnih moždanih centara

zbog krvarenja u moždanom

tkivu i smrtnost kodovogobo-

ljenja iznosi 40 odsto i kod

adekvatno i blagovremeno li-

ječenihpacijenata.Ukonkret-

nomslučajuradiloseomasov-

nom krvarenju u moždanom

tkivu–navodi seunalazu spe-

cijaliste za sudskumedicinu.

I GEPEKODMOGAO

DoktorkaČukićnavodi danije

moguće pouzdano se izjasniti

da li bi dosmrtnog ishodadoš-

lo da je kod Sava Kovačevića

ustanovljena dijagnoza krva-

renjaumozgu,tedamujepru-

ženakompletnaterapija imje-

re koje se preduzimaju kod

moždanog udara, ali bi posto-

jale veće šanse za preživljava-

nje.

Onaističedajesmrtipokojnog

Kovačevića doprinio i njegov

boravak u gepeku vozila u ne-

povoljnompoložaju u vreme-

nu otpuštanja iz Hitne medi-

cinske pomoći u Budvi do

njegove smrti.

- Preliminarno smatramda se

radiostručnoj grešci, zbogne-

znanja ili neiskustva, bez ele-

menata nesavjesnog liječenja

udijeludijagnostike i terapije,

gdjespadaiotpuštanjeneopo-

ravljenog pacijenta – zaklju-

čuje doktorkaČukić.

Boan je u istrazi tvrdila da Sa-

voKovačevićnijedavaoznake

moždanog udara, već samo

akutnog alkoholisanog stanja

kao i da mu je poslije davanja

terapijeuviduinfuzijebilobo-

lje.

Pošto je noć proveo u gepeku

pikapa, Savo Kovačević je po-

novo odveden u Hitnu medi-

cinsku pomoć u Budvi gdje je

dežurni ljekar poslije bezu-

spješne reanimacije u 8.35 ča-

sova istog dana mogao samo

da konstatuje smrt.

B.R.

BIJELOPOLJE

–Automobil

,,golf 2“ završio jeu jarkuu

saobraćajnoj nezgodi koja se

desila jučenamagistralnom

putuBerane–BijeloPoljeu

mjestuZaton, prenosi RTCG.

Nakon uviđaja biće poznato

kako je došlodoudesa.

Prema riječima očevidaca, au-

tomobil ,,golf 2“ kretao se iz

pravca Bijelog Polja prema Be-

ranama, kada je u njega, otpo-

zadi, iz sada neutvrđenih ra-

zloga udarilodrugo vozilo.

Usljed udara, automobil je za-

vršio u jarku pored puta, ali

srećom nije bilo povrijeđenih

putnika.

Na licemjesta izašla je policija,

a nakon uviđaja biće utvrđeno

kako je došlodoudesa.

B.R.

Saobraćajna nezgoda kod Bijelog Polja

Automobil završiou jarku

Potvrđena optužnica protiv ljekarke Jane Bovan za nesavjesno liječenje Sava Kovačevića

Specijalista sudskemedicine dr Dragana Čukić smatra da je u pitanju stručna

greška, zbog neznanja ili neiskustva, bez elemenata nesavjesnog liječenja u

dijelu dijagnostike i terapije, gdje spada i otpuštanje neoporavljenog pacijenta

Osnovni suduKotoru

Pripitostanjepacijenta

maskiralomoždani udar

Milorad Kovačević je u

istrazi ispričao da je nje-

gov brat Savo došao kod

njega u kancelariju petna-

est minuta poslije ponoći

9. septembra 2014. godine

i deset minuta kasnije

počeo da gubi govor, nije

mogao da stoji i pomjera

ruku kao i da je u jednom

momentu izgubio svijest.

Uz pomoć dva policajca

odveo je Sava Kovačevića

u Hitnu gdje mu je uključe-

na infuzija. Milorad Kova-

čević tvrdi da je oko dva

sata na zahtjev dr Jane

Bovan preuzeo Sava i unio

ga u prtljažnik automobila

koji je parkirao ispred kan-

celarije.

Navodi da Sava nije izno-

sio iz vozila i da ga je obila-

zio više puta, nadajući da

će se oporaviti.

Milorad Kovačević je oko

7 časova ujutro Sava odve-

zao do porodične kuće, ali

ga nije iznosio iz vozila.

Prilikomposljednjeg obila-

ska oko 8 časova, Milorad

je primijetio da Savo ne

diše, da mu se tijelo trese,

a ubrzo je primijetio da ne

daje znakove života nakon

čega ga je ponovo poveo

u Hitnu pomoć gdje su lje-

kari konstatovali smrt.

Bratovo

obrazloženje

PODGORICA

-N. R. (26) izPodgoriceuhapšen je zbog

sumnjeda jeprijetiopolicajcima, vrijeđao ih i psovao to-

komvršenja službenedužnosti.

Kako je saopšteno izpolicije,N. R. jepreksinoć, kako se sum-

nja, prijetioslužbenicima interventne jediniceCBPodgorica

da će ihnapasti, uz psovke i uvrede.

Policajci su sreli N. R. uMoskovskoj ulici.

-NakonobavještenjaoddežurneslužbeCentrabezbjednosti

Podgoricada je izvršeno razbojništvoukladionici „Volkano“

u Ulici moskovskoj u Podgorici, policijski službenici inter-

ventne jedinice su se uputili na lice mjesta gdje su zatekli N.

R. Prilikom preduzimanja službene radnje legitimisanja N.

R. je, sumnja se, vrijeđao i psovaopolicijske službenike, upu-

ćujući imviše ozbiljnih prijetnji po život i tijelo – saopšteno

je iz policije.

DodajesedajeN.R. tomprilikombioualkoholisanomstanju

jer jeupotrebomalkometrautvrđenoda je imao1,56promila

alkohola ukrvi.

-Da bi savladili aktivni i pasivni otpor i izvršili službenu rad-

njuprivođenja, policijski službenici supremaN. R. upotrije-

bili sredstva prinude (fizičku snagu i sredstva za vezivanje) -

saopšteno je iz policije.

Odogađaju je upoznat osnovni državni tužilac uPodgorici.

C. H.

PODGORICA

–Nasuđenje

DavoruZlatičaninu,Gledisu

ČekajuiĐorđijuŠunjevićuu

podgoričkomOsnovnomsu-

dunastavljeno jesaslušanjem

dvapolicijskaslužbenikau

svojstvusvjedoka ipregledom

video-zapisa incidenta izme-

đuoptuženihi redaraDemo-

kratskogfrontaDejanaGoj-

kovića iGoranaNikezića.Ovo

jezaPobjedupotvrdiobrani-

lacoptuženih, advokatLazar

Aković.Verbalni sukob izme-

đuZlatičanina, Šunjevića iČe-

kajasa jedne i redaraDF-asa

drugestrane, apotomi tuča

desili suseoko14.30satina

ugluHercegovačke iNjegoše-

veulice15. junaprošlegodine.

Sudski proces vodi sudija Rade

Ćetković.

Policijski službenici su pred su-

dijomĆetković kazali da nijesu

bili očevici tuče jer sunamjesto

događaja došli nakon što suNi-

kezić i Gojković napadnuti, ka-

zao jeadvokatAković.

Pregledomvideo-zapisamoglo

se vidjeti da su redari DF-a pra-

tili Vračane do njihovog auto-

mobila, razmijenjene suuvrede

i bilo jeobostranogguranja i od-

gurivanja.

Do fizičkog obračuna došlo je i

satkasnijeispredKliničkogcen-

tra Crne Gore, gdje je Nikezić

došaodazatražimedicinskupo-

moć zbog povreda nastalih u

centrugrada.

Nakon incidenta su uhapšeni

DavorZlatičanin, GledisČekaj i

ĐorđijeŠunjevićkojisu,kakose

sumnja, u tuči učestvovali sa

jedne strane, i Gojković i Nike-

zićnadrugoj strani.

Povod za izbijanje sukoba, kako

Pobjeda nezvanično saznaje od

višeočevidaca,biojekadasure-

dari DF-a Gojković i Nikezić u

centrugradadobacivaliZlatiča-

ninu, Čekaju i Šunjeviću: „Đe

ste, Vračani“. Bilo je i dobaciva-

nja određenih pogrdnih riječi

na računmjesta (Vraka, Albani-

ja) izkojeg suZlatičanin, Šunje-

vić i Nikezić prije više od dvije i

podecenijedošli uCrnuGoru.

AleksandarŠunjević,bratuhap-

šenog Đorđija Šunjevića, ranije

je ustvrdio za Pobjedu da tuča

kojasedesilanemapolitičkupo-

zadinu.

Šunjević navodi da su on i nje-

gov brat došli iz Albanije 1990.

godine, te da još nemaju crno-

gorsko državljanstvo i pravo da

glasaju.

- I kaddobijemocrnogorskodr-

žavljanstvo onda ćemomoći da

glasamo.Tonapominjemjerne-

ki ljudi hoće da cijeli događaj

izdignunapolitički

nivo.Mi

ne-

mamoveze sapolitikom, nikom

ne pripadamo – naglasio je

Aleksandar Šunjević. On je do-

dao da je njegov brat Đorđije

pošaouKliničkicentarsasestri-

ćem i da je tamo opet došlo do

incidenta.

B.R.

Osumnjičenda je

vrijeđaopolicajce

Protiv Podgoričanina podnijeta krivična prijava

Policajci došli

poslije tuče

Saslušanjemsvjedoka nastavljeno suđenje Zlatičaninu, Čekaju i Šunjeviću za napad na redare DF-a

Kamerezabilježile incident