Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 4. mart 2018.

Ekonomija

Ministarstvo ekonomije i Privredna komora apeluju da se kupuju domaći proizvodi

PODGORICA

Kupovina

domaćih proizvoda vrlo je

važna podrška razvoju crno-

gorske privrede, poručuju iz

Ministarstva ekonomije i Pri-

vredne komore (PKCG). Upra-

vo iz tog razloga, a u funkciji

izgradnje nacionalnog brenda

i jačanja spremnosti potrošača

za kupovinu domaćih proizvo-

da, Ministarstvo ekonomije je

iniciralo projekat „Promocija

domaćih proizvoda i usluga u

funkciji izgradnje nacionalnog

brenda“, koji će se realizovati

u saradnji sa PKCG i Pro-

gramomUjedinjenih nacija

za razvoj (UNDP). I pojedini

crnogorski trgovački lanci u

posljednje vrijeme samoini-

cijativno pokreću projekte

kojima dodatno promovišu

domaće proizvode u svojim

trgovačkimobjektima.

- Svjesni toga da bi vidljivost

crnogorskih proizvoda na

domaćem tržištumorala biti

veća, Ministarstvo ekonomije

će uskoro pokrenuti projekat

čiji će primarni cilj biti pove-

ćanje vidljivosti, a samim tim

i prodaje domaćih proizvoda.

Namjera je da kod naših gra-

đana ojačamo „ekonomski

patriotizam“, odnosno svijest

o značaju kupovine domaćih

proizvoda - kazali su Pobjedi iz

Ministarstva ekonomije.

Predstavnici ovog Vladinog

resora naveli su da projekat

ima ideju da se u najvećim

trgovinskim lancima u Crnoj

Gori obezbijedi poseban pro-

stor, odnosno pozicija gdje će

svi crnogorski proizvodi biti

pozicionirani na jednommje-

stu i obilježeni jedinstvenom

oznakom.

KAOEVROPA

Predstavnici Ministarstva

tvrde da crnogorski proizvo-

đači kvalitetom i kapacitetom

ni u kom smislu ne zaostaju za

zemljama regiona ili Evropske

unije.

- Ali barijera na koju najveći

broj njih nailazi jeste vidljivost

i nemogućnost zadovoljenja

tržišnih potreba za plasman

proizvoda - rekli su predstav-

nici Ministarstva i dodali da je

kupovina domaćih proizvoda

vrlo važna podrška razvoju

crnogorske privrede, jer daju-

ći imprednost u odnosu na

uvozne obezbjeđujemo veću

konkurentnost mikro, malih

i srednjih preduzeća i predu-

zetnika.

Predstavnici PKCG su ukazuju-

ći na značaj kupovine domaćih

proizvoda naveli da, prema

procjenama, pri njihovoj

kupovini državi ostaje 80 do

85 odsto vrijednosti (zarade

radnika, porezi, doprinosi,

troškovi struje, vode, sirovine).

Dok kada kupujemo uvozni

proizvod u istoj vrijednosti, u

državi ostaje samo oko 20 do

30 odsto vrijednosti (PDV, cari-

na i manji prateći troškovi).

- Kupovinomdomaćih proi-

zvoda omogućavaju se dodat-

na ulaganja u proizvodnju,

zapošljava se domaća radna

snaga, a podizanjem stepena

konkurentnosti domaćih pre-

duzeća podstiče se razvoj pri-

marne proizvodnje, doprinosi

ruralnom razvoju, obezbjeđuje

povoljniji trgovinski bilans -

poručuju iz PKCG.

Oni naglašavaju da su razvije-

na i jaka privreda garancija da

će ekonomija, zdravstvo, obra-

zovanje i sve ostale oblasti od

kojih zavisi standard života biti

stabilniji.

- Domaći proizvođači još uvijek

traže mjesto za svoje proizvo-

de na crnogorskom tržištu, bez

obzira na kvalitet po kojem su,

vrlo često, ispred konkurencije

-rekli su iz PKCG.

Predstavnici PKCG smatraju

da je udruženim sredstvima

i zajedničkom akcijom svih

aktera u lancu proizvodnje i

potrošnje, države, udruženja,

proizvođača, trgovaca, potro-

šača, kroz turizam - potrebno

stvoriti ambijent za bolje pozi-

cioniranje domaćih proizvoda.

- Takođe za bolji plasman

domaćih proizvoda potrebno

je osmišljenom kampanjom

objasniti potrošačima koliko

je važno kupovati ih i koje

prednosti donosi tako uloženi

novac. Stalni rast de icita u

robnoj razmjeni sa inostran-

stvomnaglašava potrebu za

ovakvimdjelovanjem. Za urav-

noteženje spoljnotrgovinskog

bilansa, kupovina domaćih

proizvoda je važna koliko

i izvoz - ističu predstavnici

PKCG.

Oni su naveli da potenciranje

kupovine domaćih proizvoda

nije nova ideja.

- U cilju jačanja svojih eko-

nomija, te povećanja zapo-

slenosti i vodeće zemlje EU

se okreću domaćoj hrani,

sve učestalije promovišući

kupovinu lokalnih, domaćih

prehrambenih proizvoda. Sve

češće se naglašava da lokalni

proizvodi moraju biti značajno

više zastupljeni na policama

trgovina. Slične kampanje

godinama unazad su pokre-

nule zemlje regiona - Srbija,

Hrvatska, Bosna i Hercegovina,

Slovenija - podsjetili su pred-

stavnici PKCG.

Oni dodaju da u cilju potpunije

valorizacije domaćih proizvo-

da i ukupnih potencijala, PKCG

od 2009. godine realizuje pro-

jekat „Dobro iz Crne Gore“.

- Crnogorski proizvodi vrhun-

skog kvaliteta označavaju se

kolektivnim žigom zaštićenim

u Zavodu za intelektualnu svo-

jinu. Žig ,,Dobro iz Crne Gore“

predstavlja postupak brendira-

nja domaćih proizvoda i uslu-

ga koji za to posjeduju realan

potencijal, koji se utvrđuje i

provjerava u strogoj proce-

duri ispunjavanja kriterijuma

natprosječnog kvaliteta. Kolek-

tivni žig predstavlja garanciju

posebnog kvaliteta proizvoda i

usluge koje označava - poručili

su predstavnici PKCG i dodali

da je do sada pravo korišćenja

nacionalnog žiga „Dobro iz

Crne Gore“ stekla 21 crnogor-

ska kompanija za 95 proizvoda

i jednu uslugu.

BOLJAPRODAJA

U kompaniji Merkator CG, u

okviru koje posluje trgovački

lanac IDEA, izuzetno su zado-

voljni prodajomdomaćih pro-

izvoda.

- Iz godine u godinu bilježimo

sve veću prodaju domaćih pro-

izvoda, što namdaje za pravo

da očekujemo da će to biti

trend i u narednimgodinama -

kazali su iz Merkatora CG.

Oni smatraju da su domaći

proizvodi vidljivi i zastupljeni

u njihovimprodavnicama i da

je to u skladu sa potrebama

potrošača.

- Svakodnevnim aktivnostima

radimo na tome da domaći

proizvodi budu zastupljeniji i

vidljiviji u našimprodavnica-

ma. Jedna od najznačajnijih

aktivnosti ka tom cilju je linija

proizvoda ,,Ukusi kraja moga“.

IDEA je umartu prošle godine

pokrenula tu posebnu liniju

proizvoda, koja obuhvata

domaće proizvode proizve-

dene u Crnoj Gori, po tradici-

onalnoj recepturi. Na taj način

želimo da podržimo domaće

proizvođače i pomognemo

razvoj crnogorske privrede -

poručeno je iz ove kompanije.

Oni navode da je linija ,,Ukusi

kraja moga“ na početku imala

25 domaćih proizvoda.

- Danas broji 56 proizvoda,

koje plasiramo u saradnji sa 24

domaća proizvođača. Reakcije

potrošača su od prvog dana

pozitivne i svakodnevno dobi-

jamo pohvale zbog odluke da

na ovakav način istaknemo

i podržimo crnogorske proi-

zvođače. Nakon godinu dana

od lansiranja linije proizvoda,

veoma smo zadovoljni rezulta-

tima, kao i domaći proizvođači

sa kojima sarađujemo - istakli

su iz Merkatora CG.

Iz kompanije Domaća trgovina

naveli su da nastoje da kroz

sistemmaloprodajnih objekata

Aroma i Konto, uključe što

više crnogorskih proizvođača,

obezbijede improstor i dostu-

pnost na policama kako bi

mogli da prezentuju svoj asor-

timan kupcima.

- Tražimo najbolja rješenja da

unaprijedimo njihovu prodaju

i trenutno smo zadovoljni što

prodajni rezultati domaćim

proizvođačima rastu, ali sma-

tramo da uvijek može i više

i bolje - kazali su iz Domaće

trgovine.

ISPUNJENAOČEKIVANJA

Predstavnici ove kompanije

dodaju da sa određenimbro-

jemdomaćih proizvođača sara-

đuju već duži period.

- Mi smo imobezbijedili dobre

prodajne pozicije, a oni su

svojim kvalitetom ispunili oče-

kivanja kupaca. Tumožemo

istaći kategoriju vina, mesnih

prerađevina i mliječnih proi-

zvoda. Takođe, i u drugim kate-

gorijama naši proizvođači čine

značajne napore da osiguraju

visoke standarde u kvalitetu,

što ih čini konkretnijim i trudi-

mo se da imomogućimo bolju

dostupnost potrošačima - rekli

su iz Domaće trgovine.

Predstavnici ove kompanije

kazali su da je tokomprošle

godine na policama trgovačkih

objekata Aroma i Kontomjesto

našlo više od 80 proizvođača

domaćih proizvoda.

Oni objašnjavaju da je pozici-

oniranje domaćih proizvoda,

samim tim i vidljivost različita

u zavisnosti od toga da li imaju

domaće proizvođače iz odre-

đenih kategorija. Domaća trgo-

vina je početkomove godine

krenula sa projektom „Naše

gore list“.

- Tako, recimo, u kategoriji

meda našim kupcima nudimo

više proizvođača koji proizvo-

de izuzetno kvalitetan crnogor-

ski med. Vidljivost unapređuje-

mo kroz posebno označavanje

i trenutno u cijelom sistemu

vršimo obilježavanje polica

sa crnogorskimproizvodima

sa sloganom „Naše gore list“-

istakli su predstavnici Domaće

trgovine.

S. POPOVIĆ

Najnovije istraživanje, koje je za potrebe projekta ,,Dobro iz

Crne Gore“ radila agencija IPSOS, pokazalo je da 47 odsto

ispitanika smatra da kupovinomdomaćih proizvoda kupci

manifestuju svoj patriotizam.

- Da su domaći proizvodi poželjni u odnosu na inostrane

potvrdilo je 14 odsto anketiranih saopštavjući da danas

više kupuju domaće proizvode i da su spremni da tako i u

budućnosti postupaju. Pored toga, za domaće proizvode

se opredjeljuju smatrajući da su proizvedeni od prirodnijih

sirovina sa manje vještačkih i hemijskih dodataka, da imaju

bolji/ljepši ukus, te da imaju pouzdan kvalitet - kazali su iz

PKCG.

Nešto više od tri četvrtine anketiranih je saopštilo da se nji-

hovo opredjeljenje nije promijenilo kada je u pitanju kupovi-

na domaćih proizvoda.

- Pa je to jako veliki prostor za proizvođače da ih cijenom,

kvalitetom i drugim elementima marketingmiksa pridobiju -

poručeno je iz PKCG.

Istraživanjepokazalomanjak

ekonomskogpatriotizma

Iz PKCG su naglasili da se

proizvođači moraju veoma

potruditi da cijena njihovih

proizvoda odražava kvali-

tet, da budu stalno dostu-

pni, da imaju kontinuiran

kvalitet, te da nakon što

jednom zadobiju povjerenje

potrošača svoj odnos sa

potrošačemnjeguju i stalno

unapređuju.

- Domaći proizvodi su plod

naše privrede koji daje

kvalitetan i poznat sadržaj.

Hrana proizvedena kod nas

je raznovrsna i mnogo zdra-

vija, a jedan od razloga za

to je što uvozna prelazi dug

put i zadržava se u raznim

skladištima prije nego dođe

do crnogorskog tržišta -

tvrde predstavnici PKCG.

Potruditise

dacijena

proizvoda

odražava

kvalitet

Predstavnici PKCG

su naveli da pri

kupovini naših

proizvoda državi

ostaje do 85 odsto

vrijednosti (zarade

radnika, porezi,

doprinosi, troškovi

struje, vode,

sirovine). Dok

kada kupujemo

uvozni proizvod

u istoj vrijednosti,

u državi ostaje

samo 20 do 30

odsto vrijednosti

(PDV, carina i manji

prateći troškovi)

Kvalitet nesporan, ali se još

borezamjestona tržištu

Naši proizvodi nezaostaju

kvalitetomzaevropskim

M. BABOVIĆ