Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 4. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Oddvami-

liona eura investicijeu iz-

gradnjuhotela ,,Aria“u

Podgorici, 400.000eura je

učešće Investiciono-razvoj-

nog fondakrozkreditnu

podršku - dvaputapo

200.000eurakoji sudopo-

sljednjeg centanamjenski

uloženi, saopštio jeSlavol-

jubVukčević, vlasnikpre-

duzeća ,,Aria“, koje je juče

obišaopredsjednikOdbora

direktora IRF-aZoranVuk-

čević sa saradnicima.

Uokviruovogpreduzećapo-

sluju restoran-pečenjara

,,Gurman“ i hotel ,,Aria“.

Preduzeće ,,Aria“ posluje od

2000. godine i zapošljava 55

radnika.

Vlasnik preduzeća ističe da

su saradnjom sa Investicio-

no-razvojnimfondom2006.

počeli realizaciju ideje za

izgradnjuhotela ,,Aria“.

- Za IRF smo s azna l i

obilaskom predstavnika te

institucije, koji su nas posje-

tili i predstavili nam odlične

uslove kreditiranja. Prvi

kredit u iznosu od 200.000

eura je upotrijebljen za

izgradnjuhotela i tasredstva

su u cjelokupnom iznosu

uložena namjenski. Takođe,

drugi kredit namijenjen za

završetak investicije iznosio

je 200.000 eura i IRF nas je

opet podržao. I ovaj komple-

tan iznos je uložen namjen-

ski. Kompletan iznos inves-

ticije povodom izgradnje

hotela iznosio je dvamiliona

eura, odčega je IRFučestvo-

vao sa 400.000 eura. Uslovi

kod IRF-a su bili odlični, sa

niskom kamatnom stopom,

drastično nižom od bankar-

skih, sa rokovima otplate

koji su odgovarali našim

mogućnostima poslovanja –

kazao je vlasnik preduzeća

,,Aria“.

Vukčević je izraziozadovolj-

stvo povodom saradnje sa

Investiciono-razvojnimfon-

dom.

- IRF preporučujem svim

preduzetnicima uCrnoj Go-

ri kao kreditnu instituciju

kojanudi najpovoljnijeuslo-

ve - kaže vlasnik ,,Arie“.

M.P.M.

PODGORICA

-Mogućnosti za

uspostavljanjenovihavio linija

odNjemačkekaCrnoj Gori po-

stoje zbog čega jepotrebnopro-

dubiti saradnju, ocijenjeno je to-

komsastanka izvršnog

direktoraAerodromaCrneGore

DanilaOrlandića sapredstavni-

komLufthanza grupeBernar-

domVudlom.

Kako je saopšteno iz Aerodroma,

na sastankuuPodgorici razmatra-

ne su opcije i prostor za nove rute

sa njemačkog tržišta, koje bi obav-

ljale avio-kompanije koje posluju

uokviruLufthanza grupe.

- Crna Gora je povezana sa četiri

njemačka grada, a prošle godine je

na tim linijama prevezeno oko

100.000 putnika. To je, svakako,

Direktor Aerodroma razgovarao samenadžeromLu hanze

Mogućenove linije

Njemačka –CrnaGora

Predstavnici Investiciono-razvojnog fonda posjetili

podgoričko preduzeće „Aria“, korisnika kreditne podrške

Krediti IRF-amnogo

povoljniji odbankarskih

PODGORICA

-Ministar-

stvopoljoprivrede i rural-

nog razvoja zaključilo jeu

petak javni pozivzadodjelu

podrške zanabavkumeha-

nizacije, priključaka i opre-

meu funkciji primarneproi-

zvodnje, koji jeobjavljen23.

februara.

IzMinistarstva su objasnili da

je javni poziv, na koji su se za-

htjevi mogli dostavljati do 23.

maja, zaključen zbog utroška

sredstava opredijeljenih kroz

Agrobudžet za ovu godinu.

- Zahtjevi za ostvarivanje pra-

vanasredstvapodsticaja,pod-

nijeti nakon petka, biće odbi-

jeni - kazali su izMinistarstva.

IzMinistarstva su ranije naja-

vili će se javni poziv završiti

prijerokaukolikoukupnavisi-

na podrške, na osnovu zahtje-

va za dodjelu podrške, preva-

zilazi budžetom planirani

godišnji iznos.

Crnogorski poljoprivrednici

su i prošle godine pokazali ve-

liko interesovanje za dodjelu

podrške za nabavku mehani-

zacije. Javni poziv za prošlu

godinu je, zbog utroška pred-

viđenih sredstava, zatvoren

nakon21dan,iakojebilopred-

viđenodabudeotvoren90da-

na.

Korisnici podrške javnog po-

ziva za nabavkumehanizacije

su pojedinci i preduzeća upi-

sana u registar poljoprivred-

nihgazdinstava.

Onimogukupiti jednoosovin-

ske pogonske mašine, kao što

su motokultivatori i motoko-

sačice, kao i priključke za te

mašine. Podrška se obezbje-

đuje u iznosu do 50 odsto od

vrijednosti investicije, a ne vi-

še od 2,5 hiljada eura po pod-

nesenomzahtjevu.

Podrškase isplaćujekorisnici-

ma, nakon što Ministarstvo

obavi administrativnu i teren-

skukontrolu.

R. P.

Zaključenpozivza

podrškuunabavci

mehanizacije

SaopštenjeMinistarstva poljoprivrede

- Crna Gora je povezana sa četiri njemačka grada, a prošle godine je na tim linijama

prevezeno oko 100.000 putnika. To je, svakako, pokazatelj da postoji veliki prostor za

razvijanje novih ruta. Aerodromi Crne Gore su spremni za svaku vrstu saradnje jer je

njemačko tržište izuzetno važno za naš turizam - kazao je Danilo Orlandić

pokazatelj dapostoji veliki prostor

za razvijanje novih ruta. Aerodro-

mi Crne Gore su spremni za svaku

vrstusaradnjejerjenjemačkotrži-

šte izuzetno važno za naš turizam.

Takođe, njemački aerodromi su

izuzetnopovezanisaostatkomsvi-

jeta, pa je otvaranje novih linija

značajno i zanaše građane - nagla-

sio jeOrlandić.

Menadžer Lufthanza grupe za Cr-

nu Goru, Bosnu i Hercegovinu,

Hrvatsku, Srbiju i Sloveniju Ber-

nard Vudl konstatovao je da je su-

sret biodobraprilikaza razgovor o

potencijalnimnovimrutama.

- Razgovarali smo o potrebama i

mogućnostima produbljivanja po-

stojeće saradnje i siguran sam da

prostor postoji - zaključio jeVudl.

Đ.Ć.

ILUSTRACIJA

DaniloOrlandić i BernardVudl

SlavoljubVukčević