Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 4. mart 2018.

Politika

PODGORICA

- LiderUjedi-

njeneCrneGoreGoranDa-

nilovićprihvatio jeprijedlog

tepartijedabudepredsjed-

nički kandidat.

-Mi nemamo štada izgubimo,

možemo samo da dobijemo.

Mi nijesmo tajkunska stranka,

mi smo stranka slobodnih lju-

di, ponosnih jedni na druge -

kazaojeDanilovićnakonsjed-

niceGlavnogodbora, koji ga je

jednoglasno predložio za

predsjedničkog kandidata.

On je kazao i da nikada neće

izdati ili iznevjeriti članove

GO, te da će se radovati ako i

drugi lideri opozicionihparti-

ja objave svoje kandidature.

- Jer mislimda su krivi jer ne-

mamozajedničkogkandidata.

Bilobipoštenodapodnesudio

odgovornosti. Nijesam sigu-

ran da su željeli da imamo za-

jedničkog kandidata. Ono što

smo imali bili su izgovori, a ne

pregovori - istakao je lider

UCG.

Poručiojedaćeudrugomkru-

gu podržati kandidata opozi-

cije.

-Očekujemdaakomi budemo

imali rezultat, budemo podr-

žani. Ako naš rezultat bude

podrazumijevao da mi nekog

podržimo u drugomkrugu, to

ćeod srcabiti učinjeno - rekao

jeDanilović.

Naveo je i da vjeruje da će pot-

pise skupiti za desetak dana.

Dodao je i da će voditi tihu

kampanju, koju će finansirati

na osnovu donacija prijatelja i

onog štodobijuoddržave.

Đ.Ć.

PODGORICA

–Lider Soci-

jalističkenarodnepartije

Vladimir Jokovićkazao jeda

će tapartija sveučiniti da se

postigneopozicioni dogovor

ozajedničkompredsjednič-

komkandidatu, aukolikodo

njeganedođeda suzaSNP

sveopcijeotvorene.

- SNP jeupotpunosti za jedin-

stvenog nestranačkog kandi-

data. Ako ne bude došlo do

dogovora opozicije, mi ćemo

staviti to pitanje na naš Glavni

odbor i donijeti odluku da

imamo svog kandidata, da ne

učestvujemo na izborima ili

dapodržimonekogodpredlo-

ženih kandidata - kazao je Jo-

ković zaTelevizijuCrneGore.

On ističeda jedugočekanjena

jedinstvenog kandidata loš si-

gnal zaopozicionuCrnuGoru

jer, kako je dodao, birači oče-

kujudogovor.

Opozicija je sredinomprošlog

mjeseca održala sastanak, na

kojem je pokušala da se dogo-

vori o zajedničkom predsjed-

ničkomkandidatu.

Na sastanku je bilo riječi o

eventualnoj kandidaturi novi-

narke Milke Tadić-Mijović,

koju je predložila ,,građanska

opozicija“, i Andrije Jovićevi-

ća, koji je željaDF-a.

- Molimo sve lidere opozicio-

nih parlamentarnih partija da

smognu snage da nađu rješe-

nje za nestranačkog kandida-

ta. Ako nijesmo mogli da se

dogovorimo oko dva imena,

zašto ne bi mogli oko trećeg -

ocijenio je Joković.

Đ. Ć.

Njemačkoministarstvo odbrane o donacijama njihove vlade VCG

CrnaGoracijenjen

partner uodržavanju

regionalnestabilnosti

Danilović: Udrugom

krugućupodržati

kandidataopozicije

U SNP-u i dalje vjeruju u dogovor opozicije

Joković: Akonenađemo

zajedničkogkandidata,

otvorene sveopcije

PODGORICA

- Zahvalju-

jući donaciji VladeSave-

zneRepublikeNjemačke,

VojskaCrneGorebićebo-

gatija za šest novih,mo-

dernih, lakooklopnihpa-

trolnih terenskihvozila.

Riječ jeovozilimamarke

,,mercedes benz“LAPV5.4

enok, kakvihoko330ko-

madakoristi i Bundesver –

VojskaSRNjemačke.

Upitanju sumoderna vozila

visoke prohodnosti, zasno-

vana na možda i najboljem

terenskom automobilu na

svijetu - čuvenoj „mecedes

G-klasi“, a koja su lako oklo-

pljena u skladu sa STANAG

4562 – nivo 2 standardom

balističke zaštite, a vrijed-

nost njemačke donacije je

dvamiliona eura.

IzMinistarstva odbrane Cr-

ne Gore saopštili su da se is-

poruka donacije očekuje to-

komseptembra ove godine.

- S obziromda se procedura

proizvodnje lakooklopnih

vozila mercedes, koje Vlada

SR Njemačke donira Vojsci

Crne Gore, odvija planira-

nom dinamikom očekuje se

da i njihova isporuka bude u

skladu sa predviđenim pla-

nom. To znači da se očekuje

davozilauCrnuGorustignu

tokom septembra mjeseca

tekuće godine - kazali suPo-

bjedi uovomresoruVlade.

Sa druge strane, u njemač-

kom ministarstvu odbrane

ističu da su donacije kolega-

ma u našoj zemlji potvrda

dobrihodnosa dvije zemlje.

- Podrška koju Njemačka

pruža oružanim snagama

Crne Gore naglašava našu

zahvalnost za prijateljski

odnosdvijezemlje - kazao je

Pobjedi, timpovodom, pred-

stavnik njemačkog ministar-

stva odbrane.

Komentarišući modernizaci-

ju crnogorske vojske nakon

pristupanja zemlje NATO-u,

sagovorniknašeg listakažeda

je Crna Gora već prošla dug

put reformi na putukaAlijan-

si.

- Postizanje toguspješnogpu-

ta izgleda kao obećavajući na-

čin za pružanje stabilnosti i

prosperiteta zajedno sa save-

znicima i prijateljima, a naše

donacije odgovor su na prija-

teljski odnos koji imaju Crna

Gora iNjemačka - navodi se iz

njemačkogministarstva.

Predstavnik ovog resora nje-

mačke vlade kaže i da je Crna

Gora visoko cijenjen partner,

kakoupogleduuloge naše ze-

mlje u održavanju regionalne

stabilnosti, takoimeđunarod-

nihmisija, kao što je doprinos

CrneGoreMisiji zapodrškuu

Avganistanu.

- Stoga, cilj naše podrške je ja-

čanje stabilizacijskeulogeCr-

ne Gore u regionu i na među-

narodnoj sceni - navodi on.

Naš sagovornik ističe da je re-

gion Zapadnog Balkana od

izuzetnogznačaja zaEvropu i

transatlantske partnere.

- Taj region ima dugu istoriju,

bogatu kulturom i nudi velike

mogućnostizaekonomskusa-

radnju. NATOblisko sarađuje

sa OEBS-om i EU o pitanjima

regionalne bezbjednosti i po-

hvaljuje trenutne napore ze-

maljaovog regionada sačuva-

ju mir i stabilnost - navodi

zvaničnik njemačkog mini-

starstva.

Komentarišući sve više be-

zbjednosnih izazova sa koji-

ma se suočava Evropa, nje-

mački diplomata navodi da se

prijetnje po evropsku sigur-

nost umnožavaju sa rastućim

krizama u susjednim regioni-

ma (situacija u Siriji, Iraku,

Jemenu, Avganistanu, Libiji i

Maliju, kao i konflikt Rusije i

Ukrajine, ali i transnacionalni

terorizam ili hibridne prijet-

nje).

- Ne postoji evropska nacija

koja je sama sposobna da se

izbori sa ovim prijetnjama.

Samo ako sarađujemo, po-

sebno u okviru Ujedinjenih

nacija, NATO-a i Evropske

unije, možemo prevazići

ove izazove - dodaju iz Mi-

nistarstva.

Smatraju i da su sjevernoa-

tlantski savez, kao i Evrop-

ska unija već preduzeli važ-

ne korake za zaštitu svojih

članica, ali i podržavaju

osjetljivedržaveunaporima

za smanjenje izvora nesta-

bilnosti.

- NATO i Evropska unija su

se složili oko širokog spek-

tra oblasti praktične sarad-

nje (npr. jačanje evropskog

stuba NATO-a sa PESCO-

ovom stalnom strukturom

Evropske unije). To je kom-

binacijasvihovihmjerakoje

nasdovodenapraviput -ka-

zao je naš sagovornik.

J.ĐURIŠIĆ

Sveštenik Željko Rojević odbio prijedlog da bude predsjednički kandidat

Jevanđelsku

misijuneću

daugrožavam

svjetovnim

angažmanom

ZgradaMinistarstvaodbraneNjemačkeuBerlinu

PODGORICA

– Sveštenik Željko Rojević

odbio je prijedlog Srpske liste da bude kan-

didat na predsjedničkim izborima.

- Koristimpriliku da obavijestim javnost

da od srca blagodarim srpskoj koaliciji na

ukazanompovjerenju i predlogu da kao

nestranačka ličnost budem kandidat za

predsjednika Crne Gore. Iako uviđambroj-

ne probleme u našemdruštvu i državi, kao

i neophodnost promjena, ipak takav pred-

log ne mogu da prihvatim, jer sam kao

sveštenik dužan da budempastir svima i

da svoju jevanđelskumisiju ne ugrožavam

svjetovnim angažmanom - saopštio je

Rojević.

Đ. Ć.

ŽeljkoRojević

GoranDanilović

Vladimir Joković

Njemačko terenskovozilo

,,mercedes benz“ LAPV5.4enok

Lider UCG prihvatio prijedlog partije

da uđe u predsjedničku trku