Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 48 Next Page
Page Background

20

Pobjeda

Nedjelja, 4. mart 2018.

Horoskop



Đotiš bioritam(5. 3 -

Piše: Mladen LUBURA

Da biste mogli pratiti ovu

kolumnu poznatog ved-

skog astrologa Mladena

Lubure, neophodno je da

znate sideralnu poziciju

Mjeseca! Samo tako ćete

imati korektan rezultat

navedenih tranzita, te

istinsku dobrobit od

navedenih informacija.

Preciznu kalkulacijumje-

sečevog znaka i mjese-

čeve nakšatre možete

lako dobiti na ovoj adresi

ukoliko unesete podatke

rođenja: www.soulmate-

stars.com/vedic-signs/

calculate-your-vedic-

sign, ili ako preuzmete

besplatan đotiš program

na www.vedicastrologer.

org/jh

Za ukupan rezultat nije

dovoljno posmatrati

samo planetarne tranzite,

već i periode/podperiode

kroz koje prolazimo, kao i

podjelne karte (speci ična

područja života), što je

vrlo individualno, različito

od osobe do osobe.

Granice realnosti su granice naših saznanja. Širenjemnaših saznanja pomjeraju

granice realnosti. Postoji samo dinamična realnost - Ivan Tabaković (1898 1977)

HOROSKOPPOBJEDE:

Astrološki tranziti u svjetlu vedske astrologije

napetost, nemir. Vaš izbor odjeće i

estetskaprocjena je izvanredna.Naro-

čito jepovoljnozabliskost sa intimnim

partnerom.

Mjesec u Raku

PONEDJELJAK I UTORAK

Ovo sunepovoljni dani. Prisutan jene-

mir, napetost, dosta mentalnih izazo-

va. Postoje pritisci od strane nadređe-

nih ili previše obaveza koje ne stižete

dauraditenavrijeme.Možebiti poteš-

koća sa ukućanima ili sa majkom.

Zdravlje i energija nisu na visokomni-

vou. Čuvajte se gubitaka.

SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK

Ovaj tranzit počinje u srijedu u 11:38.

Nenaročitopovoljni dani. Postoji opa-

snost da budete pogrešno shvaćeni ili

da budete poniženi. Dijetemože imati

problema sa zdravljem ili manjak

energije.Pripazitinastomak.Čuvatise

previše troškova. Nizak kvalitet življe-

nja i neusklađenost sa okolinom.

VIKEND

OvosupovoljnidanizaVas.Pojavljujuse

poslovne prilike, finansijska situacija se

popravlja, kompetentnost jena visokom

nivou, a konkurencija je pritom slaba.

Imate zdravlje i vitalnost. Uživaćete u

kontaktima sa zanimljivim osobama.

Pokušajte izbjeći prevelike troškove.

Mjesec u Lavu

PONEDJELJAK I UTORAK

Ovo su povoljni dani. Imaćete višak

energije i bićete naročito privlačni što

je odlično za intimne odnose. Novac

možedadođeizvišeizvora.Prisutnaje

energija, inicijativa i odvažnost. Pravo

vrijeme za unapređenje odnosa.

SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK

Ovaj tranzit počinje u srijedu u 11:38.

Ovo sunepovoljni dani. Prisutan jene-

mir, napetost, dosta mentalnih izazo-

va. Postoje pritisci od strane nadređe-

nih ili previše obaveza koje ne stižete

dauraditenavrijeme.Možebiti poteš-

koća sa ukućanima ili sa majkom.

Zdravlje i energija nijesu na visokom

nivou. Čuvajte se gubitaka.

VIKEND

Nenaročitopovoljni dani. Postoji opa-

snost da budete pogrešno shvaćeni ili

da budete poniženi. Dijetemože imati

problema sa zdravljem ili manjak

energije.Pripazitinastomak.Čuvatise

previše troškova. Nizak kvalitet življe-

nja i neusklađenost sa okolinom.

Mjesec u Djevici

PONEDJELJAK I UTORAK

Ovo su nepovoljni dani za Vas. Pro-

Mjesec u Ovnu

PONEDJELJAK I UTORAK

Ovo su povoljni dani. Uživaćete u do-

brim odnosima, kvalitetnoj ishrani,

imati uspjeha u kontaktima sa nadre-

đenima, možda i putovati negdje.

Emocije su vrlo snažne te je moguća i

napetost, nemir. Vaš izbor odjeće i

estetskaprocjena je izvanredna.Naro-

čito jepovoljnozabliskost sa intimnim

partnerom.

SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK

Ovaj tranzit počinje u srijedu u 11:38.

Ovo su nepovoljni dani zaVas. Aktuel-

na je jednaodnajgorihMjesečevihpo-

zicijau tranzitupanajboljedanepoči-

njete ništa značajno. Pazite šta jedete i

pijete.Izbjegavajtekonfrontacijejerse

stvari lako mogu zakomplikovati. Pri-

sutan je gubitak energije i resursa.

VIKEND

Ovo su relativno nepovoljni dani. Ge-

neralno pripaziti na međuljudske od-

nose, naročito se čuvati rasprava sa

vlastitom djecom ili podređenima.

Problemi sa finansijama. Stomak je

osjetljiv pa oprezno sa jelom i pićem.

Mogućasuneplaniranaputovanja.Da-

ni ispunjeni brigom.

Mjesec u Biku

PONEDJELJAK I UTORAK

Ovo su povoljni dani zaVas. Pojavljuju

se poslovne prilike, finansijska situacija

se popravlja, kompetentnost je na viso-

komnivou, akonkurencija jepritomsla-

ba. Imate zdravlje i vitalnost. Uživaćete

u kontaktima sa zanimljivim osobama.

Pokušajte izbjeći prevelike troškove.

SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK

Ovaj tranzit počinje u srijedu u 11:38.

Ovo su povoljni dani. Uživaćete u do-

brim odnosima, kvalitetnoj ishrani,

imatiuspjehaukontaktimasanadređe-

nima,moždaiputovatinegdje.Emocije

su vrlo snažne te je moguća i napetost,

nemir. Vaš izbor odjeće i estetska pro-

cjena je izvanredna. Naročito je povolj-

no za bliskost sa intimnimpartnerom.

VIKEND

Ovo su nepovoljni dani zaVas. Aktuel-

na je jednaodnajgorihMjesečevihpo-

zicijau tranzitupanajboljedanepoči-

njete ništa značajno. Pazite šta jedete i

pijete.Izbjegavajtekonfrontacijejerse

stvari lako mogu zakomplikovati. Pri-

sutan je gubitak energije i resursa.

Mjesec u Blizancima

PONEDJELJAK I UTORAK

Nenaročitopovoljni dani. Postoji opa-

snost da budete pogrešno shvaćeni ili

da budete poniženi. Dijetemože imati

problema sa zdravljem ili manjak

energije.Pripazitinastomak.Čuvatise

previše troškova. Nizak kvalitet življe-

nja i neusklađenost sa okolinom.

SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK

Ovaj tranzit počinje u srijedu u 11:38.

Ovo su povoljni dani zaVas. Pojavljuju

seposlovneprilike, finansijskasituaci-

ja se popravlja, kompetentnost je na

visokom nivou, a konkurencija je pri-

tom slaba. Imate zdravlje i vitalnost.

Uživaćete u kontaktima sa zanimlji-

vimosobama. Pokušajte izbjeći preve-

like troškove.

VIKEND

Ovo su povoljni dani. Uživaćete u do-

brim odnosima, kvalitetnoj ishrani,

imati uspjeha u kontaktima sa nadre-

đenima, možda i putovati negdje.

Emocije su vrlo snažne te je moguća i

Mjesec u Strijelcu

PONEDJELJAK I UTORAK

Ovo su povoljni dani za Vas. Imate do-

bro zdravlje, energičnost, užitak u

komforu i dobromdruštvu. Korisnoza

novapoznanstva i generalnozadruže-

nje,putovanja,komunikaciju,novepo-

četkekaoizauspješanzavršetakstarih

poslova. Takođe je veoma povoljno za

finansije i planiranje.

SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK

Ovaj tranzit počinje u srijedu u 11:38.

Nepovoljni dani. Izbjegavajte sukobe,

naročito sa bližnjima i autoritetima.

Inteligencija može zakazati pa najbo-

ljedabitnestvari ostavitezaneki drugi

dan. Konkurencija je trenutno vrlo ja-

ka. Naglašena je ideja troškova i gubi-

taka. Povoljno je uglavnom za duhov-

nost,milosrđe...

VIKEND

OvosudanikadaVamtolikotogapolazi

za rukom. Uživaćete u sopstvenoj sna-

zi, životnosti i oštrom intelektu. Tran-

zit je naročito povoljan za partnerske

odnose. Porodično okruženje je stabil-

no. Ovo jepravovrijeme za kraćaputo-

vanja, nove početke i poduhvate.

Mjesec u Jarcu

PONEDJELJAK I UTORAK

Ovo su povoljni dani za poslovna

ostvarenja. Poteškoće lako rješavate.

Imaćete podršku ili razumijevanje

osobe od autoriteta ili od strane drža-

ve. Imate harizmu i napredak po pita-

njustatusa.Odličnovrijemeizaprove-

sti lijepe trenutke sa svojimvoljenima.

SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK

Ovaj tranzit počinje u srijedu u 11:38.

Ovo su povoljni dani za Vas. Imate do-

bro zdravlje, energičnost, užitak u

komforu i dobromdruštvu. Korisnoza

novapoznanstva i generalnozadruže-

nje,putovanja,komunikaciju,novepo-

četkekaoizauspješanzavršetakstarih

poslova. Takođe je veoma povoljno za

finansije i planiranje.

VIKEND

Nepovoljni dani. Izbjegavajte sukobe, na-

ročito sa bližnjima i autoritetima. Inteli-

gencijamožezakazatipanajboljedabitne

stvari ostavite za neki drugi dan. Konku-

rencija je trenutno vrlo jaka. Naglašena je

ideja troškova i gubitaka. Povoljno je

uglavnomza duhovnost,milosrđe...

stvari lakomogu zakomplikovati. Pri-

sutan je gubitak energije i resursa.

VIKEND

Ovo su relativno nepovoljni dani. Ge-

neralno pripaziti na međuljudske od-

nose, naročito se čuvati rasprava sa

vlastitom djecom ili podređenima.

Problemi sa finansijama. Stomak je

osjetljiv pa oprezno sa jelom i pićem.

Moguća su neplanirana putovanja.

Dani ispunjeni brigom.

Mjesec u Škorpiji

PONEDJELJAK I UTORAK

Nepovoljni dani. Izbjegavajte sukobe,

naročito sa bližnjima i autoritetima.

Inteligencija može zakazati pa najbo-

ljedabitnestvariostavitezanekidrugi

dan.

Konkurencija je trenutno vrlo jaka.

Naglašena je ideja troškova i gubitaka.

Povoljno je uglavnom za duhovnost,

milosrđe...

SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK

Ovaj tranzit počinje u srijedu u 11:38.

OvosudanikadaVamtolikotogapola-

zi za rukom. Uživaćete u sopstvenoj

snazi, životnosti i oštrom intelektu.

Tranzit je naročito povoljan za par-

tnerske odnose. Porodično okruženje

je stabilno. Ovo je pravo vrijeme za

kraća putovanja, nove početke i podu-

hvate.

VIKEND

Ovo su nepovoljni dani za Vas. Pro-

blem jemanjak vitalnosti, slaba kon-

centracija i pad respekta u očima

drugih. Ne ulaziti u porodične ra-

sprave. Čuvati novce. Pripaziti na

zdravlje, posebno na vid. Previše je

prepreka. Pokušajte biti istrajniji, ali

imati na umu da ovo nijesu dani za

megdan.

blem je manjak vitalnosti, slaba kon-

centracija i pad respekta u očima dru-

gih. Ne ulaziti u porodične rasprave.

Čuvati novce. Pripaziti na zdravlje,

posebno na vid. Previše je prepreka.

Pokušajte biti istrajniji, ali imati na

umuda ovonijesudani zamegdan.

SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK

Ovaj tranzit počinje u srijedu u 11:38.

Ovo su povoljni dani. Imaćete višak

energije i bićete naročito privlačni što

je odlično za intimne odnose. Novac

možedadođeizvišeizvora.Prisutnaje

energija, inicijativa i odvažnost. Pravo

vrijeme za unapređenje odnosa.

VIKEND

Ovo sunepovoljni dani. Prisutan jene-

mir, napetost, dosta mentalnih izazo-

va. Postoje pritisci od strane nadređe-

nih ili previše obaveza koje ne stižete

dauraditenavrijeme.Možebiti poteš-

koća sa ukućanima ili sa majkom.

Zdravlje i energija nijesu na visokom

nivou. Čuvajte se gubitaka.

Mjesec uVagi

PONEDJELJAK I UTORAK

Ovo su povoljni dani. Uživaćete u do-

brim odnosima, kvalitetnoj ishrani,

imati uspjeha u kontaktima sa nadre-

đenima, možda i putovati negdje.

Emocije su vrlo snažne te je moguća i

napetost, nemir. Vaš izbor odjeće i

estetskaprocjena je izvanredna.Naro-

čito jepovoljnozabliskost sa intimnim

partnerom.

SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK

Ovaj tranzit počinje u srijedu u 11:38.

Ovo su nepovoljni dani zaVas. Aktuel-

na je jedna odnajgorihmjesečevihpo-

zicijau tranzitupanajboljedanepoči-

njete ništa značajno. Pazite šta jedete i

pijete.Izbjegavajtekonfrontacijejerse