Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 4. mart 2018.

Politika

PODGORICA

–Premijer

DuškoMarkovićprimio je

u2017. godini protokolarne

pokloneuvrijednosti od

7.325 eura, pokazujupodaci

Agencije za sprečavanjeko-

rupcije.

NajvrednijipoklonMarković

jedobioodfondacijeArmand

Arton capital, koja mu je da-

rovala globus (Belerby and

Co, Globemakers) u vrijed-

nosti od 1.500 eura. Ova fon-

dacija poznata je po organi-

zovanju Global Citizen

foruma, koji je ove godine

održan na Svetom Stefanu a

koji jeugostiobrojnesvjetske

lidereipoznateličnostiizpo-

litičkog i svijeta zabave.

Protokolarni dar iste vrijed-

nosti premijeru je poklo-

nioiUniverzitetCrneGore

- knjige u vrijednosti od

1.500 eura među kojima su

,,Crnogorski zakonici

1796-1916“, šest tomova,

sabrana djela Franca

Kafke, HenrijaKisindže-

ra, Mihaila Lalića, ali i

,,Posljednju pjesmu“ Vita

Nikolića,monografije itd…

Američki državni sekretar

Reks Tilerson poklonio je cr-

nogorskompremijerustakle-

ni držač za svijeću koji se po-

lomio prilikom transporta, a

čija je vrijednost iznosila 40

eura. Potpredsjednik ame-

ričke Vlade Majk Pens Mar-

koviću je uručio ukrasnu sta-

klenu vazu vrijednosti 150

eura.

UMJETNIČKE

SLIKE

Kad su u pitanju po-

kloni od političkih li-

dera iz šireg regiona,

najšire ruke bio je

Viktor Orban, premi-

jer Mađarske, koji je

crnogorskomkolegipo-

klonio kofer sa porculan-

skim setom – čaše, tanjiri i

čajnik koji je koštao 150 eura,

dok je Janoš Ader, predsjed-

nik te zemlje, Markoviću po-

klonio srebrnu kovanicu iste

vrijednosti.

Crnogorski premijer je od

predsjednika SrbijeAleksan-

dra Vučića dobio knjigu ,,Sr-

bija, od zlata jabuka“, vrijed-

nosti100eura,aodalbanskog

premijera Edija Rame – ura-

mljenazlatnakrilaod100eu-

ra.

Denis Zvizdić, predsjedava-

jući SavjetaministaraBiH, za

Markovića je izdvojiomono-

grafiju ,,Svjetlost Evrope u

BiH“ vrijednosti 80 eura.

Drveni jedrenjak u vrijedno-

sti od 100 eura Markoviću je

pokloniomakedonski kolega

Zoran Zeav, dok mu je pred-

sjednikMakedonije darovao

grb imonografiju te zemlje.

Od poklonodavaca iz zemlje

Marković je najvredniji po-

klon primio od predsjednika

opštine Bijelo Polje Aleksan-

dra Žurića – umjetničku sli-

kuN. Boškovića u vrijednosti

od 300 eura. Direktorica Tu-

rističke organizacije Bar Ne-

da Ivanović za premijera je

imala dva poklona – zlatni i

srebrni krst, uramljenu re-

plikukrstaknezaVladimi-

ra, čija je vrijednost 175

eura. Od reditelja Veljka

Bulajića, Marković je pri-

mio filmskumonografijuod

60 eura, dok mu je direktor

Luke Bar Zarija Franović po-

klonio šahovsku tabluvrijed-

nu 70 eura.

I evropski zvaničnici imali su

poklone za Markovića. Tako

jepredsjednikSavjetaEvrope

Torborn Jagland crnogor-

skom premijeru darovao sta-

kleni svijećnjak vrijedan 40

eura, dok mu je predsjednik

Evropskog parlamenta po-

klonio srebrni tanjir sa logom

vrijednosti 100 eura.

Pedro Agramunt, predsjed-

nik PSSE, Markoviću je to-

kom posjete Savjetu Evrope

uručio srebrnukutijuza vizit

karte i bronzani medaljon

vrijednosti 140 eura.

Zakon o sprečavanju korup-

cije, u dijelu koji se odnosi na

poklone, predviđa da javni

funkcioner u vezi sa vrše-

njem javne funkcije ne smije

primiti novac, hartije od vri-

jednosti ili dragocjenimetal,

bez obzira na njihovu vri-

jednost.

ZABRANA

Javni funkcioner, uvezi savr-

šenjem javne funkcije, tako-

đe ne smije primati poklone,

osimprotokolarnih i prigod-

nihpoklona.

Protokolarnim poklonom

smatra se poklonpredstavni-

ka druge države ili međuna-

rodne organizacije koji se

daje prilikom posjete, gosto-

vanja ili udrugim

prilikama, kao i drugi poklon

dat u sličnimprilikama.

Prigodnimpoklonomsmatra

se poklon u vrijednosti do 50

eura. Ako javni funkcioner u

toku jedne godine primi više

prigodnih poklona od istog

poklonodavca, ukupna vri-

jednost tih poklona ne smije

preći iznosod50eura, aakou

tomvremenuprimiprigodne

poklone od više poklonoda-

vaca, vrijednost tih poklona

ne smije preći iznos od 100

eura.

Zabrana se odnosi i na brač-

nog i vanbračnog supružnika

i djecu javnog funkcionera

ukoliko žive u zajedničkom

domaćinstvu. Vrijednost po-

klona računa sepremanjego-

vojtržišnojvrijednostinadan

prijema poklona.

Javni funkcioner kome je po-

nuđen poklon koji ne smije

daprimi, dužan jedaponudu

odbije, odnosno da saopšti

poklonodavcu da poklon ne

može da primi.

Ukolikoseutvrdi da jeprigod-

ni poklon veće vrijednosti

od vrijednosti od 50 eura,

poklon se predaje na ras-

polaganje organu vlasti u

kojem javni funkcioner vrši

funkciju i postaje državna

imovina, odnosno imovina

opštine. Protokolarni pokloni,

bez obzira na njihovu vrijed-

nost, postaju svojina države,

odnosno opštine.

J.ĐURIŠIĆ

Odkovanice

doglobusa

vrijednog

1.500eura

Što je crnogorski premijer DuškoMarković dobijao na poklon u prošloj godini

POKLONALEKSANDRA

VUČIĆA:

Knjiga ,,Srbija, od

zlata jabuka“

Od fondacijeArmandArton

capital premijer jedobioglobus

Porculan

nadar od

ViktoraOrbana

Crnogorski premijer jenapoklonodMajkaPensadobiostaklenuvazu

ILUSTRACIJA

ILUSTRACIJA

PODGORICA

- Predsjednik

EvropskekomisijeŽan-

KlodJunkernaveo jeda je

2025. godinakao rokdoko-

jegbi trebaloočekivati ula-

zakZapadnogBalkanauEU

,,naznačeni datum, aneobe-

ćanje“.

- Moramo da znamo da u sta-

roj Evropi, u zapadnomdijelu

Evrope, ali ne samo tamo, po-

stoji neka vrsta zamora od

proširenja i ovo je očigledno

slučaj kada je upitanjuSrbija i

CrnaGora.Ali oni dobrorade i

mi moramo da im pomogne-

mo - ocijenio je Junker.

On je na pitanje Euronewsa,

koliko je za države Zapadnog

Balkana realistično da uđu u

EU,imajućiuvidumeđusobne

sporove, rekao da oni ne raz-

govaraju o datumima, već o

procesu.

- I ja sam se trudio da vlade i

drugi u ovom regionu shvate

dasviusloviisvikriterijumiza

pristupanje moraju da budu

ispunjeni. Oni nijesu ispunje-

ni, tako da treba vremena - re-

kao je Junker.

Đ.Ć.

PODGORICA

- Liberalna

partija imaće svogkandidata

ili kandidatkinjuzapredsjed-

nikadržaveukolikoDemo-

kratskapartija socijalistado

polovineovogmjesecane

istaknepotencijalnog zajed-

ničkogkandidata.

U Liberalnoj partiji smatraju

kako je nedopustivo da crno-

gorska, proevropska javnost i

birači nemaju kandidata ni 40

dana prije zakazanih izbora.

Dodali su i da su Crnogorci još

uvijek jedini koji nemaju kan-

didata kojeg bimogli podržati.

-Baš zato, liberali nećepodrža-

ti svakog kandidataDPS, poput

odlazećeg predsjednika Vuja-

novića čiji su stavovi o građan-

skoj državi i identitetskimpita-

njima, nacionalnimsimbolima,

jeziku, vjerskim pitanjima i

slično, u jasnoj suprotnosti sa

interesima Crne Gore i progra-

mu Liberalne partije - poručili

su izLiberalne partije.

R.P.

PODGORICA

–Novi pred-

sjednikOmladineSocijalde-

mokratabićeEmilĐokić, od-

lučeno je jučenadrugom

kongresuOmladine teparti-

je.

Iz SD-a je saopšteno da će

funkciju potpredsjednika u

ovommandatu obavljati Drago

Drobnjak, Sanel Canović i Ni-

kolaZirojević.Zapredsjednicu

Statutarnekomisije izabrana je

Alma Feratović, a za članove

ove komisije Miloš Marković i

ĆazimVelić.

Lider SD-a IvanBrajović rekao

je kako veliki dio SD-a počiva

namladimljudimakoji zaSoci-

jaldemokrate nijesu samo ,,iz-

vršioci“, već i ,,stvaraoci“.

Brajovićjeomladiniporučioda

se ne plaši odgovornosti jer je u

njihovim umovima i rukama

budućnost CrneGore, saopšte-

no je iz SD-a.

Dosadašnji predsjednik

Omladine SD-a Ahmed Za-

jmović kazao je da je ponosan

na sve što je urađeno u prote-

kle dvije godine, te da je činje-

nica da su Socijaldemokrate

respektabilan politički su-

bjektuCrnojGori, aOmladina

Socijaldemokrata organizaci-

ja kojoj bi svaka politička par-

tija pozavidjela.

Đ.Ć.

Zapredsjednika izabranEmil Đokić

Održan drugi kongres Omladine Socijaldemokrata

Predsjednik Evropske komisije

Žan-Klod Junker poručuje

Moramoda znamo

da u staroj Evropi, u

zapadnomdijeluEv-

rope, ali ne samo tamo,

postoji neka vrsta

zamora odproširenja i

ovo je očigledno slučaj

kada je upitanju Srbija

i CrnaGora

CrnaGora i

Srbijadobro

rade,moramo

impomoći

Liberalna partija najavila stav o predsjedničkim izborima

AkoDPSuskoroneotkrije

kandidata, predložićemosvog

Žan-KlodJunker