Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Nedjelja, 4. mart 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ,ŽABLJAK

–Kiša i

magla, auz to i vjetar, pokva-

rili suovogvikendaugođaj

brojnimljubiteljima skijanja

naŽabljaku i Vučju.

Snijega ima dovoljno, na Savi-

nom kuku oko metar, kao i na

Javorovači, na Vučju kod Nik-

šićaupolamanje,alijasnojeda

ova dva neradna dana neće ni

sličiti februarskim i januar-

skimvikednima.

NaŽabljaku je juče bilo nesta-

bilno vrijeme, duvao je vjetar,

paipaknaSavinomkukuradio

je ski lift.

- Ski lift radi, na stazi je stoti-

nak skijaša, ali duva jak vjetar,

nama pričinjava probleme, a

turistima kvari ugođaj. Nada-

mo seda ćenedjeljabiti stabil-

nijih vremenskih prilika, a ja-

sno je da ćemo mi raditi sve

dok bude dovoljno snijega i

dok bude interesovanja. Ovo

je jedna od najuspješnijih ski-

jaškihsezonanaŽabljakui sve

su prilike da će potrajati, a mi

ćemo je produžiti i organizo-

vanjem raznih manifestacija

zabavnog tipa - kazao je direk-

tor skijališta Savin kuk, kojim

gazdujeTurističkicentarDur-

mitor,MilutinTomić.

NaVučju jučenijesuradileus-

pinjače na velikoj stazi ni na

cicibanu.

-Bilježimodobruposjećenost,

ali zbog kiše koja je padala ne-

kolika dana snijeg je previše

vlažan i nijesmo mogli dobro

uštampati staze.Niskesutem-

perature, ali nadamo se da će

preko noći ponovo osniježiti i

daćemovećdanasponovobiti

spremni da nastavimo uspjež-

nu sezonu skijanja - kazao je

menadžer Ski centra Vučje

Mitar Barać.

Ra.P.

PODGORICA

–Saobraćaj

na graničnomprelazuDo-

brakovo izmeđuCrneGore i

Srbije juče jebioobustavljen

zbogodrona, anormalizaci-

ja seočekujedanas - saopšti-

li su izAuto-moto savezaCr-

neGore.

Iz AMSCG su kazali da se u

Crnoj Gori saobraća po mo-

krim i klizavim putevima i

upozorili na pojavu odrona na

putevima koji vode duž klisu-

ra i usjeka. Pozvali su vozače

da vožnju prilagode uslovima

na putu i poštuju saobraćajne

propise.

Upotrebazimskeopremeoba-

vezna je do 31. marta na pute-

vimagdje je tonaznačenosao-

braćajnom signalizacijom,

bezobziranavremenskeuslo-

ve.

Neprohodni putevi suMioska

– Semolj –Boan i Trešnjevik –

Andrijevica.

Na dionici Košljun – Zavala i

Brajići–Lapčići, namagistral-

nomputu Cetinje – Budva sa-

obraćaj se obavlja jednom tra-

komnaizmjenično,aregulisan

je semaforskom signalizaci-

jom.

Na dionici Ulcinj – Krute će

zbog izvođenja radovadoći do

potpune obustave saobraćaja

oddevetdo12sati i od14.30do

15.30 sati. Mimo ovih termina

saobraća se jednom trakom

naizmjenično.

Zbogdrugefazerekonstrukci-

je puta Petrovac – Podgorica,

od raskrsnice sa obilaznicom

Golubovci do raskrsnice sa

putem za aerodrom, promije-

njen je režima saobraćaja sa

dvosmjernog na jednosmjer-

ni.

Zbog miniranja na južnom

portalu tunela Vežesnik auto-

puta Bar– Boljare, na prvoj

sekciji Smokovac – Uvač –

Mateševo saobraćaj će biti

obustavljen do 30 minuta u

terminima od jedan do pet sa-

ti, od 10 do 12 sati i od 14 do 16

sati.

Zbog izgradnje pješačke staze

uzmagistralni put Risan – Pe-

rast promijenjen je režimsao-

braćaja sa dvosmjernog na

jednosmjerni.

Do završetka rekonstrukcije

na regionalnom putu Cetinje

– Njeguši saobraćaće se jed-

nomtrakomnaizmjenično.

Zbog rekonstrukcije puta Pe-

trovići – Vraćenovići – Deleu-

ša promijenjen je režim sao-

braćaja sa dvosmjernog na

jednosmjerni.

R.P.

Saobraćaj naDobrakovu

ublokadi zbogodrona

CETINJE

– IznadObodskepećine, blizu selaZačiru

mjesnoj zajednici Ljubotinj, na jednoj oddivljihdepo-

nijabačen jemrtvački sanduk.

Fotografijenamjeposlao čitalacPobjede, uznapomenuda

mještani okolnih sela vjerovatno čiste grobnice.

-OvojenaputuodZačirapremaLjubotinju.Osimkovčega,

tu još ima garderobe potrpane u plastične džakove, ima

kreveta, jorgana. Ovo je strašno–kaže naš čitalac.

U sklopuMZ Ljubotinj je veliki broj sela, među kojima su

Smokovci, Dubova, Začir, Vignjevići, Šabani, Boguti. Sva

sela imajui seoskecrkve i seoskogroblje.NaLjubotinjuina

Začirupostoje kontejneri.

J.Đ.

Čudna slika sa divlje deponije u Ljubotinju

Mrtvački

kovčegosvanuo

na smetlištu

Detalj sagraničnogprelaza

Snijega na Žabljaku i Vučju dovoljno, ali kiša

i vjetar pokvarili ugođaj ovog vikenda

NaSavinomkuku

skijali, anaVučjuće,

možda, tekdanas

Zastoj na graničnomprelazu između Srbije i Crne Gore

Snimljenoublizini selaZačir

Savinkuk