Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Nedjelja, 4. mart 2018.

Svijet

PJONGJANG

SjevernaKore-

ja je juče saopštilada jevoljna

da razgovara saSAD, ali daod-

bacuje svepreduslove i zahti-

jevaodVašingtonadanajprije

morapokazati voljuzadenu-

klearizacijom.

Portparol sjevernokorejskog

ministarstva spoljnih poslova je

juče rekao da Pjongjang neće

prihvatiti preduslove za dijalog.

,,Tokomdecenija razgovora Sje-

verne Koreje i SAD nema nijed-

nogslučajagdjesmosaSADraz-

govarali pod bilo kakvim

preduslovima i tako će ostati.

Američki odnos pokazan nakon

što smo izrazili namjeru za raz-

govorimanavodinasnapomisao

da SAD nijesu zainteresovane

dasedijalognastavi“,rekaojetaj

protparol. Prema njegovim rije-

čima,,,dosljednaiprincipijelna“

pozicijaSjeverneKorejejesteda

,,rješava sporove diplomatski i

BEOGRAD

Kampanja za

beogradske izbore, koji se

danas održavaju, bila jebru-

talnapooptužbamakoje su

političari Srpskenapredne

stranke izrekli na računopo-

zicionih lidera i nerealnapo

obećanjima.

BEZMETROA

U spotu koji je posvećen grad-

nji metroa u Beogradu su sce-

neputnikakojisezaistaprevo-

ze podzemnom željeznicom,

ulaze i izlaze na stanicama, a

neki od kandidata SNS su po-

kazivaliikupljenekartezame-

tro. Sve je izgledalo vrlo reali-

stično. Međutim, to je bio

razlog što je voditelj Ivan Iva-

nović u emisiji ,,Veče sa Iva-

nom Ivanovićem“ rekao da

imavažnoobavještenjezagra-

đane koji ne žive u Beogradu:

,,Mi nemamo metro, spot koji

ste vidjeli snimljen jeuBeovo-

zu koji je još Sloba napravio...,

nemamoni ,,Beogradnavodi“,

imamo gradilište...“, rekao je

Ivanović.

Zašto je kampanja bila toliko

brutalna?

,,Izbornakampanjajebilaona-

kvakakvumožeteočekivati od

SNS. Ona je dala ton toj izbor-

noj kampanji, a to je užasna

agresija i korišćenje riječi koje

nijesu karakteristične za Srbi-

ju“, kaže za Pobjedu prof. dr

ŽarkoKorać, psiholog.

On ocjenjuje da od samog do-

laska na vlast SNS krimina-

lizuje opoziciju, doslovno ih

tretira kao kriminalce i to i go-

vori. Za jednog od njih Sašu

Jankovića kažuda je ubio svog

druga, da jeubica, zadrugego-

vore da su lopovi i tajkuni...

,,Ništa se tu suštinski nije pro-

mijenilo, ali sada je bilo kon-

centrisano u vremenu i uzur-

p i r a n i s u s v i me d i j i “ ,

konstatujeKorać.

Ipak,negativnakampanjakoja

je išla od SNS-a prema opozi-

ciji najviše se odnosila na biv-

šeggradonačelnikaBeograda i

nekadašnjegpredsjednikaDe-

mokratske stranke Dragana

Đilasa. Možemo li reći da je to

zbog bojazni vlasti da joj je na-

rušenopstanak?

,,Đilas je izabran kao meta, on

jenekavrstasimbola,madani-

jeprevišeomiljenni kodglasa-

ča opozicije, ali on je u ovom

trenutkučovjekkoji imanajvi-

še šanse da osvoji najviše gla-

sova od opozicije“, kažeCvije-

tin Milivojević, direktor

marketinške agencije Pragma

zaPobjedu.

Onpodsjeća i da jezbognacio-

nalno opredijeljenih glasača

veoma važna meta i Boško

Obradović, drugaopasnameta

je Vuk Jeremić, a treća je Saša

Radulović koji je anarholibe-

ral.

,,Onaj ko nijemeta to znači da

nije ni opozicija, nije meta Še-

šelj,nitiČedomirJovanović,ni

Čanak, čak nije ni Demokrat-

ska strankameta kao što je ne-

kada bila, tačnije ona jesteme-

ta,alinijeizričitotargetovana“,

kažeMilivojević.

PREDSJEDNIKNA

PRVOMMJESTU

Ono što je karakterisalo ovu

kampanju je i da je predsjed-

nik države Aleksandar Vučić

lično vodio kampanju i da iz-

borne liste nose njegovo ime

iako se on ne kandiduje ni za

jednu gradsku funkciju.

Dolazak aktivista SNS-a na

vrata mnogih građana sa bi-

račkim spiskom u rukama uz

pitanje za koga ćete glasati i

uvjeravanja da zapravo oni

sređuju birački spisak na licu

mjesta jepraksa još odprošlih

izbora. Međutim, za razliku

odprethodnihgodina,ovego-

dine je uhapšen jedan vojni

kapetan koji se suprotstavio

ovakvom načinu kampanje,

odnosno koji se sukobio sa

dvoje aktivista SNS-a. U od-

branu tih SNS aktivista uklju-

čioseipredsjednikSrbije,koji

ih je poslije incidenta odveo u

jednuTVemisijuukojojjego-

stovao.

Zbog niza sličnih akcija po-

put opkoljavanja opozicionih

štandova od aktivista napred-

njakastvaranajeatmosferada

će sve stati ako naprednjaci

izgube Beograd, mada je taj

gubitaknerealanpremaanke-

tama.

PomišljenjuMilivojevića,svese

todešava jer je suštinaopstanka

naprednjaka na vlasti u brutal-

noj propagandi ukojoj nije rela-

tivno slobodan ni jedan značaj-

niji kanal komunikacije.

,,Ljudi donose odluku za koga

će glasati na osnovu onoga što

vide na najgledanijimtelevizi-

jama što su Pink i RTS, oni im

sugerišu da glasaju isključivo

za naprednjake, odnosno za

Vučića. Prema tome, jasno je

da ovdje društvene mreže i

drugi kanali komunikacije ne

mogu da pomognu, zbog toga

imate slučaj da nemate faktič-

ki uopšte mogućnost da se

opozicioni kandidati predsta-

ve na adekvatan način umedi-

jima“, ocjenjujeMilivojević.

BEOGRAD JE TREĆINA

SRBIJE

Izbori za Beograd ostaće

upamćeni i po 24 izborne liste

za koje Korać kaže da su iste

kao i na prošlimizborima, ali je

sadavidljivodasunekelistena-

mjernonapravljeneiočigledno

je da vlast stoji iza njih.

,,Glasovi stranaka koje ne pre-

đu cenzus se po Dontovom si-

stemu raspoređuju onima koje

su prošle cenzus. Siguran sam

da će SNS dobiti najviše glaso-

va,takodajetojednavještatak-

tika, nije ništa novo, ali je kori-

sno za SNS“, kažeKorać.

Uz opasku da su sadašnji na-

prednjaci zapravo preobučeni

radikali,dajeriječoistojpolitici

i istomnačinuvođenjapolitike i

istoj verbalnoj i neverbalnoj ko-

munikaciji, samo su sada ciljevi

drugačiji,jernekadasubiliSrbi-

ja, a sada velika Evropa,Milivo-

jevićnavodi da jeBeograd jedna

vrstaupozorenja:,,Akogubištu,

onda to klatno polako kreće

unazadirušisesveštostegradi-

li kaokulaodkarata.Kadkažem

gradili, gradili ste sve na imidžu

jednog čovjeka“, kaže on i pod-

sjeća da je u Beogradu stvarna

formalna i neformalna moć i fi-

nansijska i svaka druga, jer je

Beograd trećina biračkog tijela

Srbije i tuse stvara i troši višeod

trećine budžeta Srbije“.

VioletaCVEJIĆ

Kako je protekla kampanja za beogradske izbore

Nerealnaobećanja

i brutalneuvrede

Od samog dolaska

na vlast SNS

kriminalizuje

opoziciju, kaže

Žarko Korać.

Beograd je jedna

vrsta upozorenja,

ako gubiš tu, onda

to klatno polako

kreće unazad i

ruši se sve što ste

gradili kao kula

od karata, navodi

CvijetinMilivojević

,,OsimBeograda imamo lokalne izbore još u

tri opštine, ali nigd,e ne postoji ime SNS, niti

ime njene koalicije, a kamoli ime kandidata

za gradonačelnika i predsjednika opštine.

Ispada da je kandidat za sve predsjednike

opština u Srbiji Aleksandar Vučić i da će on,

ako pobijedi, biti gradonačelnik svih 200

opština u Srbiji - iz tog razloga je kampanja

brutalna“, kaže Cvijetin Milivojević, marke-

tinški stručnjak.

NemaSNS-a, svudajeVučić

,,Kampanja je bila ružna,

prljava i ostaviće poslje-

dice u političkom životu

Srbije jer granica šta je

dozvoljeno ide sve niže

i niže i sve je gore i gore.

Bojim se kuda ide poli-

tički život u Srbiji“, kaže

prof. dr Žarko Korać.

Niskagranica

dozvoljenog

BRATISLAVA

Vlasti uSlo-

vačkoj oslobodile su šest, od

sedamosoba, koje suzadrža-

neupritvoruuvezi sa istra-

gomubistvanovinaraJana

Kucijaka i njegovevjerenice.

Rojters navodi da se očekujeda

će i sedma osoba biti puštena iz

pritvora.

Slovačka policija privela je u

četvrtak sedam osoba u vezi sa

istragomubistvaKucijakainje-

gove vjerenice, javili su lokalni

mediji prenoseći izjavu načel-

nika policijeTiboraGaspara.

On je ranije rekao za televiziju

TA3 da je policija izvršila pre-

tres na nekoliko lokacija u

istočnoj Slovačkoj u vezi sa lju-

dimazakojeseinteresovaoKu-

cijak, prenosi Rojters.

Gaspar nije naveo imena, ali je

rekao da su racije povezane sa

italijanskim biznismenima za

koje se sumnjada imajuveze sa

italijanskommafijomočemuje

Kucijak pisao u svom posljed-

njem posthumno objavljenom

članku.

Na sajtu

www.tvnoviny.sk

je,

međutim, objavljeno da su u

pritvoru zadržani Antonino

Vadala (42), SebastijanoVadala

(45), BrunoVadala (40), Dijego

Roda (62), Antonio Roda (58,)

PijetroK(26) i PijetroK(54).

Kucijak i njegova vjerenica

pronađenisuunedjeljuuvečeu

svomstanuumjestuVelkaMa-

ca, a pretpostavlja se da je ubi-

jen jer je istraživao optužbe o

nezakonitim isplatama fondo-

vaEUputemporeskeprevareu

koju su bili umiješani slovački i

italijanski državljani povezani

s organizovanomkriminalnom

grupom ,,Ndrangeta“.

DAMASK

Najmanje 36 bora-

ca sirijskih provladinih snaga

ubijeno je juče u vazdušnim

udarima turske avijacije na

kurdsku enklavu Afrin, na sje-

verozapadu Sirije, saopštila je

nevladina sirijska Opservatori-

ja za ljudska prava.

Ta nevladina organizacija sa

sjedištemu Velikoj Britaniji

navela je da je u vazdušnim

udarima namjesto Kfar Džana

ubijeno 36 pripadnika prore-

žimskih snaga.

Kako je navela Opservatorija,

ovo je treće bombardovanje

položaja snaga vjernih vladi

predsjednika Bašara al Asada

u posljednjih 48 časova.

Turska vojska je 20. januara

počela operaciju ,,Maslinova

grana“ i pokrenula vazdušne

i artiljerijske napade na kurd-

ske ,,jedinice za zaštitu naroda

u Afrinu“.

Te kurdske formacije Ankara

smatra terorističkim.

USiriji ubijeno36

provladinihboraca

Oslobođenošest

privedenihzbog

ubistvanovinara

SjevernaKorejaodbacila

preduslovezadijalog

mirnoputemdijalogaipregovo-

ra“. ,,Dijalog koji želimo ima za

cilj da razgovaramo i riješimo

pitanja od obostranog interesa

kao dvije ravnopravne države“,

naveo je portparol.

Detalj iz Seula

Slovačka tugujeza

bračnimparomKucijak

Borbane jenjava

Sa jedneod tribina SNS a